منو
 صفحه های تصادفی
تقیّه
بازیگری و واقع نمایی
سرامیک
رشته حسابداری
کاشت و تکثیر گیاهان زینتی
رشته کوه آلپ
واحدهای درسی مهندسی عمران
معجزات امام موسی کاظم علیه السلام
زمین فلکنوریزه
ابان بن تغلب
 کاربر Online
1263 کاربر online
تاریخچه ی: محیط زیست

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-36Lines: 1-113
-right>
+left>

le>
/>||
همه محیط‌هایی که در آنها زندگی جریان دارد محیط زیست نامیده می‌شود. به عنوان مثال استخر آب ، یک شهر ، اقیانوس و کویر همگی انواعی انواعی از محیط زیست به حساب می‌آیند.||
!مقدمه
در محیط زیستی عوامل غیر زنده مانند خاک ، آب ، گازها و غیره به همراه جانداران وجود دارند. ((موجودات زنده)) با هم و با محیط غیر زنده خود ارتباطی متقابل برقرار می‌سازند. این ارتباط‌ها برای بقای محیط زیست بسیار لازمند. کارشناسان محیط زیست هنگام بررسی ، مناطق زیستی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. هر منطقه زیستی شامل موجودات زنده ویژه عوامل غیر زنده است اکوسیستم نام دارد و دانشی که به بررسی اکوسیستم‌ها می‌پردازد. ((اکولوژی)) نامیده می‌شود. 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//zist.jpg} +{picture=PH_MOHIT_Z01.jpg} />
dir align=left>
/>

/>


{picture=zist.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-پارک ملی یلوستون


پارکهای ملی
و محلهای طبیعی باید با دقت تمام
کنترل و اداره
شوند تا مراجعین ، تعادل زندگی
طبیعی را بر هم نزنند.
+~~green:پارک ملی یلوستون ~~


~~green:پارکهای ملی~~
~~green: و محلهای طبیعی باید با دقت تمام~~
~~green:کنترل و اداره~~
~~green:شوند تا مراجعین ، تعادل زندگی~~
~~green:طبیعی را بر هم نزنند.~~
{picture=zist1.jpg}
~~green:قطب جنوب~~


~~green:در اینجا یک گروه~~
~~green:از توریستهای زیست شناس را در منطقه~~
~~green:قطب جنوب مشاهده~~
~~green:می کنید روزی خواهد آمد که تمام~~
~~green:منطقه قطب جنوب~~
~~green:به یک پارک جهانی تبدیل شود.~~
  
  
  
  
 
 
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up//zist1.jpg} 
-!حراست از مناطق طبیعی 
-در سال 1872 ((کنگره آمریکا)) اولین پارک ملی جهان را ساخت . پارک یلوستون در ایالت ((وایومینگ)) . این پارک برای حفظ زیباترین مناظر و چشم اندازهای منطقه ساخته شد. این پارک همچنین تاثیر مهم دیگری هم داشت و باعث حفظ حیات وحش منطقه گردیده است. 
-از زمانی که پارک یلوستون ساخته شد ، هزاران پارک ملی و مراکز طبیعی در سراسر جهان ساخته شده است. این مناطق شامل کلیه زیستگاههای طبیعی از زمینهای سنگلاخی نواحی قطبی گرفته تا جنگلهای بارانی استوایی می باشد . هر کدام از انواع مناطق طبیعی نقش حیاتی در خفظ حیات وحش دارد. چرا که این مناطق ، انچه را که برای ادامه حیات ((جانوران)) و ((گیاهان)) لازم است ، حفظ می کنند و ان محلی برای زندگی آنها است. 
 +
 
 
-نامی که شر من ی تیی می ده مموا یات و به ر می ات و در عر انرا رر می گیر . داد ای از گونه های یا و می ونند در با وها نهداری و ما وند ، ام این رو حیا و همیشه ور نی اد یلی گران تام ی شود . نادهایی که در طر رار دارند ،معموا ه نان تکی اهی بر اناع دیگر یوانا هستند و ف و نگهای همه انع وابسته به هم در باغ وا خیی گران ام می د.
ک بیت در ویت بیعی ود ، سیار می ر نر می رسد . ژادهی م یاا ط یره ایی ییده به همیگر اتا دارند تکی یک امه متادل را می دند ک از د مقب می کند . برای انوای که ر معر انقرا هستد این اه امیدوار کنده ترین راه رای یک ینه من ی باشد.

