منو
 کاربر Online
1412 کاربر online
تاریخچه ی: محیط زیست

تفاوت با نگارش: 31

Lines: 1-109Lines: 1-113
 
 
 +
 +
 {picture=PH_MOHIT_Z01.jpg} {picture=PH_MOHIT_Z01.jpg}
 +
 +
 
 
 || ||
 همه محیط‌هایی که در آنها زندگی جریان دارد محیط زیست نامیده می‌شود. به عنوان مثال استخر آب ، یک شهر ، اقیانوس و کویر همگی انواعی انواعی از محیط زیست به حساب می‌آیند.|| همه محیط‌هایی که در آنها زندگی جریان دارد محیط زیست نامیده می‌شود. به عنوان مثال استخر آب ، یک شهر ، اقیانوس و کویر همگی انواعی انواعی از محیط زیست به حساب می‌آیند.||
 !مقدمه !مقدمه
 در محیط زیستی عوامل غیر زنده مانند خاک ، آب ، گازها و غیره به همراه جانداران وجود دارند. ((موجودات زنده)) با هم و با محیط غیر زنده خود ارتباطی متقابل برقرار می‌سازند. این ارتباط‌ها برای بقای محیط زیست بسیار لازمند. کارشناسان محیط زیست هنگام بررسی ، مناطق زیستی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. هر منطقه زیستی شامل موجودات زنده ویژه عوامل غیر زنده است اکوسیستم نام دارد و دانشی که به بررسی اکوسیستم‌ها می‌پردازد. ((اکولوژی)) نامیده می‌شود. در محیط زیستی عوامل غیر زنده مانند خاک ، آب ، گازها و غیره به همراه جانداران وجود دارند. ((موجودات زنده)) با هم و با محیط غیر زنده خود ارتباطی متقابل برقرار می‌سازند. این ارتباط‌ها برای بقای محیط زیست بسیار لازمند. کارشناسان محیط زیست هنگام بررسی ، مناطق زیستی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. هر منطقه زیستی شامل موجودات زنده ویژه عوامل غیر زنده است اکوسیستم نام دارد و دانشی که به بررسی اکوسیستم‌ها می‌پردازد. ((اکولوژی)) نامیده می‌شود.
 

 

 
 
 
 
  
 {picture=zist.jpg} {picture=zist.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 ~~green:پارک ملی یلوستون ~~

 ~~green:پارک ملی یلوستون ~~

 ~~green:پارکهای ملی~~
~~green: و محلهای طبیعی باید با دقت تمام~~
~~green:کنترل و اداره~~
~~green:شوند تا مراجعین ، تعادل زندگی~~
~~green:طبیعی را بر هم نزنند.~~
 ~~green:پارکهای ملی~~
~~green: و محلهای طبیعی باید با دقت تمام~~
~~green:کنترل و اداره~~
~~green:شوند تا مراجعین ، تعادل زندگی~~
~~green:طبیعی را بر هم نزنند.~~
  
  
  
  
 
 
 
 
  
 {picture=zist1.jpg} {picture=zist1.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 ~~green:قطب جنوب~~

 ~~green:قطب جنوب~~

 ~~green:در اینجا یک گروه~~
~~green:از توریستهای زیست شناس را در منطقه~~
~~green:قطب جنوب مشاهده~~
~~green:می کنید روزی خواهد آمد که تمام~~
~~green:منطقه قطب جنوب~~
~~green:به یک پارک جهانی تبدیل شود.~~
 ~~green:در اینجا یک گروه~~
~~green:از توریستهای زیست شناس را در منطقه~~
~~green:قطب جنوب مشاهده~~
~~green:می کنید روزی خواهد آمد که تمام~~
~~green:منطقه قطب جنوب~~
~~green:به یک پارک جهانی تبدیل شود.~~
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 !عوامل زنده اکوسیستم !عوامل زنده اکوسیستم
 جانداران را براساس نقشی که در محیط دارند به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند.

 جانداران را براساس نقشی که در محیط دارند به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند.

