/> /> />
    
 منو
 صفحه های تصادفی
انواع مصالح خرده سنگی در سد سازی
آهک
کامرریت
مدت امامت امام حسین علیه السلام
شکوفایی اقتصادی - وفور نعمت
مراتب ایمان
انتزاع انواع داده
رکن الدین ابو طاهر
امام حسن علیه السلام مظهر آیه تطهیر
واژگان روانشناسی پرورشی
 کاربر Online
1140 کاربر online
تاریخچه ی: مراقبت پرواز

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-41Lines: 1-44
-مراقبت پرواز (کنتر ترافیک هوایی) +مراقبت پرواز سیستمی است که برای جلوگیری از تصادفات و ایجاد بستری مناسب و کارآمد برای حرکت ران ترافیک (عبور و مرور) هوایی، راهنمایی های لازم را به کلیه یگانهای پروازی ( aircrafts ) ارائه می دهد.
-مراقبت پرواز یمی ات ک برای لوگیی از اات و ایا تری مناس و کامد بری حکت روا ترافیک (عبور و مو) هایی راهنمای های ز ر به کلیهٌ یگانهای وازی ( aircrafts ) ارا می دد. +مراقبت پرواز ه دو زی مموعه تخصصی عمده قال تفکیک ی باشد که می ون از نه با اوین واحد کنترل پاینه پروا و ود کنترل مسی پروا نم بر. واح کنترل پایانه پرواز سئول هدایت ترافیک هوایی در مدوه 30 اتیکال مایل هر ((فرود گاه)) می باشد در حالیکه ترافیک ود در میر بین پایانه های اصلی و هچنن نقاطی ه به دلیل ناشتن ترافیک بل توجه، نیازی به یک پایانه مجهز ندارند، توسط واد کترل مسیر هدایت ی شوند.
-را ر ه دو یر مٌ ی مده کیک ی اش که می ت از آنها ا نوین و کتر پایانهٌ پوا و اد کنترل سیرپروا نام ر. واد کنل پینٌ راز مول هایت رافیک هایی در محدٌ 30 اتیکال مایلی هر فو اه ی بد، الیک رافیک مود سیر بین پایان ای الی و همین قی که به لیل ات رافیک قال وه، یای به یک پایانٌ م ندارند ت احد کترل یر ای می شوند. +ارادی ک مول کتر افیک پیانه ای هستند و طور مطح آ ((کنلر)) می نمند، در مو اکن تاسیاتی مشول به کار هست ک انها ا رتیب رابت پرواز یا طور اتصار ( ATCTs ) و اینه کنترل ترب بوسیله رادار یا بطور اتصار ( TRACON )، می نامند. ر عضی ا نق پن ورد یاز بطور مرک و هممان ر ATCT و TRACON با یکد یگر هکاری م کنند در حیکه در دیگر اط برج راقبت و TRACON کاملا از یکد یگر دا بوده بو مقل مل می کند. رای مثا ((فود بین المللی هنولو)) دارای تایسات مشتر ی باشد، در صی که بج اقت رود گه اوهارای شیکاگو ر محل فوگاه اق می باشد، ولی تاسیسات کنتر ب رادار آن د ه ای درتر ر این ایلینوی واقع می باشد.
