منو
 کاربر Online
1183 کاربر online
تاریخچه ی: مطالب علمی سایت المپیاد رشد

V{maketoc}
!ریاضی---
!زیست شناسی
*ژنتیک
**معرفی
***((معرفی علم ژنتیک))
*** ((مگس سرکه و باکتری روده ای ))
***((معرفی ژنتیک کلاسیک ))
*** ((معرفی ژنتیک مولکولی))
***((معرفی ژنتیک تکاملی ))
**ژنتیک کلاسیک
***قوانین مندل
**** ((سرآغاز))
**** ((آزمایش های مندل ))
**** ((چه کسی قوانین مندل را دوباره کشف کرد ))
**** ((بخش هایی از قوانین اصلی مندل ))
****(( اصل جدا شدن ))
****((آزمودن اصل جدا شدن ))
****(( الگوهای غیر غالب و مغلوبی ))
**** ((نامگذاری))
**** ((الل های چندگانه ))
**** ((جور شدن مستقل ))
**** ((قانون جور شدن مستقل ))
****(( آمیزش آزمون در مولتی هیبریدها ))
****(( آیا مندل تقلب کرد ؟))
****(( برهمکنش ژنتیکی ))
**** ((اپیستازی))
**** ((مکانیسم های اپیستازی ))
**** ((نظریه یک ژن - یک آنزیم ))
***میتوز و میوز
**** ((کروموزومها ))
**** ((میتوز ))
**** ((میوز ))
**** ((میوز در جانوران ))
***آمار و احتمال
**** ((احتمال ))
**** ((کاربرد قانون ها ))
****(( آمار ))
**** ((مجذور کای ))
**** ((شکست در رد فرضیه ))
***سیتو ژنتیک
**** ((تنوع در ساختار کروموزومها ))
**** ((واژگونی))
**** ((شکست در کروموزومهای غیر هترولوگ ))
**** ((تنوع در تعداد کروموزومها ))
**** ((انیوپلوئیدی در انسان ))
**** ((XXY ))
**** ((یوپلوئیدی ))
**** ((واژگونی در سیر تکاملی ))
***ژنتیک جنسیت
**** ((تعیین جنسیت ))
**** ((تعادل ژنی در مگس سرکه ))
**** ((تعیین جنسیت در انسان ))
****(( پیوستگی جنسی ))
**** ((عدم تقارن ))
**** ((ژنتیک انسانی و شجر نامه ))
**** ((وراثت وابسته به جنس و اتوزومی ))
***پیوستگی در پروکاریوت ها
**** ((تعیین نقشه در پروکاریوت هاو ویروس ها ))
**** ((ویروس ها ))
**** ((روشهای کشت ))
**** ((فتوتیپ های باکتری ))
**** ((مقاومت و حساسیت ))
**** ((فرایندهای جنسی در باکتری و ویروس ))
**** ((ترانسفورماسیون ))
**** ((Conjugation))
****(( فاکتور F))
**** ((Interrupted mating ))
**** ((تعیین نقشه و Conjugation ))
**** ((چرخه حیات باکتروفاژها ))
**** ((لیزوژنی))
**** ((ترانس داکسیون عمومی ))
**** ((Cotransduction))
**ژنتیک مولکولی
***ساختمان DNA و RNA
**** ((ساختمان DNA ))
****(( اشکال تاتومری بازهای آلی ))
**** ((ساختمان DNA تک رشته ای متراکم است ))
**** ((اشکال دیگر DNA راستگرد ))
**** ((متیله شدن C و A پس از ورود به DNA ))
**** ((باز شدن مارپیچ در اثر دخول مولکولهای حلقوی مسطح ))
**** ((تشکیل ابرمارپیچ در DNA حلقوی ))
**** ((DNA سلول به صورت ابر مارپیچ پروتئین دار است.))
**** ((آنزیم های توپوایزومراز ))
****(( DNA طویل ، در طول خود شامل مناطق ابرمارپیچی است))
****متیله شدن ، مصونیت در برابر آنزیم محدود کننده
**** ((اتصال قطعات DNA و DNA نوترکیب ))
**** ((اهمیت بسیاری از ردیفهای پالیندرم نامعلوم است ))
***همانندسازی
**** ((همانند سازی DNA))
****(( نقش دناتوره شدن جزئی DNA))
**** ((طویل شدن زنجیره ها در دو جهت ))
**** ((3 نوع DNA پلیمراز در کلی باسیل ))
**** ((پروتئین های SSB))
**** ((DNA پلیمراز از 7 رشته پلی پپتید تشکیل شده است ))
**** ((ایجاد چنگال همانند سازی در