منو
 صفحه های تصادفی
انتقال توان الکتریکی
ضریب شکست(المپیاد)
خواص تابش الکترومغناطیسی
برخوردهای تاریخی اقوام
داعی کبیر چگونه آدمی بود ؟
نبوت خاصه
توپ
کرومولین
شوک نخاعی
‌جام گل
 کاربر Online
750 کاربر online
تاریخچه ی: مدار زنگ الکترونیکی با شمارنده

V{maketoc}
در این مدار با یک زنگ الکترونیکی و نحوه شمارش تعداد دفعات زنگ آشنا می شو ید.
! قطعات مورد نیاز

# 1 عدد ((7segment)) کاتد مشترک
# 1 عدد آیسی HK527
# 1 عدد آیسی CD4026
# 1 عدد ((خازن)) 47 میکرو فاراد
# 1 عدد خازن 470 میکروفاراد
# 1 عدد خازن 3.3 میکروفاراد
# 1 عدد خازن 4.7 میکروفاراد
# 1 عدد خازن 0.1 میکروفاراد
# 2 عدد کلید Push-Bottom
# 1 عدد کلید معمولی یک حالته
# 1 عدد ((ترانزیستور)) 2N3904
# 1 عدد ترانزیستور 2N3906
# 1 عدد ((مقاومت ))220 کیلو اهم
# 2 عدد مقاومت 620 کیلو اهم
# 1 عدد مقاومت 10 کیلو اهم
# 1 عدد مقاومت 100 کیلو اهم
# 2 عدد مقاومت 47 کیلو اهم
# 1 عدد مقاومت 22 کیلواهم
# 1 عدد مقاومت 220 اهم
# 1 عدد بلندگو 8 اهم 1 تا 3 وات

!نقشه مدار

iمانطور که در نقشه ملاحظه می کنید.پایه 1 آیسی CD4026 به ترکیب موازی مقاومت 22 کیلواهم وخازن 47 میکروفاراد متصل است.در هنگام اتصال این خازن به مقاومت به جهت مثبت و منفی این خازن دقت کنید.سمت منفی این خازن را به همراه سر دیگر مقاومت 22 کیلواهم به منفی منبع تغذیه متصل کنید.،و سر دیگر این خازن را به همرا همین مقاومت به یکدیگر متصل کنید.،و سپس این سر مشترک را به پایه 1 آیسی CD4026 متصل نمایید.

پایه 3 آیسی CD4026 به یک سر کلید یک حالته و سر دیگر این کلید را به مثبت منبع تغذیه متصل کنید.تا زمانیکه این کلید بسته باشد.7segment روشن خواهد بود.در هنگام بسته بودن این کلید همانطور که در نقشه ملاحظه می کنید.ولتاژ 3 ولت را در پایه 3 خواهیم داشت.پس شرط روشن بودن 7segment ولتاژ دار شدن این پایه است.زمانیکه شما این کلید را باز می کنید.دیگر این ولتاژ را در پایه 3 آیسی CD4026 نداریم.وقسمت شمارنده مدار کار نخواهد کرد.پایه 15 آیسی 4026 کار reset کردن را انجام می دهد.،این پایه در نقشه به یک سر کلیدpush-bottom اتصال دارد.سر دیگر این کلید نیز به مثبت منبع تغذیه ارتباط دارد.بین دو سر این کلید یک عدد خازن 100 نانو فاراد وجود دارد.این خازن جهت کم کردن خطاهای دیبانسینگ کلید می باشد.
پایه 8 آیسی cd4026 را با یک مقاومت 47 کیلواهم به یک سر کلید یک حالته متصل کنید.از همین پایه دومرتبه و اینبار نیز با یک مقاومت 47 کیلواهم به یک سر کلید push-bottom متصل کنید.حال همین پایه را نیز به طور مستقیم به منفی منبع تغذیه ارتباط دهید.
پایه های مربوط به راه اندازی 7segment آیسی cd4026 را نیز به 7segment اتصال دهید این پایه ها عبارتند از پایه10معادل a ، پایه 12 معادل b ،پایه 13 معادل c ،پایه 9 معادل d ،پایه11 معادل e ،پایه 6 معادل f ،پایه 7 معادل g است.
این پایه ها را از آیسی cd4026 به طور صحیح به پایه های a،b،c،d،e،f،g متصل کنید.این پایه ها در نقشه مشخص شده است.
پایه 16 آیسی cd4026 را به مثبت منبع تغذیه متصل کنید.