 #موجودات تولید کننده (((گیاهان سبز)))  #موجودات تولید کننده (((گیاهان سبز)))
 #موجودات مصرف کننده (((جانوران))) #موجودات مصرف کننده (((جانوران)))
 #موجودات تجزیه کننده (((باکتری|باکتری‌ها)) و ((قارچ|قارچ‌ها))) #موجودات تجزیه کننده (((باکتری|باکتری‌ها)) و ((قارچ|قارچ‌ها)))
 !ارتباط ((موجودات زنده)) با هم دیگر !ارتباط ((موجودات زنده)) با هم دیگر
 مهم ترین ارتباط غذایی است که به صورت زنجیره غذایی و شبکه غذایی در جریان است. علاوه بر ارتباط کلی میان جانداران که به صورت ((زنجیره غذایی)) نشان داده می‌شود. انواع دیگری از ارتباط نیز میان آنها وجود دارد که در آن الزاما ارتباط غذایی منجر به از بین رفتن طرفین نمی‌شود بلکه در این نوع ارتباط جانداران به زیستن در کنار هم ادامه می‌دهند. مهم ترین ارتباط غذایی است که به صورت زنجیره غذایی و شبکه غذایی در جریان است. علاوه بر ارتباط کلی میان جانداران که به صورت ((زنجیره غذایی)) نشان داده می‌شود. انواع دیگری از ارتباط نیز میان آنها وجود دارد که در آن الزاما ارتباط غذایی منجر به از بین رفتن طرفین نمی‌شود بلکه در این نوع ارتباط جانداران به زیستن در کنار هم ادامه می‌دهند.
 !ارتباط غذایی !ارتباط غذایی
 !!((زنجیره غذایی)) !!((زنجیره غذایی))
 اگر وابستگی غذایی یک موجود زنده را با موجود زنده دیگر به صورت A→B نمایش دهیم بدین معنی است که موجود زنده A غذای موجود زنده B است و به عبارت دیگر B از A تغذیه می‌کند. بدین ترتیب می‌توانیم روابط غذایی زیر را که بین چند موجود زنده برقرار می‌شود نشان دهیم. در این روابط هر موجود زنده به صورت حلقه‌ای از یک زنجیر با موجود زنده دیگر مربوط می‌شود. هر یک از این روابط را یک زنجیره غذایی می‌نامند. در تمام این زنجیره‌های غذایی حلقه اول یک گیاه سبز است حلقه دوم یک ((جانداران گیاهخوار|جاندار گیاهخوار)) است و حلقه‌های بعدی را ((موجودات گوشتخوار)) تشکیل می‌شوند. اگر وابستگی غذایی یک موجود زنده را با موجود زنده دیگر به صورت A→B نمایش دهیم بدین معنی است که موجود زنده A غذای موجود زنده B است و به عبارت دیگر B از A تغذیه می‌کند. بدین ترتیب می‌توانیم روابط غذایی زیر را که بین چند موجود زنده برقرار می‌شود نشان دهیم. در این روابط هر موجود زنده به صورت حلقه‌ای از یک زنجیر با موجود زنده دیگر مربوط می‌شود. هر یک از این روابط را یک زنجیره غذایی می‌نامند. در تمام این زنجیره‌های غذایی حلقه اول یک گیاه سبز است حلقه دوم یک ((جانداران گیاهخوار|جاندار گیاهخوار)) است و حلقه‌های بعدی را ((موجودات گوشتخوار)) تشکیل می‌شوند.
 !((شبکه غذایی)) !((شبکه غذایی))
 چند زنجیره غذایی که با یکدیگر ارتباط داشته باشند یک شبکه غذایی را بوجود می‌آورند. چند زنجیره غذایی که با یکدیگر ارتباط داشته باشند یک شبکه غذایی را بوجود می‌آورند.
 !((شبکه حیات)) !((شبکه حیات))
 همه شبکه‌های غذایی با یکدیگر ارتباط دارند بطوری که همه موجودات زنده کره زمین یک شبکه غذایی بزرگ را تشکیل می‌دهد این شبکه غذایی بزرگ ، شبکه حیات نام دارد. همه شبکه‌های غذایی با یکدیگر ارتباط دارند بطوری که همه موجودات زنده کره زمین یک شبکه غذایی بزرگ را تشکیل می‌دهد این شبکه غذایی بزرگ ، شبکه حیات نام دارد.
 !نوع دیگر ارتباط جانداران با هم !نوع دیگر ارتباط جانداران با هم
 !!رقابت !!رقابت
 در رقابت یک موجود به چیزهایی که مورد نیاز موجود زنده دیگر نیز هست احتیاج پیدا می‌کند. مثلا جانوران بین یافتن غذا و ((لانه سازی)) و غیره با هم رقابت می‌کنند. در عمل رقابت گاهی دو رقیب با یکدیگر با خبر نیستند. بعضی از رقابت‌ها میان جانداران یک گونه و برخی دیگر در بین جاندارانی که از گونه‌های متفاوت است صورت می‌گیرد. موضوع مورد رقابت اغلب جانوران غذاست. رقابت تختصاص به جانوران ندارد. ((گیاهان)) نیز برای بدست آوردن ((نور)) ، ((آب)) و کانی‌ها با هم به رقابت می‌پردازند. در رقابت یک موجود به چیزهایی که مورد نیاز موجود زنده دیگر نیز هست احتیاج پیدا می‌کند. مثلا جانوران بین یافتن غذا و ((لانه سازی)) و غیره با هم رقابت می‌کنند. در عمل رقابت گاهی دو رقیب با یکدیگر با خبر نیستند. بعضی از رقابت‌ها میان جانداران یک گونه و برخی دیگر در بین جاندارانی که از گونه‌های متفاوت است صورت می‌گیرد. موضوع مورد رقابت اغلب جانوران غذاست. رقابت تختصاص به جانوران ندارد. ((گیاهان)) نیز برای بدست آوردن ((نور)) ، ((آب)) و کانی‌ها با هم به رقابت می‌پردازند.
