منو
 صفحه های تصادفی
حکم امام علی درباره ادعای فرزندی دو زن
آزمایش سرعت صوت
مثلث متساوی الاضلاع«المپیاد»
کتابهای روانشناسی اجتماعی
کاج پوست سفید
پرتقال «داروئی»
گراف و هندسه
مذهب نسطوری مسیحی
امام زمان علیه السلام در قرآن - سبا : 51
سیستم های دال مسطح
 کاربر Online
571 کاربر online
تاریخچه ی: مثلث

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-23Lines: 1-150
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان هندسه))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((هندسه مسطحه))
 +*((هندسه اقلیدسی))
 +*((هندسه نااقلیدسی))
 +*((هندسه تصویری))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای هندسه))
 +__[ http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=29 |انجمن ریاضی]__
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://www.mathleague.com/help/geometry/geometry.htm|سایت مفاهیم هندسی]
 +**[http://mathforum.org/geopow|مسائل هندسی]
 +**[http://math.rice.edu/~lanius/Geom/cyls.html|کلاس آنلاین هندسه]
 +**[http://www.coolmath4kids.com/geometrystuff.html|آموزش هندسه برای کودکان]
 +**[http://www.gamequarium.com/geometry.html|بازیهای هندسی]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 +V{maketoc}
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/mos2.jpg} +{picture=mos2.jpg}
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/mos4.jpg} +{picture=mos4.jpg}
  
  
 
 
 مثلث ار اساسی ترین اشکال در ((هندسه)) میباشد.یک مثلث دارای سه راس است که سه ضلع این رئوس را به هم وصل میکند.در ((هندسه اقلیدسی)) این اضلاع خطوطی مستقیم هستند. ولی در ((هندسه کروی)) این اضلاع کمان هایی از ((دایره)) عظیمه میباشند.این دو نوع مثلث را میتوانید در شکلهای روبرو مشاهده نمایید. مثلث ار اساسی ترین اشکال در ((هندسه)) میباشد.یک مثلث دارای سه راس است که سه ضلع این رئوس را به هم وصل میکند.در ((هندسه اقلیدسی)) این اضلاع خطوطی مستقیم هستند. ولی در ((هندسه کروی)) این اضلاع کمان هایی از ((دایره)) عظیمه میباشند.این دو نوع مثلث را میتوانید در شکلهای روبرو مشاهده نمایید.
 !انواع مثلث !انواع مثلث
 *__مثلث متساوی الاضلاع__: مثلثی است که دارای سه ضلع با طولهای مساوی است و زوایای داخلی این مثلث نیز با هم برابرند. *__مثلث متساوی الاضلاع__: مثلثی است که دارای سه ضلع با طولهای مساوی است و زوایای داخلی این مثلث نیز با هم برابرند.
 *__مثلث متساوی الساقین__: مثلثی است که دارای دو ضلع با طولهای مساوی استو دو زاویه داخلی برابر دارد. *__مثلث متساوی الساقین__: مثلثی است که دارای دو ضلع با طولهای مساوی استو دو زاویه داخلی برابر دارد.
 البته مثلث میتواند دارای سه ضلع با طولهای مختلف و زوایای غیر مساوی باشد. البته مثلث میتواند دارای سه ضلع با طولهای مختلف و زوایای غیر مساوی باشد.
 +*__مثلث قائم الزاویه__: مثلثی را گویند که یکی از زوایای آن 90درجه باشد.((نسبت های مثلثاتی)) مانند sin و cos ،بر روی مثلث قائم الزاویه تعریف میشوند.
 *__مثلث منفرجه__: مثلثی را گویند که یکی از زوایای داخلی آن بیشتر از 90 درجه باشد. *__مثلث منفرجه__: مثلثی را گویند که یکی از زوایای داخلی آن بیشتر از 90 درجه باشد.
 *__مثلث حاده __: مثلثی را گویند که تمام زوایای داخلی آن کمتر از 90 درجه باشد. *__مثلث حاده __: مثلثی را گویند که تمام زوایای داخلی آن کمتر از 90 درجه باشد.
-300 سال قبل از میلاد اقلیدس ،اصول اولیه درباره مثلث را ارائه داد.یکی از این اول در مورد مجموع زوایای اخلی یک مثلث ات که ب آن مموع زوایای دالی یک مثلث برابر 180 درجه است.بر ااس این ال میتوا با معلوم بودن دو زاویه از مثلث میتوان اداز ایه سوم را بدست آو.
نسبت های مثلثای مان sin و cos ،بر روی مثث قام لاویه ری میوند.
+300 سال قبل از میلاد ((اقلیدس)) ،اصول اولیه درباره مثلث را ارائه داد.به عنوان مثال یکی از اصول مهم در مورد مثلث این ات که مجموع زوایای داخلی یک مثلث برابر 180 درجه است. بر اساس این اصل میتوان با معلوم بودن دو زاویه از مثلث اندازه زاویه سوم را بدست آورد.
یکی از مه
مترین قضایای موجود در مثلثات ((قضیه فیثاغورث)) میباشد.در این قضیه رابطه بین وتر و اضلاع قائم یک مثلث قائم الزاویه بیان میشود.

