منو
 صفحه های تصادفی
طراحی گروهی و هویت محصول
جزایر اقیانوس آرام
آزمایش نور گرایی گیاهان
تهیه٬ مقدار٬ راه تجویز٬ شرایط نگهداری و حمل واکسنها
داروهای بیهوش کننده
مجله علوم پایه
برخورد امام صادق علیه السلام با حاکم مدینه
اتصال کوتاه
حبابه والبیه و شفا با دعای امام حسین علیه السلام
ملاک امتیاز انسان بر حیوان
 کاربر Online
1333 کاربر online
تاریخچه ی: مطالب علمی سایت المپیاد رشد

V{maketoc}
!ریاضی---
!زیست‌شناسی
((معرفی علم ژنتیک))

زیست شناسی
*ژنتیک
**معرفی
***معرفی علم ژنتیک
*** مگس سرکه و باکتری روده ای
***معرفی ژنتیک کلاسیک
*** معرفی ژنتیک مولکولی
***معرفی ژنتیک تکاملی
**ژنتیک کلاسیک
***قوانین مندل
**** سرآغاز
**** آزمایش های مندل
**** چه کسی قوانین مندل را دوباره کشف کرد
**** بخش هایی از قوانین اصلی مندل
**** اصل جدا شدن
****آزمودن اصل جدا شدن
**** الگوهای غیر غالب و مغلوبی
**** نامگذاری
**** الل های چندگانه
**** جور شدن مستقل
**** قانون جور شدن مستقل
**** آمیزش آزمون در مولتی هیبریدها
**** آیا مندل تقلب کرد ؟
**** برهمکنش ژنتیکی
**** اپیستازی
**** مکانیسم های اپیستازی
**** نظریه یک ژن - یک آنزیم
***میتوز و میوز
**** کروموزومها
**** میتوز
**** میوز
**** میوز در جانوران
***آمار و احتمال
**** احتمال
**** کاربرد قانون ها
**** آمار
**** مجذور کای
**** شکست در رد فرضیه
***سیتو ژنتیک
**** تنوع در ساختار کروموزومها
**** واژگونی
**** شکست در کروموزومهای غیر هترولوگ
**** تنوع در تعداد کروموزومها
**** انیوپلوئیدی در انسان
**** XXY
**** یوپلوئیدی
**** واژگونی در سیر تکاملی
***ژنتیک جنسیت
**** تعیین جنسیت
**** تعادل ژنی در مگس سرکه
**** تعیین جنسیت در انسان
**** پیوستگی جنسی
**** عدم تقارن
**** ژنتیک انسانی و شجر نامه
**** وراثت وابسته به جنس و اتوزومی
***پیوستگی در پروکاریوت ها
**** تعیین نقشه در پروکاریوت هاو ویروس ها
**** ویروس ها
**** روشهای کشت
**** فتوتیپ های باکتری
**** مقاومت و حساسیت
**** فرایندهای جنسی در باکتری و ویروس
**** ترانسفورماسیون
**** Conjugation
**** فاکتور F
**** Interrupted mating
**** تعیین نقشه و Conjugation
**** چرخه حیات باکتروفاژها
**** لیزوژنی
**** ترانس داکسیون عمومی
**** Cotransduction
**ژنتیک مولکولی
***ساختمان DNA و RNA
**** ساختمان DNA
**** اشکال تاتومری بازهای آلی
**** ساختمان DNA تک رشته ای متراکم است
**** اشکال دیگر DNA راستگرد
**** متیله شدن C و A پس از ورود به DNA
**** باز شدن مارپیچ در اثر دخول مولکولهای حلقوی مسطح
**** تشکیل ابرمارپیچ در DNA حلقوی
**** DNA سلول به صورت ابر مارپیچ پروتئین دار است.
**** آنزیم های توپوایزومراز
**** DNA طویل ، در طول خود شامل مناطق ابرمارپیچی است
****متیله شدن ، مصونیت در برابر آنزیم محدود کننده
**** اتصال قطعات DNA و DNA نوترکیب
**** اهمیت بسیاری از ردیفهای پالیندرم نامعلوم است
****خلاصه
***همانندسازی
**** همانند سازی DNA
**** نقش دناتوره شدن جزئی DNA
**** طویل شدن زنجیره ها در دو جهت
**** 3 نوع DNA پلیمراز در کلی باسیل
**** پروتئین های SSB
**** DNA پلیمراز از 7 رشته پلی پپتید تشکیل شده است
**** ایجاد چنگال همانند سازی در مبدا همانند سازی
**** تکمیل انتهای مولکول DNA خطی
**** حلقه های چرخان و سایر روش ها
**** سنتز رشته حلقوی+ از فرم همانند سازی حلقوی فاژی
**** تنظیم همانند سازی DNA
****خلاصه
***نوترکیبی مولکولی
****نوترکیبی مولکولی
**** نوترکیبی همولوگ از طریق جفت شدن بازها
**** پروتئین Rec A
**** در عمل نوترکیبی رشته های حدواسط به وجود می آیند
**** پروتئین Rec A سبب ایجاد ساختار هالیدی می شود
****آنزیم Rec BC تاب DNA را باز می کند
**** در نقطه تلاقی همواره نوترکیبی متعادل صورت نمی گیرد
**** نوترکیبی سبب ترمیم DNA می شود
**** اختصاصی بودن جایگاه نوترکیبی ، بازآرایی دقیق
**** نوترکیبی جایگاه های ویژه ، تنظیم بیان ژن
**** ترانسپوزانها عامل ژنهای کنترل کننده جابجائی خود هستند
**** چگونگی حرکت ترانسپوزانها
****خلاصه
***جهش و ترمیم
**** جهش پذیری و ترمیم DNA
**** موتاتورها
**** اهمیت بررسی جهش زاهای شیمیایی
**** لازمه بقای سلول ترمیم دائمی DNAاست
**** اندونوکلئاز UvrABC
**** چنانچه بعضی خطاها برطرف نشده باشند سیستم دیگری آنها را کنترل می کند
**** ژنهای SOS
**** عوامل جهش زا و تشخیص آنها
****خلاصه
***تجلی ژن
****Gene expression
****جهش یافته های اپران lac
**** Catabolite repression
**** اپران trp
**** attenuation
**** چرخه اپتیک و لیزوژنیک
**** رونوشت اولیه و نهایی
**** lysogenic versus