منو
 کاربر Online
341 کاربر online
تاریخچه ی: مدار تغذیه دوبل 5 ولت

تفاوت با نگارش: 9

Lines: 1-32Lines: 1-81
 V{maketoc} V{maketoc}
-در این مار با یک مدار تغذیه دوبل 5 ولت آشنا می شوید.از این مدار جهت تغذیه آیسی های آپ امپی و آیسی های که دارای تغذیه دوبل هستند می توانید استفاده کنید.حتی می توانید.با استفاده از رگولاتور های مختلف ولتاژهای دوبل مختلفی از 5 تا 24 ولت را در خروجی این مدار داشته باشید. +در این قسم با یک مدار تغذیه دوبل 5 ولت آشنا می شوید.از این مدار جهت تغذیه آیسی های آپ امپی و آیسی های که دارای تغذیه دوبل هستند می توانید استفاده کنید.حتی می توانید.با استفاده از رگولاتور های مختلف ولتاژهای دوبل مختلفی از 5 تا 24 ولت مثبت و منفی را در خروجی این مدار داشته باشید.

یکی از موارد استفاده این مدار زمانی است که ورودی یک آپ امپ دارای شکل موج ورودی AC باشد .در این حالت شما می بایست برای ((تقویت کننده های عملیاتی|آپ امپ ))دو تغذیه مثبت و منفی را در نظر بگیرید.،تا به طور مثال اگر ورودی آپ امپ یک شکل موج سینوسی باشد.(همانطور که می دانید شکل موج سینوسی یک شکل موج AC است.)
در این حالت اگر آپ امپ شما ((مشتق)) گیر باشد.، مشتق شکل موج سینوسی را که شکل موجی کسینوسی است.در خروجی ایجادمی کند.و شما می توانید این شکل موج ها را براحتی در ((اسیلسکوپ)) مشاهده کنید.،اما این کار در صورتی میسر است.که شما برای آپ امپ از تغذیه دوبل استفاده کنید.
 !قطعات مورد نیاز !قطعات مورد نیاز
-# ترانس دوبل 220 ولت به 9 ولت
# دیود پل 1 آمپر
# 2 عدد رگولاتور LM7805
+# ((ترانس)) دوبل 220 ولت به 9 ولت
# ((دیود)) پل 1 آمپر
# 1 عدد ((رگولاتور)) LM7805
 # 1 عدد رگولاتورL7905  # 1 عدد رگولاتورL7905
-# 2 عدد خازن 470 میکروفاراد 16 ولت +# 2 عدد ((خازن)) 470 میکروفاراد 16 ولت
 # 2 عدد خازن 220 میکروفاراد 16 ولت # 2 عدد خازن 220 میکروفاراد 16 ولت
-به شکل مداری ترانس دوبل در شکل زیر توجه کنید.همانطور که در نقشه می بینید.در یک طرف پایه های نامگذاری شده 1 و 4 را می بینید.که در واقع ولتاژ 220 ولت از این دو سر اعمال می شود.ولتاژهای مثبت و منفی 9 ولت را در سرهای 5 و 8 خواهیم داشت.پایه 6 نیز به زمین متصل می شود.این شماره گذاری ها صرفا جهت آموزش است.و در روی ترانس دوبلی که تهیه می کنید.، این شماره گذاری وجود ندارد.،در این نوع ترانس یک طرف دو سیم و طرف دیگر سه سیم دارد. +
به شکل مداری ترانس دوبل در شکل زیر توجه کنید.همانطور که در نقشه می بینید.در یک طرف پایه های نامگذاری شده 1 و 4 را می بینید.که در واقع ولتاژ 220 ولت از این دو سر اعمال می شود.
ولتاژهای مثبت و منفی 9 ولت را در سرهای 5 و 8 خواهیم داشت.پایه 6 نیز به زمین متصل می شود.این شماره گذاری ها صرفا جهت آموزش است.و در روی ترانس دوبلی که تهیه می کنید.، این شماره گذاری وجود ندارد.،در این نوع ترانس یک طرف دو سیم و طرف دیگر سه سیم دارد.
 محل ورود ولتاژ های ورودی 220 ولت و خروجی های 9 ولت بر روی ترانسی که تهیه می کنید.کاملا مشخص است. محل ورود ولتاژ های ورودی 220 ولت و خروجی های 9 ولت بر روی ترانسی که تهیه می کنید.کاملا مشخص است.
 پایه 6 سر مشترک ترانس است.که به زمین وصل میشود.زمین در واقع نقطه ای در مدار است که دارای ولتاژ یا اختلاف پتانسیل صفر است. پایه 6 سر مشترک ترانس است.که به زمین وصل میشود.زمین در واقع نقطه ای در مدار است که دارای ولتاژ یا اختلاف پتانسیل صفر است.
 دیود پل در بازار دارای اشکال مختلف دایره ای شکل و مکعبی می باشد.بر روی این قطعه الکترونیکی علامت مثبت(+) و منفی(-) دیود پل در بازار دارای اشکال مختلف دایره ای شکل و مکعبی می باشد.بر روی این قطعه الکترونیکی علامت مثبت(+) و منفی(-)
-به همرا دو علامت مدی شکل(~) وجود دارد.ولتاژ های مثبت و منفی 9 را ب یه های مروط به ی لامات می کل مصل کنی.حا پایه مربوط به علامت مثبت را با یک خازن 470 میکروفراد به مین مصل نمایید.خازن 470 میکروفاراد،خازن الکترولیت است.بابراین دارای دو جهت مثبت و منفی می باشد.که علامت منفی بر روی این خازن بیانگر جهت منفی ست.جهت مثبت را به مثبت دیود پل و جهت منفی این خازن را زمین کنید. +به همرا دو علامت مدی شکل(~) وجود دارد.ولتاژ های مثبت و منفی 9 ر به ت م پایه های مربو به ین لامات دی شکل متل کنید.
-پایه مربوط به علامت منفی را نیز با یک خازن 470 میکروفاراد زمین کنید. ان حالت بک ال ق ت مثبت خاز را زمین کید.،مت منفی نرا ایه منفی دیود پل نایید. +حال پایه مربوط به علامت مثبت را با یک خازن 470 میکروفاراد به زمین متصل نمایید.زن 470 میکروفارادخازن الکترولیت است.بناین اای ت مثبت منفی ی باشد.،ک لامت منفی ر ی ای خازن بیانگر جهت منفی است.جهت مثبت را به مثبت دیود پل ه نفی این خاز را زمین کنید.
 +پایه مربوط به علامت منفی را نیز با یک خازن 470 میکروفاراد زمین کنید.در این حالت برعکس حالت قبل سمت مثبت خازن را زمین کنید.،وسمت منفی آنرا به پایه منفی دیود پل متصل نمایید.چرا که خروجی منفی دیود پل در این حالت دارای ولتاژ منفی است.و زمین نسبت به این ولتاژ منفی،مثبت تر است.بنابران با این کار شما مثبت و منفی مربوط به خازن الکترولیت را با اینکار رعایت کرده اید.
 البته این مطلب را بگویم که در سرهای مثبت و منفی دیود پل ولتاژ‌موثر (RMS) داریم این ولتاژ از حاصلضرب رادیکال 2 در مقدار 9ولت بدست می آید. البته این مطلب را بگویم که در سرهای مثبت و منفی دیود پل ولتاژ‌موثر (RMS) داریم این ولتاژ از حاصلضرب رادیکال 2 در مقدار 9ولت بدست می آید.
-ولتاژ مثبت 9 ولت را به پایه ورودی رگولاتور 7805 و ولتاژ منفی 9 ولت را به پایه ورودی رگولاتور 7905 متصل کنید.پایه Adjusment I
هر دو رگولاتور را زمین کنید.
+ولتاژ مثبت 9 ولت را به پایه ورودی رگولاتور 7805 و ولتاژ منفی 9 ولت را به پایه ورودی رگولاتور 7905 متصل کنید.پایه Adjusment />هر دو رگولاتور را زمین کنید.پایه خروجی هر دو رگولاتور را با خازن های 220 میکروفاراد به زمین متصل نمایید.
در رگولاتور 7805 پایه خروجی ا به ونه ای به زمین متصل کنید.،که سر مثبت خازن در پایه خروجی رگولاتور و سمت منفی آن در زمین باشد.در واقع در این حالت اگر کمی فکر کنید.می بینید.پایه مثبت نسبت به پایه منفی خازن دارای اختلاف پتانسیل مثبت است.