!محاسبه مساحت مثلث
بر
ای ماسبه مساحت یک مثلث روشهای مختلفی وجود داردو در ادامه به توضیح این روشها میپردازیم

!!روش هندسی
برای محاسبه مساحت
یک مثلث بای طول ارتفاع مثلث و نیز طول قاعده(ضلعی که رتفاع بر آ عمود است) آن را داشته باشیم.نگاه میتوانیم از فرمول زیر استفاده کنیم:

||{TEX()} {s=\frac{1}{2}bh} {TEX}||

در این فرمول b طول قا
عده و h طول ارتفاع مثلث میباشد. در شکل زیر نحوه بدست آمدن این فرمول بیان شده است:


{picture=tri1.jpg}تبدیل مثلث به یک ((متوازی الاضلاع)) که دو برار
مث
لث مساحت دارد وسپس تبدیل متوازی الضلاع به یک ((مستطیل))


برای پیدا کردن مساحت
مثلث (قسمت سبز) ابتدا یک کپی از مثلث (قسمت آبی) را برداشته و آن را 180 درجه میچرخانیم و به مثلث اولیه متصل میکنیم تا یک متوازی الاضلاع بدست آید. با بریدن قسمتی ا متوازی الاضلاع و متصل کردن آن به ضلع دیگر آن(همانند شکل) یک مستطیل ایجاد میشود. چون مسات مستطیل برابر bh است .پس مساحت مثلث اولیه، نصف این مساحت خواد بود.!!روش برد
اری />

{picture=PARAL1.jpg}
محاسبه مساحت متوازی الاضلاع با استفاده

از ضرب خارجی دو بردار

مساحت یک متوازی ا
لاضلاع را میتوان با استفاده از ((بردار|بردارها)) محاسبه کرد.اگر AB,AC را مطابق شکل فرض کنیم آنگاه مساحت ABCD برابر |''AB'' × ''AC''| خواهد بود.این مفدار ،اندازه ((ضرب خارجی )) دو بردار AB و AC میباشد.پس مساحت مثلث ABC برابر با نصف اندازه ضرب خارجی دو بردار AB و AC خواهد شد.

!!روش مثلثات
ی
{picture=tri5.jpg}
استفاده از مثلثات
برای پیدا کردن ارتفاع مثلثارتفاع یک مثلث را
میتوان با استاده از رابط ((ملثات|ثلثاتی)) بدست آورد.به عنوان مثال در شکل روبرو ارتفاع مثلث از فرمول{TEX()} {h=asiny } {TEX} محاسبه میشود.اگر این فرمول را درفرمول{TEX()} {s=\frac{1}{2}bh} {TEX} جایگذاری کنیم فرمول {TEX()} {s=\frac{1}{2}absiny} {TEX} بدست می آید:!!ر
و متصاتی

فرض میک
نیم نقطه A به مختصات __(0, 0)__یک راس از مثلث باشد و نقاط B به مختصات(''x''1, ''y''1) و C به مختصات(''x''2, ''y''2) دو راس دیگر مثلث باند.در این صورت مساحت ثلث نف مقدار__|''x''<sub>1''y''2 &minus; ''x''2''y''1| __خواهد شد.
!!فرمول her
on />
اه دگر محاسبه مساحت مثلث استفاده از فرمول heron است. این فرمول به صورت زیر است:

||{TEX()} {S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}} {TEX}||

مچنین ببینید:
*((قضیه فی
ثاغرث)) />*((قضیه تال))
*((ویژگیهای هندسی
مثلث)) />*((همنهتی مثلها))
*((نامس
اوی هندسی)) />*((مل کروی))
*((چ
دضلعی|چندضلعی ها))
*((دایره های
محاطی اخلی و خارجی یک مثلث))
*((اعداد مثلثی))

!پی
وند های خارجی
[http://encarta
.msn.com/encyclopedia_761563143/Triangle_(geometry).html#s3|www.msn encarta.com]
[http://en.wikipedia.org/wiki/Triangle|www.wikipedia.com]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 25 تیر 1385 [11:44 ]   36   علی هادی      جاری 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [09:57 ]   35   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [08:51 ]   34   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 تیر 1385 [11:11 ]   33   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [08:38 ]   32   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [11:10 ]   31   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [10:43 ]   30   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [10:34 ]   29   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [10:31 ]   28   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [10:26 ]   27   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [08:00 ]   26   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [07:43 ]   25   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [07:36 ]   24   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [07:33 ]   23   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [07:12 ]   22   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [06:55 ]   21   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [11:46 ]   20   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [10:36 ]   19   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [10:13 ]   18   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [08:21 ]   17   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [08:12 ]   16   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [07:28 ]   15   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [07:09 ]   14   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [06:19 ]   13   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [05:32 ]   12   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اسفند 1383 [11:26 ]   11   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اسفند 1383 [11:05 ]   10   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اسفند 1383 [10:06 ]   9   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اسفند 1383 [06:52 ]   8   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اسفند 1383 [06:38 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اسفند 1383 [06:18 ]   6   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اسفند 1383 [06:11 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اسفند 1383 [05:46 ]   4   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اسفند 1383 [04:38 ]   3   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اسفند 1383 [12:14 ]   2   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اسفند 1383 [11:52 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..