منو
 صفحه های تصادفی
آشنایی با سیستم اطلاعات
بیماری سرخک
گرافهای چندبخشی
تشکر یزید از ابن زیاد برای قتل امام حسین علیه السلام
مسله حکمرانی سلیمانیه در عهد فتحعلشاه
در خانهء پیامبر در کودکی
کانسار کانیهای رسی
تفاوت نگاه انسان و دوربین
میانگین همساز
اهمیت ورزش
 کاربر Online
1052 کاربر online
تاریخچه ی: مطالب علمی سایت المپیاد رشد

V{maketoc}

!ریاضی
*هندسه
**ترسیم های هندسی
***مکان هندسی
**تشابه
***مرکز تشابه
***تجانس
**مثلث و ویژگی های آن
***دایره محاطی و محیطی
***میانه ها
***نیمسازها
***ارتفاع ها
***خط اویلر
***دایره 9 نقطه
***قانون سینوس ها و کسینوس ها
***قضیه استوارت
***مثلث های عمودی
**چهار ضلعیها
***چهار ضلعیهای محاطی
***قضیه بطلمیوس
***خطوط همرس و نقاط بر یک استقامت
***قضیه سوا
***قضیه منلائوس
***خط سیمسون
***قضیه پاپوس
***قضیه پاسکال
***قضیه پروانه
***قضیه دزارگ
**ویژگی های دایره
***قوت نقطه نسبت به دایره
***محور اصلی دو دایره
***دایره های متعامد
***نقاط وارون
***قطب و قطبی
**تبدیلات هندسی
***انتقال
*** ((نیم دور ))
*** ((تقارن محوری ))
*** ((دوران))


*((هندسه برداری ))
** ((تعاریف و خواص پایه بردارها ))
** ((خط و تقسیم پاره خط ))
** ((مرکز ثقل مثلث ))
** ((بردار و انتقال ))
** ((ضرب داخلی بردارها ))
** ((هم خطی ))
** ((همرسی))
** ((ضرب خارجی ))
** ((نابرابریهای هندسه برداری ))
** ((تعیین مکان هندسی ))


*((هندسه اعداد مختلط ))
**(( اعداد مختلط ))
*** ((zبار))
*** ((نرم یا مدول ))
***معادله های درجه دوم
*** ((رابطه های ترتیبی در هیات اعداد مختلط ))
*** ((نابرابری مثلثی ))
*** ((نمای مختلط ))
*** ((صفحه مختلط ))
***قضیه دموار
*** ((ریشه n ام واحد ))
** ((عنصر های اساسی هندسه ))
***نقطه
***خط
*** ((زاویه(المپیاد) ))
*** ((توازی ))
*** ((تعامد))
*** ((پاره خط و تقسیم پاره خط ))
*** ((تشابه مثلث ها ))
*** ((دایره نقطه تماس و خط مماس ))
*** ((هم خط بودن ))
** ((مثلث و اجزای آن ))
*** ((مثلث متساوی الساقین ))
*** ((مثلث قائم الزاویه ))
*** ((مثلث متساوی الاضلاع ))
*** ((مرکز دایره محیطی ))
*** ((پای میانه ))
*** ((پای نیمساز ))
*** ((مرکز دایره محاطی ))
***مرکز ثقل
***مرکز ارتفاعی
***پای ارتفاع
** ((تبدیلات هندسی ))
*** ((انتقال(المپیاد) ))
*** ((دوران ))
*** ((تقارن و بازتاب))
*** ((تجانس))
*** ((تجانس مارپیچی))
** ((چهار ضلعیها وn ضلعیها ))
*** ((متوازی الضلاع ))
*** ((چهار ضلعیهای محاطی ))
*** ((چهار ضلعیهای محیطی ))
** ((هم خط بودن و هم دایره بودن ))
** ((بردار ها در صفحه اعداد مختلط ))
*** ((دوران بردارها ))
*** ((تجانس مارپیچی بردارها))
**قضایای هندسی
*** ((قضیه بطلمیوس- اویلر ))
*** ((قضیه کلیفرد))
*** ((دایره 9 نقطه ))
*** ((خط سیسمن ))
*** ((تعمیم های قضیه سیمسون ))
*** ((قضیه های کانتور ))
*** ((قضیه فویر باخ ))
*** ((قضیه مورلی ))
**تبدیلهای موبیوس
***تصویر گنجنگاشتی
*** ((تبدیلهای موبیوس ))
*** ((نسبت های نا همساز ))
*** ((اصل تقارن ))
*** ((یک جفت دایره ))
*** ((دسته دایره ها ))
*** ((نقاط ثابت و رده بندی تبدیلهای موبیوس ))
***(( انعکاس ))
*** ((الگوی پوانکاره برای هندسه تا اقلیدسی ))
***تبدیلهای آفین و تصویری


