منو
 کاربر Online
1283 کاربر online
تاریخچه ی: مطالب علمی سایت المپیاد رشد

V{maketoc}
!ریاضی



---
!زیست شناسی
*ژنتیک
**معرفی
***((معرفی علم ژنتیک))
*** ((مگس سرکه و باکتری روده ای ))
***((معرفی ژنتیک کلاسیک ))
*** ((معرفی ژنتیک مولکولی))
***((معرفی ژنتیک تکاملی ))
**ژنتیک کلاسیک
***قوانین مندل
**** ((سرآغاز))
**** ((آزمایش های مندل ))
**** ((چه کسی قوانین مندل را دوباره کشف کرد ))
**** ((بخش هایی از قوانین اصلی مندل ))
****(( اصل جدا شدن ))
****آزمودن اصل جدا شدن
****(( الگوهای غیر غالب و مغلوبی ))
**** ((نامگذاری))
**** ((الل های چندگانه ))
**** ((جور شدن مستقل ))
**** ((قانون جور شدن مستقل ))
****(( آمیزش آزمون در مولتی هیبریدها ))
****(( آیا مندل تقلب کرد ؟))
****(( برهمکنش ژنتیکی ))
**** ((اپیستازی))
**** ((مکانیسم های اپیستازی ))
**** ((نظریه یک ژن - یک آنزیم ))
***میتوز و میوز
**** ((کروموزومها ))
**** ((میتوز ))
**** ((میوز ))
**** ((میوز در جانوران ))
***آمار و احتمال
**** ((احتمال ))
**** ((کاربرد قانون ها ))
****(( آمار ))
**** ((مجذور کای ))
**** ((شکست در رد فرضیه ))
***سیتو ژنتیک
**** ((تنوع در ساختار کروموزومها ))
**** ((واژگونی))
**** ((شکست در کروموزومهای غیر هترولوگ ))
**** ((تنوع در تعداد کروموزومها ))
**** ((انیوپلوئیدی در انسان ))
**** ((XXY ))
**** ((یوپلوئیدی ))
**** ((واژگونی در سیر تکاملی ))
***ژنتیک جنسیت
**** ((تعیین جنسیت ))
**** ((تعادل ژنی در مگس سرکه ))
**** ((تعیین جنسیت در انسان ))
****(( پیوستگی جنسی ))
**** ((عدم تقارن ))
**** ((ژنتیک انسانی و شجر نامه ))
**** ((وراثت وابسته به جنس و اتوزومی ))
***پیوستگی در پروکاریوت ها
**** ((تعیین نقشه در پروکاریوت هاو ویروس ها ))
**** ((ویروس ها ))
**** ((روشهای کشت ))
**** ((فتوتیپ های باکتری ))
**** ((مقاومت و حساسیت ))
**** ((فرایندهای جنسی در باکتری و ویروس ))
**** ((ترانسفورماسیون ))
**** ((Conjugation))
****(( فاکتور F))
**** ((Interrupted mating ))
**** ((تعیین نقشه و Conjugation ))
**** ((چرخه حیات باکتروفاژها ))
**** ((لیزوژنی))
**** ((ترانس داکسیون عمومی ))
**** ((Cotransduction))
**ژنتیک مولکولی
***ساختمان DNA و RNA
**** ((ساختمان DNA ))
****(( اشکال تاتومری بازهای آلی ))
**** ((ساختمان DNA تک رشته ای متراکم است ))
**** ((اشکال دیگر DNA راستگرد ))
**** ((متیله شدن C و A پس از ورود به DNA ))
**** ((باز شدن مارپیچ در اثر دخول مولکولهای حلقوی مسطح ))
**** ((تشکیل ابرمارپیچ در DNA حلقوی ))
**** ((DNA سلول به صورت ابر مارپیچ پروتئین دار است.))
**** ((آنزیم های توپوایزومراز ))
****(( DNA طویل ، در طول خود شامل مناطق ابرمارپیچی است))
****متیله شدن ، مصونیت در برابر آنزیم محدود کننده
**** ((اتصال قطعات DNA و DNA نوترکیب ))
**** ((اهمیت بسیاری از ردیفهای پالیندرم نامعلوم است ))
****خلاصه
***همانندسازی
**** ((همانند سازی DNA))
****(( نقش دناتوره شدن جزئی DNA))
**** ((طویل شدن زنجیره ها در دو جهت ))
**** ((3 نوع DNA پلیمراز در کلی باسیل ))
**** ((پروتئین های SSB))
**** ((DNA پلیمراز از 7 رشته پلی پپتید تشکیل شده است ))
**** ((ایجاد چنگال همانند سازی در مبدا همانند