منو
 صفحه های تصادفی
پوشاک امام علی علیه السلام در دوران حکومت
سرگرمیهای آموزشی برای کودکان
نی معمولی
توالی و تحول اکوسیستم
دامنه
امیرکا
شروین پسر رستم
پدیده تولید زوج
پیدایش منظومه شمسی
گ.کلیات
 کاربر Online
371 کاربر online
تاریخچه ی: مدیریت نهضت فرهنگی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-20Lines: 1-31
-((اوضاع اجتماعی در عهد امام سجاد علیه السلام|دوران امامت امام سجاد علیه السلام )) یکی از سخت ترین دوران تاریخ صدر اسلام است چرا که سلسله اموی به عدم رعایت ارزش‌های اسلامی همت گماشته بود و با استبداد و سرکوب نیروهای فکری و اجتماعی خاندان رسالت و امامت و به شهادترساندن هزاران انسان فداکار و آشنا با آیین توحید و دستورات نبوی و مفاهیم علوی، سعی می‌کرد هدف نابودی کامل رسالت پیامبر اسلام را تحقق بخشد. فرازهایی از این تاریخ ننگین و سیاه در ((بررسی زندگی سیاسی امام|بررسی زندگی سیاسی امام سجاد علیه السلام )) مورد اشاره قرار گرفته است. +((اوضاع اجتماعی در عهد امام سجاد علیه السلام|دوران امامت امام سجاد علیه السلام)) یکی از سخت ترین دوران تاریخ صدر اسلام است چرا که :
''===
سلسله اموی به عدم رعایت ارزش‌های اسلامی همت گماشته بود و با استبداد و سرکوب نیروهای فکری و اجتماعی خاندان رسالت و امامت و به شهادت رساندن هزاران انسان فداکار و آشنا با آیین توحید و دستورات نبوی و مفاهیم علوی، سعی می‌کرد هدف نابودی کامل رسالت پیامبر اسلام را تحقق بخشد. ===''
-بابر این نچه لازم می‌نمود، آغاز یک «نهضت فرهنگی » بود که از یک سو زمینه بارورشدن اهداف اصیل نهضت حضرت امم حسین لیه السلام را فراهم کند و از فراموش‌شدن آن جلوگیری نماید و از سوی دیگر با توجه به «اصالت فرهنگ » در بین سلام زمینه‌از تاسیس مکتب جعفری و نشر معاف اصیل اسامی ر جامعه باشد. />ام زی الابدی با ایفای نقش امم در ین وران در بعد فرهنگ ه بهترین وه رسالت خطیر خود را به اتمام رسانده و ا حظ دی می اسلام از نابودی، زمینه شناخت و بارور شدن ارزش‌ها و تعالیم اسلامی در جامعه را فراهم نمو و میراث جادانی تعایم آسمانی دین اسلام را برای نسل‌های بعد به یادگار گذاشت. +راهایی از این تای ننگین و سیاه در ((بسی زنگی سیای اام جاد ی الام|ری ندگی یسی امام سجاد ی سلام)) مورد اشاره قرار رت است.
-رسالت همه انبیا و اولیا آشناساختن جامعه با معارف الهی در زمینه مبداء و معاد و وظایف بندگی در مقابل خداست و سپس تربیت انسان‌های شایسته که این معارف در وجودشان به بار نشسته باشد و عملاً به مقام «عبودیت » خداوند نایل شده و موحّد و مخلص گردیده باشند.
ازاین رو «نهضت فرهنگی » از «اصالت » برخوردار است. در آیه دوم سوره جمعه چنین آمده است: «هوالذی بعث فی الامین رسولاَ منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلّمهم الکتاب و الحکمه » (خداوند در جامعه فاقد دانش، پیامبری از خودشان مبعوث فرمود تا ابتدا آیات او را بر آنها تلاوت نماید و بعد آنها را تزکیه و تهذیب نموده، حکمت به آنها تعلیم فرماید.) بنابر این «انسان‌سازی » که راهی جز تعلیم و تربیت برای آن وجود ندارد، هدف اصیل ارسال همه انبیاء و آرمان نهایی همه اولیاست.
حضرت امام زین العابدین در اوج حاکمیت استبداد اموی، در حالی که هنوز آثار زنجیرهای اسارت بر بدن مطهرش موجود بود، با روشی بدیع، زبان خود را در دفاع از حق و بیان معارف اصیل اسلامی به کار گرفت و در خلال مدت درازی در حدود 35 سال، به بهترین وجه نهضت فرهنگی تشیع را رهبری نمود.
او که به خوبی از عهده رهبری نهضت پدرش بعد از شهادت بر آمده بود، در این نهضت نیز به موفقیت دست یافت و دلیل قاطع آن، تبلور عظیم فرهنگ اصیل اسلام و تشیع به دست حضرت امام باقر و امام صادق علیهما السلام است.
+بنابر این آنچه لازم می‌نمود، آغاز یک~~red: « نهضت فرهنگی »~~ بود که از یک سو زمینه بارورشدن اهداف اصیل نهضت ((حضرت امام حسین علیه السلام)) را فراهم کند و از فراموش شدن آن جلوگیری نماید
و از سوی دیگر با توجه به ~~red:« اصالت فرهنگ »~~ در
بینش اسلامی، زمینه‌ساز تاسیس مکتب جعفری و نشر معارف اصیل اسلامی در جامعه باشد.

