منو
 کاربر Online
1448 کاربر online
تاریخچه ی: محیط زیست

تفاوت با نگارش: 8

Lines: 1-66Lines: 1-113
-right>
+left>

le>
/>||
همه محیط‌هایی که در آنها زندگی جریان دارد محیط زیست نامیده می‌شود. به عنوان مثال استخر آب ، یک شهر ، اقیانوس و کویر همگی انواعی انواعی از محیط زیست به حساب می‌آیند.||
!مقدمه
در محیط زیستی عوامل غیر زنده مانند خاک ، آب ، گازها و غیره به همراه جانداران وجود دارند. ((موجودات زنده)) با هم و با محیط غیر زنده خود ارتباطی متقابل برقرار می‌سازند. این ارتباط‌ها برای بقای محیط زیست بسیار لازمند. کارشناسان محیط زیست هنگام بررسی ، مناطق زیستی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. هر منطقه زیستی شامل موجودات زنده ویژه عوامل غیر زنده است اکوسیستم نام دارد و دانشی که به بررسی اکوسیستم‌ها می‌پردازد. ((اکولوژی)) نامیده می‌شود. 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//zist.jpg} +{picture=PH_MOHIT_Z01.jpg} />
dir align=left>
/>

/>

{picture=zist.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-پارک ملی یلوستون


پارکهای ملی
و محلهای طبیعی باید با دقت تمام
کنترل و اداره
شوند تا مراجعین ، تعادل زندگی
طبیعی را بر هم نزنند.
+~~green:پارک ملی یلوستون ~~


~~green:پارکهای ملی~~
~~green: و محلهای طبیعی باید با دقت تمام~~
~~green:کنترل و اداره~~
~~green:شوند تا مراجعین ، تعادل زندگی~~
~~green:طبیعی را بر هم نزنند.~~
  
  
  
  
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//zist1.jpg} +{picture=zist1.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-قطب جنوب


در اینجا یک گروه
از توریستهای زیست شناس را در منطقه
قطب جنوب مشاهده
می کنید روزی خواهد آمد که
تمام منطقه قطب جنوب
به یک پارک جهانی تبدیل شود.
+~~green:قطب جنوب~~


~~green:در اینجا یک گروه~~
~~green:از توریستهای زیست شناس را در منطقه~~
~~green:قطب جنوب مشاهده~~
~~green:می کنید روزی خواهد آمد که تمام~~
~~green:منطقه قطب جنوب~~
~~green:به یک پارک جهانی تبدیل شود.~~
  
  
  
  
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-!است ا مناق طبیی />
د ال 1872 ((کنگه مریکا)) اوی ارک جهان را ات . رک یون در یات ((وایومینگ)) . این پارک بری یارین منار م اناهای منقه سات شد. این ارک منین اثیر مهم یی ه دات و با یا و مه گردیه ت. />ا منی که ک یوستو اته د ، اران پارک لی مکز طبیی در رار جهان اه شده ات. این ناطق امل کیه یاههای یی از مینهای سگلای وای بی گه ا جنلهای باانی تایی می باد . ه کدم ا انوا من یی نش حیاتی در یات ارد. چا که این منا ، انه را که برای ادا یات ((جانوران)) و ((گیاان)) ازم است ، می کنن ان ی برای دگ آنها ات.
/>


هنگی ک بر مناط یی را غییر ی ه ، معمو یا به ر می افد و در مر انرا ار می ید . داد ای از ونه های ی می توان با وشها نگهاری و مافظت وند اما این رو یا و همیشه موثر ی اتد یلی ران تا می ود . ندای ک طر اند ،مل به نو کیه گای برای انوا دیگر یوا هستند و نگداری م نا ابته ه هم در با وشه یلی ان تمام می شود.
کل یع ر یت یعی و ، یار علی ر به ن می رس . ژادهای لف یوان وط نجیره غذایی یچیده ه همدیگر ات دارند کی یک عه را می دند که خود مربت می کند . ای انوعی که در مض ا هتند ای راه امیدوا کننه ترین راه رای یک یده م می اد.
/>
/>__الب یتر تباط با حظ یط یت:__

+!ومل زنده اکوسیستم />جاناران را راساس نقشی که در محیط دارند به دسته‌های یر تقسیم می‌شوند.


