منو
 کاربر Online
868 کاربر online
تاریخچه ی: مشترکات ادیان

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-60Lines: 1-61
 افزون بردردها و دغدغه های مشترک میان ادیان ، ادیان تعالیم و آموزه های مشترک هم دارند، اخلاقیات مشترک ، و قلمرو های واحد ادیان ، قادر خواهند بود که زمینه ((گفتمان ادیان)) و ((دیالوگ)) را فراهم سازد و در زدودن ((مفاسد اخلاقی)) از چهره جامعه ، رسیدگی به وضعیت مستمندان و استقرار ((عدالت)) در میان ابنای بشر ، نقش آفرین باشند. افزون بردردها و دغدغه های مشترک میان ادیان ، ادیان تعالیم و آموزه های مشترک هم دارند، اخلاقیات مشترک ، و قلمرو های واحد ادیان ، قادر خواهند بود که زمینه ((گفتمان ادیان)) و ((دیالوگ)) را فراهم سازد و در زدودن ((مفاسد اخلاقی)) از چهره جامعه ، رسیدگی به وضعیت مستمندان و استقرار ((عدالت)) در میان ابنای بشر ، نقش آفرین باشند.
 *لذا معنویت در ادیان ،نحوه مواجهه است با جهان هستی که فراورده اش این است که حالت های نامطلوب فساد اجتماعی ، وجود توده های فقیر اجتماعی و تضاد کشنده تاریخی ، هرگز از نظر ادیان ، امر مطلوب و پذیرفته شده ای نبوده و نیست. *لذا معنویت در ادیان ،نحوه مواجهه است با جهان هستی که فراورده اش این است که حالت های نامطلوب فساد اجتماعی ، وجود توده های فقیر اجتماعی و تضاد کشنده تاریخی ، هرگز از نظر ادیان ، امر مطلوب و پذیرفته شده ای نبوده و نیست.
 ((عدالت)) ، ((احسان)) و ((محبت)) ، باتفاوتهای جزئی، آموزه اصلی ((ادیان آسمانی)) است.  ((عدالت)) ، ((احسان)) و ((محبت)) ، باتفاوتهای جزئی، آموزه اصلی ((ادیان آسمانی)) است.
 *عدالت ،یعنی بخشیدن حقوق جامعه به آنان و استیفای حق خود از دیگران .  *عدالت ،یعنی بخشیدن حقوق جامعه به آنان و استیفای حق خود از دیگران .
 *احسان ، یعنی صرف نمودن از بخشی از حق خود ، جهت کمال دیگران . *احسان ، یعنی صرف نمودن از بخشی از حق خود ، جهت کمال دیگران .
 * محبت یعنی کششی درونی برای تکامل بخشی به دیگران. * محبت یعنی کششی درونی برای تکامل بخشی به دیگران.
 در واقع این آموزه ها ، آموزه های مشترک اخلاقی ادیان اند که قادر است بر همه افراد و آحاد جامعه اثر گذار باشند و زمینه تنش های تاریخی، اجتماعی را از بین ببرند. در واقع این آموزه ها ، آموزه های مشترک اخلاقی ادیان اند که قادر است بر همه افراد و آحاد جامعه اثر گذار باشند و زمینه تنش های تاریخی، اجتماعی را از بین ببرند.
 این آموزه هاهمچنین پیامی را به جهان منتقل می سازند که معنویت و اخلاق در ادیان نهادینه شده است وبنابراین راه نجات بشریت معاصر ، این است که فلاح، رستگاری و نجات خود را در ادیان جستجو کنندو به طور کلی در دین ، به عنوان پل ارتباطی و عامل پیوند جهان فرازین با جهان و عالم موجود انسانی . این آموزه هاهمچنین پیامی را به جهان منتقل می سازند که معنویت و اخلاق در ادیان نهادینه شده است وبنابراین راه نجات بشریت معاصر ، این است که فلاح، رستگاری و نجات خود را در ادیان جستجو کنندو به طور کلی در دین ، به عنوان پل ارتباطی و عامل پیوند جهان فرازین با جهان و عالم موجود انسانی .