امام زین العابدین با ایفای نقش ((امامت)) در این د
وران در بعد فرهنگی، به بهترین وجه رسالت خطیر خود را به اتمام رساند و با حفظ دین مبین اسلام از نابودی، زمینه شناخت و بارور شدن ارزش‌ها و تعالیم اسلامی در جامعه را فراهم نمود و میراث جاودانی تعالیم آسمانی دین اسلام را برای نسل‌های بعد به یادگار گذاشت.

__رسالت ا
نبیاء و اولیاء __
===آشنا
ساختن جامعه با معارف الهی در زمینه مبداء و معاد و وظایف بندگی در مقابل خداست. /> تربیت انسان‌های شایسته که این معارف در وجودشان به بار نشسته باشد و عملاً به مقام « عبودیت » خداوند نایل شده و موحّد و مخلص گردیده باشند===.

ازاین رو « نهضت فرهنگی » از « اصالت » برخوردار است. در آیه دوم سوره جمعه چنین آمده است:
«__هوالذی بعث فی الامین رسولاَ منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلّمهم الکتاب و الحکمه __»
(خداوند در جامعه فاقد دانش، پیامبری از خودشان مبعوث فرمود تا ابتدا آیات او را بر آنها تلاوت نماید و بعد آنها را تزکیه و تهذیب موده، حکمت به آنها تعلیم فرماید.)__::^ بنابر این « انسان‌سازی » که راهی جز تعلیم و تربیت برای آن وجود ندارد، هدف اصیل ارسال همه انبیاء و آرمان نهایی همه اولیاست. ^::__
حضرت امام زین العابدین در اوج حاکمیت استبداد اموی، در حالی که هنوز آثار زنجیرهای اسارت بر بدن مطهرش موجود بود، با روشی بدیع، زبان خود را در دفاع از حق و بیان معارف اصیل اسلامی به کار گرفت و ''===در خلال مدت درازی در حدود 35 سال، به بهترین وجه نهضت فرهنگی تشیع را رهبری نمود. ===''

او که به خوبی از عهده رهبری نهضت پدرش بعد از شهادت بر آمده بود، در این نهضت نیز به موفقیت دست یافت و دلیل قاطع آن، تبلور عظیم فرهنگ اصیل اسلام و تشیع به دست حضرت ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر)) و ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق)) علیهما السلام است.
 در این مجال مختصر، به بررسی بعضی از تلاش‌های امام سجاد علیه السلام در این زمینه اشاره می‌شود: در این مجال مختصر، به بررسی بعضی از تلاش‌های امام سجاد علیه السلام در این زمینه اشاره می‌شود:
-1- ((جایگاه رفیع علمی حضرت سجاد علیه السلام))
2- ((پایه گذاری نهضت فرهنگی))
3- ((یا دی و معارف الهی))
4- ((تربیت شاگردان برجسته))
5- ((هشدار به عالمان ))
+*((جایگاه رفیع علمی حضرت سجاد علیه السلام))
*((پایه گذاری نهضت فرهنگی))
*((ما جاد علیه لسلام و بیان معارف الهی))
*((امام سجاد علیه السلام و تربیت شاگردان برجسته))
*((هشدار به عالمان ))
-مراجعه شود به:

((ابعاد شخصیت امام سجاد علیه السلام))
+!مراجعه شود به:
*((ابعاد شخصیتی امام سجاد علیه السلام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 07 مرداد 1385 [13:25 ]   6   محمد ورهرام      جاری 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [05:55 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 خرداد 1384 [12:15 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آذر 1383 [11:30 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 آذر 1383 [07:17 ]   2   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 11 مهر 1383 [10:06 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..