#موجودت ولید کننده (((گیهان بز)))
#
موجودات مصرف کننده (((جانوران))) />#موجدات تجزی کنده (((باکتری|باکتری‌ها)) ((ارچ|قارچها))) />!ارتباط ((موجودات زنده)) با هم دیگر
مهم تری
ن ارتباط ذایی ست که ب ورت زنجیر غذایی و ک غذایی در ریا است. علاوه بر ارتباط کلی میان جانداران که به صور ((زنجیره ذایی)) ان اده مود. انوع دیگری از ارتباط نیز میان آنها وود دارد ک در آ لزاما اتبا غذایی منر به ا بین رفت طرفین نمی‌شود بلکه در این وع ارتباط جانداران به زیستن ر کنار هم مه می‌دهد.
!
اتبا ذایی />!!((یره ذایی))
اگ وستگی غذایی یک مد زنده را با موجود زنده دیر به وت A→B نمای هیم دین معنی است که وو زنده A غذای وجود زنده B است و ب بات دیگر B از A تغذیه می‌کن. بدین رتب ی‌وانیم روابط غذایی زیر را ک بین چد موو زنده برقرار مود نشان دهیم. در ین رواط هر موجود زنده به صورت حلقه‌ای از یک زنجیر ا موو زنده دیگر مربوط می‌شود. هر یک ا این رابط ا یک زجیره ذایی می‌نمند. در تمام این زنجیرههای ایی لقه اول یک گیاه سبز ست حلقه دوم یک ((جانداران گیاهخوار|جاندار گیاهخوار)) است حلقه‌های عدی را ((وجودا گوشتخوار)) تشکیل ی‌وند.
!((ش
بکه غذایی)) />ن یره ذایی ه با یکدیگر ارتبا داشته باشند یک ک غذایی را بوجود می‌آورند. />!((شبکه حیا)) />همه شبکه‌هی غذایی با یکی اتباط دارند بطوری که همه موجودا زنده کره زمین یک ک ایی زرگ را تشکیل می‌دهد این شبک غذایی بزرگ ، شبکه حیات نام دار.
!
و یگر ارتباط جاران ا هم
!!
رقابت
در رقابت یک موجود به چیهایی که مورد نیاز موجود زنده دیگر نیز هست احتیاج پیدا می‌کند. مثلا اوران ن یافتن غذا و ((لاه سازی)) و غیره با هم رقابت می‌کنند. در عمل رقابت گاهی دو رقیب با یکیر با خبر یستد. عضی از رقابت‌ها میان جانداران یک گونه و برخی دیگر در بین جادارانی ک از گونه‌های متفاوت است ورت م‌گیرد. مو مورد رقابت اغلب جانوران ذاست. رابت تختصاص به جانوران ارد. ((گیاان)) نیز برای دست آردن ((نور)) ((آب)) و کانی‌ها با هم ه رقابت می‌پردازند.
!!هم زیستی
((هم زیستی)) یعنی دگی کرد ب یکدیگر و با هم زیستن اا ((کولوژی)) منظور از هم یستی هر وع تباط ندک میان دو نوع موج زده ست صورت‌هایی ا م یتی عبارتند از:
!!((
هم فگی))
د
ر این نوع هم زیستی یکی از افاد ، نه سود می‌رند و نه زیان و دیری سود می‌ر. ماند راطه چسبید مهی بادکش‌دار ، بدن ((کوسه ماه)) ه ماهی ادکش ر در این رابطه سود می‌رد.
!!((همی
ای))
در
این نوع هم زیستی و موجود زنده هر دو از یکیگ هره ی‌ند- همیاری ممکن است داوطلبان و ی بای اشد. همیاری گل‌سنگه اجباری است و قارچی که در ساختمن گلسنگ بکار رفته دون جلبک سبز قادر ه ادامه حیات است میان باکتری‌ها و گیهان یر نود نی همیای ت - همیار s شته و مور حات اجباری دارد. />!!((زگی انگلی)) />ر این ع همزیستی یک موود (((انل))) ود یبرند موو یگر (ین) یان.
!!((
ندگی ادی))
متیری رابطه ذایی هنگامی ود ارد که جادار دیگر را بخورد. هر مصرف کننده‌ای که جاندای دیگر ا بکشد و خرد یک صیا است و جانداری ک ده شود صید نا دارد. />!عام یر زند اکویستم />!!((گرا))
بیتر ز اشعه مادون قرمز بخشی ا نو خورشید به ست می‌ید و در فعالیت‌های موجوت زنده نیز انرژی به صورت گرما آزاد میشود.
!!(()) />یکی عومل یر زه میطی است و ییت ی دارد کلیه انداران به نوی ا این تغییرات سزش یدا کردها ازش اعث بقای جانون می‌و. />!!((نو))
نور نقش مهم در غذاسازی تلید نده ارد.
!!گاز
ها />مهمرین ازهایی ه ر اتمف جود دارند عبارتد : اکسیژ و ((دی‌اکسید ک)). که اکسیژ ((نف)) در اکسید کربن در ((توسنتز)) نقش دارد. />!!((آب))
آب ب
ه وت ((تبخیر)) شده وارد اتمسفر می‌د و به صورت ((برف)) و ((باران)) به زمین برمی‌گردد. />!!((مو شیمیایی)) />به دو صورت ((کانی)) و ((لی)) در اکوسیستمها وجود دارد مو ی شی ا تجزیه موودات زنده ، در اکوسیستهای مختلف مورد استفاده جانداران قرار می‌گیرد. موا کانی نی به ترکیبات مختلف مثل ((نمک خوراکی)) یا کلریدسدیم که ر غذای آدمی مهم است و یا ((کود ییایی|کودهای شیمییی)) ک ر ((حاص خیزی خاک)) اهمیت اد.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((آلودگی محیط زیست))
*((اکوسیستم))
*((حفاظت محیط زیست))
*((موجودات زنده))
*((هم سفرگی))
*((همیاری))
*((زگی انگلی)) />*((یت نسی)) />*((یتگای هن))
 *((کاهش آلودگی)) *((کاهش آلودگی))
-