در رگولاتور 7905 خروجی را به گونه ای با یک خازن
زمین کنید.،که سمت منفی خازن در پایه خروجی 7905 باشد.وسمت مثبت خازن به زمین متصل باشد.در واقع در این حالت نیز اختلاف پتانسیل سر مثبت نسبت به سر منفی مثبت است.چرا که خروجی این رگولاتور ولتاژ منفی 5 ولت است.اگر برعکس این کار عمل کنید خازن می ترکد.
 
 
able>

!شکل واقعی ترانس دوپل،رگولاتور 7805
در زیر یک ترانس دوبل را مشاهده می کنید.
در این شکل سیم های سفید رنگ محل ورود ولتاژ‌ 220 ولت،سیم های قرمز و مشکی دارای ولتاژ 9 ولت و سیم نارنجی زمین است.البته این رنگ سیم ها ممکن است در هر ترانسی متفاوت باشد.
در زیر رگولاتور 7805 را مشاهده می کنید.پایه 1 ورودی،پایه 2 زمین یا adju
sment و پایه 3 خروجی این رگولاتور می باشد.
رگولاتور 7905 نیز دارای شکلی شبیه به رگولاتور 7805 است.با این تفاوت که پایه 1 آن زمین یا
adjusment پایه 2 ورودی و پایه 3 خروجی است.




 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/d/d8/MOBADELVOLT2.jpg} +{picture=MOBADELVOLT2.jpg}
<
/td>
ht>



{picture=tranceformer3.jpg}
/>d>
/>



d>
/>{picture=lm7805.jpg}
  
 
 
 
 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +!همچنین ببینید
 +((فهرست پروژه های الکترونیک))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 02 آبان 1384 [04:35 ]   27   جواد حمزه      جاری 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [04:32 ]   26   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آبان 1384 [13:01 ]   25   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آبان 1384 [12:58 ]   24   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آبان 1384 [12:56 ]   23   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آبان 1384 [12:51 ]   22   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آبان 1384 [12:46 ]   21   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آبان 1384 [12:36 ]   20   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آبان 1384 [12:34 ]   19   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آبان 1384 [12:28 ]   18   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آبان 1384 [12:22 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آبان 1384 [12:20 ]   16   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آبان 1384 [12:10 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آبان 1384 [12:00 ]   14   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آبان 1384 [11:50 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آبان 1384 [11:33 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آبان 1384 [09:16 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آبان 1384 [08:53 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آبان 1384 [08:46 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آبان 1384 [08:37 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آبان 1384 [08:31 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آبان 1384 [08:28 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آبان 1384 [08:15 ]   5   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آبان 1384 [08:04 ]   4   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آبان 1384 [07:40 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آبان 1384 [06:13 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آبان 1384 [06:09 ]   1   جواد حمزه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..