منو
 کاربر Online
743 کاربر online
تاریخچه ی: مداد

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-26Lines: 1-34
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/e/ec/GF35.jpg}
 +
 !دید کلی !دید کلی
-اگر بوسیله یک تکه ((سرب)) و یا ((قلع)) و یا ((گرافیت)) و یا اجسامی شبیه به اینها روی ((کاغذ)) خط بکشند تولید یک خط تیره رنگ می‌شود و این ((خط)) بر اثر باقیماندن مقداری از این اجسام بر روی کاغذ می‌باشد.
!سیر تحولی
بطوری که تاریخ نشان می‌دهد در قرن چهاردهم در ایتالیا با آلیاژی از سرب و قلع روی کاغذ می‌نوشتند و بعبارت دیگر نوشتن با مداد را معمول کرده بودند. />در سال 1564 در انگلستان ((معدن گرافیت)) کشف شد و یکسال بعد هم انگلیسیها از گرافیت برای تهیه مواد استفاده نمودند.

/>از آنجائیکه بتدریج گرافیت خالص در اروپا کمیاب‌تر و گرانتر می‌شد از اواخر قرن هجدهم مواد را از مخلوط کردن گرافیت‌ با خاک رس تهیه می‌کردند. /
>امروزه نیز مواد را از مخلوط گرافیت یعنی ((گرافیت سیلان)) و یا گرافیت تمیز شده مکزیک تهیه می‌کنند.
!تهیه مواد
موا را از مخلوط گرافیت گاهی هم یک تا دو درصد ((دوده)) و ((خاک رس)) چرب بدون ((اکسید آهن)) تهیه می‌نمایند. خاک رس و گرافیت را جدا جدا نرم می‌نمایند و آنگاه هر دوی آنها را که بصورت گرد در آورده و مخلوط می‌کنند و ((آب)) هم به آنها افزوده می‌سازند. آنگاه این مخلوط را بی آب می‌کنند و با ((فشار)) از منافذی رد می‌کنند در نتیجه میله‌هایی به ضخامت دو تا سه سانتی‌متر می‌باشد حاصل می‌گردد. این میله‌ها را نخست در هوا خشک می‌کنند و آنگاه در ظروف سفالی در بسته قرار می‌دهند و تا هزار درجه حرارت می‌دهند. اگر درجه حرارت از هزار درجه کمتر باشد مواد نرم‌تر و اگر بیشتر باشد سخت‌تر می‌گردد.
+اگر بوسیله یک تکه ((سرب)) و یا ((قلع)) و یا ((گرافیت)) و یا اجسامی شبیه به اینها روی ((شیمی کاغذ|کاغذ)) خط بکشند، تولید یک خط تیره رنگ می‌شود. این خط بر اثر باقیماندن مقداری از این اجسام بر روی کاغذ می‌باشد.
!سیر تحولی و رشد
بطوری که تاریخ نشان می‌دهد، در قرن چهاردهم در ایتالیا با آلیاژی از سرب و قلع ، روی کاغذ می‌نوشتند و بعبارت دیگر ، نوشتن با مداد را معمول کرده بودند. در سال 1564 در انگلستان ، معدن گرافیت کشف شد و یک سال بعد هم انگلیسیها از گرافیت برای تهیه مواد استفاده نمودند. از آنجائیکه بتدریج گرافیت خالص در اروپا کمیاب‌تر و گرانتر می‌شد، از اواخر قرن هجدهم ، مواد را از مخلوط کردن گرافیت‌ با ((خاک رس)) تهیه می‌کردند.>>امروزه نیز مواد را از مخلوط گرافیت ، یعنی __گرافیت سیلان__ و یا __گرافیت تمیز شده مکزیک__ تهیه می‌کنند.
!نحوه تهیه مداد
مداد را از مخلوط گرافیت ، گاهی هم یک تا دو درصد ((دوده)) و خاک رس چرب بدون اکسید آهن تهیه می‌نمایند. خاک رس و گرافیت را جدا جدا نرم می‌نمایند و آنگاه هر دوی آنها را بصورت گرد در آورده ، مخلوط می‌کنند و ((آب)) هم به آنها می‌افزایند. آنگاه این مخلوط را بیآب می‌کنند و با فشار از منافذی رد می‌کنند. در نتیجه میله‌هایی که ضخامت آنها ، دو تا سه سانتی‌متر می‌باشد، حاصل می‌گردد.

این میله‌ها را نخست در هوا خشک می‌کنند و آنگاه در ظروف سفالی در بسته قرار می‌دهند و تا هزار درجه حرارت می‌دهند. اگر درجه حرارت از هزار درجه کمتر باشد، مواد نرم‌تر و اگر بیشتر باشد، سخت‌تر می‌گردد.


