منو
 صفحه های تصادفی
معانی پلورالیسم
نخود
سخنان پیامبر و امیر مومنان در شناخت بنی امیه راه گشا است.
دیوفانتوس
خودداری امام حسین علیه السلام از بیعت با یزید
بیماری‌ آدیسون
تار مرتعش
مقاومت صفر
تیره زیرفون
نان لواش
 کاربر Online
949 کاربر online
تاریخچه ی: مشترکات ادیان

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-59Lines: 1-61
 افزون بردردها و دغدغه های مشترک میان ادیان ، ادیان تعالیم و آموزه های مشترک هم دارند، اخلاقیات مشترک ، و قلمرو های واحد ادیان ، قادر خواهند بود که زمینه ((گفتمان ادیان)) و ((دیالوگ)) را فراهم سازد و در زدودن ((مفاسد اخلاقی)) از چهره جامعه ، رسیدگی به وضعیت مستمندان و استقرار ((عدالت)) در میان ابنای بشر ، نقش آفرین باشند. افزون بردردها و دغدغه های مشترک میان ادیان ، ادیان تعالیم و آموزه های مشترک هم دارند، اخلاقیات مشترک ، و قلمرو های واحد ادیان ، قادر خواهند بود که زمینه ((گفتمان ادیان)) و ((دیالوگ)) را فراهم سازد و در زدودن ((مفاسد اخلاقی)) از چهره جامعه ، رسیدگی به وضعیت مستمندان و استقرار ((عدالت)) در میان ابنای بشر ، نقش آفرین باشند.
 *لذا معنویت در ادیان ،نحوه مواجهه است با جهان هستی که فراورده اش این است که حالت های نامطلوب فساد اجتماعی ، وجود توده های فقیر اجتماعی و تضاد کشنده تاریخی ، هرگز از نظر ادیان ، امر مطلوب و پذیرفته شده ای نبوده و نیست. *لذا معنویت در ادیان ،نحوه مواجهه است با جهان هستی که فراورده اش این است که حالت های نامطلوب فساد اجتماعی ، وجود توده های فقیر اجتماعی و تضاد کشنده تاریخی ، هرگز از نظر ادیان ، امر مطلوب و پذیرفته شده ای نبوده و نیست.
 ((عدالت)) ، ((احسان)) و ((محبت)) ، باتفاوتهای جزئی، آموزه اصلی ((ادیان آسمانی)) است.  ((عدالت)) ، ((احسان)) و ((محبت)) ، باتفاوتهای جزئی، آموزه اصلی ((ادیان آسمانی)) است.
 *عدالت ،یعنی بخشیدن حقوق جامعه به آنان و استیفای حق خود از دیگران .  *عدالت ،یعنی بخشیدن حقوق جامعه به آنان و استیفای حق خود از دیگران .
 *احسان ، یعنی صرف نمودن از بخشی از حق خود ، جهت کمال دیگران . *احسان ، یعنی صرف نمودن از بخشی از حق خود ، جهت کمال دیگران .
 * محبت یعنی کششی درونی برای تکامل بخشی به دیگران. * محبت یعنی کششی درونی برای تکامل بخشی به دیگران.
 در واقع این آموزه ها ، آموزه های مشترک اخلاقی ادیان اند که قادر است بر همه افراد و آحاد جامعه اثر گذار باشند و زمینه تنش های تاریخی، اجتماعی را از بین ببرند. در واقع این آموزه ها ، آموزه های مشترک اخلاقی ادیان اند که قادر است بر همه افراد و آحاد جامعه اثر گذار باشند و زمینه تنش های تاریخی، اجتماعی را از بین ببرند.
 این آموزه هاهمچنین پیامی را به جهان منتقل می سازند که معنویت و اخلاق در ادیان نهادینه شده است وبنابراین راه نجات بشریت معاصر ، این است که فلاح، رستگاری و نجات خود را در ادیان جستجو کنندو به طور کلی در دین ، به عنوان پل ارتباطی و عامل پیوند جهان فرازین با جهان و عالم موجود انسانی . این آموزه هاهمچنین پیامی را به جهان منتقل می سازند که معنویت و اخلاق در ادیان نهادینه شده است وبنابراین راه نجات بشریت معاصر ، این است که فلاح، رستگاری و نجات خود را در ادیان جستجو کنندو به طور کلی در دین ، به عنوان پل ارتباطی و عامل پیوند جهان فرازین با جهان و عالم موجود انسانی .
