/>

    
 منو
 کاربر Online
569 کاربر online
تاریخچه ی: محمد رضاشفیعی کدکنی

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-46Lines: 1-62
 V{maketoc} V{maketoc}
 !زندگینامه !زندگینامه
-محمدرضا کدکنی، مشهور به م. سرشک در نوزدهم مهر ۱۳۱۸ در روستای کدکن (که یکی از روستاهای قدبم و کهنسال نیشابور قدیم است)، متولد شد. +{img src=img/daneshnameh_up/4/44/kadkani.jpg}
محمدرضا کدکنی، مشهور به م. سرشک در نوزدهم مهر ۱۳۱۸ در روستای کدکن (که یکی از روستاهای قدیمی نیشابور قدیم است)، متولد شد.
 وی مقدمات علوم دینی از قبیل جامع المقدمات و کفایه آخوند خراسانی را نزد پدرش میرزامحمد شفیعی کدکنی فراگرفت و پس از ورود به حوزه علمیه خراسان از محضر استادان بزرگ حوزه خراسان از جمله حاج شیخ هاشم قزوینی و ادیب نیشابوری کسب فیض کرد. وی مقدمات علوم دینی از قبیل جامع المقدمات و کفایه آخوند خراسانی را نزد پدرش میرزامحمد شفیعی کدکنی فراگرفت و پس از ورود به حوزه علمیه خراسان از محضر استادان بزرگ حوزه خراسان از جمله حاج شیخ هاشم قزوینی و ادیب نیشابوری کسب فیض کرد.
 پانزده سال از دوران کودکی و نوجوانی کدکنی صرف فراگیری علوم قدیم و آمد و رفت به حوزه های علمیه آن روز خراسان شد. او پس از مطالعه دروس جدید و موفقیت در امتحان وارد ((دانشگاه مشهد ))شد و در زمره دانشجویان استادان بزرگی نظیر: دکتر فیاض، دکتر یوسفی و دکتر رجایی درآمد. پانزده سال از دوران کودکی و نوجوانی کدکنی صرف فراگیری علوم قدیم و آمد و رفت به حوزه های علمیه آن روز خراسان شد. او پس از مطالعه دروس جدید و موفقیت در امتحان وارد ((دانشگاه مشهد ))شد و در زمره دانشجویان استادان بزرگی نظیر: دکتر فیاض، دکتر یوسفی و دکتر رجایی درآمد.
- در سالهای بعد از 1332 ﻫ. ش با همکاری تنی چند از جوانان شاعر و اهل ادب انجمن ادبی تشکیل دادند که بیشتر طرفداران شعر نو و ادبیات داستانی و ترجمه ادبیات فرنگی بودند که دکتر علی شریعتی نیز از جمله اعضای آن انجمن بودند. استاد شفیعی پس از عزیمت به تهران در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران دوره فوق لیسانس خود را گذراند و سپس دوره دکترای زبان و ادبیات عرب را نیز پشت سر گذاشت و از محضر استاد(( فروزانفر)) و دکتر ((پرویز ناتل خانلری ))بهره ها برد و با درجه دکتری در زبان فارسی از ((دانشکده ادبیات)) دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و ر کتابخانه مجلس سنا به کار پرداخت و سپس دانشیار گروه ادبیات فارسی و ((ادبیات تطبیقی)) دانشگاه تهران شد. + در سالهای بعد از 1332 ﻫ. ش با همکاری تنی چند از جوانان شاعر و اهل ادب انجمن ادبی تشکیل دادند که بیشتر طرفداران شعر نو و ادبیات داستانی و ترجمه ادبیات فرنگی بودند که دکتر علی شریعتی نیز از جمله اعضای آن انجمن بودند. استاد شفیعی پس از عزیمت به تهران در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران دوره فوق لیسانس خود را گذراند ، سپس دوره دکترای زبان و ادبیات عرب را نیز پشت سر گذاشت و از محضر استاد(( فروزانفر)) و دکتر ((پرویز ناتل خانلری ))بهره ها برد و با درجه دکتری در زبان فارسی از ((دانشکده ادبیات)) دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد سپس دانشیار گروه ادبیات فارسی و ((ادبیات تطبیقی)) دانشگاه تهران شد.
