منو
 صفحه های تصادفی
دانشنامه:پیام آبی
آمپر
حرکت در گیاهان
آزادى عقیده
تکنیکهای آرام سازی
بوتسوانا
کشفیات علم فیزیک
تسبیح و تکبیر جام بهشتی در دست علی علیه السلام
مهندسی ساختمان
اختصاصات تولد امامان
 کاربر Online
804 کاربر online
تاریخچه ی: محیط زیست

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-47Lines: 1-113
-right>
+left>

le>
/>||
همه محیط‌هایی که در آنها زندگی جریان دارد محیط زیست نامیده می‌شود. به عنوان مثال استخر آب ، یک شهر ، اقیانوس و کویر همگی انواعی انواعی از محیط زیست به حساب می‌آیند.||
!مقدمه
در محیط زیستی عوامل غیر زنده مانند خاک ، آب ، گازها و غیره به همراه جانداران وجود دارند. ((موجودات زنده)) با هم و با محیط غیر زنده خود ارتباطی متقابل برقرار می‌سازند. این ارتباط‌ها برای بقای محیط زیست بسیار لازمند. کارشناسان محیط زیست هنگام بررسی ، مناطق زیستی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. هر منطقه زیستی شامل موجودات زنده ویژه عوامل غیر زنده است اکوسیستم نام دارد و دانشی که به بررسی اکوسیستم‌ها می‌پردازد. ((اکولوژی)) نامیده می‌شود. 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//zist.jpg} +{picture=PH_MOHIT_Z01.jpg} />
dir align=left>
/>

/>

{picture=zist.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-پارک ملی یلوستون


پارکهای ملی
و محلهای طبیعی باید با دقت تمام
کنترل و اداره
شوند تا مراجعین ، تعادل زندگی
طبیعی را بر هم نزنند.
+~~green:پارک ملی یلوستون ~~


~~green:پارکهای ملی~~
~~green: و محلهای طبیعی باید با دقت تمام~~
~~green:کنترل و اداره~~
~~green:شوند تا مراجعین ، تعادل زندگی~~
~~green:طبیعی را بر هم نزنند.~~
  
  
  
  
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//zist1.jpg} +{picture=zist1.jpg}
  
 +
 
 
 +
 
 
  
  
-قطب جنوب


در اینجا یک گروه
از توریستهای زیست شناس را در منطقه
قطب جنوب مشاهده
می کنید روزی خواهد آمد که
تمام منطقه قطب جنوب
به یک پارک جهانی تبدیل شود.
+~~green:قطب جنوب~~


~~green:در اینجا یک گروه~~
~~green:از توریستهای زیست شناس را در منطقه~~
~~green:قطب جنوب مشاهده~~
~~green:می کنید روزی خواهد آمد که تمام~~
~~green:منطقه قطب جنوب~~
~~green:به یک پارک جهانی تبدیل شود.~~
  
  
  
  
 
 
 
 
-!حراست از مناطق طبیعی 
-در سال 1872 ((کنگره آمریکا)) اولین پارک ملی جهان را ساخت . پارک یلوستون در ایالت ((وایومینگ)) . این پارک برای حفظ زیباترین مناظر و چشم اندازهای منطقه ساخته شد. این پارک همچنین تاثیر مهم دیگری هم داشت و باعث حفظ حیات وحش منطقه گردیده است. 
-از زمانی که پارک یلوستون ساخته شد ، هزاران پارک ملی و مراکز طبیعی در سراسر جهان ساخته شده است. این مناطق شامل کلیه زیستگاههای طبیعی از زمینهای سنگلاخی نواحی قطبی گرفته تا جنگلهای بارانی استوایی می باشد . هر کدام از انواع مناطق طبیعی نقش حیاتی در خفظ حیات وحش دارد. چرا که این مناطق ، انچه را که برای ادامه حیات ((جانوران)) و ((گیاهان)) لازم است ، حفظ می کنند و ان محلی برای زندگی آنها است. 
 +
 
 
-هنگامی که بر مناق طبیی را تغییر می ده ، مولا یات و به طر می اتد در مر انرا رار می گید . تعداد ی از گونه های حیا و می وانند در ا حها نگهداری و مات شوند اا این روش ح یات و همیشه مر نمی اتد و یی ران ا می و . نژاهایی که در خر قرار دارند ،معمولا به نوان تکیه اهی برای انواع دیگ یونات هستند و ف و نگهداری همه انوا وسته به هم در با ها یی گران تمام می شود.
ل یعت در ویت بیی خود ، بسیار عملی تر به نر می رد . نژدای مل حیوانا و زنجیره غذایی یچیده ه همدیگر ات دارند کی یک عه تاد را ی دهد که از ود مرات می کند . رای انای که ر مر ارا هستد ای اه امیدار کنند تی اه رای یک آینده ممن می باشد.


