منو
 کاربر Online
749 کاربر online
تاریخچه ی: متوکل خلیفه عباسی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-43Lines: 1-52
-دهمین نفر از خلفای عباسی (متوکل) پسر ((معتصم ))است زندگی او آکنده از شرارت نفس و ظلم و ستم مخصوصاً به علویّین است.
پیوسته زائران مشاهده مشرّفه را تحت فشار قرار می داد و فتح بن خاقان که وزیرش بود با او همدستی می کرد در روایتی از ((امیرالمؤمنین|امیر المومنین علیه السلام ))نقل شده ست که حضرت فرموده است: دهمین نفر از خلفای عباسی کافرترین آنهاست.
+V{maketoc}
__''متوکل خلیفه عباسی «232 - 247 ق / 847 - 861 م»__''

دهمین نفر از خلفای عباسی (متوکل) پسر ((معتصم)) است زندگی او آکنده از شرارت نفس و ظلم و ستم مخصوصاً به علویّین است.
پیوسته زائران مشاهده مشرّفه را تحت فشار قرار می داد و فتح بن خاقان که وزیرش بود با او همدستی می کرد در روایتی از ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امیر المومنین علیه السلام)) نقل شده ست که حضرت فرموده است: __~~green:دهمین نفر از خلفای عباسی کافرترین آنهاست. ~~__

__متوکل در سال 236 دستور داد که حرم مطهر و بارگاه ((لقب سیدالشهداء|حضرت سید الشهداء علیه السلام)) را با زمین هموار ساختند و به منظور زراعت آب بر آن بست ولی هر چه تلاش کردند آبها به سمت روضه منوره جاری نشد و فقط اطراف قبر اّن حضرت می چرخید و این مسئله مایه حیرت مردم شده بود بدین جهت به سرزمین مقدس ((کربلا)) و روضه منوره حائر می گویند. __
-متوکل د سل 236 ت اد ک مر و بارگاه ((لقب سیاداء|حضرت سید الشهداء ))علیه الام با زین هموار ساختند و ه منور زرع ب بر ن ت ولی چه تلا کدن ا به سمت ر منه ار فق ااف ر اّن ت می چیدو ای ایه حیرت مرد ده بو دین ج به زمین مقد کربلا وضه منوره ئر می ویند. +~~green:متوکل دمنی ستاه ی ا ایمنین و اهلبی طر کلی با شیعیا ا به گنه ای که سخت رین وزگار یعه ورن لفت متوکل به است.~~
__
امم هدی لیه لام به دستور کل از مدین ه ((امراء)) ک خاف اار، ر اّن حت محدودیت ید و ازار ا رار گره، و ا پیان عمر مجب به قمت د ان هر دند.__
-متوکل دشمنی سرسختانه ای با امیرالمومنین واهلبیت وبطورکلی باشیعیان داشت به گونه ای که سخت ترین روزگارشیعه ،دوران خلافت متوکل بوده است. 
-امام هادی علیه السلام به دستور متوکل ازمدینه به سامرا،مرکزخلافت احضار،ودر اّنجاتحت محدودیت شدید و اّزار فراوان قرارگرفته،وتا پایان عمر مجبور به اقامت دراّن شهرشدند.  
-شوخی های خطرناک از برنامه های رایج دوران حکومت متوکل بود همانند رها کردن شیر در مجلس، رها کردن مار در آستین افراد، شکستن ظرف پر از عقرب در مجلس. . .  
 مدت سلطنت متوکل چهار ده سال و نه ماه و نه روز طول کشید تا این که با همکاری پسرش ((منتصر)) با جمعی از اتراک به قصر متوکل حمله ور شدند و او را به همراه وزیرش ((فتح بن خاقان)) در شب چهارشنبه، سوم ((ماه شوال|شوال)) سال 247، کشتند.  مدت سلطنت متوکل چهار ده سال و نه ماه و نه روز طول کشید تا این که با همکاری پسرش ((منتصر)) با جمعی از اتراک به قصر متوکل حمله ور شدند و او را به همراه وزیرش ((فتح بن خاقان)) در شب چهارشنبه، سوم ((ماه شوال|شوال)) سال 247، کشتند.
-ناب: />رو له مسدی، 4 3. +شخی های خطرناک از بنامه های رایج دران حکوم موکل ود همنند رها کردن ((شیر)) در مجلس را کردن مار در آستین افراد، کستن رف پ از ((عقرب)) در مجلس. . .