 او مدتی در بنیاد فرهنگ ایران و کتابخانه مجلس سنا و سپس به عنوان استاد دانشکده ادبیات تهران در رشته ((سبک شناسی ))و ((نقد ادبی)) به کار مشغول شد. دکتر شفیعی همچنین مدتی را بنا به دعوت دانشگاههای آکسفورد انگلستان و پرینستون آمریکا به عنوان استاد به تدریس و تحقیق اشتغال داشت. از دکتر شفیعی تا کنون دهها نوشته و مقاله و تألیفات بسیاری به چاپ رسیده است. او مدتی در بنیاد فرهنگ ایران و کتابخانه مجلس سنا و سپس به عنوان استاد دانشکده ادبیات تهران در رشته ((سبک شناسی ))و ((نقد ادبی)) به کار مشغول شد. دکتر شفیعی همچنین مدتی را بنا به دعوت دانشگاههای آکسفورد انگلستان و پرینستون آمریکا به عنوان استاد به تدریس و تحقیق اشتغال داشت. از دکتر شفیعی تا کنون دهها نوشته و مقاله و تألیفات بسیاری به چاپ رسیده است.
 !سیری در اشعار !سیری در اشعار
-م. سرشک شاعری را با ((غزل ))آغاز کرد. وی در سال ۱۳۴۴ با انتشار کتاب «زمزمه ها» و بعدها در مجموعه های دیگر توانایی خود را در سرودن غزل و قالبهای دیگر به خوبی نشان داد. هرچند زمزمه ها در حال و هوای ((سبک هندی)) سروده شده است اما تعلق خاطر شاعر به شاعران خراسانی در جای آن به چشم می خورد. +م. سرشک شاعری را با ((غزل ))آغاز کرد. وی در سال ۱۳۴۴ با انتشار کتاب «زمزمه ها» و بعدها در مجموعه های دیگر توانایی خود را در سرودن غزل و قالبهای دیگر به خوبی نشان داد. هرچند زمزمه ها در حال و هوای ((سبک هندی)) سروده شده است اما تعلق خاطر شاعر به شاعران خراسانی در آن به چشم می خورد.
کد کنی‌ در اوان‌
جوان‌ به‌ شعر و شاعری‌ پرداخت‌. وی‌ نام‌ (م‌. سرشک‌) را برگزید و طی آشنایی‌ با ‌نیمایوشیج سبک‌ شعر نو را انتخاب‌ کرد. پس از این او قالب و بیان سنتی را رها ردو به سوی شکل و زبا ((شعر نیمایی)) روی آورد و نیز شعر غنایی و تغزلی را تقریبا کنار می گذارد و به شعر اجتماعی و(( حماسی)) جدید پرداخت. این تغییرو تحول درمموعه «شبخوانی» و «از زبان بر» به خوبی نمایان است.
-س ا این او الب و ان ن را ره می کند و به س شک و با ((شعر نیمایی)) ر می رد و یز شعر غنایی و غی را تری کنر ی گا ب شر جتای و(( می)) دید می پدد. ان حل تول دمجموه «وی» و «از بن رگ» ه ی نمایا است.
او با انتشار مجموعه «در کوچه باغهای نشابور» در سال ۱۳۵۰ نشان میدهد که به زبان و ساخت و صورت مشخصی دست یافته و شعرش در مسیر تکامل افتاده و راه واقعی خود را یافته است. این مجموعه پس از انتشار یر فراوانی رطره عی یرانیان می گارد به وه ی که ی فته اند: «در کوچه اغا نشو» در جایگای ز قوف و اعتاد شاعرنه را گرفته که ه دت بعدی و ی «م درخت ب اا»، «وی وی مولیا» «ا ون و رون» -که هر س ر سال ۵۶ انتا یفته- نتوان به ای رد و به این رتیب پیشت شعری وی در همان ده پنه توف اد.
