منو
 کاربر Online
570 کاربر online
تاریخچه ی: مطیع خلیفه عباسی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-9Lines: 1-18
 +V{maketoc}
 !مطیع خلیفه عباسی !مطیع خلیفه عباسی
  « 363-334 ق / 973-945 م»   « 363-334 ق / 973-945 م»
 +!!روی کار آمدن مطیع و آل بویه
 +نابسامانی های گوناگون دستگاه حکومت، خلع خلفا و وزیران، وضع خودسرانة ترکان و مشاجرات میان فرقه‏ها و مذاهب کلامی، همگی راه را برای ظهور تغییرات سیاسی در قسمت شرقی هلال حاصلخیز هموار می‏کرد. بار دیگر، همان گونه که در انقلاب عباسی اتفاق افتاد، فاتحان خارجی از شرق بر سر کار آمدند.
 +آنان از سرزمین ((دیلم)) واقع در جنوب باختری بحر خزر بودند که به نام خاندان فرمانروای ایشان ((آل بویه)) خوانده می‏شدند.
 +احمد، امیر آل بویه که در 334 ق / 945 م، ((بغداد)) را متصرف شد، پس از برکناری مستکفی، فضل بن ((مقتدر)) ملقب به ((المطیع بالله)) را در همان سال به ((خلافت)) نشاند و حکومت را در دست گرفت.
 +از آن پس، خلیفه یا امیر المؤمنین، محکوم حکم خاندانی شد که بر پایه دینی به برتری او معترف نبود و از سوی دیگر خلفا مورد حمله این خاندان قرار نمی‏گرفتند، چرا که آل بویه از این که اینان منطقه نفوذ خود را در جای دیگری مستقر کنند و اسباب خطر بیشتری شوند، بیم داشت.
-نابساانی های گوناگون دستگاه حکومت، خل خلفا و وزیران، وضع خودسرانة ترکان و ماجرات مین فرقه‏ها و مذاهب کلامی، همگی راه را برای ظهو تغییرات سیاسی در قسمت شرقی هلال حاصلخیز هموار می‏کرد. بار دیگر، همان گونه که در انقلاب عباسی اتفاق افتاد، فاتحا خاری از شرق بر سر کار آمدند. نان از سرزمین ((دیلم)) واقع در جنوب باختری بحر خزر بودند که به نام خاندان فرمانروای یشان ((آل بویه)) خوانده می‏دند. احمد، امیر آل بوه که در 334 ق / 945 م ((بغداد)) را متصرف شد، پ از برکنای متکفی، فل ب ((قتدر)) ملقب به ((المطیع الله)) را در مان سال به ((خلافت)) ناند و حکومت را در دست گرفت. از آن پس، لیفه ی میر لممنین مکوم کم خادای شد ک بر پایه ین ب رری او معرف نبود و از سی دیگر خلفا مورد حمله ین خندان قرار نمی‏گفتند، چرا که ل بویه از این که اینان منطقه نفوذ خود را در جای دیگری ستقر کنند اسباب خطر بیشتری شوند، بیم داشت. +ب هنگام خلفت ((می))، وارت با عبدارمن امری و امیالامایی ((بغداد))، ا ام ل بی ملقب به ((معالدله)) ود. پس رگ ماده، ر ((عادوله خیر)) ای او را گرت «356 / 967 م».
-به هنگام خلافت ((مطیع))، وزارت با عبدالرحمن سامری و امیرالامرایی ((بغداد))، با احمد آل بویه ملقب به ((معزالدوله)) بود. پس از درگذشت معزالدوله، پسرش ((عزالدوله بختیار)) جای او را گرفت «356 ق / 967 م». از رویدادهای مهم زمان مطیع، یورش ناصرالدوله حمدانی و ترکان به بغداد و شورش قرامطه در ((دمشق)) بود که یورش حمدانی و ترکان توسط معزالدوله و شورش ((قرامطه ))به وسیله پسرش عزالدوله در هم کوبیده شد. +!!از رویدادهای مهم زمان مطیع
*
یورش ناصرالدوله حمدانی و ترکان به بغداد />*شورش قرامطه در ((دمشق)) بود
-مطی انگیز ار شدن بیمای لج ر ال 363 ق / 973 م جایگه و را به پسرش عدالکی مل به ((اای)) بالله اد. +یوش مانی ران سط معزالله و ور ((قامه ))ه ویله پسرش عالل ر هم کیه د.
 +مطیع به خاطر دچار شدن به بیماری فلج در سال 363 ق / 973 م، جایگاه خود را به پسرش عبدالکریم ملقب به ((الطایع)) بالله داد.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 03 شهریور 1385 [18:54 ]   3   آآوا رسا      جاری 
 سه شنبه 24 مرداد 1385 [11:24 ]   2   آآوا رسا      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [06:24 ]   1   نغمه آذربویه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..