-__''متوکل خلیفه عباسی «232 - 247 ق / 847 - 861 م»__'' 
-با جلوس متوکل که جانشین برادرش ((واثق)) شد، خلافت به مرحله تازه‏ای رسید که عموماً آن را مرحله انحطاط شمرده‏اند. او از آغاز خلافت خود از آزارها و شکنجه‏هایی که به مردم برای آزمایش عقیده‏شان در مورد مخلوق بودن قرآن می‏دادند، جلوگیری کرد و اجازه داد که جسد ابن نصر خزاعی به خاک سپرده شود. +!آغاز انحطاط
با جلوس متوکل که جانشین برادرش ((واثق)) شد، خلافت به مرحله ی تازه‏ای رسید که عموماً آن را مرحله انحطاط شمرده‏اند.

!!برخورد با معتزلیان
او از آغاز خلافت خود از آزارها و شکنجه‏هایی که به مردم برای آزمایش عقیده‏شان در مورد مخلوق بودن قرآن می‏دادند، جلوگیری کرد و اجازه داد که جسد ابن نصر خزاعی به خاک سپرده شود.
 سپس اعتقاد داشتن به مخلوق بودن قرآن و بحث در اصول سنتی دین را ممنوع ساخت، و بدین ترتیب اصول کلامی معتزلی را محکوم کرد.  سپس اعتقاد داشتن به مخلوق بودن قرآن و بحث در اصول سنتی دین را ممنوع ساخت، و بدین ترتیب اصول کلامی معتزلی را محکوم کرد.
-او برای آن که مبارزه با خطاها را مؤثرتر سازد، از گروهی خطیبان و علمای دینی دعوت کرد که در منبرها به رد کرد اصول عقاید معتزلیان یا طرفداران مذهب اختیار و تفویض بپردازند. +او برای آن که مبارزه با خطاها را مؤثرتر سازد، از گروهی خطیبان و علمای دینی دعوت کرد که در منبرها به رد کردن اصول عقاید معتزلیان یا طرفداران مذهب اختیار و تفویض بپردازند.
 +!!بر خورد با شیعیان
 واکنش مخالف نسبت به معتزلیان، با تدبیرهایی که بر ضد شیعیان اتخاذ شده بود، همراه شد. آرامگاه حضرت سید الشهدا «ع» در کربلا ویران و با خاک یکسان شد «236 ق / 851 م»، امام دهم، حضرت علی هادی «ع» را از مدینه به سامرا آوردند که این امام ناگزیر تا زمان شهادتش در این شهر زندگی کرد؛ سرانجام خلیفه فرمان داد که هر کس به یکی از اصحاب پیامبر «ص» اسائه ادب کند، به مجازات مرگ با تازیانه محکوم شود.  واکنش مخالف نسبت به معتزلیان، با تدبیرهایی که بر ضد شیعیان اتخاذ شده بود، همراه شد. آرامگاه حضرت سید الشهدا «ع» در کربلا ویران و با خاک یکسان شد «236 ق / 851 م»، امام دهم، حضرت علی هادی «ع» را از مدینه به سامرا آوردند که این امام ناگزیر تا زمان شهادتش در این شهر زندگی کرد؛ سرانجام خلیفه فرمان داد که هر کس به یکی از اصحاب پیامبر «ص» اسائه ادب کند، به مجازات مرگ با تازیانه محکوم شود.
 +!!برخورد با مسیحیان و یهودیان
 افزون بر این، متوکل در بین سال های 235 - 239 ق / 850 - 853 م، فرمان هایی صادر کرد که بنابر آن فرامین، مسیحیان و یهودیان ناگزیر شدند که نشانه‏هایی را که پیشتر برای باز شناخته شدن آنان از مسلمانان وضع شده بود و غالباً از مراعات آن ها خودداری می‏کردند، کاملاً مراعات کنند.  افزون بر این، متوکل در بین سال های 235 - 239 ق / 850 - 853 م، فرمان هایی صادر کرد که بنابر آن فرامین، مسیحیان و یهودیان ناگزیر شدند که نشانه‏هایی را که پیشتر برای باز شناخته شدن آنان از مسلمانان وضع شده بود و غالباً از مراعات آن ها خودداری می‏کردند، کاملاً مراعات کنند.
 به خصوص این که در دستگاه اداری وظیفه‏ای بر عهده داشته باشند، یا فرزندان خود را به آموزشگاه هایی بفرستند که زبان عربی فرا گیرند، منع شدند و مقصود از این همه سختگیری آن بود که جهودان و ترسایان کاملاً از مسلمانان جدا باشند، ولی در عین حال آزادی هایی که از صدر اسلام از آن ها برخوردار بودند به حال خود باقی بماند.  به خصوص این که در دستگاه اداری وظیفه‏ای بر عهده داشته باشند، یا فرزندان خود را به آموزشگاه هایی بفرستند که زبان عربی فرا گیرند، منع شدند و مقصود از این همه سختگیری آن بود که جهودان و ترسایان کاملاً از مسلمانان جدا باشند، ولی در عین حال آزادی هایی که از صدر اسلام از آن ها برخوردار بودند به حال خود باقی بماند.