+*((نابودی جنگلها))
*((سرزمینهای مرطوب))
*((نابودی سواحل و صخره های مرجانی))
*((شکار و تخریب))
*((تجارت حیوانات وحشی))
*((گونه های منتقل شده))
*((حفظ حیات وحش))
*((سطوح حیات))
*((زیست بوم))
*((چرخشهاي طبيعي))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [09:45 ]   32   admin      جاری 
 یکشنبه 28 خرداد 1385 [11:09 ]   31   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 فروردین 1385 [06:25 ]   30   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [09:04 ]   29   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 اسفند 1383 [13:12 ]   28   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 اسفند 1383 [09:57 ]   27   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 اسفند 1383 [09:55 ]   26   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 اسفند 1383 [09:51 ]   25   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [10:12 ]   24   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [10:12 ]   23   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [09:03 ]   22   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [07:08 ]   21   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [06:22 ]   20   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آذر 1383 [11:03 ]   19   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [11:26 ]   18   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [08:51 ]   17   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [08:14 ]   16   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [06:48 ]   15   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [12:40 ]   14   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [10:53 ]   13   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [10:52 ]   12   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [08:54 ]   11   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [07:14 ]   10   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [10:36 ]   9   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [08:56 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [08:54 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [08:52 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [07:24 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [07:21 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [07:18 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [06:55 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [06:41 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..