-افرادی که مسئول کنترل ترافیک پایانه ی هستند و بور مل نان را کنتر می ن، در مموئه اماکن تاسیاتی ول به کار هستند که اا را تری ر ما پرواز یا بطور اتصا ( ATCTs ) و پایانه کرل ت بویهٌ رادار یا طور اتصار ( TRACON )، می نامند. ر ضی ا نا پنل ود یا طور مترک و همزمان در ATCT و TRACON یک یگر کاری می کنند، د لیکه دیگر نقاط، برج مراقبت و TRACON کال از یکد یگر دا بوده طو تقل عمل ی کند. ای مال فو گه ین للل هنولوو ای تیات مک می ا، رتی ک ر مرات فرود گاه اورای شیکگ در م فرودگاه وع ی باد ولی تایا کنترل ب رادار آن ر ا ور و در اجین اییوی واقع ی با. +کنترلرهای یک پایانه موف هستند ب ید دایی بین یگانی که در اکسیرو ها taxiways ) یا سیهای ارتباطی ی ) و باندهای رازی یک فرودگاه ر ل رک می اش و همچنین برای ن دسته ا هواپیماهایی ک ر و های آن فرودگاه در حال پوا میباشند، ریی ایاد ناین ویماهی مکور توانند کی را و کارآمد ده شند. مناطقی ک ر نزد یکی مدوده و گا وقع شد اند عد از اخل ((ه)) ی لد که دور تا دور آ ای پنجره تیه ده است ( ماق )، ظارت رار ارن. همانگ و متب کردن هواپیماهای وری برای نشت د ر اد فرود گاه، و ضیع واپیماه خروجی واا کنترل ه به واحدهای کنرل ی راز و واحد ((رادار)) اجام می ذیرد ک در وحد TRACON واقع شد ا.
-کنترلرهای یک پایانه موظف هستند با ایجاد جدایی بین یگانهای پروازی که در تاکسیرو ها taxiways ) یا مسیرهای ارتباطی فرعی ) و باندهای پروازی یک فرودگاه در حال حرکت می باشند، و همچنین برای آن دسته از هواپیماهایی که در محدودهٌ هوایی آن فرودگاه در حال پرواز میباشند، شرایطی ایجاد نمایند تا هواپیماهای مذکور بتوانند حرکتی روان و کارآمد داشته باشند. مناطقی که در نزد یکی محد ودهٌ فرود گاه واقع شده اند عمد تا از داخل سازه ای بلند، که دور تا دور آن تعدای پنجره تعبیه شده است ( برج مراقبت )، تحت نظارت قرار دارند. هماهنگ و مرتب کردن هواپیماهای ورودی برای نشستن د ر باند فرود گاه، و توضیع هواپیماهای خروجی وارجاع کنترل آنها به واحدهای کنترل مسیر پرواز، توسط واحد رادار انجام می پذیرد که در واحد TRACON واقع شده است. + align=left> />
/>{picture=borjmoraghebat.jpg} />
-تاسیسات و اماکنی که کنترلرهای ترافیک هوایی مسیر پرواز در آن مشغول به کار هستند، به ترتیب مرکز کنترل (مسیر) ترافیک هوایی ( ARTCCs ) و د یگری مرکز کنترل منطقه ای ( ACCs ) نامیده می شوند، که عموما تمامی آنها به نام مرکز( کنترل ) شناخته می شوند. هر مرکز(کنترل) مسئولیت کنترل منطقه ای به وسعت هزاران مایل را به عهده دارد. مراکزی که کنترل هواپیماهایی را به عهده دارند که بر فراز اقیانوسها وبین قاره ها پرواز می کنند، منطقهٌ وسیعی را تحت نظارت خود دارند. برای مثال مرکز کنترل ترافیک هوایی اوکلند واقع در ایالت کالیفورنیا مناطق زیادی از اقیانوس آرام را که مابین سواحل غربی آمریکا و گوام قرار دارند کنترل می کنند. در آنسوی مرز های ایالات متحده این گونه مناطق را به نام FIRs می شناسند. 
-مراکز کنترل موا ترافیک هوایی را به کمک رر های دور کنترل می کند. د ای که تری ه رر میس نمی باد کنترل و ایاد دایی بین هاپیمه ا ر یری از رش یی و تی کنل بدو رادار ورت می ید. +تاسیسات و اماکنی که کنترلای ترافیک هوایی مسیر پرواز در آن مشغول به کار هستند، به ترتیب مرکز کنترل (می) رافیک هوایی ( ARTCCs ) و یگی مرک کنترل منطقه ای ( ACCs ) نایده می شوند ک عوما مامی آنها ه نم مرکز( کنترل ) ناخته می وند. هر مرک(کنل) مسئولیت کنترل منطقه ای به وست هزاران ((مایل)) را به عهده داد. مراکزی که کنترل هواپیمهایی را به عهده ارند که بر فراز ((اقیانوسها)) وبین قاره ا پرواز می کنند، منقه ویعی ا حت ظارت خد ارند. برای مثال مرکز کنتر ترای هوایی کلند واقع ر ایات ((کالیفرنیا)) مناطق زیادی از ((اقیانوس آرام)) را که مابین وحل غربی ((مریکا)) و وا قرار دارند کنرل می کنند. در آنسوی مرز های ایالات متحده این گنه منطق را به نام FIRs می ناسند.