 به هر حال علاوه بر دغدغه های مشترک میان ادیان ، ادیان ، تعالیم و آموزه های مشترک هم دارندکه می توان آنها را اینگونه بیان نمود: به هر حال علاوه بر دغدغه های مشترک میان ادیان ، ادیان ، تعالیم و آموزه های مشترک هم دارندکه می توان آنها را اینگونه بیان نمود:
 !الف:مشترکات در حوزه عقاید و یا همان مشترکات امیدآفرین !الف:مشترکات در حوزه عقاید و یا همان مشترکات امیدآفرین
 * ((اعتقاد به یک حقیقت قدسی و معنوی در ادیان))  * ((اعتقاد به یک حقیقت قدسی و معنوی در ادیان))
 * ((اعتقاد به گوهر یکسان بشر در ادیان))  * ((اعتقاد به گوهر یکسان بشر در ادیان))
 * ((اعتقاد به وضعیت مطلوب ناموجود در ادیان)) * ((اعتقاد به وضعیت مطلوب ناموجود در ادیان))
 * ((اصل تشنج زدایی و صلح در ادیان))  * ((اصل تشنج زدایی و صلح در ادیان))
 * ((خدمت به دیگران به عنوان یک فضیلت در ادیان)) * ((خدمت به دیگران به عنوان یک فضیلت در ادیان))
 * ((ادیان و احساس دردهای مشترک در تنزل باورهای قدسی))  * ((ادیان و احساس دردهای مشترک در تنزل باورهای قدسی))
 * ((اعتقاد به جاودانگی در ادیان مختلف)) * ((اعتقاد به جاودانگی در ادیان مختلف))
 * ((ادیان و اعتقاد به عنصری غیر مادی در وجود انسانها))  * ((ادیان و اعتقاد به عنصری غیر مادی در وجود انسانها))
 * ((ادیان و اعتقاد به خلقت موجودات از نیستی به هستی)) * ((ادیان و اعتقاد به خلقت موجودات از نیستی به هستی))
 *((هدفمندی جهان در نظر ادیان مختلف))  *((هدفمندی جهان در نظر ادیان مختلف))
 *((ایدئولوژى و جهان‏بینى مشترک در ادیان))  *((ایدئولوژى و جهان‏بینى مشترک در ادیان))
 * ((تقدس یا قدسیت در ادیان)) * ((تقدس یا قدسیت در ادیان))
 * ((آفرینش و تدبیر در نظر ادیان)) * ((آفرینش و تدبیر در نظر ادیان))
 * ((نجات یا رستگارى ابدى از دیدگاه ادیان))  * ((نجات یا رستگارى ابدى از دیدگاه ادیان))
 !ب:مشترکات در نظام ارزشها و اخلاق  !ب:مشترکات در نظام ارزشها و اخلاق
 در ادیان آسمانی ، همچون ((یهود))، ((مسیحیت)) و ((اسلام))، نکات مشترک فراوان است ، چنانکه نکات نامأنوس و دارای افتراق ساختاری هم فراوان است. از جمله مواضع وفاق، این اعتقاد است که همه چیز در این زندگی و دنیای مادی خلاصه نمی شود.  در ادیان آسمانی ، همچون ((یهود))، ((مسیحیت)) و ((اسلام))، نکات مشترک فراوان است ، چنانکه نکات نامأنوس و دارای افتراق ساختاری هم فراوان است. از جمله مواضع وفاق، این اعتقاد است که همه چیز در این زندگی و دنیای مادی خلاصه نمی شود.
 این امر، تعالیم ادیان را به مرحله ای برده که ((زندگی پس از مرگ)) هم وجود دارد و به طور کلی ، زندگی این جهانی ، سازنده آن جهان است و بنابر این ، جهان نظامی اخلاقی را انتظار دارد.  این امر، تعالیم ادیان را به مرحله ای برده که ((زندگی پس از مرگ)) هم وجود دارد و به طور کلی ، زندگی این جهانی ، سازنده آن جهان است و بنابر این ، جهان نظامی اخلاقی را انتظار دارد.
