منو
 کاربر Online
622 کاربر online
تاریخچه ی: معاویه

تفاوت با نگارش: 14

Lines: 1-43Lines: 1-35
-کنیه او “ ابو عبد الرحمن” بود. پدرش، صخر بن حرب، معروف به ((ابوسفیان)) و مادرش هند، معروف به ((هند دختر عتبه، همسر ابوسفیان|هند جگر خوار)) بود. معاویه پنج سال پیش از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مکه به دنیا آمد. چون مادرش بدکاره بود، هنگام تولد درباره این که پدر او کیست اختلاف شد. به هر حال هند همسر رسمی ابوسفیان بود و به همین دلیل معاویه را به ابوسفیان نسبت دادند و بر این اساس وی از بنی امیه به شمار آمد. +کنیه او “ ابو عبد الرحمان” بود. پدرش، صخر بن حرب، معروف به ((ابوسفیان)) که جنگ‌های متعددی را علیه رسول خدا به راه انداخت و مادرش هند، معروف به ((هند دختر عتبه، همسر ابوسفیان|هند جگر خوار)) بود. معاویه پنج سال پیش از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مکه به دنیا آمد. چون مادرش بدکاره بود، هنگام تولد درباره‌ی این که پدر او کیست اختلاف شد. ===به هر حال هند همسر رسمی ابوسفیان بود و به همین دلیل معاویه را به ابوسفیان نسبت دادند و بر این اساس وی از بنی امیه به شمار آمد.=== />نگاهی به ((نژاد و قبیله‌ی معاویه))، پدر و مادر و ((برادران و خواهران معاویه))، وضعیت خانوادگی او را روشن می‌کند.
معاویه تا پیش از فتح مکه از دشمنان سرسخت رسول خدا به شمار می‌آمد. پس از فتح مکه همراه با پدر و برادرش، یزید بن ابی سفیان، ''===به ظاهر مسلمان شد ===''
و در شمار طلقا (آزادشدگان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم) قرار گرفت.
-گاهی به ((ناد و بیله معاویه))، پدر ومادر، و ((برادران و خواهران عاویه))، وعیت خانوادی او را روشن می کند. +س از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به خدمت خلیفه درآمد و در سال 12 هجری همراه برادر بزرگ‌ترش یزید، در لشکر اعزامی به سوی شام قرار گرفت. پس از مرگ برادرش، از سوی عمر جانشین برادر و حاکم دمشق گردید (سال 18 ه).
با به قدرت رسیدن
((عثمان بن عفان|عثمان))، معاویه نیز همانند دیر بنی امیه از قدرت و اکانات بیش‌تری برخوردار شد.
::===همه‌ی بخش‌های سرزمین شام در اختیار او قرار گرفت و بر ق
لمرو حکومتش افزوده شد. ===::
معاویه پس از دستیابی به قدرت، با تبلیغ ((افتخارات ساختگی معاویه|افتخارات ساختگی)) برنامه‌ی سیاسی خاص خود را برای حفظ قدرت و توسعه‌ی آن برا پیمودن راه دشوار خلافت تنظیم کرد. این برنامه عبارت بود از:
((تشکیل ا
رش نرومند و آگاه معاویه |تشکیل ارتش نیرومند و ناآگاه))
((تبلیغات معاویه | تبلیغات))
((نی
رنگ و فریب معاویه |نین و فریب))
((موروثی کردن خل
افت معاویه |موروثی کردن خلافت)) و ...
پس از ماجرای قتل عثمان، ===معاویه شعار
خون‌خواهی عثمان سر داد و به این بانه رو در روی حضرت علی علیه السلام ایستاد ===و ((جنگ صفین|جنگ صفین)) را به راه انداخت. پس از شهادت حضرت علی علیه السلام، به سوی ((عراق|عراق)) لکر کشد؛ اما با توه به شرایط نامساعدی که پیش رو داشت و از خطر حمله‌ی روم نیز در امان نبود، به امام حسن مجتبی علیه السلام پیشنهاد صلح اد. امام حسن علیه السلام نیز به جهت نداشتن یاور و برای حفظ مصالح اسلام پیشنهاد او را پذیرفت.