*هندسه تصویری
** ((تصویر موازی یک صفحه بر یک صفحه))
** ((تصویر مرکزی یک صفحه بر یک صفحه))
** ((تصویر مرکزی که یک دایره را به دایره بدل می کند))
** ((قطب و قطبی در صفحه. اصل دوگانی))
** ((تبدیل تصویری یک خط و یک دایره))
**قطبی معکوس
**دایره مزدوج یک مثلث
**مقطعهای مخروطی
**کانون ها و خطهای هادی
**صفحه تصویری
**مقطعهای مخروطی مرکز دار
**تصویر جسم نمایی و تصویر مرکزی


*هندسه نوین
**قطب و خط قطبی نسبت به یک مثلث
**هندسه توموان
**دایره های آپولونیوسی
**خطوط هم زاویه
**هندسه بروکار
**دایره های تاکر
**قطب ارتفاعی


*هندسه انعکاسی
**جفت نقطه های جداساز
**نسبت نا همساز
**انعکاس
**انعکاس در صفحه
**دایره های عمود بر هم
**قضیه فویر باخ
**دسته دایره ها
**انحراف انعکاسی
**تابع های هذلولوی


*هندسه نا اقلیدسی
** ((هندسه نا اقلیدسی لباچفسکی ))
**افکنشی
**گروه تبدیلهای تصویری
**قضیه دزارگ
**تعریف و اثبات ناوردایی
**کاربرد در چهارضلعی کامل
**نقطه های واقع در بی نهایت به عنوان نقطه های ایده آل
**عناصر ایده آل و تصویر کردن
**نسبت نا همسازی که شامل عناصری در بی نهایت است
**کاربرد در قضیه پاسکال
**کاربرد در قضیه بریانشن
**دو گانی
**نمایش تحلیلی
**مختصات همگن
**ترسیم با خط کش تنها
**هندسه متری مقدماتی مقطعهای مخروطی
**ویژگی های تصویری مقطع های مخروطی
**مقطعهای مخروطی به عنوان خمهای حاصل از خط ها
**قضیه های کلی پاسکال و بریانشن در مورد مقطعهای مخروطی
**هذلولیوار
**روش اصل موضوعی
**هندسه نا اقلیدسی هذلولوی
**هندسه و واقعیت
**مدل پوانکاره
**هندسه بیضوی یا ریمانی


*ترسیم های هندسی جبر هیاتهای اعداد
**مقدمه
**اثبات های امکان ناپذیری و جبر
**ترسیم های هندسی بنیادی
***ساختن هیات و گرفتن ریشه دوم
***چند ضلعی های منتظم
***مساله آپولونیوس
**عددهای ترسیم پذیر و هیات های اعداد
***نظریه کلی
***همه عددهای ترسیم پذیر جبری اند
**حل ناپذیری سه مساله یونانی
***تضعیف مکعب
***قضیه ای درباره معادله درجه سوم
***تثلیث زاویه
***هفت ضلعی منتظم
***توضیحی درباره مساله تربیع دایره
**روشهای گوناگون ترسیم
***توضیات کلی
***ویژگی های انعکاس
***ترسیم هندسی نقطه های منعکس
***نصف کردن پاره خط با پرگار تنها
**ترسیم های ماسکرونی با پرگار تنها
***یک ترسیم کلاسیک برای تضعیف مکعب
***محدودیت ابزارهای مکانیکی خمهای مکانیکی
***عاکسهای پوسیله و هارت
***انعکاس های مکرر