سازی ))
**** ((تکمیل انتهای مولکول DNA خطی ))
**** ((حلقه های چرخان و سایر روش ها ))
**** ((سنتز رشته حلقوی+ از فرم همانند سازی حلقوی فاژی ))
**** ((تنظیم همانند سازی DNA ))
****خلاصه
***((نوترکیبی مولکولی ))
****نوترکیبی مولکولی
****(( نوترکیبی همولوگ از طریق جفت شدن بازها ))
**** ((پروتئین Rec A))
**** ((در عمل نوترکیبی رشته های حدواسط به وجود می آیند ))
**** ((پروتئین Rec A سبب ایجاد ساختار هالیدی می شود ))
****آنزیم Rec BC تاب DNA را باز می کند
**** ((در نقطه تلاقی همواره نوترکیبی متعادل صورت نمی گیرد ))
**** ((نوترکیبی سبب ترمیم DNA می شود ))
**** ((اختصاصی بودن جایگاه نوترکیبی ، بازآرایی دقیق))
**** ((نوترکیبی جایگاه های ویژه ، تنظیم بیان ژن ))
**** ((ترانسپوزانها عامل ژنهای کنترل کننده جابجائی خود هستند ))
**** ((چگونگی حرکت ترانسپوزانها ))
****خلاصه
***جهش و ترمیم
**** ((جهش پذیری و ترمیم DNA ))
**** ((موتاتورها ))
****(( اهمیت بررسی جهش زاهای شیمیایی ))
**** ((لازمه بقای سلول ترمیم دائمی DNAاست ))
**** ((اندونوکلئاز UvrABC ))
**** ((چنانچه بعضی خطاها برطرف نشده باشند سیستم دیگری آنها را کنترل می کند))
**** ((ژنهای SOS ))
**** ((عوامل جهش زا و تشخیص آنها ))
****خلاصه
***((تجلی ژن ))
****Gene expression
****جهش یافته های اپران lac
**** ((Catabolite repression))
****(( اپران trp))
**** ((attenuation))
**** ((چرخه اپتیک و لیزوژنیک ))
**** ((رونوشت اولیه و نهایی ))
**** ((lysogenic versus lytic response))
**** ((عناصر ژنتیکی متحرک ))
**** ((Composite elements ))
**** ((تاثیرات transposition بر روی فنوتیپ و ژئوتیپ ))
**** ((سایر سیستم های کنترل رونویسی ))
**** ((کنترل ترجمه ))
****(( post_translational control ))
**** ((تنظیم سنتز و عمل پروتئین ها در باکتریها ))
**** ((سنتز بعضی پروتئین ها به طور مستقیم تحت تاثیر قرار نمی گیرد ))
**** ((روشهای مهم شناسایی جایگاه اتصال به DNA ))
**** ((سدکننده ها مانع اتصال RNA پلیمراز می شوند ))
**** ((فقدان یک اپراتور منجر به سنتز دائمی یک پروتئین می شود ))
**** ((CAP اتصال DNA پلیمراز به پروموتر lac را کنترل می کند ))
**** ((پروتئین C آرابینوز دارای 2 نقش فعال کننده و سد کننده است))
**** ((ژنهای شوک حرارتی و فاکتور سیگمای مخصوص ))
**** ((تنظیم اپرون های بیوسنتز aa ها ))
**** ((سنتر rnaوپروتئین در باکتری همزمان است ))
****(( پروتئین هایی که از یک mRNA واحد ساخته می شوند ))
**** ((در ترجمه Tn10 ، یک RNA کوچک رپرسور است ))
**** ((سنتز فاکتور ختم RF2 در مرحله ختم ترجمه ))
****(( آلامورنها ))
****خلاصه
***تنظیم تجلی در یوکاریوت ها
**** ((کروموزمهای یوکاریوتی ))
**** ((کروموزمهای یوکاریوتی II ))
**** ((نوکلئوپروتئین))
**** ((ساختارهای مرتبه بالاتر کروماتین ))
**** ((chomosomal banding))
**** ((سانترومرها و تلومرها ))
**** ((نواحی تکراری))
**** ((DNA با تکرار متوسط))
**** ((خانواده ژن گلوبین ))
***رونویسی
***سنتز پروتئین
**** ((نقش RNA در سنتز پروتئین ))
**** ((هر مولکول tRNA از 75 نوکلئوتید تشکیل شده ))
**** ((tRNA های دیگر ساختار 3 بعدی مشابهی دارند ))
**** ((آنزیم آمینواسیل - tRNA - سنتتاز ))
**** ((تشکیل