-مشکلا ت روز افرونی که هموره گریبانگیر سیستم کنترل ترافیک هوایی می باشد عمد تا ناشی از افزایش روز افزون حجم ترافیک و شرایط بد آب و هوایی است، که این سیستم با آن مواجه می باشد. وهمواره یک سری شرایط فیزیکی ساده هستند که تعداد هواپیماهایی را که ر زمانی معین اجازهٌ فرود و نشستن در یک فرودگاه را دارند تعیین می کنند. هر هواپیمای ورودی می بایت قبل از اینکه هواپیمای بعدی به ابتدای باند پروازی برسد، ابتدا عمل فرود در باند پروازی را انجام داده و پس از کاهش سرعت نهایتا از باند پروازی خارج شود. اجرای این مراحل، برای هر هواپیما، حدودا بین یک تا چهار دقیقه زمان نیاز دارد ( مد ت زمان مورد نیاز اساسا تاثیر ذیر ا زاوه موجود، بین تاکسیرو ها با باند لی، می باشد). در ین شرایط و با صدور اجازهٌ پرواز به هواپیماهای خروجی در لابلای پروازهای رودی هر باند روازی قابل اتفاده برای 30 پرواز ورودی، در مدت زمان یک ساعت خواهد بود. بنبرای یک فرود گاه نمونه و وسی با دارا ودن دو باند پروازی و در شرایط آب وهوایی خب قابل استفاده برای 60 هواپیمای رودی خواهد بود. مشکلا ت از آنجایی شروع می شود که خطوط هوایی مسافری تعداد پروازهای ورودی خود به فرودگا های مقصد را به گونه ای برنامه ریزی می کنند که اغلب بیش از ظرفیت پذ یرش فرود گاههای یاد شده می باشد، ویا در مواردی که هواپیماهای ورودی به علت تاٌخیرایجاد شده در فرود اهای مبداٌ، همزمان به فرود گاه مقصد برسن وایجاد جدایی لازم بین هوپیماها مقد ور باشد. به منظورایجاد جدایی و فاصلهٌ مناسب می بایست در چنین مواقعی هواپیماهای ورودی را در نقاط مشخص شد ای از آسمان به حالت انتظار نگاهداشت تا از تاخیر ایجاد شده بتوان هواپیمهای یاد شده را به نوبت و در ایمنی کامل به سمت باند فرود گاه هدایت نمود. +مراک کنترل عموما ترافیک هوایی را ه کمک رادا های دوربرد کنترل می کنند. در نای که دری به رادار یر نی باد کنر و ایاد دایی بی ((هواپیما))ا با بهره گیری از روش پییده و سنی کنر بدون رادار صرت ی پ یرد.