*استقرا در هندسه


*نابرابری هندسی
**میانگین های حسابی و هندسی
**قضیه های برابر محیطی
***ماکسیمم و مینیمم
***قضیه های برابر محیطی در مثلث ها
***قضیه های برابر محیطی در چند ضلعی ها
***کوشش اشتاینر


*((چگونگی دستیابی به راه حل یک مسئله ))
**روش حل مسئله های ساده با زمینه ویژگی های ناب هندسی
**(( روش های حل مسئله های ساده دارای ویژگی های اندازه ))
**روش های حل مسئله های ساده محاسبه ای
** ((بررسی فشرده ی مساله های مکان هندسی و مساله های ترسیمی ))

---
!زیست شناسی
*ژنتیک
**معرفی
***((معرفی علم ژنتیک))
*** ((مگس سرکه و باکتری روده ای ))
***((معرفی ژنتیک کلاسیک ))
*** ((معرفی ژنتیک مولکولی))
***((معرفی ژنتیک تکاملی ))
**ژنتیک کلاسیک
***قوانین مندل
**** ((سرآغاز))
**** ((آزمایش های مندل ))
**** ((چه کسی قوانین مندل را دوباره کشف کرد ))
**** ((بخش هایی از قوانین اصلی مندل ))
****(( اصل جدا شدن ))
****((آزمودن اصل جدا شدن ))
****(( الگوهای غیر غالب و مغلوبی ))
**** ((نامگذاری))
**** ((الل های چندگانه ))
**** ((جور شدن مستقل ))
**** ((قانون جور شدن مستقل ))
****(( آمیزش آزمون در مولتی هیبریدها ))
****(( آیا مندل تقلب کرد ؟))
****(( برهمکنش ژنتیکی ))
**** ((اپیستازی))
**** ((مکانیسم های اپیستازی ))
**** ((نظریه یک ژن - یک آنزیم ))
***میتوز و میوز
**** کروموزومها
**** ((میتوز ))
**** میوز
**** میوز در جانوران
***آمار و احتمال
**** ((احتمال ))
**** ((کاربرد قانون ها ))
****(( آمار ))
**** ((مجذور کای ))
**** ((شکست در رد فرضیه ))
***سیتو ژنتیک
**** ((تنوع در ساختار کروموزومها ))
**** ((واژگونی))
**** ((شکست در کروموزومهای غیر هترولوگ ))
**** ((تنوع در تعداد کروموزومها ))
**** ((انیوپلوئیدی در انسان ))
**** XXY
**** یوپلوئیدی
**** ((واژگونی در سیر تکاملی ))
***ژنتیک جنسیت
**** ((تعیین جنسیت ))
**** ((تعادل ژنی در مگس سرکه ))
**** ((تعیین جنسیت در انسان ))
****(( پیوستگی جنسی ))
**** عدم تقارن
**** ژنتیک انسانی و شجر نامه
**** ((وراثت وابسته به جنس و اتوزومی ))
***پیوستگی در پروکاریوت ها
**** ((تعیین نقشه در پروکاریوت هاو ویروس ها ))
**** ((ویروس ها ))
**** ((روشهای کشت ))
**** ((فتوتیپ های باکتری ))
**** ((مقاومت و حساسیت ))
**** ((فرایندهای جنسی در باکتری و ویروس ))
**** ((ترانسفورماسیون ))
**** ((Conjugation))
****(( فاکتور F))
**** ((Interrupted mating ))
**** ((تعیین نقشه و Conjugation ))
**** ((چرخه حیات باکتروفاژها ))
**** ((لیزوژنی))
**** ((ترانس داکسیون عمومی ))
**** ((Cotransduction))
**ژنتیک مولکولی
***ساختمان DNA و RNA
**** ((ساختمان DNA ))
****(( اشکال تاتومری بازهای آلی ))
**** ((ساختمان DNA تک رشته ای متراکم است ))
**** اشکال دیگر DNA راستگرد
**** ((متیله شدن C و A پس از ورود به DNA ))
**** باز شدن مارپیچ در اثر دخول مولکولهای حلقوی مسطح
**** ((تشکیل ابرمارپیچ در DNA حلقوی ))
**** ((DNA سلول به صورت ابر مارپیچ پروتئین دار است.))