ب وب
ایا یک رو از توریستهای یست نا را در م ب ماده می کید رزی خواهد مد ک تمام منه ب جنوب به یک اک جانی تدیل شو.

+امل زنه اکوسیستم
جانداران را براساس نقش
ی که ر محیط دارن تههی ی تقیم موند.

/>#موجودات تولید کننده (((یاهان بز)))
#
موودات مصرف کننده (((جانورا)))
#موجود
ات تجزی کننه (((باکتریاکتری‌ها)) و ((قچ|قارچ‌ها))) />!ارتباط ((موجودات زنده)) هم دیگر />مهم ترین ارتباط غذایی است ک به صورت نجیره غذایی و شبکه غذایی در جریا است. علاوه بر رتباط کلی میان جاداران که ه صر ((زنجیره غذایی)) نشان داده می‌شود. انواع دیگری از ارباط نیز مین نها وجود دارد که ر آن الاما ارتباط غذایی منجر به از بین رفتن طرفین نمی‌شود بله ر این نوع ارتباط جانداران به زیستن در کنار هم ادامه می‌دهند. />!رتباط غذایی
!!((زنجیره غذ
ایی))
گر وستگی غذایی یک موو زنده را با موجود زنده یر به صورت A→B نمای دهیم بدین معنی است که موو زنده A غذای موجود زنه B است و به عبارت دیگر B از A تغذیه می‌کند. بدین ترتیب می‌توانیم وابط غذایی زیر را ک ین چن موود زنده رقرار م‌شود نشان دهیم. ر این روبط ه وود زنده به صورت حلقه‌ای ا یک زنجیر با موو زنده دیگر مربوط مشود. هر یک از ای روبط را یک زنجیر غذایی می‌نان. در تام ین زنجیره‌های غذایی حلقه اول یک گیاه سبز است حلقه دوم یک ((جانداران گیاهخوار|جاندار گیاهخوار)) است حلقه‌های بعدی را ((موجودات گشتخوار)) تشکیل می‌شوند. />!((شبه غذایی))
چن
د زنجیره غذایی که با یکیر رتباط داشته باشند یک شبکه غذایی را بجود می‌آورند.
!((شبکه حی
ات))
همه شبکه‌های غذایی با یکدیگ
ر ارتباط دارند طور که همه موجدات زده که مین یک شبک غذایی بزرگ را تشکی می‌هد این شبکه غذایی بزرگ ، شبکه حیات نا دارد.
!نو
ع دیگر رتباط جانداران با هم
!!رقابت
در رقابت
یک موجود به چیزهایی که مورد نیا موجود زنده دیگر نیز هست احتیاج پیدا می‌کند. مثلا جانوران ین یافن غذا و ((لانه ای)) و غیره با هم رقابت می‌کن. در عمل رقابت گاهی دو رقیب با یکدیگر با خبر نیستند. بعضی از رقابت‌ها میان جانداران یک گونه و برخی دیگر در بین جاندارانی که از گونه‌های متفاوت ست صورت می‌یرد. موضوع مورد رقابت اغلب جانو غذاست. رقابت تختصاص به جانوران ندارد. ((گیاان)) نیز برای بدست آوردن ((نو)) ، ((آب)) کانی‌ها با هم به رقابت می‌پدازد.
!!هم یستی
((
م یستی)) یعنی زندگی کرد ا یکدیگر و با هم زیتن اما در ((اکولوژی)) منو از هم زیستی ه نوع ارتباط نزدیک میان و نوع موجود نده است صورت‌های ز هم زیستی عبارتند ز:
!!((ه
م سرگی)) />ر ی نو هم زیستی یکی از افراد ، نه سود می‌برند و نه زیان و دیگری سود می‌برد. انند رابطه چبیدن مهی ادکش‌دار ، بد ((کسه مهی)) ، ک مای باکش ار در ای ابطه مبرد.
!!((
همیاری)) /> این نوع هم زیستی د موجود زنده هر دو از یدیگر بهره می‌برند- همیاری ممکن است داوطلبانه و یا اجباری باشد. همیری گل‌سنگها اجباری است و قرچی که در ساختان گلن بکار رفته بدون جلبک سبز قادر ب ادامه حیات ست میان باکترا و گیاهان یره نخود نیز همیاری است - همیر s شته و مورچه حالت جبای دارد.
!!((زندگی ان
لی)) />در این نوع همزیستی یک موجود (((اگل))) سود می‌برند موجود دیگر (میزبان) زیان. />!!((دگی صیادی))
مقیم‌ترین رابه غذایی هنگامی وجود دارد که جاندار دیگر را بخورد. هر مصرف کننده‌ای که جانداری دیگر را بکشد و بخورد یک صیا است و جانداری که ورده شود صید نام دارد.
!
عوامل غیر نده اکوسیستم
!!((گرما))
بیشتر از اشعه مادو
ن قرمز بخشی ا نور خورشید به دست ی‌آید و در فعالیت‌های موجودات زنده نی انرژی به صورت گرما آزاد می‌شود.
!!((
دما))
یکی از ع
وامل غیر زنده محیطی است و تغییرات زیادی دارد و کیه جانداران به نحوی با این تغییرات سازش پیدا کرده‌اند سازش باعث بقای جانوران می‌شود.
!!((نور))
نور نقش م
