منو
 صفحه های تصادفی
نشانه های ظهور، نفاق مردم
ویروس کامپیوتری
آزمایش ولکانیزاسیون کائوچوی
فرهنگ استان سیستان و بلوچستان
تعداد هوشمندان کیهان
شتاب دهنده‌ ذرات ‏
اصل مکملی
باطری خودرو
جانشینان تیمور
رعایت اعتدال
 کاربر Online
887 کاربر online
تاریخچه ی: متوکل خلیفه عباسی

تفاوت با نگارش: 9

Lines: 1-46Lines: 1-52
 +V{maketoc}
 __''متوکل خلیفه عباسی «232 - 247 ق / 847 - 861 م»__'' __''متوکل خلیفه عباسی «232 - 247 ق / 847 - 861 م»__''
-دهمین نفر از خلفای عباسی (متوکل) پسر ((معتصم)) و. زندگی او آکنده از شرارت نفس و ظلم و ستم مخصوصاً به علویان و.
پیوسته زائران مشاهده مشرّفه را تحت فشار قرار می داد و فتح بن خاقان که وزیرش بود با او هم دستی می کرد. />در روایتی از ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امیر المومنین علیه السلام)) نقل شده است که فرمود:
~~green:دهمین نفر از خلفای عباسی کافرترین آنهاست. ~~
+دهمین نفر از خلفای عباسی (متوکل) پسر ((معتصم)) ت زندگی او آکنده از شرارت نفس و ظلم و ستم مخصوصاً به علویّین ت.
پیوسته زائران مشاهده مشرّفه را تحت فشار قرار می داد و فتح بن خاقان که وزیرش بود با او همدستی می کرد در روایتی از ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امیر المومنین علیه السلام)) نقل شده ست که حضرت فرموده است: __~~green:دهمین نفر از خلفای عباسی کافرترین آنهاست. ~~__
-متوکل در سال 236 دستور داد که حرم مطهر و بارگاه ((لقب سیدالشهداء|حضرت سید الشهداء علیه السلام)) را با زمین هموار ساند و بی زراعت آب بر آن بست؛ ولی هر چه تلاش کردند آب به سمت روضه منوره جاری نشد و فقط اطراف قبر اّن حضرت میچرخید. این مسئله مایه حیرت مردم شده بود؛ بدین جهت به سرزمین مقدس ((کربلا)) و روضه منوره حائر می‌گویند.
متو
ل شمنی سرسختانه‌ای با امیرالمؤمنین و اهل بیت و بهطور کلی با شیعیان داشت؛ به گونه‌ای که سخت‌ترین روزگار شیعه، دوران خلافت متوکل بوده است.
امام هادی علیه السلام به دستور متوکل از مدینه به ((سامراء)) -مرکز خلافت- احضار و در اّن جا تحت محدودیت شدید و اّزار فراوان قرار گرفت و تا پایان عمر مجبور به اقامت در اّن شهر شد.
شوخی های خطرناک از برنامه های رایج دوران حکومت متوکل بود؛ همانند رها کردن ((شیر)) در مجلس، رها کردن مار در آستین افراد، شکستن ظرف پر از ((عقرب)) در مجلس و ...
مدت سلطنت متوکل چهارده سال و نه ماه و نه روز طول کشید تا این که جمعی از اتراک با همکاری پسرش ((منتصر)) به قصر متوکل حمله ور شدند و او را به همراه وزیرش ((فتح بن خاقان)) در شب چهارشنبه، سوم ((ماه شوال|شوال)) سال 247، کشت
ند.
+__متوکل در سال 236 دستور داد که حرم مطهر و بارگاه ((لقب سیدالشهداء|حضرت سید الشهداء علیه السلام)) را با زمین هموار ساتند و به منو زراعت آب بر آن بست ولی هر چه تلاش کردند آبها به سمت روضه منوره جاری نشد و فقط اطراف قبر اّن حضرت می چرخید و این مسئله مایه حیرت مردم شده بود بدین جهت به سرزمین مقدس ((کربلا)) و روضه منوره حائر می گویند. __
-با جلوس متوکل ه جانشینی ردرش ((واثق)) ، خلافت مرحله تازه‏ای سید که عموماً آن را مرل نحطاط شمرد‏اند. او از آغاز خلفت خود، آزارها و شکجه‏هایی که برای زمایش عقی د مو موق بودن قرآن به مردم می‏دادند، جلوگیری کرد و اجازه داد که جس بن نر خزاعی ب خاک سپرده شود.
