منو
 صفحه های تصادفی
تأویل قرآن
اپی پتال
حسابداری سیستمها
محمد بن میکال
معاملات غیر منقول
پروتئین هایی که قرار است به جای معینی صادر شوند
پایه برچه ای
شاسی خودرو
خودرو
در هوای گرم چه اتفاقی می افتد؟
 کاربر Online
311 کاربر online
تاریخچه ی: مدیریت

نگارش: 1

اصول مدیریت

مقدمه :
ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصههای بارز تمدن بشری است .
وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و اسایش را به بوجود اورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج ان است نه شیوه انجام ان عمل.

تعریف مدیریت :
مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.
واقعا باید گفت ؛که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن .»

نظریه نقشهای مدیریتی :
جدیدترین نظریه مدیریت نظریه نقشهای مدیری است اساس این نظریه این است که آنچه را مدیر انجام میدهد باید ملاحظه نمود و بر پایه چنین ملاحظاتی فعالیتها یا نقشهای مدیری را معین کرد . آدیزس (adizes ) با مطالعه مدیریت برای اداره موثرهر سازمان چهارنقش « مدیر تولید ـ اجرای ـ ابداعی و ترکیبی » را لازم میداند هر یک از این نقشهای مدیری با یکی از خرده سیستم و یک سیستم اجتماعی ارتباط دارد . زیرا هر نوع سازمانی خواه بازرگانی،صنعتی یا اداری یک سیستم اجتماعی است و بیشتر خرده سیستم های اجتماعی مرکب از خرده سیستم های به هم پیوسته زیادی هستند . که شامل خرده سیستم های انسانی ، اجتماعی ، اداری ، ساختاری ، اطلاعاتی ، تصمیم گیری و تکنولوژی اقتصادی است . ادریزس این چنین استدلال می کند که به طور کامل هر چهار نقش را ایفا کنند و هیچ گونه سبک مدیری غلط نداشته باشند اندکند زیرا چنین مدیری باید تکنسینی عالی ، رئیس ،مبتکر و نیز ترکیب کننده باشد. هر مدیری با توجه به نوع کار سطح سازمان و شرایط محیطی به درجاتی از مهارتها ی مدیری نیاز دارد . مدیریت به شکل یک هرم است که در پایین ان عالی ،در وسط میانی ، در بالا عملیاتی ؛مدیران عملیاتی ،این مدیران سرشان بسیارشتوغ است و مراجعه مکرر افراد موجب انقطاع کارشان می شود . و اغلب مجبورند برای نظارت در رفت وامد باشند و برای پرسنل خود ماموریتهای کاری خاص تعیین کنند وبا برنامه عملیاتی تفصیلی کوتاه مدت طرح ریزی کنند.
مدیران میانی؛ انها به طور مستقیم به مدیریت رده بالا گزارش میدهند کارشان مدیریت بر سرپرستا ن است و نقش حلقه واسطی را میان مدیریت عالی و مدیران عملیاتی به عهده دارند بیشتر وقتها به تحلیل دادهها ،اماده کردن اطلاعات برای تصمیم گیری تبدیل تصمیمهای مدیریت عالی به پروژههای معیین برای سرپرستان و جهت دادن به نتایج کار مدیران عملیاتی است . مدیریت عالی ؛ مدیری که در نقشهای عملیاتی و میانی موفق بوده و عملکرد کلی واحدهای عمده را ارزیابی می کنند و درباره موضوعات و مسائل کلی با مدیران سطح پایین به تبادل نظر می نشینند و بیشتر وقتشان را با همکاران یا افراد خارج از سازمان واندک زمانی را با افراد زیردست می گذرانند .
هرمدیری باید خلاقیت داشته باشد خلاقیت یعنی به کارگیری توانایهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید تداوم حیات سازمانها به باسازی انها بستگی دارد؛ باسازی سازمانها از طریق هماهنگ کردن اهداف یاـ وضعیت روز و اصلاح و بهبود روشهای حصول این اهداف انجام می شود .
ماکسیم گورکی می گوید :اگر کار تفریح باشد زندگی لذتبخش است و اگر وظیفه باشد زندگی بردگی است .تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 11 مرداد 1385 [09:47 ]   38   کیانی      جاری 
 چهارشنبه 11 مرداد 1385 [08:09 ]   37   کیانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 مرداد 1385 [10:43 ]   36   کیانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 مرداد 1385 [10:41 ]   35   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 مرداد 1385 [05:54 ]   34   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [10:39 ]   33   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [08:29 ]   32   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [04:48 ]   31   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [06:08 ]   30   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [08:01 ]   29   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [07:16 ]   28   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 تیر 1385 [06:07 ]   27   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 تیر 1385 [05:39 ]   26   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 تیر 1385 [05:37 ]   25   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [08:48 ]   24   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [06:21 ]   23   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [06:02 ]   22   کیانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [08:48 ]   21   کیانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [07:29 ]   20   کیانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [05:26 ]   19   کیانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [04:39 ]   18   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [08:36 ]   17   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [08:34 ]   16   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [08:34 ]   15   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [07:48 ]   14   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [07:32 ]   13   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [07:21 ]   12   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [05:34 ]   11   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [05:46 ]   10   کیانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [12:18 ]   9   کیانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [10:07 ]   8   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 اردیبهشت 1385 [08:06 ]   7   کیانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [07:26 ]   6   کیانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [07:19 ]   5   کیانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آبان 1384 [12:22 ]   4   کیانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [14:23 ]   3   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 مهر 1384 [11:52 ]   2   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 مهر 1384 [08:51 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..