+!عوامل زنده اکوسیستم
جا
نداران را براساس نقشی ه در محیط ارند به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند.


#موجودات تولید
کننده (((گیاهان سب)))
#موجودات مص
رف کننده (((جانوران)))
#
موجودات تجزیه کننده (((باکری|باکتری‌ها)) و ((قارچ|قارچ‌ها))) />!ارتباط ((موجودات زنده)) با هم دیگ
مهم تر
ین ارتباط غذایی است که به صورت زنجیره غذایی و شبکه غذایی در جریان است. علاوه بر ارتباط کلی میان جانداران که ه ورت ((زنجره غذایی)) ان داده می‌شود. اواع یگری از ارتباط نیز میان آنها وو دارد که در آن الزاما ارتباط غذایی منجر به ز بین رفتن طرفین نمی‌شود بلکه در ای نوع ارتباط جانداران ب زیستن در کنار هم دامه می‌دهند.
رباط غذایی
!!((ز
نجیر غذایی))
اگ
ر واستگی غذایی یک وجود زنده را با موجود زنده دیگر به صورت A→B نمایش دهیم بدین معنی است ه موجو زنده A غذای موود زنده B است و به عبارت دیگر B از A تغذیه می‌کند. ین رتیب می‌توانیم روابط غذایی زیر را ه بین چن موجود زنده برقرار می‌شود نشان دهیم. در این روابط هر موجود زنده به صورت حلقه‌ای ا یک زنجیر با موو زنده دیگر مربوط می‌شود. ه یک از این روابط را یک زنجیره غذایی می‌نامند. در مام ین زجیره‌های غذایی حلقه ول یک گیاه سبز است حلقه دوم یک ((جانداران گیاهخوار|جاندار گیاهخوار)) است و حلقه‌های بعدی را ((موودات گتخوار)) تشکیل می‌شوند. />!((بکه غذایی))
چ
د زنجیره غذایی که با یکدیگر ارتباط داشته باشند یک شبکه غذایی را بوجود می‌آورند.
!((
شبکه حیات))
مه بکه‌های ذایی با یکدیگر ارتباط دارند بطوی که همه موودات زنده کره زمین یک شبکه غذایی بزرگ را تشکیل می‌د این شبکه غذایی بزرگ ، شبکه حیات نام دارد.
!نوع د
یگر ارتباط جاداران با هم
!!رقاب
ت
در رقابت یک موجود ه چیزایی ه مورد نیاز موجود زنده یگر یز هست احتیاج یدا می‌کند. ملا جانوان بین یافتن غذا و ((لنه سازی)) و غیره با هم رقابت می‌کنند. در عمل رقابت گاهی دو رقیب با یکدیگر با خر نیستند. بعضی از رقابت‌ها میان جانداران یک گونه و برخی دیگر در بین جاندارانی که ز ونه‌های مفاوت است صورت م‌گیرد. موضوع مورد رقابت اغلب جاوران غذاست. رقابت تختصاص به انوران ندارد. ((گیاهان)) نیز برای بدست آوردن ((نور)) ، ((آب)) و کانها با هم به رقابت می‌پرازند.
!!
هم زیستی
((هم زیستی)) یعنی زندگی کردن
با یکدیگر و با هم زیستن اما در ((اکولوژی)) منظور از هم زیستی هر نوع ارتباط نزدی میان و نو موو زنده است صورت‌هایی از هم زیستی عبارتند از:
!!((هم سفرگی))
در این ن
وع هم یستی یکی از افاد ، نه سود می‌برند و نه زیان و دیگری سود می‌برد. مانند رابطه چسبیدن ماهی بادکش‌دار ، بدن ((کوسه ماهی)) ، که ماهی بادکش دار در این رابطه سود می‌برد.
!!((همی
ای)) />در این نو هم یستی دو موجود زنده هر دو از یکدیگر بهره می‌برند- همیاری ممکن است داوطلبانه و یا اجباری باد. میی گل‌سنگها جباری است قارچی ه ر ساختمان گلسنگ بکار رفته بدون جلبک سبز قادر به ادامه حیات است میان باکتری‌ها و گیاهان تیره نخود نیز همیاری است - همیار s شته و مورچه حالت اجباری دارد.
!!((گی انلی)) /> این نوع همزیستی یک موجود (((انگل))) سود می‌برند و موو دیگر (میزبان) زیان.
!!((زندگی صیادی))
مس
تقیم‌ترین ابطه غذایی هنگمی وجود دارد که جاندار دیگر را بخورد. ه مصرف کننده‌ا که جانداری دیگر را بکشد و بخورد یک صیاد است و جانداری که خورده شود صید نام دارد. />!عوامل غیر زنده اکوسیستم
!!((گ
رما)) />بیشتر از اشعه مادون قمز بخشی از نور خورشید به دست می‌آید و در فالیت‌های موجودات زنده نیز انرژی ه ورت را آزاد می‌شود. />!!((دم))
یکی
ز عوامل غیر زده محیطی است و تغییرات زیادی دارد و کلیه جانداان ه نحوی این تغییرات سازش پیدا کرده‌اند سازش باعث بقای جانوران مشود.
!!((نو
ر))
نور نقش م
هم در غذاسازی تلید نده ارد.
