منو
 کاربر Online
938 کاربر online
تاریخچه ی: مطالب علمی سایت المپیاد رشد

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:15ریاضی

 • هندسه
  • ترسیم های هندسی
   • مکان هندسی
  • تشابه
   • مرکز تشابه
   • تجانس
  • مثلث و ویژگی های آن
   • دایره محاطی و محیطی
   • میانه ها
   • نیمسازها
   • ارتفاع ها
   • خط اویلر
   • دایره 9 نقطه
   • قانون سینوس ها و کسینوس ها
   • قضیه استوارت
   • مثلث های عمودی
  • چهار ضلعیها
   • چهار ضلعیهای محاطی
   • قضیه بطلمیوس
   • خطوط همرس و نقاط بر یک استقامت
   • قضیه سوا
   • قضیه منلائوس
   • خط سیمسون
   • قضیه پاپوس
   • قضیه پاسکال
   • قضیه پروانه
   • قضیه دزارگ
  • ویژگی های دایره
   • قوت نقطه نسبت به دایره
   • محور اصلی دو دایره
   • دایره های متعامد
   • نقاط وارون
   • قطب و قطبی
  • تبدیلات هندسی
 • هندسه نوین
  • قطب و خط قطبی نسبت به یک مثلث
  • هندسه توموان
  • دایره های آپولونیوسی
  • خطوط هم زاویه
  • هندسه بروکار
  • دایره های تاکر
  • قطب ارتفاعی


 • هندسه انعکاسی
  • جفت نقطه های جداساز
  • نسبت نا همساز
  • انعکاس
  • انعکاس در صفحه
  • دایره های عمود بر هم
  • قضیه فویر باخ
  • دسته دایره ها
  • انحراف انعکاسی
  • تابع های هذلولوی


 • هندسه نا اقلیدسی
  • هندسه نا اقلیدسی لباچفسکی
  • افکنشی
  • گروه تبدیلهای تصویری
  • قضیه دزارگ
  • تعریف و اثبات ناوردایی
  • کاربرد در چهارضلعی کامل
  • نقطه های واقع در بی نهایت به عنوان نقطه های ایده آل
  • عناصر ایده آل و تصویر کردن
  • نسبت نا همسازی که شامل عناصری در بی نهایت است
  • کاربرد در قضیه پاسکال
  • کاربرد در قضیه بریانشن
  • دو گانی
  • نمایش تحلیلی
  • مختصات همگن
  • ترسیم با خط کش تنها
  • هندسه متری مقدماتی مقطعهای مخروطی
  • ویژگی های تصویری مقطع های مخروطی
  • مقطعهای مخروطی به عنوان خمهای حاصل از خط ها
  • قضیه های کلی پاسکال و بریانشن در مورد مقطعهای مخروطی
  • هذلولیوار
  • روش اصل موضوعی
  • هندسه نا اقلیدسی هذلولوی
  • هندسه و واقعیت
  • مدل پوانکاره
  • هندسه بیضوی یا ریمانی


 • ترسیم های هندسی جبر هیاتهای اعداد
  • مقدمه
  • اثبات های امکان ناپذیری و جبر
  • ترسیم های هندسی بنیادی
   • ساختن هیات و گرفتن ریشه دوم
   • چند ضلعی های منتظم
   • مساله آپولونیوس
  • عددهای ترسیم پذیر و هیات های اعداد
   • نظریه کلی
   • همه عددهای ترسیم پذیر جبری اند
  • حل ناپذیری سه مساله یونانی
   • تضعیف مکعب
   • قضیه ای درباره معادله درجه سوم
   • تثلیث زاویه
   • هفت ضلعی منتظم
   • توضیحی درباره مساله تربیع دایره
  • روشهای گوناگون ترسیم
   • توضیات کلی
   • ویژگی های انعکاس
   • ترسیم هندسی نقطه های منعکس
   • نصف کردن پاره خط با پرگار تنها
  • ترسیم های ماسکرونی با پرگار تنها
   • یک ترسیم کلاسیک برای تضعیف مکعب
   • محدودیت ابزارهای مکانیکی خمهای مکانیکی
   • عاکسهای پوسیله و هارت
   • انعکاس های مکرر