-شرایط جوی و آب و هوایی یکی از مسائلی است که همواره در تعیین ظرفیت باند فرود گاه ها تاٌثیر بسزایی دارد. باران یا برف و یخ موجود بر روی باند فرود گاه از علل تاٌخیر هواپیماهای ورودی برای کم کردن سرعت وهمچنین طولانی شدن خروج آنها از باند می باشد، که این امر موجب کاهش میزان ایمنی و همچنین کاهش سرعت هواپیماهای ورودی میشود که برای برطرف کردن این مشکل می بایست فاصلهٌ بین هواپیماها را بیشتر کرد. همین امر تاٌخیر بیشتری را به هواپیماهایی که در آسمان و در حال انتظار برای فرود می باشند، تحمیل می کند. اگر تعدادهواپیماهای در حال پرواز، که در آسمان به انتظار نگاهداشته شده اند، بیش از حدی باشد که ایمنی و روانی پرواز را به خطر بیاندازد، می بایست برای بهبود شرایط ایجاد شده با اعمال تاٌخیر برای هواپیماهای خروجی و نگاهداشتن آنها بر روی زمین، زمان لازم را برای فرود هواپیماهای ورودی ایجاد کرد. +!نرم افزارهای کنترل ترافیک هوایی
-یکی از ب رین رایط وی در اکز کنترل ترافیک هوایی وفانهای ما با ر ر ی ا. اینگوه وفانها خرات بیش رای هویاا اید می ک، ه مین ل می ان د ت ا پرواز د نیی آنها ااب می رد ه ی ک این ا تری رفر است. رای اتا ا این ی وی باان مو ه دور ن انا ا یر ای می شون. اراف از مسیر و یجتا نیاز ب ای بیت مو که فیت یرای پروازی ی ود. هچین علت اینه ک لاان عی در بو از ها ف ای شه در ین فنها ا ار، تراک تیکی در ای یها ایاد می شو. هگا به ت رایط ی د و بسته بون میرای پروازی، یل وود این فا، می و ک پرا وایمی وی به اٌخیر یافتد. +تا کنون مبالغ زیادی بای راحی نرم فزار هایی که توان از آنها در بینه ازی روش کنترل ترافیک هوایی ستفاده کرد، هزینه شده است. ولی با ای حال کمکا در برخی از مرک کر ترایک طلات مربوط به هر پرواز بر روی نوار ای کاغذی، که مصوص این کار در اخیار کنترلرهای ترافیک می باشد، ثبت می ش، و ر اذامه و کی اطاع رسانی مورد مسیر رها ید شده برخی از اطاعات مستقیما بین کنرلها د دل می . ر راکز کنترل ید تر برای بت اطلاعات پروازی نشاندهنده هی رایانه ی ایزین نوارهای کای شد اند. به هما سرت ک دتاه ه ی دید تر وارد سیستم کنترل رایک ی د راکز کنتر ترافیک یتری نیز استفاده ز نوارهای کاذی ثبت اطاا را متوقف می کنند. ی ونمذاری طوط هوایی ماری، با بکارگیری عائم شناسائی خاص ( نام دیوی ) که حداکثر ل هار عدد ی باشد که به دنل نا اتصاصی خط هوائی قرا ی گرد شط لاز رای ایمنی پرواز یجاد جدائی کافی بی وپیماها می باشد. دراین است هموه هر ت ک ر برامه پروازی ر هواپیما ر طول هت یک ن وعلامت شناسائی ثابت در نظر رفته و ی اگر زان عیین شده برای پوز از فدکاه مبداء در رزای هفه به مقدار جزئی ی داشه باشد. در میر برگشت نیز ابآ فق آخرین عدد از لائم ناسائی هر واز، نسبت به پرواز رت، تیی ی کند. در مرابت واز قطعه ی بخشی از فضا که از نظر اعاد مشخص می باشد و کنرل ترافی هوائی آ به یکی ز کتلر ها رده ده اصطلاحآ sector ویا به عبرت یگر" احه پروازی" ط می ود. بر مبنای شرایط حا ( از بی ج ترایک یره... )، ر کلر می و در قاع خاص سئوی کرل یک ی و نحیه ( sector ) ا راسآ در اختیار اشته باشد.