به دنبال ((صلح امام حسن علیه السلام|صلح امام حسن))، در سال 41 هجری که ~~green:عام الجماعه نام گرفت~~ معا
ویه رسماً بر کرسی خلافت تکیه زد و بر همه‌ی سرزمین‌های اسلامی حاکم شد.
معاویه دارای ((همسرا
ن معاویه|چند همسر)) بود که یزید از یکی از آنان به نام میسون (دختر بحدل کلبی) متولد شد. وی در سال‌های پایانی عمر برای فرزندش یزید از مردم بیعت گرفت.
-معاویه ا یش دشا ر و خدا ب شماره ی م. ا ه ماه با پد و رادر ید ن ابی یان، ب ا سلمن ش و در مار لا (ز دگان مد ی ال عیه و ل وس) قار گرت. +((مرگ معاویه)) ر رجب سال 60 جری س 78 ی ((دمش)) اع د.
رل موی قاب شمارش ی. ((یژگی‌هی ظاهی ویه)) ((ویگی‌های اخاقی ماویه)) و ((ویژگی‌های دینی مویه)) ز نظر اری، راسر منفی است. ((طبقه‌ی جتاعی معاویه)) نی چنن بد. و از زبا دا رسول ملون است و شره‌ی ملعونه که در قآن آمده به دودمان معاویه تفسیر د است. />وزی ول دا ابوسفیان مکبی سار دید که پسرش یزید بن ابی سیان جلدار و معایه از عقب مرکب را می‌‌راند. حضرتش فرمود:
~~green:
دا جلدار و سار عق‌دار را عنت کند.~~
-موی پ حت رسل خدا لی الله عیه ه و لم ه خم خلیفه ر آمد ر سا 12 جری هماه رادر بزرگترش یی، ر لشر اای ه سوی ام ار گرف. از مرگ رار ا سی عمر نین در و حاک دم گردی (ا 18 ). +و قل ا ((عبدالله بن عر)) و:
خی می‌ید که ر دی سلا می‌میرد، دیدیم ماویه م، ماویه به تصری پیمبر، هبر لشر جنایکرا ست؛ زیا پیامبر ب مار یاسر فو: />«ای عمار! و را روه مکا ی‌کشد» و عمار جنگ فین و لر مویه کشت شد. ((اطرافیان مایه)) نیز گروهی ز منفقا بدند.
-ا به ت ریدن ((ا ن ا|من))، اوی نی انند یگر بی امی از درت و امکانات بیش تی برورار ردید هه بخش های سزمین ام در اتیا او قرار گرت و بر لمر کومت افوده شد. +__::^ماویه شراب می‌خورد و به اس لام حکومت می‌کر. وی «زیاد بن ی» را ک فزند ا ب و پرش ملوم نبود، ب پرش ابوسفیا نسبت داد و او را «زید ب ابی‌سیان» نامید.^::__
او
رای شتن وستان خدا عسل زهرآلود ب کار می‌برد می‌گفت: خدا لشگر فراوانی از عس دارد.
عده ای را برای غا
رت کردن و کشتن زن و فرزند و سوزاندن منازل مسلح کرده بود و در انواع حیله و دروغ استاد بود. وی خلافت ملمین را بر پیه ورثت استوار رد. دشمنی بنی امیه با خد و رسول و کینهایی که نسبت به رسول خدا و علی علیه السلام و اولادش داشتند، باعث شده بود که فقط به قتل و کشتار اّنان بپردازند.
===معاو
یه پس ز شهادت علی علیه السلام آن حضرت را روی منبرها لن می‌کرد و ناسزا می‌گفت و شدیدترین شکنجه‌ها و ذاب‌ها را متوجه پیروان مام می‌ساخت و بزرگ‌ترین جنایات را مرتب می‌ش. ===
معاویه اّن حض
رت را عنت می‌کرد و به فرمانداران عمال خود دستور داد در همه شهرا لی را لعنت کنند. این عمل تا سالیان دراز از قوانین بود و کسی نمی تونست از زیر بار آن فار کند.
((نظر دیگران راجع به معا
ویه)) و همچنین ((سال شمار زندگی معاویه))، شاهدی بر کارنامه سیاه و ننگین زندگی اوست.
-معاویه پس از دستیابی به قدرت، با تبلیغ ((افتخارات ساختگی معاویه))، برنامه سیاسی خاص خود را برای حفظ قدرت و توسعه آن برای پیمودن راه دشوار خلافت تنظیم کرد، این برنامه عبارت بود از ((تشکیل ارتشی نیرومند و نا آگاه معاویه))، ((تبلیغات معاویه))، ((نیرنگ و فریب معاویه))، ((موروثی کردن خلافت معاویه))، و....