سپس
اتقاد داشن به ملوق بودن قرآن و بحث در اصول سنتی ی را منوع ساخت بدین ترتیب، اصول کلی متزی را مکوم کد.
برای آن که مبارز با خطاها را مؤثرتر سازد ز گرهی خطیبا و لمای یی دوت کرد ک بر منرها به رد اصول عقای متزلیان یا طرداران مهب ختیار تفویض بپردان. />کن مخالف نسبت به معتزلیان ا تدبیرهی ک ر ضد شیعیان اتذ ده بود هماه شد. آرامگاه حضرت سید اهدا «ع» در کربا ویران و با خاک یکسان شد «236 ق / 851 م». مام دهم، حضرت های «ع» را از ینه ه سامرا آوردند. مام اگزیر تا آخر عمر در ای شهر زندگی کرد. سرانج خلیفه فرمان داد که هر کس به یکی از اصحاب یامر «» اسائ ادب کند، ه مجازات مرگ تازیانه محکوم شود.
+~~green:متوکل شمنی رخته ای ا امیرلمین و اهلیت و ور کی با یعی د گونه ای که س ری روا شیه دوران ات توکل ا.~~
__اما هاد یه الام دتر موکل ا مین ه ((ارا)) ک خلافت اار، ر اّنجا ت مدود شدید و اار راوان قار ره و ا ایان عمر جر به اام ر ان هر ند.__
-اون ر ین متوکل در بی سال های 235 - 239 ق / 850 - 853 م، فرمان هایی صادر کرد که بر طبق آن، مسیحیا و یهودیان ناگزیر شدند نشانه‏هایی را ک پیشتر برای باز شناخته شد آنان از مسلمانان وضع شده ود و غالباً از ماعات آن‌ها خودداری ی‏کردند، کملاً رعایت کنند؛ ه‌خصوص از این که در دستگاه‌های اداری شاغل باشند یا فرزندان خود را به آموزشگاه‌هایی بفرستند که زبان عربی ا گیرن، من شدند و مقصود از این همه سختگیری آن بو که جوان و ترسایان کاملاً از مسلمانن جدا شوند؛ ولی در عین حال آزادی‌هایی که از صدر اسلام از آن‌ها برخوردار بودند به حال خود باقی ماند.
با وجود این باید گفت که ف
رمان متوکل در حق تمای سیحیان یکسا اجرا نمی‏شد؛ زیرا هنامی ک قبطیای در مر مئل اداز‌گیری‌های باا و پیین رفتن سطح آب رود نیل ند ز کار برکنار ردد و حفر ترعهای در را را به محیان سپردند و همچنین ریاست خادما یفه در کاخش ه خص میی بد.
+ لطن متوکل هار ده سا و نه اه نه وز و کید ا این که با همکاری ر ((منصر)) ب جی از اراک به قر متوکل حم ر شدن ا ر را ویرش ((فتح بن ان)) د ب چهاربه، سوم ((ما ال|شو)) 247، کد.
-ا ن که ک یات دینی م ب یشییان خد را یار کرد ، ا یروی وق و سلیه آنا برا ساختن نی با که ت رشت. +وخی های طرناک از بر هی رای دوران حکوم مک بو اند رها کن ((یر)) در ، ا کن ار ر آستی اراد شکستن پ از (()) ر ل. . .
-در ((سامراء))، متوکل پس از ساختن کاخی در کنار قصر سابق خلیفه و یک مسجد بسیار بزرگ که مناره آن به نام «مَلویّه» با پله‏های مارپیچ گرداگرد آن، شهرت داشت و هنوز باقی است، با این وجود در پایان سلطنت خود مجموعه ساختمان های معتصمی را ترک گفت و شهر تازه‏ای در شمال سامرا بنا کرد و آن را به نام خود جعفریه نامید.  