{img src=img/daneshnameh_up/6/65/pencil.jpg}
 !مداد معمولی !مداد معمولی
-در مدادهای معمولی در مقابل دو قسمت گرافیت یک قسمت خاک رس می‌باشد و اگر مقدار خاک رس مخلوط با گرافیت بیشتر باشد مواد سخت‌تر و اگر کمتر باشد مواد نرم‌تری درست می‌شود.
!مداد ((نجاری))
برای تهیه مداد نجارها یا سنگ‌ تراشها که معمولا ارزانتر از سایر مدادهاست از فضولات کارخانجات مغز مداد سازی و از ((گرافیت ماداگاسکار|گرافیتهای ماداگاسکار)) و ((گرافیت الکتریکی|گرافیتهای الکتریکی)) و غیره استفاده می‌نمایند. پس از اینکه مغز مداد را پخته آنرا برای لای ((چوب)) گذاشتن حاضر می‌کنند نهم به این طریق که آنرا به ((روغن معدنی|روغنهای معدنی)) یا ((روغن آلی|آلی)) و یا ((روغن حیوانی|حیوانی)) و یا ((موم|مومها)) آلوده می‌کنند و با ((سریشم)) در بستری که از دو چوب درست کرده‌اند می‌چسبانند. پس از اینکه مغز مداد را در چوب قرار دادند و چوب را صیقلی و رنگ کاری نمودند با دستگاه فشاری علامت کارخانه را هم روی آن می‌زنند. در ((آلمان)) مهمترین ((کارخانجات مدادسازی)) در ((نورنبرگ)) واقع می‌باشد.
+در مدادهای معمولی در مقابل دو قسمت گرافیت ، یک قسمت خاک رس می‌باشد و اگر مقدار خاک رس مخلوط با گرافیت بیشتر باشد، مواد سخت‌تر و اگر کمتر باشد، مواد نرم‌تری درست می‌شود.
!مداد نجاری
برای تهیه مداد نجارها یا سنگ‌ تراشها که معمولا ارزانتر از سایر مدادهاست، از فضولات کارخانجات مغز مداد سازی و از گرافیتهای ماداگاسکار و گرافیتهای الکتریکی و غیره استفاده می‌نمایند. پس از اینکه مغز مداد پخته شد، آن را برای لای چوب گذاشتن حاضر می‌کنند به این طریق که آن را به روغنهای معدنی یا آلی و یا حیوانی و یا ((موم|مومها)) آلوده می‌کنند و با سریشم ، در بستری که از دو چوب درست کرده‌اند، می‌چسبانند.

پس از اینکه مغز مداد را در چوب قرار دادند و چوب را صیقلی و رنگ کاری نمودند، با دستگاه فشار علامت کارخانه را هم روی آن می‌زنند. در __آلمان__ ، مهمترین کارخانجات مدادسازی در __نورنبرگ__ واقع می‌باشد.


{img src=img/daneshnameh_up/3/33/pencil2.jpg}
 !مداد کپیه !مداد کپیه
-مغز مدادهای کپیه از خاک رس خالص و ((تالک)) یا ((گرافیت)) و رنگهای محلول قطرانی مانند بنفش بلورین و ائوزین و بلودومتیل و تارترازین و غیره تشکیل شده است و بعنوان ماده وصلی ((متیل سلولز)) و یا ((کتیرا)) بکار می‌برند، برای اینکه مداد خوب بنویسد لازم است قدری ((استائرات کلسیم)) هم به آن بیفزایند. اگر یک مغز مداد کپیه قرمز را نرم نموده و در یک لوله آزمایش بریزیم و بر آن چند سانتی‌متر مکعب ((آب)) بیافزاییم و حرارت بدهیم تولید جوهر قرمز می‌شود. جوهر قرمز حاصل درخشندگی قرمز و سبز دارد و این رنگ مانند رنگ قرمز معمولی تجارتی می‌ماند و قرمزی آن هم بر اثر وجود ((ائوزین)) است. />اگر قدری از مغز مداد کپیه آبی و یا سبز را نرم کرده و بساییم و آنگاه در لوله آزمایش بریزیم و آب بر آن بیافزاییم ولد محلولهای رنگی از رنگهای قطرانی می‌شود. +مغز مدادهای کپیه از خاک رس خالص و تالک یا گرافیت و رنگهای محلول قطرانی مانند بنفش بلورین و ائوزین و بلودومتیل و تارترازین و غیره تشکیل شده است و به عنوان ((ماده)) واصلی متیل سلولز و یا کتیرا بکار می‌برند. برای اینکه مداد ، خوب بنویسد، لازم است قدری استائارات کلسیم هم به آن بیفزایند. اگر یک مغز مداد کپیه قرمز را نرم نموده ، در یک لوله آزمایش بریزیم و بر آن چند سانتی‌متر مکعب ((آب)) بیافزاییم و حرارت بدهیم، تولید جوهر قرمز می‌شود.

جوهر قرمز حاصل ، درخشندگی قرمز و سبز دارد و این رنگ مانند رنگ قرمز معمولی تجارتی می‌ماند و قرمزی آن هم بر اثر وجود __ائوزین__ است. اگر قدری از مغز مداد کپیه آبی و یا سبز را نرم کرده ، بساییم و آنگاه در لوله آزمایش بریزیم و آب بر آن بیافزاییم، محلولهای رنگی از رنگهای قطرانی تولید می‌شود.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((استائرات کلسیم)) 
 *((خاک رس)) *((خاک رس))
 *((چوب)) *((چوب))
 *((دوده)) *((دوده))
 *((سرب)) *((سرب))
-*(()) +*((شیی چوب))
*((شیمی کاغذ))
*((شیمی گرا
ی))
 *((کاغذ)) *((کاغذ))
-*((کارخانجات مدادسازی)) 
 *((گرافیت)) *((گرافیت))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [14:32 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [05:45 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [16:37 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [09:14 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..