-تا کون ماغ زیادی بای طرای رم ازار هایی که بتان از آها در بهینه سازی ر کنرل تایک هوایی ستفاده کرد، زیه ده است. لی با ی حا کمکا در بری ا راکز کنترل ترایک طعات مربوط به هر رواز بر روی نوا هی کذی، که مخصص این کار در اتیار کنرلرهای ترایک ی اشد ثت ی شود، و در اذامه و کیل الع نی مورد ی پروازی یاد شده خی طلاات تقیما بین کنترلرها ر بد می ود. مراک کنرل دی تر برای بت الاعات پروازی نننده های یا ای جایی نواهی کاغذی شده . ه همن سرعت ک اه ها ی جدید تر وارد سیتم کنترل ترافیک می شود اکز کنر ترفیک بیتری یز افده از نواهای کاغذی ث الاعات متوقف می کن. ص ونمگری ط هوایی مسای ب بکارگیری ئم شناسائی ص ( ا رادیوی ) که حداکثر شال هار عد د می باشد که به نل ا ختصاصی خط هوای قرا ی گیر رط لام ا اینی از یجاد جدائی کافی ین هواپیماها می اشد. دراین راستا هموره بهتر ست ک در بنمهٌ پوی هر هواپیما ر طول هفته یک نم وعلام شناائی ثابت در نظر گرته ود، حتی اگ زمان تعیین شده را پرواز ا رودکاه مدا رهای فته ه مقار جزئی غر دات باد. در مسیر برگشت یز غالبآ فقط آخرین عدد از علا ئم شناسائی ر پرواز، نسبت به پواز رفت، غییر می ند. ر رابت پروا قطعه ی بخشی از فضا که از ظر ابعاد شخص می باشد و کنرل ترافیک هوائی ه یکی از کنرلر ها سرده شده صطلاآ sector ویا به عبارت دیگر" ناحیهٌ پوای" اطاق می شود. ر مبنای شرایط اک ( ا بیل حجم رایک و غیر... ) هر کنترر می در قطع خاص مسئولیت کنترل یک یا د نحیه ( sector ) را ا در ختیر داشت باشد. +سیست ماب پروا ماره ن آری های ل تو ای ا د استا ره برای رار ی . بهر گیری ا یمای راار "ولی" ادر "ثویه" ، اهی و ا ه موی و دوده فی ت نات کنترلر ر قدر می ازد. نوه ملک یتم های ااری ین نه ا که: ((ااج التمغنایی)) که نت دار ها ارسل می شود، از رخر به پوت خای د نه انوا هواپیماها که اکث ا ن ((فلز)) می باشد، نکس ه، و به ن بزرگی ه هواپیمای م بو بر روی هٌ نمایگ ( ((ایتور))) رادر ه نحوی نشان داده می شود که بای کنلر رات وا قا روی ا، ما ا این فآیند هواپیماهای که مهز به یست پسخر ( transponder ) بشن و رد یا ( interrogator) اا ثانیه د یای شده، و ااای ی: ک مرف ( mode A )، اتا ( mode C ) علا ئم شناسائی یا به بارت یگر ا رایوی ( mode S ) ر هوایما ر روی ه نادهنده اار نمایش ا می شود. نعکاس شرایط ی خا یز مو بر ری اندنه راار ل روی ی باشد.
-سیستم مراقبت پرواز همور ف آری های قال توجه ای ا مورد استفاده و بهره برداری قرار ی هد. بهره گیری از سیستمهای رادار "اولیه" و ادار "ثانویه" هی شنات بتر از موقیت محدودهٌ فضای تت نظارت هر کنترلر را مقور می سازد. نحوهٌ ملکرد سیستم های اداری د ی گوه ات ک: اواج اکترومغنایسی که توسط آنتن رادار ها سال می شود، پس ا برخورد ه پوتهٌ اری نهٌ اواع هواپیمها که کثرآ از جنس فل می باد، منعکس شده، و به نسبت بزرگی د نهٌ هواپیمهای بر بر وی فهٌ نمایشگر ( منیتور) راار به حوی نان داده می شد که برای کنترلر مراقبت پرواز قابل روئیت باشد، و همزمان با ای فرآیند هواپیماهائی که مجهز به سیست پاسخگر ( transponder ) باشند توط رد یاب ( interrogator) رادار ثاوی ر یبی شده، و اطاعاتی از بیل: کد معرف ( mode A )، ارتفاع ( mode C ) و ا م شناسائی و ی ه بارت یگر نام ادیوی ( mode S ) هر هواپیما بر روی صفحهٌ نشاندهندهٌ ادار نمایش داده می شود. انعکاس رایط جوی خاص نیز معمولآ بر روی صفحهٌ نشاندهنده رادار قابل روئیت می باشد. +با فی کیه الاات دریای از رادارهای موو د نا متف می تون هممان مای وی ا ک ضای روای در ایا دت. ری اطاعا ر یافی ا رداها ب پرش و مابه ی اشد که از تبد ی آنها می تان موردی و سر هوایما سبت مین و م رکت( منایی) هواپیما را دس آورد.