**** ((آنزیم های توپوایزومراز ))
****DNA طویل ، در طول خود شامل مناطق ابرمارپیچی است
****متیله شدن ، مصونیت در برابر آنزیم محدود کننده
**** اتصال قطعات DNA و DNA نوترکیب
**** ((اهمیت بسیاری از ردیفهای پالیندرم نامعلوم است ))
***همانندسازی
**** ((همانند سازی DNA))
****(( نقش دناتوره شدن جزئی DNA))
**** ((طویل شدن زنجیره ها در دو جهت ))
**** ((3 نوع DNA پلیمراز در کلی باسیل ))
**** ((پروتئین های SSB))
**** ((DNA پلیمراز از 7 رشته پلی پپتید تشکیل شده است ))
**** ((ایجاد چنگال همانند سازی در مبدا همانند سازی ))
**** ((تکمیل انتهای مولکول DNA خطی ))
**** ((حلقه های چرخان و سایر روش ها ))
**** ((سنتز رشته حلقوی+ از فرم همانند سازی حلقوی فاژی ))
**** ((تنظیم همانند سازی DNA ))
***نوترکیبی مولکولی
****نوترکیبی مولکولی
****(( نوترکیبی همولوگ از طریق جفت شدن بازها ))
**** ((پروتئین Rec A))
**** ((در عمل نوترکیبی رشته های حدواسط به وجود می آیند ))
**** ((پروتئین Rec A سبب ایجاد ساختار هالیدی می شود ))
****آنزیم Rec BC تاب DNA را باز می کند
**** ((در نقطه تلاقی همواره نوترکیبی متعادل صورت نمی گیرد ))
**** ((نوترکیبی سبب ترمیم DNA می شود ))
**** اختصاصی بودن جایگاه نوترکیبی ، بازآرایی دقیق
**** نوترکیبی جایگاه های ویژه ، تنظیم بیان ژن
**** ((ترانسپوزانها عامل ژنهای کنترل کننده جابجائی خود هستند ))
**** ((چگونگی حرکت ترانسپوزانها ))
***جهش و ترمیم
**** جهش پذیری و ترمیم DNA
**** ((موتاتورها ))
****(( اهمیت بررسی جهش زاهای شیمیایی ))
**** ((لازمه بقای سلول ترمیم دائمی DNAاست ))
**** ((اندونوکلئاز UvrABC ))
**** ((چنانچه بعضی خطاها برطرف نشده باشند سیستم دیگری آنها را کنترل می کند))
**** ((ژنهای SOS ))
**** ((عوامل جهش زا و تشخیص آنها ))
***((تجلی ژن ))
****Gene expression
****جهش یافته های اپران lac
**** ((Catabolite repression))
****(( اپران trp))
**** ((attenuation))
**** ((چرخه اپتیک و لیزوژنیک ))
**** ((رونوشت اولیه و نهایی ))
**** ((lysogenic versus lytic response))
**** ((عناصر ژنتیکی متحرک ))
**** ((Composite elements ))
**** ((تاثیرات transposition بر روی فنوتیپ و ژئوتیپ ))
**** ((سایر سیستم های کنترل رونویسی ))
**** ((کنترل ترجمه ))
****(( post_translational control ))
**** ((تنظیم سنتز و عمل پروتئین ها در باکتریها ))
**** ((سنتز بعضی پروتئین ها به طور مستقیم تحت تاثیر قرار نمی گیرد ))
**** روشهای مهم شناسایی جایگاه اتصال به DNA
**** ((سدکننده ها مانع اتصال RNA پلیمراز می شوند ))
**** ((فقدان یک اپراتور منجر به سنتز دائمی یک پروتئین می شود ))
**** CAP اتصال DNA پلیمراز به پروموتر lac را کنترل می کند
**** ((پروتئین C آرابینوز دارای 2 نقش فعال کننده و سد کننده است))
**** ((ژنهای شوک حرارتی و فاکتور سیگمای مخصوص ))
**** ((تنظیم اپرون های بیوسنتز aa ها ))
**** ((سنتر rnaوپروتئین در باکتری همزمان است ))
**** پروتئین هایی که از یک mRNA واحد ساخته می شوند
**** ((در ترجمه Tn10 ، یک RNA کوچک رپرسور است ))
**** ((سنتز فاکتور ختم RF2 در مرحله ختم ترجمه ))
****(( آلامورنها ))
***تنظیم تجلی در یوکاریوت ها
**** ((کروموزمهای یوکاریوتی ))
**** ((کروموزمهای یوکاریوتی II ))
**** ((نوکلئوپروتئین))
**** ((ساختارهای مرتبه بالاتر کروماتین ))
**** ((chomosomal banding))
**** ((سانترومرها و تلومرها ))
**** ((نواحی تکراری))
**** ((DNA با تکرار متوسط))
**** ((خانواده ژن گلوبین ))
***رونویسی
***سنتز پروتئین
**** ((نقش RNA در سنتز پروتئین ))
**** هر مولکول tRNA از 75 نوکلئوتید تشکیل شده
**** ((tRNA های دیگر ساختار 3 بعدی مشابهی دارند ))
**** ((آنزیم آمینواسیل - tRNA - سنتتاز ))
**** تشکیل AA - tRNA بسیار دقیق است
**** ((RNA ریبورومی حاوی اطلاعات ژنتیکی نیست))
****(( اشکال سنجاق سری در تکلمل حفظ شده اند ))
**** قسمتهای مجزای ریبوزوم در لوله آزمایش
**** ((مولکولهای Pre-rRNA نیز دارای tRNA هستند ))
**** ((طی سنتز پروتئین زیرواحد های ریبوزوم از هم جدا می شوند ))
**** ((پلی پپتیدها با N-فرمیل متیونین آغاز می شوند ))
****(( فاکتور های شروع ))
**** ((جهت خواندن mRNA ها ))
**** حرکت mRNA بر روی ریبوزوم
**** ((شرایطی که tRNA شارژ شده وجود نداشته باشد ))
**** ((پروتئین هایی که قرار است به جای معینی صادر شوند ))
**** ((متدهای پیشرفته مطالعه ساختمان ریبوزوم ))
***((رمز ژن ))
****رمز ژن ( مقدمه )
****(( پلی U ، پلی فنیل آلانین می سازد ))
**** ((نظم در ساختار کدون ))
**** ((وابل در آنتی کدون ))
**** ((فراوانی RNA ناقل و میزان استفاده در کدون ))
****(( AUG و GUG ))
**** موتاسیون های سوپرسور
**** ((سوپرسورهای بی معنی ))
**** ((موتاسیون های تغییر قاب ))
**** رمزها همه گیر هستند
**** علائم و ژن های بر هم منطبق شده
**** ((تکامل رمزها ))
**ژنتیک تکاملی
***((ژنتیک جمعیت ))
**** ((صفات کمی ))
**** location of polygens
**** Covariance , correlation of regression
**** ((وراثت پذیری ))
**** ((محاسبه وراثت پذیری ))
**** ((وراثت کمی در انسان ))
***تعادل هاردی واینبرگ
****ژنتیک جمعیت
**** ((عدم وجود جهش و مهاجرت ))
**** ((Generation time))
**** ((تعمیم تعادل هاردی واینبرگ ))
**** ((NonRandom - mating ))
**** Increased homozygosity from Inbreeding
**** ((Path diagram rules))