!!گاز
ها />مهمرین ازهایی ه ر اتمف جود دارند عبارتد : اکسیژ و ((دی‌اکسید ک)). که اکسیژ در ((تنف)) و در اکسید کرب در ((فتوسنتز)) نقش دارد. />!!((آب))
آب ب
صورت ((تبخیر)) شده ارد اتمسفر می‌شود و به صورت ((برف)) و ((باران)) به زمین رمی‌گردد.
!!((م
واد شیمیایی))
به دو صو
رت ((کای)) و ((لی)) در اکوسیستمها وجود دارد مواد آلی ناشی از تجزیه موجودات زنده در اکوسیستمهای مختلف مورد استفاده جاندارا قرا می‌گیرد. مواد کانی نیز به رکیبات متلف مثل ((نمک خورکی)) یا کریدسدی که در غذای دمی مهم است یا ((کود شیمیایی|کدهای یمیایی)) که در ((حاصل خیزی خاک)) اهمیت دارد.
!
باحث مرتبط با عنوان
*((آلو
دگی حیط زیست))
*((
کوسیست)) />*((فاظت محیط زیست))
*((موجودات زند
ه))
*((هم
فرگی))
*((همی
اری)) />*((زندگی انگلی))
*((زیست شناسی))
*((زیستگاههای جهان))
*((
کاهش آلودگی))
*((
نابودی جنگلها)) />*((سرزمینهی مطوب))
*((
نابودی سواحل و صخره های مرجانی)) />*((شکار و تخریب))
*((تج
ارت حیوانات وحشی))
*((گونه های منتقل
شده))
*((حفظ حیات وحش))
*((سطوح حیات))
*((زیست بوم))
*((چرخشهاي طبيعي))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [09:45 ]   32   admin      جاری 
 یکشنبه 28 خرداد 1385 [11:09 ]   31   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 فروردین 1385 [06:25 ]   30   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [09:04 ]   29   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 اسفند 1383 [13:12 ]   28   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 اسفند 1383 [09:57 ]   27   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 اسفند 1383 [09:55 ]   26   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 اسفند 1383 [09:51 ]   25   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [10:12 ]   24   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [10:12 ]   23   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [09:03 ]   22   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [07:08 ]   21   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [06:22 ]   20   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آذر 1383 [11:03 ]   19   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [11:26 ]   18   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [08:51 ]   17   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [08:14 ]   16   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [06:48 ]   15   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [12:40 ]   14   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [10:53 ]   13   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [10:52 ]   12   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [08:54 ]   11   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [07:14 ]   10   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [10:36 ]   9   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [08:56 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [08:54 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [08:52 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [07:24 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [07:21 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [07:18 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [06:55 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [06:41 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..