منو
 صفحه های تصادفی
صفوان بن امیه
شهید دستغیب
مبارزه و شهادت محمد بن مسلم در روز عاشورا
خازن
نیروهای نظامی در عهد صفوی
دیاژنز دریایی در رسوبات کربناته عصر حاضر
مگنزیت
ایران باستان
روحیه همکاری در آموزش
نقش نیترات در آلودگی آبها
 کاربر Online
719 کاربر online
تاریخچه ی: مداد

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-17Lines: 1-34
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/e/ec/GF35.jpg}
 +
 !دید کلی !دید کلی
-اگر بوسیله یک تکه سرب و یا قلع و یا گرافیت و یا اجسامی شبیه به اینها روی کاغذ خط بکشند تولید یک خط تیره رنگ می‌شود و این خط بر اثر باقیماندن مقداری از این اجسام بر روی کاغذ می‌باشد.
!سیر تحولی
بطوری که تاریخ نشان می‌دهد در قرن چهاردهم در ایتالیا با آلیاژی از سرب و قلع روی کاغذ می‌نوشتند و بعبارت دیگر نوشتن با مداد را معمول کرده بودند. />در سال 1564 در انگلستان معدن گرافیت کشف شد و یکسال بعد هم انگلیسیها از گرافیت برای تهیه مواد استفاده نمودند. />از آنجائیکه بتدریج گرافیت خالص در اروپا کمیاب‌تر و گرانتر می‌شد از اواخر قرن هجدهم مواد را از مخلوط کردن گرافیت‌ با خاک رس تهیه می‌کردند. />امروزه نیز مواد را از مخلوط گرافیت یعنی گرافیت سیلان و یا گرافیت تمیز شده مکزیک تهیه می‌کنند.
!تهیه مواد
موا را از مخلوط گرافیت گاهی هم یک تا دو درصد دوده و خاک رس چرب بدون اکسید آهن تهیه می‌نمایند. خاک رس و گرافیت را جدا جدا نرم می‌نمایند و آگاه هر دوی آنها را که بصورت گردر آوردهاند مخلوط می‌کنند و آب هم به آنها افزوده می‌سازند. آنگاه این مخلوط را بی آب می‌کنند و با فشار از منافذی رد می‌کنند در نتیجه میله‌هایی به ضخامت دو تا سه سانتی‌متر می‌باشد حاصل می‌گردد. این میله‌ها را نخست در هوا خشک می‌کنند و آنگاه در ظروف سفالی در بسته قرار می‌دهند و تا هزار درجه حرارت می‌دهند. اگر درجه حرارت از هزار درجه کمتر باشد مواد نرم‌تر و اگر بیشتر باشد سخت‌تر می‌گردد.
+اگر بوسیله یک تکه ((سرب)) و یا ((قلع)) و یا ((گرافیت)) و یا اجسامی شبیه به اینها روی ((شیمی کاغذ|کاغذ)) خط بکشند، تولید یک خط تیره رنگ می‌شود. این خط بر اثر باقیماندن مقداری از این اجسام بر روی کاغذ می‌باشد.
!سیر تحولی و رشد
بطوری که تاریخ نشان می‌دهد، در قرن چهاردهم در ایتالیا با آلیاژی از سرب و قلع ، روی کاغذ می‌نوشتند و بعبارت دیگر ، نوشتن با مداد را معمول کرده بودند. در سال 1564 در انگلستان ، معدن گرافیت کشف شد و یک سال بعد هم انگلیسیها از گرافیت برای تهیه مواد استفاده نمودند. از آنجائیکه بتدریج گرافیت خالص در اروپا کمیاب‌تر و گرانتر می‌شد، از اواخر قرن هجدهم ، مواد را از مخلوط کردن گرافیت‌ با ((خاک رس)) تهیه می‌کردند.>>امروزه نیز مواد را از مخلوط گرافیت ، یعنی __گرافیت سیلان__ و یا __گرافیت تمیز شده مکزیک__ تهیه می‌کنند.
!نحوه تهیه مداد
مداد را از مخلوط گرافیت ، گاهی هم یک تا دو درصد ((دوده)) و خاک رس چرب بدون اکسید آهن تهیه می‌نمایند. خاک رس و گرافیت را جدا جدا نرم می‌نمایند و آنگاه هر دوی آنها را بصورت گرد در آورده مخلوط می‌کنند و ((آب)) هم به آنها می‌افزایند. آنگاه این مخلوط را بیآب می‌کنند و با فشار از منافذی رد می‌کنند. در نتیجه میله‌هایی که ضخامت آنها ، دو تا سه سانتی‌متر می‌باشد، حاصل می‌گردد.

این میله‌ها را نخست در هوا خشک می‌کنند و آنگاه در ظروف سفالی در بسته قرار می‌دهند و تا هزار درجه حرارت می‌دهند. اگر درجه حرارت از هزار درجه کمتر باشد، مواد نرم‌تر و اگر بیشتر باشد، سخت‌تر می‌گردد.


