منو
 کاربر Online
1421 کاربر online
تاریخچه ی: مطالب علمی سایت المپیاد رشد

نگارش: 1


ریاضی

زیست‌شناسی

معرفی علم ژنتیک

زیست شناسی
 • ژنتیک
  • معرفی
   • معرفی علم ژنتیک
   • مگس سرکه و باکتری روده ای
   • معرفی ژنتیک کلاسیک
   • معرفی ژنتیک مولکولی
   • معرفی ژنتیک تکاملی
  • ژنتیک کلاسیک
   • قوانین مندل
    • سرآغاز
    • آزمایش های مندل
    • چه کسی قوانین مندل را دوباره کشف کرد
    • بخش هایی از قوانین اصلی مندل
    • اصل جدا شدن
    • آزمودن اصل جدا شدن
    • الگوهای غیر غالب و مغلوبی
    • نامگذاری
    • الل های چندگانه
    • جور شدن مستقل
    • قانون جور شدن مستقل
    • آمیزش آزمون در مولتی هیبریدها
    • آیا مندل تقلب کرد ؟
    • برهمکنش ژنتیکی
    • اپیستازی
    • مکانیسم های اپیستازی
    • نظریه یک ژن - یک آنزیم
   • میتوز و میوز
    • کروموزومها
    • میتوز
    • میوز
    • میوز در جانوران
   • آمار و احتمال
    • احتمال
    • کاربرد قانون ها
    • آمار
    • مجذور کای
    • شکست در رد فرضیه
   • سیتو ژنتیک
    • تنوع در ساختار کروموزومها
    • واژگونی
    • شکست در کروموزومهای غیر هترولوگ
    • تنوع در تعداد کروموزومها
    • انیوپلوئیدی در انسان
    • XXY
    • یوپلوئیدی
    • واژگونی در سیر تکاملی
   • ژنتیک جنسیت
    • تعیین جنسیت
    • تعادل ژنی در مگس سرکه
    • تعیین جنسیت در انسان
    • پیوستگی جنسی
    • عدم تقارن
    • ژنتیک انسانی و شجر نامه
    • وراثت وابسته به جنس و اتوزومی
   • پیوستگی در پروکاریوت ها
    • تعیین نقشه در پروکاریوت هاو ویروس ها
    • ویروس ها
    • روشهای کشت
    • فتوتیپ های باکتری
    • مقاومت و حساسیت
    • فرایندهای جنسی در باکتری و ویروس
    • ترانسفورماسیون
    • Conjugation
    • فاکتور F
    • Interrupted mating
    • تعیین نقشه و Conjugation
    • چرخه حیات باکتروفاژها
    • لیزوژنی
    • ترانس داکسیون عمومی
    • Cotransduction
  • ژنتیک مولکولی
   • ساختمان DNA و RNA
    • ساختمان DNA
    • اشکال تاتومری بازهای آلی
    • ساختمان DNA تک رشته ای متراکم است
    • اشکال دیگر DNA راستگرد
    • متیله شدن C و A پس از ورود به DNA
    • باز شدن مارپیچ در اثر دخول مولکولهای حلقوی مسطح
    • تشکیل ابرمارپیچ در DNA حلقوی
    • DNA سلول به صورت ابر مارپیچ پروتئین دار است.
    • آنزیم های توپوایزومراز
    • DNA طویل ، در طول خود شامل مناطق ابرمارپیچی است
    • متیله شدن ، مصونیت در برابر آنزیم محدود کننده
    • اتصال قطعات DNA و DNA نوترکیب
    • اهمیت بسیاری از ردیفهای پالیندرم نامعلوم است
    • خلاصه
   • همانندسازی
    • همانند سازی DNA
    • نقش دناتوره شدن جزئی DNA
    • طویل شدن زنجیره ها در دو جهت
    • 3 نوع DNA پلیمراز در کلی باسیل
    • پروتئین های SSB
    • DNA پلیمراز از 7 رشته پلی پپتید تشکیل شده است
    • ایجاد چنگال همانند سازی در مبدا همانند سازی
    • تکمیل انتهای مولکول DNA خطی
    • حلقه های چرخان و سایر روش ها
    • سنتز رشته حلقوی+ از فرم همانند سازی حلقوی فاژی
    • تنظیم همانند سازی DNA
    • خلاصه
   • نوترکیبی مولکولی
    • نوترکیبی مولکولی
    • نوترکیبی همولوگ از طریق جفت شدن بازها
    • پروتئین Rec A
    • در عمل نوترکیبی رشته های حدواسط به وجود می آیند
    • پروتئین Rec A سبب ایجاد ساختار هالیدی می شود
    • آنزیم Rec BC تاب DNA را باز می کند
    • در نقطه تلاقی همواره نوترکیبی متعادل صورت نمی گیرد
    • نوترکیبی سبب ترمیم DNA می شود
    • اختصاصی بودن جایگاه نوترکیبی ، بازآرایی دقیق
    • نوترکیبی جایگاه های ویژه ، تنظیم بیان ژن
    • ترانسپوزانها عامل ژنهای کنترل کننده جابجائی خود هستند
    • چگونگی حرکت ترانسپوزانها
    • خلاصه
   • جهش و ترمیم
    • جهش پذیری و ترمیم DNA
    • موتاتورها
    • اهمیت بررسی جهش زاهای شیمیایی
    • لازمه بقای سلول ترمیم دائمی DNAاست
    • اندونوکلئاز UvrABC
    • چنانچه بعضی خطاها برطرف نشده باشند سیستم دیگری آنها را کنترل می کند
    • ژنهای SOS
    • عوامل جهش زا و تشخیص آنها
    • خلاصه
   • تجلی ژن
    • Gene expression
    • جهش یافته های اپران lac
    • Catabolite repression
    • اپران trp
    • attenuation
    • چرخه اپتیک و لیزوژنیک
    • رونوشت اولیه و نهایی
    • lysogenic versus lytic response
    • عناصر ژنتیکی متحرک
    • Composite elements
    • تاثیرات transposition بر روی فنوتیپ و ژئوتیپ