پایه 1 آیسی cd4026 را با یک مقاومت 2.2 کیلو اهم به پایه یک آیسی hk527 یا آیسی دینگ-دانگ متصل کنید.حال همین پایه 1 آیسی hk527 را به یک سر کلید push-bottom و سر دیگر این کلید را به مثبت منبع تغذیه متصل کنید.زمانیکه شما این کلید را فشار می دهید .پایه های 1 هر دو آیسی 4026 ,hk527 حاوی ولتاژ می شوند.ولتاژ دار شدن پایه 1 آیسی 4026 باعث نمایش اعداد در 7segment و ولتاژ دار شدن پایه 1 آیسی hk527 باعث شنیدن صدای زنگ می شود.

پایه 2 آیسی hk527 را به ترکیب موازی مقاومت 220 کیلواهم و خازن 4.7 میکروفاراد وصل کنید.در اینجا نیز به جهت مثبت و منفی خازن دقت کنید.پایه 3 آیسی hk527 را نیز به ترکیب موازی مقاومت 100 کیلواهم وخازن 3.3 میکروفارد وصل کنید در اینجا نیز به جهت مثبت ومنف خازن دقت کنید.

پایه 6 و 7 آیسی را با یک مقاومت 620 کیلو اهم به یکدیگر متصل کنید.
پایه 4 آیسی را نیز به منفی منبع تغذیه و پایه 8 را به مثبت منبع تغذیه متصل نمایید.

پایه 5 آیسی hk527 را به بیس ترانزیستور 2N3904 کنید.امیتر این ترانزیستور را به منف یمنبع تغذیه متصل نمایید.وکلکتور آنرا به بیس ترانزیستور 2N3906 متصل کنید.کلکتور این ترانزیستور را به منفی منبع تغذیه و امیتر آنرا به منفی بلندگو متصل کنید.سر مثبت بلندگو را به مثبت منبع تغذیه اتصال دهید.

تمامی موارد فوق در نقشه کاملا مشخص است.
حال زمانیکه کلید را فشار دهید پایه 1 هر دو آیسی ولتاژ دار می شوند.پایه 1 آیسی 4026 تعداد دفعات زنگ خوردن و پایه 1 آیسی hk527 باعث ایجاد صدای تون در پایه 5 آیسی hk527 و تحریک بیس ترانزیستور 2N3904 که ترانزیستور NPN است.برای تقویت این تحریک کلکتور این ترانزیستور امیتر مشترک را به بیس ترانزیستور PNP که 2N3906 است.،متصل شده است.کلکتور این ترانزیستور به منفی منبع تغذیه و امیتر آن به سر منفی بلندگو متصل می شو د.و سمت منفی بلندگو به این صورت ایجاد می شود.

هر بار که شما کلید push-bottom متصل شده به پایه یک آیسی hk527 را فشار دهید.صدای دینگ دانگ را به همراه افزایش یک شماره در 7segment مشاهده خواهید کرد.اگر کلید push-bottom که به پایه 15 آیسی 4026 متصل شده است.،را فشار دهید.7segment عدد صفر را نشان خواهد داد.


{picture file=img/daneshnameh_up/ding-dong300.jpg}تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 22 بهمن 1385 [15:39 ]   46   جواد حمزه      جاری 
 یکشنبه 22 بهمن 1385 [15:18 ]   45   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 26 فروردین 1385 [05:11 ]   44   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [11:27 ]   43   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [11:17 ]   42   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 06 اسفند 1384 [14:12 ]   41   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 06 اسفند 1384 [11:58 ]   40   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 06 اسفند 1384 [10:31 ]   39   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [11:32 ]   38   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [12:37 ]   37   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 مهر 1384 [04:56 ]   36   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [05:03 ]   35   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [05:00 ]   34   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [11:36 ]   33   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [11:34 ]   32   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [11:28 ]   31   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [11:21 ]   30   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [11:16 ]   29   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [10:57 ]   28   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [10:55 ]   27   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [10:44 ]   26   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [10:37 ]   25   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [10:33 ]   24   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [10:10 ]   23   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [10:05 ]   22   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [09:21 ]   21   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [09:16 ]   20   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [09:14 ]   19   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [09:11 ]   18   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [09:05 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [08:58 ]   16   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [08:02 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [07:51 ]   14   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [07:43 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [07:38 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [07:29 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [07:19 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [07:15 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [07:08 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [07:00 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [06:43 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [06:04 ]   5   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [05:40 ]   4   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [05:39 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [05:36 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [05:20 ]   1   جواد حمزه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..