 !!هم زیستی !!هم زیستی
 ((هم زیستی)) یعنی زندگی کردن با یکدیگر و با هم زیستن اما در ((اکولوژی)) منظور از هم زیستی هر نوع ارتباط نزدیک میان دو نوع موجود زنده است صورت‌هایی از هم زیستی عبارتند از: ((هم زیستی)) یعنی زندگی کردن با یکدیگر و با هم زیستن اما در ((اکولوژی)) منظور از هم زیستی هر نوع ارتباط نزدیک میان دو نوع موجود زنده است صورت‌هایی از هم زیستی عبارتند از:
 !!((هم سفرگی)) !!((هم سفرگی))
 در این نوع هم زیستی یکی از افراد ، نه سود می‌برند و نه زیان و دیگری سود می‌برد. مانند رابطه چسبیدن ماهی بادکش‌دار ، بدن ((کوسه ماهی)) ، که ماهی بادکش دار در این رابطه سود می‌برد. در این نوع هم زیستی یکی از افراد ، نه سود می‌برند و نه زیان و دیگری سود می‌برد. مانند رابطه چسبیدن ماهی بادکش‌دار ، بدن ((کوسه ماهی)) ، که ماهی بادکش دار در این رابطه سود می‌برد.
 !!((همیاری)) !!((همیاری))
 در این نوع هم زیستی دو موجود زنده هر دو از یکدیگر بهره می‌برند- همیاری ممکن است داوطلبانه و یا اجباری باشد. همیاری گل‌سنگها اجباری است و قارچی که در ساختمان گلسنگ بکار رفته بدون جلبک سبز قادر به ادامه حیات است میان باکتری‌ها و گیاهان تیره نخود نیز همیاری است - همیار s شته و مورچه حالت اجباری دارد. در این نوع هم زیستی دو موجود زنده هر دو از یکدیگر بهره می‌برند- همیاری ممکن است داوطلبانه و یا اجباری باشد. همیاری گل‌سنگها اجباری است و قارچی که در ساختمان گلسنگ بکار رفته بدون جلبک سبز قادر به ادامه حیات است میان باکتری‌ها و گیاهان تیره نخود نیز همیاری است - همیار s شته و مورچه حالت اجباری دارد.
 !!((زندگی انگلی)) !!((زندگی انگلی))
 در این نوع همزیستی یک موجود (((انگل))) سود می‌برند و موجود دیگر (میزبان) زیان. در این نوع همزیستی یک موجود (((انگل))) سود می‌برند و موجود دیگر (میزبان) زیان.
 !!((زندگی صیادی)) !!((زندگی صیادی))
 مستقیم‌ترین رابطه غذایی هنگامی وجود دارد که جاندار دیگر را بخورد. هر مصرف کننده‌ای که جانداری دیگر را بکشد و بخورد یک صیاد است و جانداری که خورده شود صید نام دارد. مستقیم‌ترین رابطه غذایی هنگامی وجود دارد که جاندار دیگر را بخورد. هر مصرف کننده‌ای که جانداری دیگر را بکشد و بخورد یک صیاد است و جانداری که خورده شود صید نام دارد.
 !عوامل غیر زنده اکوسیستم !عوامل غیر زنده اکوسیستم
 !!((گرما)) !!((گرما))
 بیشتر از اشعه مادون قرمز بخشی از نور خورشید به دست می‌آید و در فعالیت‌های موجودات زنده نیز انرژی به صورت گرما آزاد می‌شود. بیشتر از اشعه مادون قرمز بخشی از نور خورشید به دست می‌آید و در فعالیت‌های موجودات زنده نیز انرژی به صورت گرما آزاد می‌شود.
 !!((دما)) !!((دما))
 یکی از عوامل غیر زنده محیطی است و تغییرات زیادی دارد و کلیه جانداران به نحوی با این تغییرات سازش پیدا کرده‌اند سازش باعث بقای جانوران می‌شود. یکی از عوامل غیر زنده محیطی است و تغییرات زیادی دارد و کلیه جانداران به نحوی با این تغییرات سازش پیدا کرده‌اند سازش باعث بقای جانوران می‌شود.
 !!((نور)) !!((نور))
 نور نقش مهم در غذاسازی تولید کننده دارد. نور نقش مهم در غذاسازی تولید کننده دارد.
 !!گازها !!گازها
 مهم‌ترین گازهایی که در اتمسفر وجود دارند عبارتند از : اکسیژن و ((دی‌اکسید کربن)). که اکسیژن در ((تنفس)) و در اکسید کربن در ((فتوسنتز)) نقش دارد. مهم‌ترین گازهایی که در اتمسفر وجود دارند عبارتند از : اکسیژن و ((دی‌اکسید کربن)). که اکسیژن در ((تنفس)) و در اکسید کربن در ((فتوسنتز)) نقش دارد.
 !!((آب)) !!((آب))
 آب به صورت ((تبخیر)) شده وارد اتمسفر می‌شود و به صورت ((برف)) و ((باران)) به زمین برمی‌گردد. آب به صورت ((تبخیر)) شده وارد اتمسفر می‌شود و به صورت ((برف)) و ((باران)) به زمین برمی‌گردد.
 !!((مواد شیمیایی)) !!((مواد شیمیایی))