-با تلفیق کلیهٌ اطلاعات دریافتی از رادارهای موجود در مناطق مختلف می توان همزمان شمائی عمومی از کل فضای پروازی در اختیار داشت. برخی از اطلاعات در یافتی از رادار ها قابل پردازش و محاسبه می باشند ه از تب یل آنها می توان مواردی چون سرعت هواپیما نسبت به زمین و سمت حرکت( مغناطیسی) هواپیما را بدست آورد.

با بهره گیری از"
سیستمهای نمایشگر عملیات پروازی" پیشرفته، کنترلها قادر به ایجاد ارتباط و کسب آگاهی از طرحهای پروازی الکترونیک، خواهند بود.
+با بهره گیری از" سیستمهای نمایشگر عملیات پروازی" پیشرفته، کنترلها قادر به ایجاد ارتباط و کسب آگاهی از طرحهای پروازی ((الکترونیک))، خواهند بود.
 در مجموع لازم به یادآوری است که در مناطق مختلف همواره ابزار متفاوتی در دسترس هر کنترلر میباشد که می توان برخی از آنها را به ترتیب زیر نام برد در مجموع لازم به یادآوری است که در مناطق مختلف همواره ابزار متفاوتی در دسترس هر کنترلر میباشد که می توان برخی از آنها را به ترتیب زیر نام برد
-. هشدار خطر تصاد ف ( CA) : وسیله ایست برای هشدار به کنترلر در صورت وجود احتمال برخورد در
گذرگاههای هوائی.
. اعلام خطر کاهش ارتفاع امن ( MSAW ) : سیستم اعلام خطری است که کنترلر بوسیلهٌ آن خلبان را در
صورت کاهش ارتفاع، بیشتر از حد مجاز، آگاه می سازد.
. سیستم همآاهنگ کننده (SYSCO) : که کنترلر را قادر می سازد همآهنگی های لازم برای انتقال کنترل
هواپیما از یک ناحیه (sector ) به ناحیهٌ دیکر را انجام دهد.
. اعلام خطر ورود به مناطق ممنوعه ( APW ) : برای آگاهی کنترلر در صورت ورود هواپیماهای غیرمجاز
به مناطق ممنوعه.
. مدیریت پروازهای ورودی و خروجی: برای مرتب و تنظیم کردن طرح ورود و خروج هواپیماها از یک
فرودکاه.
+*هشدار خطر تصادف ( CA) : وسیله ایست برای هشدار به کنترلر در صورت وجود احتمال برخورد در گذرگاههای هوائی.
*اعلام خطر کاهش ارتفاع امن ( MSAW ) : سیستم اعلام خطری است که کنترلر بوسیله آن خلبان را در صورت کاهش ارتفاع، بیشتر از حد مجاز، آگاه می سازد.
*سیستم همآاهنگ کننده (SYSCO) : که کنترلر را قادر می سازد همآهنگی های لازم برای انتقال کنترل هواپیما از یک ناحیه (sector ) به ناحیه دیکر را انجام دهد.
*اعلام خطر ورود به مناطق ممنوعه ( APW ) : برای آگاهی کنترلر در صورت ورود هواپیماهای غیرمجاز به مناطق ممنوعه.
*مدیریت پروازهای ورودی و خروجی: برای مرتب و تنظیم کردن طرح ورود و خروج هواپیماها از یک فرودکاه.
/>__همچنین ببنید:__ /> />*((شرایط جوی در مرکز کنترل ترافیک هوایی))
*((کنترل کننده رفت و آمد هوائی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 22 فروردین 1384 [12:17 ]   8   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 22 فروردین 1384 [10:57 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 فروردین 1384 [12:55 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 فروردین 1384 [11:22 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 فروردین 1384 [11:12 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 فروردین 1384 [10:36 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 فروردین 1384 [09:41 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 فروردین 1384 [09:12 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..