منو
 کاربر Online
568 کاربر online
تاریخچه ی: معادله

تفاوت با نگارش: 9

Lines: 1-48Lines: 1-51
 در ریاضیات، یک معادله از یک یا چندین متغیر تشکیل شده است که میتواند یک یا چندین جواب داشته باشد.در یک معادله دو عبارت در دو سوی یک __=__ قرار دارند.و مقادیری که به ازای آنها دو عبارت موجود،مقداری مساوی دارند را __جواب معادله__ گویند. به عنوان مثال عبارت زیر یک معادله با یک جواب است. در ریاضیات، یک معادله از یک یا چندین متغیر تشکیل شده است که میتواند یک یا چندین جواب داشته باشد.در یک معادله دو عبارت در دو سوی یک __=__ قرار دارند.و مقادیری که به ازای آنها دو عبارت موجود،مقداری مساوی دارند را __جواب معادله__ گویند. به عنوان مثال عبارت زیر یک معادله با یک جواب است.
 {TEX()} {(x-1)^2=x^2+2x+1} {TEX} {TEX()} {(x-1)^2=x^2+2x+1} {TEX}
 ولی عبارت زیر معادله ای با دو جواب میباشد. ولی عبارت زیر معادله ای با دو جواب میباشد.
 {TEX()} {x^2-5x+6=0} {TEX} {TEX()} {x^2-5x+6=0} {TEX}
 !تاریخچه !تاریخچه
 __معادلات__ همراه با ((عدد|اعداد))، از اولین دستاوردهای ریاضی بشرند. آنها در قدیمی ترین اسناد ((ریاضی))، مکتوب، فی المثل، در متون میخی ((بابل کشور|بابل))یهای باستان، که به هزاره قبل از میلاد بر می گردند، و ((پاپیروس))های ((مصر))ی باستان، که به امپراطوری میانه در حدود 1800 ق.م. بازگشت دارند، آمده اند. __معادلات__ همراه با ((عدد|اعداد))، از اولین دستاوردهای ریاضی بشرند. آنها در قدیمی ترین اسناد ((ریاضی))، مکتوب، فی المثل، در متون میخی ((بابل کشور|بابل))یهای باستان، که به هزاره قبل از میلاد بر می گردند، و ((پاپیروس))های ((مصر))ی باستان، که به امپراطوری میانه در حدود 1800 ق.م. بازگشت دارند، آمده اند.
 بنا به ساختار جامعه بابلی مسائل مربوط به تقسیم ارث از اهمیت بسیاری برخوردار بودند. اولین پسر همواره بیشترین سهم را دریافت می کرد، دومی بیشتر از سومی، و به همین ترتیب.  بنا به ساختار جامعه بابلی مسائل مربوط به تقسیم ارث از اهمیت بسیاری برخوردار بودند. اولین پسر همواره بیشترین سهم را دریافت می کرد، دومی بیشتر از سومی، و به همین ترتیب.
 در حالی که مسائل مطرح در بابل ،مجهول نسبتاً واضح توصیف شده است، در پاپیروس های مصری با علامت "h" نمایش داده شده است، که توده یا ((گردایه)) را نشان می دهد. چنین محاسباتی نسبتاً زیاد رخ می دهند و متناظر با معادلات خطی ما هستند. مقایسه ای بین متنی مصری از پاپیروس ((مسکو)) و نماد نویسی جدید این نکته را روشن می سازند. در حالی که مسائل مطرح در بابل ،مجهول نسبتاً واضح توصیف شده است، در پاپیروس های مصری با علامت "h" نمایش داده شده است، که توده یا ((گردایه)) را نشان می دهد. چنین محاسباتی نسبتاً زیاد رخ می دهند و متناظر با معادلات خطی ما هستند. مقایسه ای بین متنی مصری از پاپیروس ((مسکو)) و نماد نویسی جدید این نکته را روشن می سازند.
 پیش از این که زبان نمادین ((جبر))ی مطرح شود، معادلات را بالاجبار با کلمات می نوشتند حتی ((فرانسواویت)) که معمولاً به ویتا موسوم است که شایستگی های بسیاری در زمینه جبر دارد از کلمه لاتین برای برابر بودن استفاده می کرد  پیش از این که زبان نمادین ((جبر))ی مطرح شود، معادلات را بالاجبار با کلمات می نوشتند حتی ((فرانسواویت)) که معمولاً به ویتا موسوم است که شایستگی های بسیاری در زمینه جبر دارد از کلمه لاتین برای برابر بودن استفاده می کرد
 علامت برابری = که امروزه متداول است توسط ((روبرت رکورد)) پزشک دربار سلطنتی مطرح شد، اما زمان قابل ملاحظه ای طول کشید تا این علامت مقبولیت عام یافت.  علامت برابری = که امروزه متداول است توسط ((روبرت رکورد)) پزشک دربار سلطنتی مطرح شد، اما زمان قابل ملاحظه ای طول کشید تا این علامت مقبولیت عام یافت.
 