 به دو صورت ((کانی)) و ((آلی)) در اکوسیستمها وجود دارد مواد آلی ناشی از تجزیه موجودات زنده ، در اکوسیستمهای مختلف مورد استفاده جانداران قرار می‌گیرد. مواد کانی نیز به ترکیبات مختلف مثل ((نمک خوراکی)) یا کلریدسدیم که در غذای آدمی مهم است و یا ((کود شیمیایی|کودهای شیمیایی)) که در ((حاصل خیزی خاک)) اهمیت دارد. به دو صورت ((کانی)) و ((آلی)) در اکوسیستمها وجود دارد مواد آلی ناشی از تجزیه موجودات زنده ، در اکوسیستمهای مختلف مورد استفاده جانداران قرار می‌گیرد. مواد کانی نیز به ترکیبات مختلف مثل ((نمک خوراکی)) یا کلریدسدیم که در غذای آدمی مهم است و یا ((کود شیمیایی|کودهای شیمیایی)) که در ((حاصل خیزی خاک)) اهمیت دارد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آلودگی محیط زیست)) *((آلودگی محیط زیست))
 *((اکوسیستم)) *((اکوسیستم))
 *((حفاظت محیط زیست)) *((حفاظت محیط زیست))
 *((موجودات زنده)) *((موجودات زنده))
 *((هم سفرگی)) *((هم سفرگی))
 *((همیاری)) *((همیاری))
 *((زندگی انگلی)) *((زندگی انگلی))
 *((زیست شناسی)) *((زیست شناسی))
 *((زیستگاههای جهان)) *((زیستگاههای جهان))
 *((کاهش آلودگی)) *((کاهش آلودگی))
 *((نابودی جنگلها)) *((نابودی جنگلها))
 *((سرزمینهای مرطوب)) *((سرزمینهای مرطوب))
 *((نابودی سواحل و صخره های مرجانی)) *((نابودی سواحل و صخره های مرجانی))
 *((شکار و تخریب)) *((شکار و تخریب))
 *((تجارت حیوانات وحشی)) *((تجارت حیوانات وحشی))
 *((گونه های منتقل شده)) *((گونه های منتقل شده))
 *((حفظ حیات وحش)) *((حفظ حیات وحش))
 *((سطوح حیات)) *((سطوح حیات))
 *((زیست بوم)) *((زیست بوم))
 *((چرخشهاي طبيعي)) *((چرخشهاي طبيعي))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [09:45 ]   32   admin      جاری 
 یکشنبه 28 خرداد 1385 [11:09 ]   31   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 فروردین 1385 [06:25 ]   30   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [09:04 ]   29   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 اسفند 1383 [13:12 ]   28   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 اسفند 1383 [09:57 ]   27   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 اسفند 1383 [09:55 ]   26   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 اسفند 1383 [09:51 ]   25   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [10:12 ]   24   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [10:12 ]   23   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [09:03 ]   22   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [07:08 ]   21   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [06:22 ]   20   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آذر 1383 [11:03 ]   19   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [11:26 ]   18   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [08:51 ]   17   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [08:14 ]   16   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [06:48 ]   15   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [12:40 ]   14   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [10:53 ]   13   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [10:52 ]   12   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [08:54 ]   11   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [07:14 ]   10   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [10:36 ]   9   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [08:56 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [08:54 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [08:52 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [07:24 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [07:21 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [07:18 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [06:55 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [06:41 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..