---
!کامپیوتر


*ترکیبیات
**مقدمه
**((استقرا))
*** ((اصل استقرای ریاضی))
*** ((تعمیم اولیه اصل استقرا ))
***((استقرای قوی و چندگانه))
**** ((استقرای قوی))
**** ((استقرای چندگانه))
*** ((عمل قهقرایی))
***((نکته هایی از استقرا))
****((تکنیک هایی از استقرا))
****((خطاهای استقرا ))
**جایگشت ها و ترکیب ها
*** ((اصل اساسی شمارش))
*** ((فاکتوریل ها))
***((جایگشت ها ( تبدیل ) ))
**** ((جایگشت ها و جایگشت های با تکرار ))
**** جایگشت های دوری
**** ((سایر مسائل ))
***ترکیب
**** ((تعریف))
**** ((مثلث خیام پاسکال))
**** ((ترکیب با تکرار))
**** ((تناظر بین مسائل و شمارش))
***((توزیع اشیا))
**** ((اشیا مختلف در ظرف های مختلف))
**** ((اشیا مختلف در ظرف های یکسان))
**** ((اشیا یکسان در ظرف های یکسان))
**** ((اشیا یکسان در ظرف های مختلف))
*** ((افراز های یک عدد))
**((اصل شمول و طرد))
*** ((تعمیم))
**اصل لانه کبوتری
*** ((مقدمه و تعریف))
**دنباله ها و روابط بازگشتی
***دنباله ها
**** ((مفاهیم))
**** ((تصاعد حسابی))
**** ((تصاعد هندسی))
***روابط بازگشتی
**** ((روابط بازگشتی اولیه))
****حل روابط بازگشتی
***** ((حل روابط بازگشتی همگن))
***** ((حل روابط بازگشتی ناهمگن))
***** ((مقدمه))
**توابع مولد
*** ((توابع مولد معمولی))
*** ((افراز های عددهای صحیح))
**دوجمله ای ها و چندجمله ای ها
*** ((نظریه دو جمله ای ها ))
*** ((نظریه چند جمله ای ها))
** ((اعداد رمزی))
** ((آشنایی مقدماتی با نظریه مجموعه ها ))
*((نظریه گراف))
**گراف چیست ؟
**مفاهیم بنیادی
*** ((تعریف گراف))
*** ((مثالهایی از گراف ها ))
*** ((مسیرها و دورها))
*** ((درجه راس ها))
*** ((گرافهای یکریخت))
*** ((زیر گرافها ))
***همبندی
*** گرافهای خاص
**** ((گرافهای تهی))
**** ((گرافهای کامل))
**** ((گرافهای منظم))
**** ((گرافهای افلاطونی))
**** ((گرافهای اشتراکی))
**** ((گرافهای بازه ای))
**** ((گرافهای دوبخشی))
**** ((گرافهای چندبخشی))
**** ((گرافهای k - مکعب))
**** ((گرافهای پترسن ))
**** ((گرافهای ستاره))
**** ((گراف چرخ))
**** ((گراف خط یک گراف))
*** ((مکمل یک گراف و گراف خود مکمل))
*** اعمال روی گرافها
**** ((اعمال اولیه ))
**** ((اجتماع دو گراف))
**** ((حذف و انقباض))
***((نگه داری گراف))
**** ((ماتریس مجاورت))
**** ((ماتریس وقوع))
**** ((لیست مجاورت))
**همبندی
*** ((همبندی و مولفه های همبندی))
*** ((پل های کوینگسبرگ))
*** ((گرافهای اویلری))
*** ((گرافهای دوری))
*** ((گرافهای هامیلتونی))
*** را((س برشی و یال برشی و k - همبندی))
*** کاربردها
**** الگوریتم های همبندی
***** گراف k - همبند
***** یافتن دور هامیلتونی بهینه
***** گذر اویلری در گراف
**** یک جهت ساختن یالها
** درخت ها
*** مقدمه
*** تعریف
*** ویژگی ها و خواص
***یالهای برشی
***راس های برشی
*** درخت های فراگیر و شمارش
**((گراف و هندسه))
***گرافهای مسطح
**** ((تعریف))
**** ((قضیه اویلر))
**** ((نمایش گراف مسطع با خطوط راست))
**** ((گرافهای سکه ای))
*** ((عدد تقاطع))
*** ((گونای گراف))
**رنگ آمیزی گراف
***مقدمه
***رنگ آمیزی راسی
****مقدمه
****عدد رنگی راسی
***رنگ آمیزی یالی
****مقدمه
****عدد رنگی یالی
***رنگ آمیزی نقشه ها
***چندجمله ای رنگی
**گرافهای جهت دار
***تعریف
***تورنمنت ها
***قضایا
**جورسازیها
***مقدمه
***قضایای موجود

