منو
 کاربر Online
554 کاربر online
تاریخچه ی: مدار ولتمتر دیجیتال DC

V{maketoc}

در این مدار با ساخت یک ولتمتر دیجیتال dc آشنا می شوید.در این مدار حتی نوع پلاریته را می توانید.،تعیین کنید.

برای کسی که می خواهد.،الکترونیک بیاموزد.ولتمتر یک وسیله غیر قابل اجتناب است.

!قطعات مورد نیاز

# 1 عدد خازن 100 پیکو فاراد
# 2 عدد خازن 10 نانو فاراد
# 1 عدد خازن 220 نانو فاراد
# 2 عدد خازن 100 نانو فاراد
# 1 عدد مقاومت 1.5 کیلو اهم
# 1 عدد مقاومت 12 کیلو اهم
# 1 عدد مقاومت 240 کیلو اهم
# 2 عدد مقاومت 1 مگا اهم
# 1 عدد مقاومت 100 کیلو اهم
# 1 عدد مقاومت 1.8 مگا اهم
# 1 عدد مقاومت 9.1 کیلو اهم
# 1 عدد آی سی ICL7107
# 4 عدد 7segment آند مشترک

!نقشه مدار
پایه 1 این آی سی تغذیه مثبت و پایه 26 تغذیه منفی است.
مدار ((مدار تغذیه دوبل 5 ولت|تغذیه دوبل 5 ولت)) را جهت تغذیه این آیسی ببندید.

حال خروجی مثبت 5 ولت این تغذیه دوبل را به پایه 1 آی سی ICL7017 و خروجی منفی 5 ولت را به پایه 26 این آیسی وصل کنید.
پایه های 21،35،32،30 این آیسی را به زمین متصل کنید.

پایه های 40 ،39 و 38 پایه های مربوط به اسیلاتور یا نوسان ساز این آیسی است.
پایه 40 را با یک مقاومت 100 کیلو به پایه 39 و دومرتبه از پایه 40 با یک خازن 100 پیکوفاراد به پایه 38 این آیسی متصل نمایید.

پایه های 33 و 34 را با یک خازن 100 نانو فاراد به پایه 34 متصل نمایید.

پایه 29 را با یک مقاومت 1.5 کیلو اهم به یک خازن 100 نانو فاراد متصل کنید.از سر دیگر این خازن با یک مقاومت 470 کیلواهم به پایه 28 آی سی و با یک خازن 220 نانو فاراد به پایه 27 همین آی سی متصل کنید.

پایه 36 را با یک مقاومت 12 کیلو اهم به مثبت 5 ولت و از همین پایه با یک مقاومت 240 کیلو اهم به زمین متصل نمایید.

حال از محلی که می خواهید ولتاژ را اندازه گیری کنید. با یک مقاومت 1.8 مگا اهم به یک سر کناری پتانسیومتر 2.2 کیلو اهم و سر دیگر پتانسیومتر را با یک مقاومت 9.1 کیلو اهم به زمین متصل نمایید. حال از سر وسط این پتانسیومتر با یک مقاومت 1.8 مگا اهم به پایه 31 آیسی ICL7017 متصل نمایید.برای حذف نویزی که از محیط بر روی مقاومت 1 مگا اهم در پایه 31 ایجاد می شود.این پایه را با یک خازن 10 نان فاراد به زمین متصل کنید.تا نویزهای موجود در محیط توسط این خازن تخلیه شود.و مشکلی برای عملکرد صحیح مدار ایجاد نشود.

همانطور که در نقشه می بینید.،ولتاژ ورودی بین سر آزاد مقاومت 1.8 مگا اهم و زمین اندازه گیری می شود.در واقع همیشه ولتاژ یا اختلاف پتانسیل بین دو نقطه گرفته می شود.
برای امتحان این مدار ورودی مثبت و منفی یک باطری یا منبع تغذیه متغییر را توسط دو سیم به این دو سر اعمال کنید.
در باطری ما ولتاژ متغیر نداریم در این حالت ولتمتر ولتاژ ثابتی را نشان می دهد.
اما در مورد منبع تغذیه متغییر با کم و زیاد کردن ولتاژ در منبع تغذیه شاهد تغییرات آن در 7segment ها می شوید.

