منو
 صفحه های تصادفی
محلول کلوئیدی
ساختمان ترانسفورماتور
توسعه و تجارت در اروپا
درس ایستایی ساختمان
چینه نگاری شیمیایی
احادیث حضرت امام موسی کاظم علیه السلام
ارشمیدس
آزمایش مدل گازی
موسکویت
زمانی که بازیکن از بازی بازداشته شود
 کاربر Online
837 کاربر online
تاریخچه ی: مطالب علمی سایت المپیاد رشد

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:11ریاضی

 • هندسه
  • ترسیم های هندسی
   • مکان هندسی
  • تشابه
   • مرکز تشابه
   • تجانس
  • مثلث و ویژگی های آن
   • دایره محاطی و محیطی
   • میانه ها
   • نیمسازها
   • ارتفاع ها
   • خط اویلر
   • دایره 9 نقطه
   • قانون سینوس ها و کسینوس ها
   • قضیه استوارت
   • مثلث های عمودی
  • چهار ضلعیها
   • چهار ضلعیهای محاطی
   • قضیه بطلمیوس
   • خطوط همرس و نقاط بر یک استقامت
   • قضیه سوا
   • قضیه منلائوس
   • خط سیمسون
   • قضیه پاپوس
   • قضیه پاسکال
   • قضیه پروانه
   • قضیه دزارگ
  • ویژگی های دایره
   • قوت نقطه نسبت به دایره
   • محور اصلی دو دایره
   • دایره های متعامد
   • نقاط وارون
   • قطب و قطبی
  • تبدیلات هندسی
 • هندسه نوین
  • قطب و خط قطبی نسبت به یک مثلث
  • هندسه توموان
  • دایره های آپولونیوسی
  • خطوط هم زاویه
  • هندسه بروکار
  • دایره های تاکر
  • قطب ارتفاعی


 • هندسه انعکاسی
  • جفت نقطه های جداساز
  • نسبت نا همساز
  • انعکاس
  • انعکاس در صفحه
  • دایره های عمود بر هم
  • قضیه فویر باخ
  • دسته دایره ها
  • انحراف انعکاسی
  • تابع های هذلولوی


 • هندسه نا اقلیدسی
  • هندسه نا اقلیدسی لباچفسکی
  • افکنشی
  • گروه تبدیلهای تصویری
  • قضیه دزارگ
  • تعریف و اثبات ناوردایی
  • کاربرد در چهارضلعی کامل
  • نقطه های واقع در بی نهایت به عنوان نقطه های ایده آل
  • عناصر ایده آل و تصویر کردن
  • نسبت نا همسازی که شامل عناصری در بی نهایت است
  • کاربرد در قضیه پاسکال
  • کاربرد در قضیه بریانشن
  • دو گانی
  • نمایش تحلیلی
  • مختصات همگن
  • ترسیم با خط کش تنها
  • هندسه متری مقدماتی مقطعهای مخروطی
  • ویژگی های تصویری مقطع های مخروطی
  • مقطعهای مخروطی به عنوان خمهای حاصل از خط ها
  • قضیه های کلی پاسکال و بریانشن در مورد مقطعهای مخروطی
  • هذلولیوار
  • روش اصل موضوعی
  • هندسه نا اقلیدسی هذلولوی
  • هندسه و واقعیت
  • مدل پوانکاره
  • هندسه بیضوی یا ریمانی


 • ترسیم های هندسی جبر هیاتهای اعداد
  • مقدمه
  • اثبات های امکان ناپذیری و جبر
  • ترسیم های هندسی بنیادی
   • ساختن هیات و گرفتن ریشه دوم
   • چند ضلعی های منتظم
   • مساله آپولونیوس
  • عددهای ترسیم پذیر و هیات های اعداد
   • نظریه کلی
   • همه عددهای ترسیم پذیر جبری اند
  • حل ناپذیری سه مساله یونانی
   • تضعیف مکعب
   • قضیه ای درباره معادله درجه سوم
   • تثلیث زاویه
   • هفت ضلعی منتظم
   • توضیحی درباره مساله تربیع دایره
  • روشهای گوناگون ترسیم
   • توضیات کلی
   • ویژگی های انعکاس
   • ترسیم هندسی نقطه های منعکس
   • نصف کردن پاره خط با پرگار تنها
  • ترسیم های ماسکرونی با پرگار تنها
   • یک ترسیم کلاسیک برای تضعیف مکعب
   • محدودیت ابزارهای مکانیکی خمهای مکانیکی
   • عاکسهای پوسیله و هارت
   • انعکاس های مکرر