 به هر حال علاوه بر دغدغه های مشترک میان ادیان ، ادیان ، تعالیم و آموزه های مشترک هم دارندکه می توان آنها را اینگونه بیان نمود: به هر حال علاوه بر دغدغه های مشترک میان ادیان ، ادیان ، تعالیم و آموزه های مشترک هم دارندکه می توان آنها را اینگونه بیان نمود:
 !الف:مشترکات در حوزه عقاید و یا همان مشترکات امیدآفرین !الف:مشترکات در حوزه عقاید و یا همان مشترکات امیدآفرین
 * ((اعتقاد به یک حقیقت قدسی و معنوی در ادیان))  * ((اعتقاد به یک حقیقت قدسی و معنوی در ادیان))
 * ((اعتقاد به گوهر یکسان بشر در ادیان))  * ((اعتقاد به گوهر یکسان بشر در ادیان))
 * ((اعتقاد به وضعیت مطلوب ناموجود در ادیان)) * ((اعتقاد به وضعیت مطلوب ناموجود در ادیان))
 * ((اصل تشنج زدایی و صلح در ادیان))  * ((اصل تشنج زدایی و صلح در ادیان))
 * ((خدمت به دیگران به عنوان یک فضیلت در ادیان)) * ((خدمت به دیگران به عنوان یک فضیلت در ادیان))
 * ((ادیان و احساس دردهای مشترک در تنزل باورهای قدسی))  * ((ادیان و احساس دردهای مشترک در تنزل باورهای قدسی))
 * ((اعتقاد به جاودانگی در ادیان مختلف)) * ((اعتقاد به جاودانگی در ادیان مختلف))
 * ((ادیان و اعتقاد به عنصری غیر مادی در وجود انسانها))  * ((ادیان و اعتقاد به عنصری غیر مادی در وجود انسانها))
 * ((ادیان و اعتقاد به خلقت موجودات از نیستی به هستی)) * ((ادیان و اعتقاد به خلقت موجودات از نیستی به هستی))
 *((هدفمندی جهان در نظر ادیان مختلف))  *((هدفمندی جهان در نظر ادیان مختلف))
 *((ایدئولوژى و جهان‏بینى مشترک در ادیان))  *((ایدئولوژى و جهان‏بینى مشترک در ادیان))
 * ((تقدس یا قدسیت در ادیان)) * ((تقدس یا قدسیت در ادیان))
 * ((آفرینش و تدبیر در نظر ادیان)) * ((آفرینش و تدبیر در نظر ادیان))
 * ((نجات یا رستگارى ابدى از دیدگاه ادیان))  * ((نجات یا رستگارى ابدى از دیدگاه ادیان))
 !ب:مشترکات در نظام ارزشها و اخلاق  !ب:مشترکات در نظام ارزشها و اخلاق
 در ادیان آسمانی ، همچون ((یهود))، ((مسیحیت)) و ((اسلام))، نکات مشترک فراوان است ، چنانکه نکات نامأنوس و دارای افتراق ساختاری هم فراوان است. از جمله مواضع وفاق، این اعتقاد است که همه چیز در این زندگی و دنیای مادی خلاصه نمی شود.  در ادیان آسمانی ، همچون ((یهود))، ((مسیحیت)) و ((اسلام))، نکات مشترک فراوان است ، چنانکه نکات نامأنوس و دارای افتراق ساختاری هم فراوان است. از جمله مواضع وفاق، این اعتقاد است که همه چیز در این زندگی و دنیای مادی خلاصه نمی شود.