+خستین‌ مجموعه‌ های‌ عر استادکدکنی‌ بنام‌ (شبخوانی) و ( ززمه‌ ها) در سال‌ 1344 و مموعه (از بانرگ) در سال‌1347 در مشه منتشر شد. معروف‌ ترن‌ دفتر شعر شفیعی کد کنی‌ ( در کوچه‌ باغهای‌نیشابور) در سا 1350 منتشر شد او ا به‌ اج‌ شهرت‌ رساند. سایر آثار وی‌ نیز در ده50 شمس تشار یافتند وی‌ از لحاظ سبک‌ شعری‌ و هنری‌ در در درجه‌ پائین‌ تر ازمجموعه‌ ر کوچه‌ باغهی‌ یشابور قرار داشتد. دکتر شفیی‌ ک کنی‌ ر ساها پاقلاب‌ اسامی بیشر ه‌ تحیقا‌ ادب و نق و مفی مون‌ قدیم م‌ وده‌ است وهمچن ب انتار اشعار خود ادمه‌ می‌ دهد. سروه ه‌ دوم‌ وی کوهی) یکی‌ از نبرین شعار م‌. سرش‌ است‌ که‌ ر مره مگارترین‌ اشعار معاصر فارسی‌ قلمداد شد است.
او با انتشار مجموعه «در کوچه باغهای نشابور» در سال ۱۳۵۰ نشان دادکه به زبان و ساخت و صورت مشخصی دست یافته و شعرش در مسیر تکامل افتاده و راه واقعی خود را یافته است.

/> align=left> />
/>{img src=img/daneshnameh_up/c/ca/shafiee-kadkani.JPG}
ین ثرکر یعی ککنی مجموعه «هاره و هوی کوهی» ه در ا ۳۶۷ منتش . در ای موع شاعر به یژه در اعاری که ز ده شصت ه بعد رو ن ا ی ست یات ات. اخ و وت اشعارش مستحک ر و موسیقا ت، زبان پیچیه تر و انیه ایش فلی ر ده است و همین مر باعث ش که اشعار او در این دتر یتر طر توج خاص رار گیرد.
-خرین اردکتر شفیعی کدکنی موه «هاره دوم آوی کوه» است که د سال ۱۳۶۷ من د. در این مموه شاعر، به ویه در اشعاری ک ز هه شصت ع سروده ه ان ی یافت . سا و ورت اشعارش کم ر و مویای ر، بان پیچی ر و نیه اش لی ده ات همین ار اعث ده ک اعا ا در ای د یتر رف وه و رر ید. +ر اعار دکتر شفیع کد کن چ ویژگی‌ ه چم خورد: شاعر به سنتهای‌ادی‌ اان‌ و لم‌ لستی‌ دارد و این ایه فرهیختی‌ را در اشعار خ ه‌ بهتی نومنعک کرده ست‌، یگ اینکه‌ یت‌ میط ییاستا سان‌ ر اشعار خکر کرده‌ و خوننده‌ را با آمیزای ز خاطرت ایخی و یت‌ عبس‌ خراسان آش د. اعار دکتر کدکی غابا رنگ‌ جتماعی‌ ارد اواع‌ جامه‌ ایرا دردهه‌هایهل‌ پنه‌ مسیر عر و هو تصایر رمزها و نایه‌ه لوه‌ راست.
-دکر شفیعی دنی، در عرصه تالیف و تصحیح و ((ترجمه ))و نقد و تحقیق، بی هیچ تردیدی، چهره ای ممتاز در ادبیات ایران است.
کتابهای «صور خیال در شعر فارسی»، «موسیقی شعر»، «اسرار التوحید» و دهها کتاب و مقاله دیگر وی امروزه، در زمره آثار مرجع به شمار می روند.
+‌استاد شفیعی‌ ککنی‌ با بهره‌ گیری‌ از پشتوانه‌ غنی‌ زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌ و عرب وانس‌ با زبان‌ دری‌ (زبان‌ دیرین‌ مردم‌ خراسان‌) از هره‌ های‌ سرشناس‌ شاعران‌ نوپردازمعاصر است‌ و در اشعار خود، جدای‌ از دیداه‌های‌ انسانی‌ و جتماع‌، پدیده‌های‌ زیبای‌جهان‌ شاعرانه‌ اش‌ را بصورتی‌ دلکش‌ و زیبا به‌ خوانندگان‌ عرضه‌ می‌ دارد.

او
در عرصه تالیف و تصحیح و ((ترجمه ))و نقد و تحقیق، بی هیچ تردیدی، چهره ای ممتاز در ادبیات ایران است.
/>کتابهای «صور خیال در شعر فارسی»، «موسیقی شعر»، «اسرار التوحید» و دهها کتاب و مقاله دیگر وی امروزه، در زمره آثار مرجع به شمار می روند.