AA - tRNA بسیار دقیق است ))
**** ((RNA ریبورومی حاوی اطلاعات ژنتیکی نیست))
****(( اشکال سنجاق سری در تکلمل حفظ شده اند ))
**** ((قسمتهای مجزای ریبوزوم در لوله آزمایش ))
**** ((مولکولهای Pre-rRNA نیز دارای tRNA هستند ))
**** ((طی سنتز پروتئین زیرواحد های ریبوزوم از هم جدا می شوند ))
**** ((پلی پپتیدها با N-فرمیل متیونین آغاز می شوند ))
****(( فاکتور های شروع ))
**** ((جهت خواندن mRNA ها ))
**** ((حرکت mRNA بر روی ریبوزوم ))
**** ((شرایطی که tRNA شارژ شده وجود نداشته باشد ))
**** ((پروتئین هایی که قرار است به جای معینی صادر شوند ))
**** ((متدهای پیشرفته مطالعه ساختمان ریبوزوم ))
****خلاصه
***((رمز ژن ))
****رمز ژن ( مقدمه )
****(( پلی U ، پلی فنیل آلانین می سازد ))
**** ((نظم در ساختار کدون ))
**** ((وابل در آنتی کدون ))
**** ((فراوانی RNA ناقل و میزان استفاده در کدون ))
****(( AUG و GUG ))
**** ((موتاسیون های سوپرسور ))
**** ((سوپرسورهای بی معنی ))
**** ((موتاسیون های تغییر قاب ))
**** ((رمزها همه گیر هستند ))
**** ((علائم و ژن های بر هم منطبق شده ))
**** ((تکامل رمزها ))
****خلاصه
**ژنتیک تکاملی
***((ژنتیک جمعیت ))
**** ((صفات کمی ))
**** ((location of polygens))
**** ((Covariance , correlation of regression))
**** ((وراثت پذیری ))
**** ((محاسبه وراثت پذیری ))
**** ((وراثت کمی در انسان ))
***تعادل هاردی واینبرگ
****ژنتیک جمعیت
**** ((عدم وجود جهش و مهاجرت ))
**** ((Generation time))
**** ((تعمیم تعادل هاردی واینبرگ ))
**** ((NonRandom - mating ))
**** ((Increased homozygosity from Inbreeding))
**** ((Path diagram rules))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 اردیبهشت 1386 [06:35 ]   18   زینب معزی      جاری 
 چهارشنبه 28 تیر 1385 [11:57 ]   17   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 تیر 1385 [11:54 ]   16   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [12:15 ]   15   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [12:13 ]   14   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [11:18 ]   13   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 تیر 1385 [14:48 ]   12   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [09:20 ]   11   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 25 خرداد 1385 [14:31 ]   10   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:37 ]   9   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 خرداد 1385 [10:50 ]   8   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [09:47 ]   7   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [09:46 ]   6   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [08:51 ]   5   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 اردیبهشت 1385 [11:02 ]   4   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [11:53 ]   3   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [11:48 ]   2   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [10:20 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..