-در این شهر کاخ تازه خلافت، مسجد جامع، خانه‏ها و سرباز خانه‏هایی ساخته شد. همچنین برای پسران خود کاخ های مجللی بنا کرد که بعضی از آن ها در جنوب مجموعه قدیمی جای داشتند.  
-بدین ترتیب شهر تازه‏ای به طول حدود سی کیلومتر از فعالیت های ساختمانی او فراهم آمد که به گفته وقایع نگاران، بعدها وسعت بیشتری پیدا کرد. 
 +!آغاز انحطاط
 +با جلوس متوکل که جانشین برادرش ((واثق)) شد، خلافت به مرحله ی تازه‏ای رسید که عموماً آن را مرحله انحطاط شمرده‏اند.
-ر ی ک ها ممانی‏ایی گزا ی‏شد که یا آنها ه عنوان مایشه هایی از ج بی ی خاطره‏ها قی ماد. مرو ری ین ن ا ی ک نه وران ((|مُْزّ))، ر خلیفه، شد.
ی بارع ها که نا سنت قدیمی به صت ظ اد ی‏، ب شریفا یید روز افزون مرا بو ا ه چ بیت ت شکه فمانروا در مع ماهده همان واع ود.
ر مین وره د که مات مقرات خا برای ور ر ار خلی م د، که یکی آنها ویدن یم ت کاه یا ود.
+!!ر با معتزیان
ا
از از خلاف خد ا آزاها شنههایی که م برای آزی قیه‏شان مرد ملو ن قن ی‏داد وگیری کرد ه اد ک ر خزاعی به په شود.
پ اعا ان به ود ن و بث ر اول سنتی دی را مو ات، بدین رتی کمی معلی ا محو کد.
رای که ماه ا خطاه را مرر زد، ا گروهی خطیبا علمی یی دعت کد که منبرها ب د کردن اصل عقاید معتزیا یا طراران مذهب ختیار فویض بپردازند.
 +!!بر خورد با شیعیان
 +واکنش مخالف نسبت به معتزلیان، با تدبیرهایی که بر ضد شیعیان اتخاذ شده بود، همراه شد. آرامگاه حضرت سید الشهدا «ع» در کربلا ویران و با خاک یکسان شد «236 ق / 851 م»، امام دهم، حضرت علی هادی «ع» را از مدینه به سامرا آوردند که این امام ناگزیر تا زمان شهادتش در این شهر زندگی کرد؛ سرانجام خلیفه فرمان داد که هر کس به یکی از اصحاب پیامبر «ص» اسائه ادب کند، به مجازات مرگ با تازیانه محکوم شود.
 +!!برخورد با مسیحیان و یهودیان
 +افزون بر این، متوکل در بین سال های 235 - 239 ق / 850 - 853 م، فرمان هایی صادر کرد که بنابر آن فرامین، مسیحیان و یهودیان ناگزیر شدند که نشانه‏هایی را که پیشتر برای باز شناخته شدن آنان از مسلمانان وضع شده بود و غالباً از مراعات آن ها خودداری می‏کردند، کاملاً مراعات کنند.
 +به خصوص این که در دستگاه اداری وظیفه‏ای بر عهده داشته باشند، یا فرزندان خود را به آموزشگاه هایی بفرستند که زبان عربی فرا گیرند، منع شدند و مقصود از این همه سختگیری آن بود که جهودان و ترسایان کاملاً از مسلمانان جدا باشند، ولی در عین حال آزادی هایی که از صدر اسلام از آن ها برخوردار بودند به حال خود باقی بماند.
 +!!!یک استثناء
 +با وجود این باید گفت که فرمان متوکل در حق تمامی مسیحیان یکسان اجرا نمی‏شده است، زیرا هنگامی که قبطیانی در مصر مسئوول اندازه گیری های بالا و پایین رفتن سطح آب رود نیل بودند، از کار برکنار کردند و حفر ترعه‏ای در عراق را به مسیحیان سپردند و همچنین ریاست خادمان خلیفه در کاخش به عهده شخصی مسیحی بود.