 • استقرا در هندسه


 • نابرابری هندسی
  • میانگین های حسابی و هندسی
  • قضیه های برابر محیطی
   • ماکسیمم و مینیمم
   • قضیه های برابر محیطی در مثلث ها
   • قضیه های برابر محیطی در چند ضلعی ها
   • کوشش اشتاینر
زیست شناسی
کامپیوترحل روابط بازگشتی همگن
حل روابط بازگشتی ناهمگن
مقدمه
گراف k - همبند
یافتن دور هامیلتونی بهینه
گذر اویلری در گراف


 • نظریه بازی ها
  • مقدمه و بازیهای منصفانه
  • استراتژی برد و باخت
  • اثبات های استقرایی
  • بازی های تقارنی
  • مسائل مهم بازیها
   • انواع سنگریزه ها
   • بازی های رنگ آمیزی
   • بازی نیم
   • بازی هگز
  • ترکیب بازیها

 • نظریه احتمال
  • مقدمه
  • اصول احتمال
  • احتمالات شرطی
   • تعریف
   • استقلال
   • فرمول بیز
   • مسائل
  • متغیرهای تصادفی مهم


 • مبانی الگوریتم ، حل الگوریتمی و ساختمان داده ها
  • مقدمات الگوریتم
   • مفاهیم
  • حل الگوریتمی مسائل
   • مقدمات
   • الگوریتم های پایان ناپذیر
   • الگوریتم های پایان پذیر
    • اصول
    • کاهش مقادیر به حداقل
   • اثبات های درستی الگوریتم
    • اثبات منطقی ( ریاضی )
    • تکنیک های نمونه ای
  • الگوریتم نویسی
   • مفاهیم
   • الگوریتم های بازگشتی
   • االگوریتم های جستجو
   • الگوریتم های مرتب سازی
   • پیچیدگی الگوریتم ها
    • مقدمه
    • تعریف order
    • سایر نماد ها
   • الگوریتم های حریصانه
    • مفاهیم
    • کوله پشتی
    • مسائل
   • الگوریتم های داینامیک
    • مفاهیم
    • کوله پشتی
    • مسائل
  • الگوریتم های گراف
   • مقدمه
   • تعریف گراف در کامپیوتر
   • الگوریتم های جستجو در گراف
    • DFS
    • BFS
   • الگوریتم های کاربردی
    • مقدمه
    • الگوریتم های یافتن کوتاهترین مسیر
کاربردها و کاربرد در شبکه
الگوریتم دایجسترا
الگوریتم Bellman Ford
الگوریتم داینامیک
روش ضرب ماتریس ها
    • مسئله یافتن مینیمم درخت فراگیر
کاربرد
الگوریتم کروسکال
الگوریتم برایم
الگوریتم sollins
    • رنگ آمیزی
  • الگوریتم های درخت ها
   • مقدمات
   • درخت های باینری
   • نگه داری درخت ها
   • پیمایش درخت ها
   • Binary Search Tree
   • مرتب سازی به کمک Binary Search Tree
   • Heap و الگوریتم های آن
  • مباحث پیشرفته الگوریتم
   • دسته بندی الگوریتم ها
    • مقدمه
    • کلاس P
    • کلاس NP
    • کلاس NP-Complete
    • NP-Hard

 • نظریه زبانها و ماشینها ( اتوماتا )
  • تعاریف و مقدمات
  • رشته ها
  • زبانهای منظم
  • گرامرها
  • اتوماتای قطعی
  • اتوماتای غیرقطعی

 • استعدادتاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 اردیبهشت 1386 [06:35 ]   18   زینب معزی      جاری 
 چهارشنبه 28 تیر 1385 [11:57 ]   17   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 تیر 1385 [11:54 ]   16   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [12:15 ]   15   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [12:13 ]   14   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [11:18 ]   13   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 تیر 1385 [14:48 ]   12   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [09:20 ]   11   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 25 خرداد 1385 [14:31 ]   10   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:37 ]   9   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 خرداد 1385 [10:50 ]   8   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [09:47 ]   7   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [09:46 ]   6   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [08:51 ]   5   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 اردیبهشت 1385 [11:02 ]   4   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [11:53 ]   3   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [11:48 ]   2   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [10:20 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..