!!نحوه اتصال 7segment ها به مدار

اگر به شکل این آیسی در نقشه نگاه کنید.، متوجه می شوید این آیسی دارای پایه های A1 تا G1 برای اولین 7segment
A2 تا G2 برای دومین 7segment
A3 تا G3 برای سومین 7segment
پایه 20 این آی سی نیز تعیین کننده پلاریته ولتاژ ورودی است.

در مورد پلاریته به طور مثال اگر از ورودی های مثبت و منفی تغذیه،ورودی مثبت را به سر آزاد مقاومت 1.8 مگا اهم متصل کنید و سر منفی آنرا به زمین متصل نمایید.در این صورت پلاریته مثبت است.حال اگر این کار رابرعکس انجام دهید.به صورتیکه ورودی منفی منبع تغذیه به سر آزاد مقاومت 1.8 مگا اهم و سر مثبت به زمین متصل باشد.شما شاهد علامت منفی بر روی 7segment چهارم خواهید بود.پایه های a,b,c,d,e,f و g این قطعه الکترونیکی در کنار نقشه کاملا مشخص است.

برای جلوگیری از شلوغی در نقشه از کشیدن خروجی های پایه های 7segment آیسی به 7segmentخودداری کردم.،ولی این پایه های آی سی و پایه های a تا g یک 7segment در نقشه کاملا مشخص شده است.
من از دو 7segment استفاده کردم.،و با کم و زیاد کردن ولتاز منبع تغذیه تا رنج انتهایی آن که در حدود40 ولت بود.،به صورت دقیق و با کم و زیاد کردن ولوم مربوط به ولتاژ در این دو 7segment مشاهد کردم.
اگر می خواهید.،پلاریته پتانسیل ورودی را نیز تعیین کنید. پایه 20 این آیسی را به پایه g یک 7segment که به پایه های دیگر این آیس متصل نیست.، وصل کنید.در این حالت اگر ولتاژ ورودی منفی یا دارای اختلاف پتانسیل منفی باشد.علامت منفی در این 7segment قابل مشاهده است.

پتانسیومتر 2.2 کیلو اهم در این مدار جهت کالیبره کردن به کار می رود.

ولتاژ منبع تغذیه را یک بار با یک ولتمتر دیگر اندازه گیری کنید.،و این مقدار را به خاطر بسپارید.و حال ولتاژ منبع تغذیه را با ولتمتری که ساخته اید اندازه بگیرید.اگر مقدار دیده شده در 7segment کمتر یا بیشتر از ولتمتر دیگر بود.این پتانسیومتر 2.2 کیلو اهم را با پیچ گوشتی ساعتی آنقدر به چپ و راست بچرخانید.تا ولتاژ خوانده شده در ولتمتری که شما ساخته اید.،با ولتاژی که در ولمتر نشان داده یکسان باشد.


{picture file=img/daneshnameh_up/9/9d/Voltmeter1.jpg}


!همچنین ببینید

((فهرست پروژه های الکترونیک))


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 20 آذر 1384 [04:52 ]   30   جواد حمزه      جاری 
 یکشنبه 20 آذر 1384 [04:49 ]   29   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [11:44 ]   28   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [11:42 ]   27   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [11:32 ]   26   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [11:29 ]   25   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [11:26 ]   24   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [11:16 ]   23   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [11:12 ]   22   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [11:04 ]   21   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [11:02 ]   20   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [10:46 ]   19   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [09:17 ]   18   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [09:03 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [08:43 ]   16   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [08:35 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [08:24 ]   14   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [08:10 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [07:53 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [07:45 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [07:40 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [07:21 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [06:38 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [06:31 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [06:13 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [06:05 ]   5   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [05:59 ]   4   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [05:52 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [05:51 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [05:48 ]   1   جواد حمزه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..