{img src=img/daneshnameh_up/6/65/pencil.jpg}
 !مداد معمولی !مداد معمولی
-در مدادهای معمولی در مقابل دو قسمت گرافیت یک قسمت خاک رس می‌باشد و اگر مقدار خاک رس مخلوط با گرافیت بیشتر باشد مواد سخت‌تر و اگر کمتر باشد مواد نرم‌تری درست می‌شود.
!مداد خاری
برای تهیه موداد خارها یا سنگ‌ تراشها که معمولا ارزانتر از سایر موادهاست از فضولات کارخانجات مغز مداد سازی و از گرافیتهای ماداگاسکار و گرافیتهای الکتریکی و غیره استفاده می‌نمایند. پس از اینکه مغز مواد را پخته آنرا برای لای چوب گذاشتن حاضر می‌کنند نهم به این طریق که آنرا به روغنهای معدنی یا آلی و یا حیوانی و یا مومها آلوده می‌کنند و با سریشم در بستری که از دو چوب درست کرده‌اند می‌چسبانند. پس از اینکه مغز مداد را در چوب قرار دادند و چوب را صیقلی و رنگ کاری نمودند با دستگاه فشاری علامت کارخانه را هم روی آن می‌زنند. در آلمان مهمترین کارخانجات مدادسازی در نورنبرگ واقع می‌باشد.
!مداد کپیه
مغز مدادهای کپیه از خاک رس خالص و تالک یا گرافیت و رنگهای محلول قطرانی مانند بنفش بلورین و ائوزین و بلودومتیل و تارترازین و غیره تشکیل شده است و بعنوان ماده وصلی متیل سلولز و یا کتیرا بکار می‌برند، برای اینکه مداد خوب بنویسد لازم است قدری استائرات کلسیم هم به آن بیفزایند. اگر یک مغز مداد کپیه قرمز را نرم نموده و در یک لوله آزمایش بریزیم و بر آن چند سانتی‌متر مکعب آب بیافزاییم و حرارت بدهیم تولید جوهر قرمز می‌شود. جوهر قرمز حاصل درخشندگی قرمز و سبز دارد و این رنگ بمانند رنگ قرمز معمولی تجارتی می‌ماند و قرمزی آن هم بر اثر وجود ائوزین است.
اگر قدری از مغز مداد کپیه آبی و یا سبز را نرم کرده و بساییم و آنگاه در لوله آزمایش بریزیم و آب بر آن بیافزاییم تولید محلولهای رنگی از رنگهای قطرانی می‌شو
د.
+در مدادهای معمولی در مقابل دو قسمت گرافیت ، یک قسمت خاک رس می‌باشد و اگر مقدار خاک رس مخلوط با گرافیت بیشتر باشد، مواد سخت‌تر و اگر کمتر باشد، مواد نرم‌تری درست می‌شود.
!مداد ناری
برای تهیه مداد نارها یا سنگ‌ تراشها که معمولا ارزانتر از سایر مدادهاست، از فضولات کارخانجات مغز مداد سازی و از گرافیتهای ماداگاسکار و گرافیتهای الکتریکی و غیره استفاده می‌نمایند. پس از اینکه مغز مداد پخته شد، آن را برای لای چوب گذاشتن حاضر می‌کنند به این طریق که آن را به روغنهای معدنی یا آلی و یا حیوانی و یا ((موم|مومها)) آلوده می‌کنند و با سریشم ، در بستری که از دو چوب درست کرده‌اند، می‌چسبانند.

پس از اینکه مغز مداد را در چوب قرار دادند و چوب را صیقلی و رنگ کاری نمودند، با دستگاه فشار علامت کارخانه را هم روی آن می‌زنند. در __آلمان__ ، مهمترین کارخانجات مدادسازی در __نورنبرگ__ واقع می‌باشد.
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/3/33/pencil2.jpg}
 +
 +!مداد کپیه
 +مغز مدادهای کپیه از خاک رس خالص و تالک یا گرافیت و رنگهای محلول قطرانی مانند بنفش بلورین و ائوزین و بلودومتیل و تارترازین و غیره تشکیل شده است و به عنوان ((ماده)) واصلی متیل سلولز و یا کتیرا بکار می‌برند. برای اینکه مداد ، خوب بنویسد، لازم است قدری استائارات کلسیم هم به آن بیفزایند. اگر یک مغز مداد کپیه قرمز را نرم نموده ، در یک لوله آزمایش بریزیم و بر آن چند سانتی‌متر مکعب ((آب)) بیافزاییم و حرارت بدهیم، تولید جوهر قرمز می‌شود.

جوهر قرمز حاصل ، درخشندگی قرمز و سبز دارد و این رنگ ، مانند رنگ قرمز معمولی تجارتی می‌ماند و قرمزی آن هم بر اثر وجود __ائوزین__ است. اگر قدری از مغز مداد کپیه آبی و یا سبز را نرم کرده ، بساییم و آنگاه در لوله آزمایش بریزیم و آب بر آن بیافزاییم، محلولهای رنگی از رنگهای قطرانی تولید می‌شود.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((خاک رس))
 +*((چوب))
 +*((دوده))
 +*((سرب))
 +*((شیمی چوب))
 +*((شیمی کاغذ))
 +*((شیمی گرافیت))
 +*((کاغذ))
 +*((گرافیت))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [14:32 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [05:45 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [16:37 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [09:14 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..