* ((تکنیک های تناظر و دوگونه شمردن))
** ((اصل اکسترمال))
** ((دوگونه شمردن))
** ((رنگ آمیزی و همخوانی))
**فرش کردن
**الگوریتم نویسی و پایان پذیری الگوریتم ها
** ((اصل ناوردایی))

*نظریه بازی ها
**مقدمه و بازیهای منصفانه
**استراتژی برد و باخت
**اثبات های استقرایی
**بازی های تقارنی
**مسائل مهم بازیها
***انواع سنگریزه ها
***بازی های رنگ آمیزی
***بازی نیم
***بازی هگز
**ترکیب بازیها

*نظریه احتمال
**مقدمه
**اصول احتمال
**احتمالات شرطی
***تعریف
***استقلال
***فرمول بیز
***مسائل
**متغیرهای تصادفی مهم

*((آموزش برنامه نویسی))
**کلیات
***حل مسائل به کمک رایانه
**** ((مزایا و محدودیت ها))
**** ((الگوریتم))
**** ((استراتژی حل مسئله))
***زبانهای برنامه نویسی
**** ((زبان ماشین ))
**** ((زبان سطح بالا ))
***ابزارهای موجود برای پیاده سازی
**** ((حافظه اصلی))
**** ((حافظه های جانبی))
**** ((ورودی - خروجی))
***روشهای تسهیل و حل مساله
**** ((برنامه نویسی پیمانه ای))
**** ((روش شی گرا ))
** مشخصات برنامه دلفی
***مشخصات کلی برنامه
**** ((ساختار کلی))
**** ((اشیای اصلی))
**** ((نحوه ارتباط با کاربر))
***متغیرها و نامگذاری
**** ((قواعد نامگذاری))
**** ((کلمات رزرو شده))
**بدنه برنامه
***دستورات ابتدایی
**** ((تعریف متغیر))
**** ((کار با رشته ها))
**** ((کار با اعداد و عملگرهای ریاضی))
*** عملگرهای منطقی ، مقایسه ، گزینش
**** ((عملگرهای منطقی ))
**** ((ساختار if))
**** ((ساختار case ))
***حلقه ها
****حلقه for
**** ((حلقه while ))
**** ((حلقه repeat ))
**ابزارهای برنامه نویسی پیمانه ای
*** ((روالها و توابع ))
*** ((متغیرهای زیربرنامه ای))
*** ((تکنیک بازگشتی))
**((انتزاع انواع داده ))
*** ((enum ها))
*** ((مجموعه ها ))
*** ((آرایه ها))
*** ((اشاره گرها))
*** ((رکوردها ))
***پیاده سازی چند نوع داده کاربردی
**** ((stack))
**** ((queue))
**** ((لیست های پیوندی))
**کار با فایل ها
***فایل های متنی
*** ((فایل های دودوئی))
**محیط داخلی
***آشنایی با IDE
****اجزا
**** ((منوها))
***ویرایشگر کد
**** ((عملیات ویرایش سنتی))
**** ((خاصیت code completion ))
****template code ها
**** ((کاوش در متن برنامه ها))
*** ((محیط visual ))
**اشکال زدایی
*** ((نقاط توقف))
*** ((اجرای دستور به دستور و کنترل خطاها))
**توابع و اشیا مفید دلفی
*** ((لیست ها ))
*** ((stream ها ))
*** ((توابع کار با نام فایلها))
*** ((کار با بایت ها))
** ((بهینه سازی))
** ((واژگان مربوط))