 در همین سمت و سو ، اغلب ادیان با تواضع ، صداقت ، مهربانی و عقل ، احسان ، ایثار ، کرامت،... در آمیخته اندو تعالیمی در این راستا را به پیروان خود هدیه نموده اند. صداقت با بشر ، دوستی با انسانها ، محبتی را به انسانها سفارش می کند که ، به عنوان روحی کلی در ادیان وجود دارد. این بحث را تحت عنوان دو موضوع می توان بررسی نمود:  در همین سمت و سو ، اغلب ادیان با تواضع ، صداقت ، مهربانی و عقل ، احسان ، ایثار ، کرامت،... در آمیخته اندو تعالیمی در این راستا را به پیروان خود هدیه نموده اند. صداقت با بشر ، دوستی با انسانها ، محبتی را به انسانها سفارش می کند که ، به عنوان روحی کلی در ادیان وجود دارد. این بحث را تحت عنوان دو موضوع می توان بررسی نمود:
 * ((از نظر ادیان جهان دارای نظام اخلاقی است))  * ((از نظر ادیان جهان دارای نظام اخلاقی است))
 * ~~green:نقطه های اخلاقی همجوار در ادیان~~ * ~~green:نقطه های اخلاقی همجوار در ادیان~~
 چند نکته اخلاقی همسو و همجوار در ادیان وجود دارد که به منزله ژن ارتباطی بین ادیان می باشد. چند نکته اخلاقی همسو و همجوار در ادیان وجود دارد که به منزله ژن ارتباطی بین ادیان می باشد.
 **الف: ((تهذیب جامعه از نظر ادیان مختلف)) **الف: ((تهذیب جامعه از نظر ادیان مختلف))
 ** ب:((رسیدگی به مستمندان در ادیان)) ** ب:((رسیدگی به مستمندان در ادیان))
 **ج: ((عدالت و برابری در ادیان به عنوان صفتی اخلاقی)) **ج: ((عدالت و برابری در ادیان به عنوان صفتی اخلاقی))
 *((مبانی و مبادی اتحاد بین مذاهب و ادیان)) *((مبانی و مبادی اتحاد بین مذاهب و ادیان))
 !منابع !منابع
 1- پگی مورگان،ورنرمنسکی،اخلاق در شش دین جهان 1- پگی مورگان،ورنرمنسکی،اخلاق در شش دین جهان
 2- تورات ، سفر لاویان، انتشارات بهبود 2- تورات ، سفر لاویان، انتشارات بهبود
 3- حسین توفیقی، آشنایی با ادیان بزرگ 3- حسین توفیقی، آشنایی با ادیان بزرگ
 4- خاتون آبادی ، ترجمه اناجیل اربعه 4- خاتون آبادی ، ترجمه اناجیل اربعه
 5- قرنی گلپایگانی، موازنه بین ادیان چهارگانه توحیدی 5- قرنی گلپایگانی، موازنه بین ادیان چهارگانه توحیدی
 6- کاپلستون، تاریخ فلسفه ،ج5 6- کاپلستون، تاریخ فلسفه ،ج5
 7- بحارالانوار ، علامه مجلسی 7- بحارالانوار ، علامه مجلسی
 8-محمد مهدی نراقی، جامع السعادات 8-محمد مهدی نراقی، جامع السعادات
 9- الحرالعاملی، وسائل الشیعه،ج6،ص10 9- الحرالعاملی، وسائل الشیعه،ج6،ص10
 10- ماهنامه اندیشه حوزه،سال نهم/شماره ششم/خردادو تیر83 10- ماهنامه اندیشه حوزه،سال نهم/شماره ششم/خردادو تیر83

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 24 فروردین 1384 [12:16 ]   5   اسماعیل جلمبادانی      جاری 
 چهارشنبه 24 فروردین 1384 [12:15 ]   4   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [08:28 ]   3   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [06:29 ]   2   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [06:17 ]   1   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..