lytic response
**** عناصر ژنتیکی متحرک
**** Composite elements
**** تاثیرات transposition بر روی فنوتیپ و ژئوتیپ
**** سایر سیستم های کنترل رونویسی
**** کنترل ترجمه
**** post_translational control
**** تنظیم سنتز و عمل پروتئین ها در باکتریها
**** سنتز بعضی پروتئین ها به طور مستقیم تحت تاثیر قرار نمی گیرد
**** روشهای مهم شناسایی جایگاه اتصال به DNA
**** سدکننده ها مانع اتصال RNA پلیمراز می شوند
**** فقدان یک اپراتور منجر به سنتز دائمی یک پروتئین می شود
**** CAP اتصال DNA پلیمراز به پروموتر lac را کنترل می کند
**** پروتئین C آرابینوز دارای 2 نقش فعال کننده و سد کننده است
**** ژنهای شوک حرارتی و فاکتور سیگمای مخصوص
**** تنظیم اپرون های بیوسنتز aa ها
**** سنتر rnaوپروتئین در باکتری همزمان است
**** پروتئین هایی که از یک mRNA واحد ساخته می شوند
**** در ترجمه Tn10 ، یک RNA کوچک رپرسور است
**** سنتز فاکتور ختم RF2 در مرحله ختم ترجمه
**** آلامورنها
****خلاصه
***تنظیم تجلی در یوکاریوت ها
**** کروموزمهای یوکاریوتی
**** کروموزمهای یوکاریوتی II
**** نوکلئوپروتئین
**** ساختارهای مرتبه بالاتر کروماتین
**** chomosomal banding
**** سانترومرها و تلومرها
**** نواحی تکراری
**** DNA با تکرار متوسط
**** خانواده ژن گلوبین
***رونویسی
***سنتز پروتئین
**** نقش RNA در سنتز پروتئین
**** هر مولکول tRNA از 75 نوکلئوتید تشکیل شده
**** tRNA های دیگر ساختار 3 بعدی مشابهی دارند
**** آنزیم آمینواسیل - tRNA - سنتتاز
**** تشکیل AA~tRNA بسیار دقیق است
**** RNA ریبورومی حاوی اطلاعات ژنتیکی نیست
**** اشکال سنجاق سری در تکلمل حفظ شده اند
**** قسمتهای مجزای ریبوزوم در لوله آزمایش
**** مولکولهای Pre-rRNA نیز دارای tRNA هستند
**** طی سنتز پروتئین زیرواحد های ریبوزوم از هم جدا می شوند
**** پلی پپتیدها با N-فرمیل متیونین آغاز می شوند
**** فاکتور های شروع
**** جهت خواندن mRNA ها
**** حرکت mRNA بر روی ریبوزوم
**** شرایطی که tRNA شارژ شده وجود نداشته باشد
**** پروتئین هایی که قرار است به جای معینی صادر شوند
**** متدهای پیشرفته مطالعه ساختمان ریبوزوم
****خلاصه
***رمز ژن
****رمز ژن ( مقدمه )
**** پلی U ، پلی فنیل آلانین می سازد
**** نظم در ساختار کدون
**** وابل در آنتی کدون
**** فراوانی RNA ناقل و میزان استفاده در کدون
**** AUG و GUG
**** موتاسیون های سوپرسور
**** سوپرسورهای بی معنی
**** موتاسیون های تغییر قاب
**** رمزها همه گیر هستند
**** علائم و ژن های بر هم منطبق شده
**** تکامل رمزها
****خلاصه
**ژنتیک تکاملی
***ژنتیک جمعیت
**** صفات کمی
**** location of polygens
**** Covariance , correlation of regression
**** وراثت پذیری
**** محاسبه وراثت پذیری
**** وراثت کمی در انسان
***تعادل هاردی واینبرگ
****ژنتیک جمعیت
**** عدم وجود جهش و مهاجرت
**** Generation time
**** تعمیم تعادل هاردی واینبرگ
**** NonRandom - mating
**** Increased homozygosity from Inbreeding
**** Path diagram rules

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 اردیبهشت 1386 [06:35 ]   18   زینب معزی      جاری 
 چهارشنبه 28 تیر 1385 [11:57 ]   17   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 تیر 1385 [11:54 ]   16   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [12:15 ]   15   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [12:13 ]   14   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [11:18 ]   13   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 تیر 1385 [14:48 ]   12   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [09:20 ]   11   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 25 خرداد 1385 [14:31 ]   10   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:37 ]   9   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 خرداد 1385 [10:50 ]   8   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [09:47 ]   7   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [09:46 ]   6   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [08:51 ]   5   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 اردیبهشت 1385 [11:02 ]   4   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [11:53 ]   3   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [11:48 ]   2   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [10:20 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..