 ~~brown:__سفر به خیر__ ~~brown:__سفر به خیر__
 - «به کجا چنین شتابان؟» - «به کجا چنین شتابان؟»
 گَوَن از نسیم پرسید. گَوَن از نسیم پرسید.
 - «دل من گرفته زینجا، - «دل من گرفته زینجا،
 هوس سفر نداری هوس سفر نداری
 زغبار این بیابان؟» زغبار این بیابان؟»
 - «همه آرزویم، اما - «همه آرزویم، اما
 چه کنم که بسته پایم....» چه کنم که بسته پایم....»
 - «به کجا چنین شتابان؟» - «به کجا چنین شتابان؟»
 - «به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سراین.» - «به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سراین.»
 - «سفرت به خیر! اما، تو و دوستی، خدا را - «سفرت به خیر! اما، تو و دوستی، خدا را
 چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی، چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی،
 به شکوفه ها، به باران، به شکوفه ها، به باران،
 برسان سلام ما را.»~~ برسان سلام ما را.»~~
   
 !ویژگی سخن  !ویژگی سخن
 دکتر شفیعی از استادان بارز و متبحر ادبیات معاصر ایران و از محققین بزرگ به شمار می رود که در نقد شعر و ادب فارسی صاحب نظر است و در شعر و شاعری نیز مقام والایی دارد و صاحب سبک و شیوه خاصی است که او را به عنوان شاعری پیش رو می شناسند و یکی از ویژگیهای شخصیتی دکتر شفیعی این است که وی در محافل ادبی به ندرت ظاهر می شود و بیشتر در انزوای اهل ادب به سر می برد.  دکتر شفیعی از استادان بارز و متبحر ادبیات معاصر ایران و از محققین بزرگ به شمار می رود که در نقد شعر و ادب فارسی صاحب نظر است و در شعر و شاعری نیز مقام والایی دارد و صاحب سبک و شیوه خاصی است که او را به عنوان شاعری پیش رو می شناسند و یکی از ویژگیهای شخصیتی دکتر شفیعی این است که وی در محافل ادبی به ندرت ظاهر می شود و بیشتر در انزوای اهل ادب به سر می برد.
 !معرفی آثار  !معرفی آثار
 آنچه که از آثار و تالیفات دکتر شفیعی به چاپ رسیده است عبارتند از:  آنچه که از آثار و تالیفات دکتر شفیعی به چاپ رسیده است عبارتند از:
 ~~brown:زمزمه ها، شب خوانی، از زبان برگ، در کوچه باغهای نیشابور، از بودن و سرودن، مثل درخت در شب باران، بوی جوی مولیان، صور خیال در شعر فارسی، موسیقی شعر، ادوار شعر فارسی، شعر معاصر عرب، گزیده غزلیات شمس، حزین لاهیجی زندگی و زیباترین غزلهای او، شاعر آینه ها، بیدل و سبک هندی، اسرار التوحید از محمد بن منور، حالات و سخنان ابو سعید، ابو روح میهنی، مختار نامه، مجموعه رباعیات عطار، مرموزات اسدی در مرموزات داودی نجم الدین رازی، ترجمه تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا از نیکلسون و ... ~~ ~~brown:زمزمه ها، شب خوانی، از زبان برگ، در کوچه باغهای نیشابور، از بودن و سرودن، مثل درخت در شب باران، بوی جوی مولیان، صور خیال در شعر فارسی، موسیقی شعر، ادوار شعر فارسی، شعر معاصر عرب، گزیده غزلیات شمس، حزین لاهیجی زندگی و زیباترین غزلهای او، شاعر آینه ها، بیدل و سبک هندی، اسرار التوحید از محمد بن منور، حالات و سخنان ابو سعید، ابو روح میهنی، مختار نامه، مجموعه رباعیات عطار، مرموزات اسدی در مرموزات داودی نجم الدین رازی، ترجمه تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا از نیکلسون و ... ~~
-  

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [13:02 ]   7   لیلا مهرمحمدی      جاری 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [11:58 ]   6   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [08:08 ]   5   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [07:57 ]   4   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [07:56 ]   3   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [06:10 ]   2   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [06:10 ]   1   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..