مبدا همانند سازی ))
**** ((تکمیل انتهای مولکول DNA خطی ))
**** ((حلقه های چرخان و سایر روش ها ))
**** ((سنتز رشته حلقوی+ از فرم همانند سازی حلقوی فاژی ))
**** ((تنظیم همانند سازی DNA ))
***((نوترکیبی مولکولی ))
****نوترکیبی مولکولی
****(( نوترکیبی همولوگ از طریق جفت شدن بازها ))
**** ((پروتئین Rec A))
**** ((در عمل نوترکیبی رشته های حدواسط به وجود می آیند ))
**** ((پروتئین Rec A سبب ایجاد ساختار هالیدی می شود ))
****آنزیم Rec BC تاب DNA را باز می کند
**** ((در نقطه تلاقی همواره نوترکیبی متعادل صورت نمی گیرد ))
**** ((نوترکیبی سبب ترمیم DNA می شود ))
**** ((اختصاصی بودن جایگاه نوترکیبی ، بازآرایی دقیق))
**** ((نوترکیبی جایگاه های ویژه ، تنظیم بیان ژن ))
**** ((ترانسپوزانها عامل ژنهای کنترل کننده جابجائی خود هستند ))
**** ((چگونگی حرکت ترانسپوزانها ))
***جهش و ترمیم
**** ((جهش پذیری و ترمیم DNA ))
**** ((موتاتورها ))
****(( اهمیت بررسی جهش زاهای شیمیایی ))
**** ((لازمه بقای سلول ترمیم دائمی DNAاست ))
**** ((اندونوکلئاز UvrABC ))
**** ((چنانچه بعضی خطاها برطرف نشده باشند سیستم دیگری آنها را کنترل می کند))
**** ((ژنهای SOS ))
**** ((عوامل جهش زا و تشخیص آنها ))
***((تجلی ژن ))
****Gene expression
****جهش یافته های اپران lac
**** ((Catabolite repression))
****(( اپران trp))
**** ((attenuation))
**** ((چرخه اپتیک و لیزوژنیک ))
**** ((رونوشت اولیه و نهایی ))
**** ((lysogenic versus lytic response))
**** ((عناصر ژنتیکی متحرک ))
**** ((Composite elements ))
**** ((تاثیرات transposition بر روی فنوتیپ و ژئوتیپ ))
**** ((سایر سیستم های کنترل رونویسی ))
**** ((کنترل ترجمه ))
****(( post_translational control ))
**** ((تنظیم سنتز و عمل پروتئین ها در باکتریها ))
**** ((سنتز بعضی پروتئین ها به طور مستقیم تحت تاثیر قرار نمی گیرد ))
**** ((روشهای مهم شناسایی جایگاه اتصال به DNA ))
**** ((سدکننده ها مانع اتصال RNA پلیمراز می شوند ))
**** ((فقدان یک اپراتور منجر به سنتز دائمی یک پروتئین می شود ))
**** ((CAP اتصال DNA پلیمراز به پروموتر lac را کنترل می کند ))
**** ((پروتئین C آرابینوز دارای 2 نقش فعال کننده و سد کننده است))
**** ((ژنهای شوک حرارتی و فاکتور سیگمای مخصوص ))
**** ((تنظیم اپرون های بیوسنتز aa ها ))
**** ((سنتر rnaوپروتئین در باکتری همزمان است ))
****(( پروتئین هایی که از یک mRNA واحد ساخته می شوند ))
**** ((در ترجمه Tn10 ، یک RNA کوچک رپرسور است ))
**** ((سنتز فاکتور ختم RF2 در مرحله ختم ترجمه ))
****(( آلامورنها ))
***تنظیم تجلی در یوکاریوت ها
**** ((کروموزمهای یوکاریوتی ))
**** ((کروموزمهای یوکاریوتی II ))
**** ((نوکلئوپروتئین))
**** ((ساختارهای مرتبه بالاتر کروماتین ))
**** ((chomosomal banding))
**** ((سانترومرها و تلومرها ))
**** ((نواحی تکراری))
**** ((DNA با تکرار متوسط))
**** ((خانواده ژن گلوبین ))
***رونویسی
***سنتز پروتئین
**** ((نقش RNA در سنتز پروتئین ))
**** ((هر مولکول tRNA از 75 نوکلئوتید تشکیل شده ))
**** ((tRNA های دیگر ساختار 3 بعدی مشابهی دارند ))
**** ((آنزیم آمینواسیل - tRNA - سنتتاز ))
**** ((تشکیل AA - tRNA بسیار دقیق است ))
**** ((RNA ریبورومی حاوی اطلاعات ژنتیکی نیست))
****(( اشکال سنجاق سری در تکلمل حفظ شده اند ))
**** ((قسمتهای مجزای ریبوزوم در لوله آزمایش ))
**** ((مولکولهای Pre-rRNA نیز دارای tRNA هستند ))
**** ((طی سنتز پروتئین زیرواحد های ریبوزوم از هم جدا می شوند ))
**** ((پلی پپتیدها با N-فرمیل متیونین آغاز می شوند ))
****(( فاکتور های شروع ))
**** ((جهت خواندن mRNA ها ))
**** ((حرکت mRNA بر روی ریبوزوم ))
**** ((شرایطی که tRNA شارژ شده وجود نداشته باشد ))
**** ((پروتئین هایی که قرار است به جای معینی صادر شوند ))
**** ((متدهای پیشرفته مطالعه ساختمان ریبوزوم ))
***((رمز ژن ))
****رمز ژن ( مقدمه )
****(( پلی U ، پلی فنیل آلانین می سازد ))
**** ((نظم در ساختار کدون ))
**** ((وابل در آنتی کدون ))
**** ((فراوانی RNA ناقل و میزان استفاده در کدون ))
****(( AUG و GUG ))
**** ((موتاسیون های سوپرسور ))
**** ((سوپرسورهای بی معنی ))
**** ((موتاسیون های تغییر قاب ))
**** ((رمزها همه گیر هستند ))
**** ((علائم و ژن های بر هم منطبق شده ))
**** ((تکامل رمزها ))
**ژنتیک تکاملی
***((ژنتیک جمعیت ))
**** ((صفات کمی ))
**** ((location of polygens))
**** ((Covariance , correlation of regression))
**** ((وراثت پذیری ))
**** ((محاسبه وراثت پذیری ))
**** ((وراثت کمی در انسان ))
***تعادل هاردی واینبرگ
****ژنتیک جمعیت
**** ((عدم وجود جهش و مهاجرت ))
**** ((Generation time))
**** ((تعمیم تعادل هاردی واینبرگ ))
**** ((NonRandom - mating ))
**** ((Increased homozygosity from Inbreeding))
**** ((Path diagram rules))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 اردیبهشت 1386 [06:35 ]   18   زینب معزی      جاری 
 چهارشنبه 28 تیر 1385 [11:57 ]   17   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 تیر 1385 [11:54 ]   16   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [12:15 ]   15   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [12:13 ]   14   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [11:18 ]   13   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 تیر 1385 [14:48 ]   12   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [09:20 ]   11   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 25 خرداد 1385 [14:31 ]   10   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:37 ]   9   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 خرداد 1385 [10:50 ]   8   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [09:47 ]   7   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [09:46 ]   6   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [08:51 ]   5   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 اردیبهشت 1385 [11:02 ]   4   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [11:53 ]   3   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [11:48 ]   2   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [10:20 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..