 +با آن که متوکل سیاست دینی مخالف با پیشینیان خود را اختیار کرده بود، اما از پیروی ذوق و سلیقه آنان برای ساختن بناهای با شکوه دست برنداشت.
 +!!سران ترک دردربار متوکل
 متوکل سخت متوجه شکوه و جلال بود و در حکومت نیز، جنبه کاملاً استبدادی داشت. او از جمله معدود خلفای عباسی است که مدت چند سال از این که وزیری به خدمت برگزیند، خودداری کرد و شخصاً به کارهای کشور می‏پرداخت.  متوکل سخت متوجه شکوه و جلال بود و در حکومت نیز، جنبه کاملاً استبدادی داشت. او از جمله معدود خلفای عباسی است که مدت چند سال از این که وزیری به خدمت برگزیند، خودداری کرد و شخصاً به کارهای کشور می‏پرداخت.
 با وجود این در کاخش در کنار سران ترکی که منصب حاجبی داشتند، ترکان به عنوان ندیم و دبیر مورد مهر قرار می گرفتند، از جمله فتح بن خاقان معروف، و نیز مدیر و مدبری همچون عبیدالله بن یحیی بن خاقان که سبب شد بار دیگر سنت وزارت تجدید شود. با وجود این در کاخش در کنار سران ترکی که منصب حاجبی داشتند، ترکان به عنوان ندیم و دبیر مورد مهر قرار می گرفتند، از جمله فتح بن خاقان معروف، و نیز مدیر و مدبری همچون عبیدالله بن یحیی بن خاقان که سبب شد بار دیگر سنت وزارت تجدید شود.
 موقعیتی که سران ترک در دربار داشتند، همراه با رقابتی که میان پسران خلیفه وجود داشت، سبب مرگ فرمانروایی شد که یکی از مستبدترین و در عین حال مقتدرترین شخصیت های سلسله عباسی بود.  موقعیتی که سران ترک در دربار داشتند، همراه با رقابتی که میان پسران خلیفه وجود داشت، سبب مرگ فرمانروایی شد که یکی از مستبدترین و در عین حال مقتدرترین شخصیت های سلسله عباسی بود.
 متوکل در شوال 247 ق / دسامبر 861 م، به دست سران ترکی که به هوا خواهی یکی از پسران او که نزدیک بود از جانشینی محروم شود، برخاسته بودند، به قتل رسید. متوکل در شوال 247 ق / دسامبر 861 م، به دست سران ترکی که به هوا خواهی یکی از پسران او که نزدیک بود از جانشینی محروم شود، برخاسته بودند، به قتل رسید.
 +منابع:
 +مروج الذهب مسعودی، ج 4، ص 3.
-((مطلب مرتبط با موضوع :)) 
-منب:
مروج اله معوی ج 4 3.
+!~~blue:همچنین بینی:~~
*((کاهی ملل و ه جفیه))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 03 شهریور 1385 [19:22 ]   28   آآوا رسا      جاری 
 چهارشنبه 25 مرداد 1385 [09:56 ]   27   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 مرداد 1385 [09:40 ]   26   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 مرداد 1385 [09:39 ]   25   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 مرداد 1385 [09:34 ]   24   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 مرداد 1385 [09:32 ]   23   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [16:07 ]   22   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [16:05 ]   21   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [13:54 ]   20   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [13:43 ]   19   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [13:40 ]   18   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [13:39 ]   17   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [13:20 ]   16   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [13:19 ]   15   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [13:10 ]   14   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [13:04 ]   13   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [12:48 ]   12   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [12:42 ]   11   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [12:25 ]   10   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [12:21 ]   9   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 مرداد 1384 [18:37 ]   8   امیرحسین محمدیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 مرداد 1384 [18:29 ]   7   امیرحسین محمدیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 مرداد 1384 [18:26 ]   6   امیرحسین محمدیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [06:32 ]   5   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [12:29 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 جمعه 20 آذر 1383 [18:09 ]   3   admin      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [10:20 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 شهریور 1383 [11:06 ]   1   شیدا سمیع      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..