 • استقرا در هندسه


 • نابرابری هندسی
  • میانگین های حسابی و هندسی
  • قضیه های برابر محیطی
   • ماکسیمم و مینیمم
   • قضیه های برابر محیطی در مثلث ها
   • قضیه های برابر محیطی در چند ضلعی ها
   • کوشش اشتاینر
زیست شناسی
کامپیوترحل روابط بازگشتی همگن
حل روابط بازگشتی ناهمگن
مقدمه
گراف k - همبند
یافتن دور هامیلتونی بهینه
گذر اویلری در گراف


 • نظریه بازی ها
  • مقدمه و بازیهای منصفانه
  • استراتژی برد و باخت
  • اثبات های استقرایی
  • بازی های تقارنی
  • مسائل مهم بازیها
   • انواع سنگریزه ها
   • بازی های رنگ آمیزی
   • بازی نیم
   • بازی هگز
  • ترکیب بازیها

 • نظریه احتمال
  • مقدمه
  • اصول احتمال
  • احتمالات شرطی
   • تعریف
   • استقلال
   • فرمول بیز
   • مسائل
  • متغیرهای تصادفی مهم


 • مبانی الگوریتم ، حل الگوریتمی و ساختمان داده ها
  • مقدمات الگوریتم
   • مفاهیم
  • حل الگوریتمی مسائل
   • مقدمات
   • الگوریتم های پایان ناپذیر
   • الگوریتم های پایان پذیر
    • اصول
    • کاهش مقادیر به حداقل
   • اثبات های درستی الگوریتم
    • اثبات منطقی ( ریاضی )
    • تکنیک های نمونه ای
  • الگوریتم نویسی
   • مفاهیم
   • الگوریتم های بازگشتی
   • االگوریتم های جستجو
   • الگوریتم های مرتب سازی
   • پیچیدگی الگوریتم ها
    • مقدمه
    • تعریف order
    • سایر نماد ها
   • الگوریتم های حریصانه
    • مفاهیم
    • کوله پشتی
    • مسائل
   • الگوریتم های داینامیک
    • مفاهیم
    • کوله پشتی
    • مسائل
  • الگوریتم های گراف
   • مقدمه
   • تعریف گراف در کامپیوتر
   • الگوریتم های جستجو در گراف
    • DFS
    • BFS
   • الگوریتم های کاربردی
    • مقدمه
    • الگوریتم های یافتن کوتاهترین مسیر
کاربردها و کاربرد در شبکه
الگوریتم دایجسترا
الگوریتم Bellman Ford
الگوریتم داینامیک
روش ضرب ماتریس ها
    • مسئله یافتن مینیمم درخت فراگیر
کاربرد
الگوریتم کروسکال
الگوریتم برایم
الگوریتم sollins
    • رنگ آمیزی
  • الگوریتم های درخت ها
   • مقدمات
   • درخت های باینری
   • نگه داری درخت ها
   • پیمایش درخت ها
   • Binary Search Tree
   • مرتب سازی به کمک Binary Search Tree
   • Heap و الگوریتم های آن
  • مباحث پیشرفته الگوریتم
   • دسته بندی الگوریتم ها
    • مقدمه
    • کلاس P
    • کلاس NP
    • کلاس NP-Complete
    • NP-Hard

 • نظریه زبانها و ماشینها ( اتوماتا )
  • تعاریف و مقدمات
  • رشته ها
  • زبانهای منظم
  • گرامرها
  • اتوماتای قطعی
  • اتوماتای غیرقطعی

 • استعدادتاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 اردیبهشت 1386 [06:35 ]   18   زینب معزی      جاری 
 چهارشنبه 28 تیر 1385 [11:57 ]   17   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 تیر 1385 [11:54 ]   16   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [12:15 ]   15   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [12:13 ]   14   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [11:18 ]   13   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 تیر 1385 [14:48 ]   12   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [09:20 ]   11   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 25 خرداد 1385 [14:31 ]   10   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:37 ]   9   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 خرداد 1385 [10:50 ]   8   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [09:47 ]   7   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [09:46 ]   6   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [08:51 ]   5   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 اردیبهشت 1385 [11:02 ]   4   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [11:53 ]   3   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [11:48 ]   2   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [10:20 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..