 این امر، تعالیم ادیان را به مرحله ای برده که ((زندگی پس از مرگ)) هم وجود دارد و به طور کلی ، زندگی این جهانی ، سازنده آن جهان است و بنابر این ، جهان نظامی اخلاقی را انتظار دارد.  این امر، تعالیم ادیان را به مرحله ای برده که ((زندگی پس از مرگ)) هم وجود دارد و به طور کلی ، زندگی این جهانی ، سازنده آن جهان است و بنابر این ، جهان نظامی اخلاقی را انتظار دارد.
 در همین سمت و سو ، اغلب ادیان با تواضع ، صداقت ، مهربانی و عقل ، احسان ، ایثار ، کرامت،... در آمیخته اندو تعالیمی در این راستا را به پیروان خود هدیه نموده اند. صداقت با بشر ، دوستی با انسانها ، محبتی را به انسانها سفارش می کند که ، به عنوان روحی کلی در ادیان وجود دارد. این بحث را تحت عنوان دو موضوع می توان بررسی نمود:  در همین سمت و سو ، اغلب ادیان با تواضع ، صداقت ، مهربانی و عقل ، احسان ، ایثار ، کرامت،... در آمیخته اندو تعالیمی در این راستا را به پیروان خود هدیه نموده اند. صداقت با بشر ، دوستی با انسانها ، محبتی را به انسانها سفارش می کند که ، به عنوان روحی کلی در ادیان وجود دارد. این بحث را تحت عنوان دو موضوع می توان بررسی نمود:
 * ((از نظر ادیان جهان دارای نظام اخلاقی است))  * ((از نظر ادیان جهان دارای نظام اخلاقی است))
 * ~~green:نقطه های اخلاقی همجوار در ادیان~~ * ~~green:نقطه های اخلاقی همجوار در ادیان~~
 چند نکته اخلاقی همسو و همجوار در ادیان وجود دارد که به منزله ژن ارتباطی بین ادیان می باشد. چند نکته اخلاقی همسو و همجوار در ادیان وجود دارد که به منزله ژن ارتباطی بین ادیان می باشد.
-* ((تهذیب جامعه از نظر ادیان مختلف))
* ((رسیدگی به مستمندان در ادیان))
* ((عدالت و برابری در ادیان به عنوان صفتی اخلاقی))
+**الف: ((تهذیب جامعه از نظر ادیان مختلف))
** ب:((رسیدگی به مستمندان در ادیان))
**ج: ((عدالت و برابری در ادیان به عنوان صفتی اخلاقی))

*((مبانی و مبادی اتحاد بین مذاهب و ادیان
))
 !منابع !منابع
 1- پگی مورگان،ورنرمنسکی،اخلاق در شش دین جهان 1- پگی مورگان،ورنرمنسکی،اخلاق در شش دین جهان
 2- تورات ، سفر لاویان، انتشارات بهبود 2- تورات ، سفر لاویان، انتشارات بهبود
 3- حسین توفیقی، آشنایی با ادیان بزرگ 3- حسین توفیقی، آشنایی با ادیان بزرگ
 4- خاتون آبادی ، ترجمه اناجیل اربعه 4- خاتون آبادی ، ترجمه اناجیل اربعه
 5- قرنی گلپایگانی، موازنه بین ادیان چهارگانه توحیدی 5- قرنی گلپایگانی، موازنه بین ادیان چهارگانه توحیدی
 6- کاپلستون، تاریخ فلسفه ،ج5 6- کاپلستون، تاریخ فلسفه ،ج5
 7- بحارالانوار ، علامه مجلسی 7- بحارالانوار ، علامه مجلسی
 8-محمد مهدی نراقی، جامع السعادات 8-محمد مهدی نراقی، جامع السعادات
 9- الحرالعاملی، وسائل الشیعه،ج6،ص10 9- الحرالعاملی، وسائل الشیعه،ج6،ص10
 10- ماهنامه اندیشه حوزه،سال نهم/شماره ششم/خردادو تیر83 10- ماهنامه اندیشه حوزه،سال نهم/شماره ششم/خردادو تیر83

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 24 فروردین 1384 [12:16 ]   5   اسماعیل جلمبادانی      جاری 
 چهارشنبه 24 فروردین 1384 [12:15 ]   4   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [08:28 ]   3   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [06:29 ]   2   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [06:17 ]   1   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..