هم ر غذاسازی تولید کننده ارد.
!!گازها
مهم‌تر
ین ازهایی ک ر اتمفر وجود دارند عبارتد از : اکسیژن و ((دی‌اکسید کربن)). که اکسیژن در ((تنفس)) و در اکسید کربن در ((فتوسنتز)) نقش دارد.
!!((آب))
آب ب ورت ((تبخیر)) د وارد اتمسفر می‌شود و به صورت ((برف)) و ((باران)) به زمین برمی‌گردد.
!!((مو شیمیایی))
ب
و صورت ((کانی)) و ((آلی)) در اکوسیستمها وجو دارد مواد آی ناشی از تجزیه موجودات زنده ، در اکوسیستمهای متلف مورد استفاده انداان قرا می‌یرد. مد کای یز ب رکیبات مت مل ((نمک وراکی)) یا کریدسدیم که در غذای آدمی مهم است و یا ((کد شیمیایی|کودهای شیمیایی)) که در ((حاص خیزی خاک)) اهمیت دارد. />!ماحث مرتبط با عنوان
*((آلو
دگی محیط زیست))
*((ا
کسیستم)) />*((حفاظت محیط زیست))
*((موجود
ات زنده))
*((ه
م سفرگی))
*((ه
میاری))
*((ز
نگی اگلی))
*((زیست شناسی))
*((زیستگا
ههای جن))
*((کاهش آلودگی))
*((نا
بودی جنگلها))
*((سرزمینهای مرط
وب)) />*((نابودی سواحل و صخره های رجانی))
*((
کار و تخریب))
*((ت
جارت حیانات وحشی)) />*((گونه های منتقل ده))
*((حفظ ح
یات وحش))
*((سط
و حیات))
*((زیست بوم))
*((چرخشهاي طبيعي))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [08:45 ]   32   admin      جاری 
 یکشنبه 28 خرداد 1385 [10:09 ]   31   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 فروردین 1385 [05:25 ]   30   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [08:04 ]   29   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 اسفند 1383 [12:12 ]   28   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 اسفند 1383 [08:57 ]   27   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 اسفند 1383 [08:55 ]   26   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 اسفند 1383 [08:51 ]   25   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [09:12 ]   24   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [09:12 ]   23   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [08:03 ]   22   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [06:08 ]   21   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [05:22 ]   20   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آذر 1383 [10:03 ]   19   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [10:26 ]   18   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [07:51 ]   17   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [07:14 ]   16   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [05:48 ]   15   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [11:40 ]   14   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [09:53 ]   13   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [09:52 ]   12   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [07:54 ]   11   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [06:14 ]   10   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [09:36 ]   9   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [07:56 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [07:54 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [07:52 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [06:24 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [06:21 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [06:18 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [05:55 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [05:41 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..