*مبانی الگوریتم ، حل الگوریتمی و ساختمان داده ها
**مقدمات الگوریتم
***مفاهیم
**حل الگوریتمی مسائل
***مقدمات
***الگوریتم های پایان ناپذیر
***الگوریتم های پایان پذیر
****اصول
****کاهش مقادیر به حداقل
***اثبات های درستی الگوریتم
****اثبات منطقی ( ریاضی )
****تکنیک های نمونه ای
**الگوریتم نویسی
***مفاهیم
***الگوریتم های بازگشتی
***االگوریتم های جستجو
***الگوریتم های مرتب سازی
***پیچیدگی الگوریتم ها
****مقدمه
****تعریف order
****سایر نماد ها
***الگوریتم های حریصانه
****مفاهیم
****کوله پشتی
****مسائل
***الگوریتم های داینامیک
****مفاهیم
****کوله پشتی
****مسائل
**الگوریتم های گراف
***مقدمه
***تعریف گراف در کامپیوتر
***الگوریتم های جستجو در گراف
****DFS
****BFS
***الگوریتم های کاربردی
****مقدمه
****الگوریتم های یافتن کوتاهترین مسیر
*****کاربردها و کاربرد در شبکه
*****الگوریتم دایجسترا
*****الگوریتم Bellman Ford
*****الگوریتم داینامیک
*****روش ضرب ماتریس ها
****مسئله یافتن مینیمم درخت فراگیر
*****کاربرد
*****الگوریتم کروسکال
*****الگوریتم برایم
*****الگوریتم sollins
****رنگ آمیزی
**الگوریتم های درخت ها
***مقدمات
***درخت های باینری
***نگه داری درخت ها
***پیمایش درخت ها
***Binary Search Tree
***مرتب سازی به کمک Binary Search Tree
***Heap و الگوریتم های آن
**مباحث پیشرفته الگوریتم
***دسته بندی الگوریتم ها
****مقدمه
****کلاس P
****کلاس NP
****کلاس NP-Complete
****NP-Hard

*نظریه زبانها و ماشینها ( اتوماتا )
**تعاریف و مقدمات
**رشته ها
**زبانهای منظم
**گرامرها
**اتوماتای قطعی
**اتوماتای غیرقطعی

*استعداد


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 اردیبهشت 1386 [06:35 ]   18   زینب معزی      جاری 
 چهارشنبه 28 تیر 1385 [11:57 ]   17   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 تیر 1385 [11:54 ]   16   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [12:15 ]   15   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [12:13 ]   14   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [11:18 ]   13   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 تیر 1385 [14:48 ]   12   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [09:20 ]   11   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 25 خرداد 1385 [14:31 ]   10   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:37 ]   9   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 خرداد 1385 [10:50 ]   8   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [09:47 ]   7   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [09:46 ]   6   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [08:51 ]   5   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 اردیبهشت 1385 [11:02 ]   4   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [11:53 ]   3   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [11:48 ]   2   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [10:20 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..