    • سایر سیستم های کنترل رونویسی
    • کنترل ترجمه
    • post_translational control
    • تنظیم سنتز و عمل پروتئین ها در باکتریها
    • سنتز بعضی پروتئین ها به طور مستقیم تحت تاثیر قرار نمی گیرد
    • روشهای مهم شناسایی جایگاه اتصال به DNA
    • سدکننده ها مانع اتصال RNA پلیمراز می شوند
    • فقدان یک اپراتور منجر به سنتز دائمی یک پروتئین می شود
    • CAP اتصال DNA پلیمراز به پروموتر lac را کنترل می کند
    • پروتئین C آرابینوز دارای 2 نقش فعال کننده و سد کننده است
    • ژنهای شوک حرارتی و فاکتور سیگمای مخصوص
    • تنظیم اپرون های بیوسنتز aa ها
    • سنتر rnaوپروتئین در باکتری همزمان است
    • پروتئین هایی که از یک mRNA واحد ساخته می شوند
    • در ترجمه Tn10 ، یک RNA کوچک رپرسور است
    • سنتز فاکتور ختم RF2 در مرحله ختم ترجمه
    • آلامورنها
    • خلاصه
   • تنظیم تجلی در یوکاریوت ها
    • کروموزمهای یوکاریوتی
    • کروموزمهای یوکاریوتی II
    • نوکلئوپروتئین
    • ساختارهای مرتبه بالاتر کروماتین
    • chomosomal banding
    • سانترومرها و تلومرها
    • نواحی تکراری
    • DNA با تکرار متوسط
    • خانواده ژن گلوبین
   • رونویسی
   • سنتز پروتئین
    • نقش RNA در سنتز پروتئین
    • هر مولکول tRNA از 75 نوکلئوتید تشکیل شده
    • tRNA های دیگر ساختار 3 بعدی مشابهی دارند
    • آنزیم آمینواسیل - tRNA - سنتتاز
    • تشکیل AA~tRNA بسیار دقیق است
    • RNA ریبورومی حاوی اطلاعات ژنتیکی نیست
    • اشکال سنجاق سری در تکلمل حفظ شده اند
    • قسمتهای مجزای ریبوزوم در لوله آزمایش
    • مولکولهای Pre-rRNA نیز دارای tRNA هستند
    • طی سنتز پروتئین زیرواحد های ریبوزوم از هم جدا می شوند
    • پلی پپتیدها با N-فرمیل متیونین آغاز می شوند
    • فاکتور های شروع
    • جهت خواندن mRNA ها
    • حرکت mRNA بر روی ریبوزوم
    • شرایطی که tRNA شارژ شده وجود نداشته باشد
    • پروتئین هایی که قرار است به جای معینی صادر شوند
    • متدهای پیشرفته مطالعه ساختمان ریبوزوم
    • خلاصه
   • رمز ژن
    • رمز ژن ( مقدمه )
    • پلی U ، پلی فنیل آلانین می سازد
    • نظم در ساختار کدون
    • وابل در آنتی کدون
    • فراوانی RNA ناقل و میزان استفاده در کدون
    • AUG و GUG
    • موتاسیون های سوپرسور
    • سوپرسورهای بی معنی
    • موتاسیون های تغییر قاب
    • رمزها همه گیر هستند
    • علائم و ژن های بر هم منطبق شده
    • تکامل رمزها
    • خلاصه
  • ژنتیک تکاملی
   • ژنتیک جمعیت
    • صفات کمی
    • location of polygens
    • Covariance , correlation of regression
    • وراثت پذیری
    • محاسبه وراثت پذیری
    • وراثت کمی در انسان
   • تعادل هاردی واینبرگ
    • ژنتیک جمعیت
    • عدم وجود جهش و مهاجرت
    • Generation time
    • تعمیم تعادل هاردی واینبرگ
    • NonRandom - mating
    • Increased homozygosity from Inbreeding
    • Path diagram rulesتاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 اردیبهشت 1386 [06:35 ]   18   زینب معزی      جاری 
 چهارشنبه 28 تیر 1385 [11:57 ]   17   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 تیر 1385 [11:54 ]   16   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [12:15 ]   15   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [12:13 ]   14   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [11:18 ]   13   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 تیر 1385 [14:48 ]   12   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [09:20 ]   11   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 25 خرداد 1385 [14:31 ]   10   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:37 ]   9   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 خرداد 1385 [10:50 ]   8   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [09:47 ]   7   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [09:46 ]   6   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [08:51 ]   5   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 اردیبهشت 1385 [11:02 ]   4   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [11:53 ]   3   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [11:48 ]   2   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [10:20 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..