 
 
 
  
 {picture=witte.jpg} {picture=witte.jpg}
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 the whetstone of witte the whetstone of witte
  
 
 
 
 
 وی این طرح را در کتاب درسی ((جبر))ی که به صورت گفتگو نوشته شده بود و عنوانش "the whetstone of witte" بود مطرح و انگیزه انتخاب ان را با گفتن مطالب زیر بیان کرد «در این مورد همان گونه که قالباً در عمل انجام می دهم یک جفت خط توامان می گذارند این چنین = = =, زیرا هیچ دو شیی نمی توانند برابر محض باشند. وی این طرح را در کتاب درسی ((جبر))ی که به صورت گفتگو نوشته شده بود و عنوانش "the whetstone of witte" بود مطرح و انگیزه انتخاب ان را با گفتن مطالب زیر بیان کرد «در این مورد همان گونه که قالباً در عمل انجام می دهم یک جفت خط توامان می گذارند این چنین = = =, زیرا هیچ دو شیی نمی توانند برابر محض باشند.
 با نوشته شدن کتاب ((جبر و مقابله)) توسط خوارزمی در سده های سوم و چهارم هجری ،((جبر)) وارد ((ریاضیات)) شد، و به حل معادله ها پرداخته شد.خود واژه جبر به معنای جبران کردن و مقابله به معنای روبه رو قرار دادن دو سوی برابری است. با نوشته شدن کتاب ((جبر و مقابله)) توسط خوارزمی در سده های سوم و چهارم هجری ،((جبر)) وارد ((ریاضیات)) شد، و به حل معادله ها پرداخته شد.خود واژه جبر به معنای جبران کردن و مقابله به معنای روبه رو قرار دادن دو سوی برابری است.
 !مجموعه جواب !مجموعه جواب
 کار با ((مجموعه‌««ریاضی»»|مجموعه)) معینی از ((عدد|اعداد))، موسوم به حوزه اصلی و مجموعه مشخصی از متغیرها که عناصری از حوزه اصلی با زیر مجموعه ای، موسوم به حوزه تغییرپذیری را می توان به جای آنها قرارداد، آغاز می شود.  کار با ((مجموعه‌««ریاضی»»|مجموعه)) معینی از ((عدد|اعداد))، موسوم به حوزه اصلی و مجموعه مشخصی از متغیرها که عناصری از حوزه اصلی با زیر مجموعه ای، موسوم به حوزه تغییرپذیری را می توان به جای آنها قرارداد، آغاز می شود.
 در مشخص کردن حوزه اصلی و حوزه تغییر پذیری،N به جای مجموعه ((عدد طبیعی|اعداد طبیعی، ))Z به جای مجموعه ((عدد صحیح|اعداد صحیح))،Q به جای مجموعه ((عدد گویا|اعداد گویا))،R به جای مجموعه ((عدد حقیقی|اعداد حقیقی)) و C به جای ((عدد مختلط|اعداد مختلط)) قرار می گیرد. در مشخص کردن حوزه اصلی و حوزه تغییر پذیری،N به جای مجموعه ((عدد طبیعی|اعداد طبیعی، ))Z به جای مجموعه ((عدد صحیح|اعداد صحیح))،Q به جای مجموعه ((عدد گویا|اعداد گویا))،R به جای مجموعه ((عدد حقیقی|اعداد حقیقی)) و C به جای ((عدد مختلط|اعداد مختلط)) قرار می گیرد.
 !همچنین ببینید: !همچنین ببینید:
-((معادله خطی))
((معادله درجه دوم))
((معادله درجه سوم))
((معادله درجه چهارم))
((نامعادله))
((معادلات دیفرانسیل))
((معادله انتگرال))
((لیست معادلات))
((معادله نامتعارف))
+*((معادله خطی))
*((معادله درجه دوم))
*((معادله درجه سوم))
*((معادله درجه چهارم))
*((نامعادله))
*((معادله سیاله))
*((معادله همنهشتی))
*((دستگاه معادلات خطی))
*
((معادلات دیفرانسیل))
*((معادله انتگرال))
*((لیست معادلات))
*((معادله نامتعارف))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 23 مرداد 1385 [11:58 ]   10   مرادی فر      جاری 
 شنبه 24 دی 1384 [08:36 ]   9   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 04 تیر 1384 [12:27 ]   8   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 04 تیر 1384 [11:51 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 04 تیر 1384 [10:58 ]   6   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 04 تیر 1384 [10:36 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 04 تیر 1384 [09:05 ]   4   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 04 تیر 1384 [06:31 ]   3   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 تیر 1384 [12:14 ]   2   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 تیر 1384 [11:32 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..