منو
 صفحه های تصادفی
آشنایی با برخی از تفاسیر قرآن شیعه
خطای ادراک
لانتانیدها
سینماتیک حرکت
امام علی علیه السلام و بزرگواری با خائن
حاکم نیشابوری
مسعود غزنوی
یک بلور بسازید
بیسمیت
نماز و استفاده از ظرایف قرآنی
 کاربر Online
782 کاربر online
تاریخچه ی: مدل اتمی بور

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-25Lines: 1-32
-مدل اتمی بور 
 !دید کلی !دید کلی
-در سال 1913، ((نیلز بور)) ، نظریه‌ای را برای ساختار الکترونی اتم هیدروژن ارائه کرد که طیغ خطی این عنصر را توجیه می کرد. غالب پیوندهای میان اتمهای عناصرسبک را می توان با به کار گرفتن مدار های بور توضیح داد. توضیح شکل مولکولها و آرایش اتمها نسبت به یکدیگر با جفت شدن و دفع شدن الکترونها امکانپذیر است. +در سال 1913، ((نیلز بور)) ، نظریه‌ای را برای ((ساختار الکترونی اتم هیدروژن)) ارائه کرد که ((طیف خطی)) این عنصر را توجیه می کرد. غالب پیوندهای میان اتمهای عناصر سبک را می توان با به کار گرفتن مدار های بور توضیح داد. توضیح شکل مولکولها و ((آرایش الکترونی|آرایش اتمها)) نسبت به یکدیگر با جفت شدن و دفع شدن الکترونها امکانپذیر است.
 !نظریه بور !نظریه بور
 __نظریه بور، نکات زیر را در بر می گیرد :__
 __نظریه بور، نکات زیر را در بر می گیرد :__
 *الکترون‌ها مانند سیارات که به دور ((خورشید)) می‌گردند، در مدارهای معینی به نام ((مدار الکترونی|تراز)) به دور ((هسته)) می گردند. او عبارت ریاضی کلاسیک برای نیرویی که الکترون را در یک خط مستقیم نگاه می‌دارد و نیرویی که الکترون را به درون می‌کشاند معادلاتی به وجود آورد. هر تراز با یک حروف الفبایی (O ، N ، M ، L ، K ،...) یا یک عدد (1 ،2 ، 3 ، 4 ، 5 ،...) مشخص می‌شود. *الکترون‌ها مانند سیارات که به دور ((خورشید)) می‌گردند، در مدارهای معینی به نام ((مدار الکترونی|تراز)) به دور ((هسته)) می گردند. او عبارت ریاضی کلاسیک برای نیرویی که الکترون را در یک خط مستقیم نگاه می‌دارد و نیرویی که الکترون را به درون می‌کشاند معادلاتی به وجود آورد. هر تراز با یک حروف الفبایی (O ، N ، M ، L ، K ،...) یا یک عدد (1 ،2 ، 3 ، 4 ، 5 ،...) مشخص می‌شود.
-*الکترون‌ها در مدار نسبتا پایدرا می‌مانند و در یک ((اتم)) معین ، انرژی‌های معینی می‌توانند داشته باشند. بنابه ((نظریه بور)) ، یک الکترون می‌تواند برای مدتی طولانی در یک مدار حرکت کند یا در مداری دیگر به فاصله دورتر برای مدتی طولانی سیر کند ولی نمی‌تواند در زمانی قابل اندازه گیری میان دو مدار بماند. بنابر تئوری بور ، وقتی یک الکترون از مداری به مدار دیگر برود، ((انرژی)) آن به مقدار معینی تغییر می‌کند که آن را یک ((کوانتوم انرژی)) می‌گویند. +*الکترون‌ها در مدار نسبتا پایدار می‌مانند و در یک ((اتم)) معین ، انرژی‌های معینی می‌توانند داشته باشند. بنا به ((مدل اتمی بور|نظریه بور)) ، یک الکترون می‌تواند برای مدتی طولانی در یک مدار حرکت کند یا در مداری دیگر به فاصله دورتر برای مدتی طولانی سیر کند ولی نمی‌تواند در زمانی قابل اندازه گیری میان دو مدار بماند. بنابر تئوری بور ، وقتی یک الکترون از مداری به مدار دیگر برود، ((انرژی)) آن به مقدار معینی تغییر می‌کند که آن را یک ((فوتون|کوانتوم انرژی)) می‌گویند.