پس از ماجرای قتل عثمان، معاویه شعار خون خواهی عثمان سر داد و به این بهانه رو در روی حضرت علی علیه السلام ایستاد و ((جنگ صفین|جنگ صفین)) را به راه انداخت. پس از شهادت حضرت علی علیه السلام به سوی ((عراق|عراق)) لشکر کشی کرد، اما با توجه به شرایط نامساعدی که بیش رو داشت و از خطر حمله روم نیز در امان نبود، به امام حسن مجتبی علیه السلام پیشنهاد صلح کرد. امام حسن علیه السلام نیز به جهت نداشتن یاور و به جهت حفظ مصالح اسلام پیشنهاد او را پذیرفت.

به دنبال ((صلح امام حسن علیه السلام|صلح امام حسن))، در سال 41 هجری (که عام الجماعه نام گرفت) معاویه رسماً بر کرسی خلافت تکیه زد و حاکم بر همه سرزمین های اسلامی گردید.

معاویه دارای چند همسر (((همسران معاویه))) بود که یزید از یکی از آنان بنام میسون (دختر بحدل کلبی) متولد شد، وی در سال های پایانی عمر خویش برای فرزندش یزید از مردم بیعت گرفت.

((مرگ معاویه)) در رجب سال 60 هجری در سن 78 سالگی ودر ((دمشق)) واقع شد.

معاویه دارای رذائلی است که قابل شمارش نیست؛ ((ویژگی های ظاهری معاویه))، و ((ویژگی های اخلاقی معاویه))، و ((ویژگی های دینی معاویه)) از نظر ارزشی، سراسر منفی است، ((طبقه اجتماعی معاویه)) نیز چنین است، او از زبان خدا و رسول ملعون است و شجره ملعونه که در قرآن آمده است به دودمان معاویه تفسیر شده است، روزی رسول خدا دید که ابوسفیان بر مرکبی سوار است و دو پسرش یزید بن ابی سفیان جلودار و معاویه از عقب مرکب را می راند. حضرت فرمود: خدا جلودار و سوار و عقب دار را لعنت کند.

رسول خدا به نقل از ((عبدالله بن عمر)) فرمود: شخصی می آید که بر دین اسلام نمی میرد، دیدیم معاویه آمد، معاویه به تصریح پیامبر، رهبر لشگر جنایتکاران است؛ زیرا پیامبر به عمار یاسر فرمود:

«ای عمار! تو را گروه ستمکار می کشد» و عمار در جنگ صفین توسط لشگر معاویه کشته شد.

پدر معاویه ابوسفیان است که جنگهای متعددی را علیه رسول خدا به راه انداخته و مادرش ((هند دختر عتبه، همسر ابوسفیان|هند جگر خوار )) است.

((اطرافیان معاویه)) نیز گروهی از منافقین هستند که پیرامون او گرد آمده اند.

معاویه شراب می خورد و به اسم اسلام حکومت می کرد، وی «زیاد بن ابیه» را که فرزند زنا بود و پدرش معلوم نبود، به پدرش ابوسفیان نسبت داد و او را «زیاد بن ابی سفیان» نامید.

او عسل زهر آلود را برای کشتن دوستان خدا به کار می برد و می گفت: خدا لشگر فراوانی از عسل دارد.

او عده ای را برای غارت کردن و کشتن زن و فرزند و سوزاندن منازل مسلح کرده بود، و در انواع حیله و دروغ استاد بود، وی خلافت مسلمین را بر پایه وراثت استوار نمود.

دشمنی بنی امیه با خدا و رسول و کینه هایی که نسبت به رسول خدا و علی علیه السلام و اولادش داشتند، باعث شده بود که فقط به قتل و کشتار اّنان بپردازند.

معاویه پس از شهادت علی علیه السلام آن حضرت را روی منبرها لعن می نمود و ناسزا می گفت و شدیدترین شکنجه ها و عذاب ها را متوجه پیروان آن حضرت می ساخت و بزرگترین جنایات را مرتکب می شد.

معاویه اّن حضرت را لعنت می کرد و به فرمانداران و عمال خود دستور داد در همه شهرها علی را لعنت کنند این عمل تا سالیان دراز از قوانین بود و کسی نمی توانست از زیر بار آن فرار کند.

((نظر دیگران راجع به معاویه))، و همچنین ((سال شمار زندگی معاویه))، شاهدی بر کارنامه سیاه و ننگین زندگی اوست.

منابع: اسد الغابه 5/209 ا نقش عایشه در تاریخ اسلام جلد 3/5، تاریخ تحلیلی اسلام محمد رضی.

شیعه / زمامداران خود سر/ ص 65- 96.
+منابع: اسد الغابه 5/209 نقش عایشه در تاریخ اسلام جلد 3/5، تاریخ تحلیلی اسلام محمد رضی.

شیعه / زمامداران خودسر/ ص 65- 96.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 14 مرداد 1385 [09:47 ]   23   محمد ورهرام      جاری 
 شنبه 14 مرداد 1385 [09:45 ]   22   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [09:35 ]   21   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 پنج شنبه 17 شهریور 1384 [17:38 ]   20   امیرحسین محمدیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مرداد 1384 [12:31 ]   19   امیرحسین محمدیان      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [12:16 ]   18   امیرحسین محمدیان      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [12:10 ]   17   امیرحسین محمدیان      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [11:52 ]   16   امیرحسین محمدیان      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 اسفند 1383 [09:13 ]   15   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 اسفند 1383 [06:22 ]   14   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 اسفند 1383 [06:16 ]   13   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [07:12 ]   12   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [06:42 ]   11   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [06:31 ]   10   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [09:40 ]   9   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [07:20 ]   8   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [07:18 ]   7   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [06:56 ]   6   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [06:24 ]   5   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [06:13 ]   4   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [05:59 ]   3   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 آذر 1383 [11:13 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [05:33 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..