-*برای جدا کردن اجسامی که جذب یکدیگر شده‌اند انرژی لازم است. برای جابه جا شدن الکترون از یک تراز انرژی به تراز دیگر مقدار انرژی کاملا معین و خاصی لازم است. انرژی لازم برای آنکه یک الکترون از هسته دور شود در سیستم به صورت ((انرژی پتانسیل)) ذخیره می‌شود. وقتی الکترون‌های یک اتم تا حد امکان به ((هسته)) نزدیک باشد اتم در حداقل انرژی که حالت پایه است، قرار گرفته است.اگر اتمها در ((قوس الکتریکی)) یا شعله چراغ گاز گرم شوند. تم انرژی جذب کرده و الکترون به تراز بیرونی‌تری که انرژی بیشتری دارد می‌جهد، اتم در این شرایط در حالت برانگیخته است. +*برای جدا کردن اجسامی که جذب یکدیگر شده‌اند انرژی لازم است. برای جابه جا شدن((الکترون)) از یک تراز انرژی به تراز دیگر مقدار انرژی کاملا معین و خاصی لازم است. انرژی لازم برای آنکه یک الکترون از هسته دور شود در سیستم به صورت ((انرژی پتانسیل)) ذخیره می‌شود. وقتی الکترون‌های یک اتم تا حد امکان به ((هسته)) نزدیک باشد اتم در حداقل انرژی که حالت پایه است، قرار گرفته است. اگر اتمها در ((قوس الکتریکی)) یا ((چراغ گاز|شعله چراغ گاز)) گرم شوند انرژی جذب کرده و الکترون به تراز بیرونی‌تری که انرژی بیشتری دارد می‌جهد، اتم در این شرایط در ((حالت برانگیخته اتم|حالت برانگیخته)) است.
-*هرگاه الکترون از مدار بالاتر (برانگیخته) به مدار یا تراز یا بیشتر فروافتد مقدار انرژی معینی از اتم تابش می کند که معمولا این اختلاف انرژی اتم بین دو حالت برانگیخته و پایه به صورت انرژی نوری (((فوتون|کوانتوم نور))) است. +*هرگاه الکترون از مدار بالاتر (برانگیخته) به مدار یا تراز یا بیشتر فرو افتد مقدار انرژی معینی از اتم ((تابش)) می کند که معمولا این اختلاف انرژی اتم بین دو حالت برانگیخته و پایه به صورت انرژی نوری ((«فوتون|کوانتوم نور))) است.
 !((طیف نمایی بور)) !((طیف نمایی بور))
-بور با این تصور که الکترونها در ترازهای انرژی مربوط به مدارها بالا یا پائین می‌روند و حرکت الکترون میان دو مدار خاص مستلزم کوانتوم معینی انرژی است، توانست علت وجود خط‌های طیف نشری خط روشن هیدروژن را توضیح دهد و نیز طول موج‌های مورد انتظار برای این خطها را حساب کرد. بور با استفاده از خطوط مشاهده پذیر طیف ((هیدروژن)) اوضاع درون اتم را برسی کند.
!ساختمان اتم با استفاده از مدل بور
+بور با این تصور که الکترونها در ترازهای انرژی مربوط به مدارها بالا یا پائین می‌روند و حرکت الکترون میان دو مدار خاص مستلزم کوانتوم معینی انرژی است، توانست علت وجود خط‌های ((طیف نشری)) خط روشن هیدروژن را توضیح دهد و نیز طول موج‌های مورد انتظار برای این خطها را حساب کرد. بور با استفاده از خطوط مشاهده پذیر ((طیف هیدروژن)) اوضاع درون اتم را برسی کند.
!((ساختمان اتم)) با استفاده از مدل بور
 دانستیم که مدارها با اعداد صحیح شماره گذاری می‌شوند. عدد 1 نزدیکترین مدار به هسته است و حداکثر عده الکترونها در یک مدار 2n2 است که n شماره مدار است. دانستیم که مدارها با اعداد صحیح شماره گذاری می‌شوند. عدد 1 نزدیکترین مدار به هسته است و حداکثر عده الکترونها در یک مدار 2n2 است که n شماره مدار است.
 یک قائده کلی برای پیشگویی عده الکترونها این است که مدار خارجی نمی‌تواند بیش از هشت الکترون داشته باشد. نخستین مدار حداکثر می‌تواند دو ((الکترون)) داشته باشد که ((هیدروژن)) با عدد واقعی یک که الکترون دارد و ((هلیم)) در این مدار قرار می‌گیرند. یک قائده کلی برای پیشگویی عده الکترونها این است که مدار خارجی نمی‌تواند بیش از هشت الکترون داشته باشد. نخستین مدار حداکثر می‌تواند دو ((الکترون)) داشته باشد که ((هیدروژن)) با عدد واقعی یک که الکترون دارد و ((هلیم)) در این مدار قرار می‌گیرند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آرایش الکترونی))
 *((اتم)) *((اتم))
 +*((حالت برانگیخته اتم))
 +*((ساختار الکترونی اتم هیدروژن))
 +*((ساختمان اتم))
 *((سطح انرژی)) *((سطح انرژی))
 +*((طیف خطی))
 +*((طیف نشری))
 *((طیف نمایی بور)) *((طیف نمایی بور))
 +*((طیف هیدروژن))
 *((مدار الکترونی)) *((مدار الکترونی))
 *((اوربیتال)) *((اوربیتال))
 *((هسته)) *((هسته))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 23 آبان 1383 [04:27 ]   3   حسین خادم      جاری 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [07:30 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:50 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..