 +!!!یک استثناء
 با وجود این باید گفت که فرمان متوکل در حق تمامی مسیحیان یکسان اجرا نمی‏شده است، زیرا هنگامی که قبطیانی در مصر مسئوول اندازه گیری های بالا و پایین رفتن سطح آب رود نیل بودند، از کار برکنار کردند و حفر ترعه‏ای در عراق را به مسیحیان سپردند و همچنین ریاست خادمان خلیفه در کاخش به عهده شخصی مسیحی بود. با وجود این باید گفت که فرمان متوکل در حق تمامی مسیحیان یکسان اجرا نمی‏شده است، زیرا هنگامی که قبطیانی در مصر مسئوول اندازه گیری های بالا و پایین رفتن سطح آب رود نیل بودند، از کار برکنار کردند و حفر ترعه‏ای در عراق را به مسیحیان سپردند و همچنین ریاست خادمان خلیفه در کاخش به عهده شخصی مسیحی بود.
 با آن که متوکل سیاست دینی مخالف با پیشینیان خود را اختیار کرده بود، اما از پیروی ذوق و سلیقه آنان برای ساختن بناهای با شکوه دست برنداشت. با آن که متوکل سیاست دینی مخالف با پیشینیان خود را اختیار کرده بود، اما از پیروی ذوق و سلیقه آنان برای ساختن بناهای با شکوه دست برنداشت.
-ر ((سار)) متوکل از ساخت کی ر کار صر اب لیفه و یک مسجد بسیار زرگ ک منه ن به نام «مَلویّه» با له‏های ماپیچ گداگرد آن شهرت داشت و هو اقی ست، با ین وو ر ایان سنت خد ممو ساتمان هی متصمی ا ک ت و هر تازه‏ای د ل امرا بنا کرد و ن ا به نام عریه نامید.
این هر کاخ زه خاف، مسد جا، خانه‏ها رباز انه‏هیی ات شد. همچنین را پران ود کاخ ی مجلی بن کرد که ی آن ها د نو مجمعه یی ای داشتند.
بدی
رب شر تازی ه طول حدد ی یلوتر فالیت های اختمانی فام د که به فه وقیع نگارن عدها وعت یری پیدا کد.
+!!را ترک ربار متوکل
وکل سخت وه که لال ب و در کمت نی نبه کاملا ابداد داشت. او از جمله عدو لفای بای ک ت چد ا این که ویی ه دت رگزیند اری کرد و صاً به کای کر می‏پرداخت.
وجود این ر کاخش کا سا ک که نب ابی اتد، رکان ه عنوان یم دبی مورد مهر ق می گفند جمه ح ب اقان روف، نیز ی و دری همو یالله ن یحیی ا که سبب ش ار یگر ن وات ید ود.
 +موقعیتی که سران ترک در دربار داشتند، همراه با رقابتی که میان پسران خلیفه وجود داشت، سبب مرگ فرمانروایی شد که یکی از مستبدترین و در عین حال مقتدرترین شخصیت های سلسله عباسی بود.
 +متوکل در شوال 247 ق / دسامبر 861 م، به دست سران ترکی که به هوا خواهی یکی از پسران او که نزدیک بود از جانشینی محروم شود، برخاسته بودند، به قتل رسید.
-در این کاخ ها مهمانی‏هایی برگزار می‏شد که یاد آنها به عنوان نمایشگاه هایی از تجملات بی نظیر در خاطره‏ها باقی ماند. معروف ترین این جشن ها مراسمی که در ختنه سوران ((معتز|مُعْتَزّ))، پسر خلیفه، برگزار شد.
حتی بارعام ها، که بنا بر سنت قدیمی به صوت منظم داد می‏د، با تشریفات پیچیده روز افزون همراه بود تا هر چه بیشتر عظم و شکوه فرمانروا در معرض مشاهده همگان واقع شود.
در هم
ین وره بود که مراعات مقررات خاص برا ضور ر برابر خلفه مسوم شد، که یکی از آنها پوشیدن نیم تنه کوتاه سیاه بود.
+منابع:
مرو اهب معودی، 4، 3.
-متوکل سخت متوجه شکوه و جلال بود و در حکومت نیز، جنبه کاملاً استبدادی داشت. او از جمله معدود خلفای عباسی است که مدت چند سال از این که وزیری به خدمت برگزیند، خودداری کرد و شخصاً به کارهای کشور می‏پرداخت.  
-با وجود این در کاخش در کنار سران ترکی که منصب حاجبی داشتند، ترکان به عنوان ندیم و دبیر مورد مهر قرار می گرفتند، از جمله فتح بن خاقان معروف، و نیز مدیر و مدبری همچون عبیدالله بن یحیی بن خاقان که سبب شد بار دیگر سنت وزارت تجدید شود. 
-موقعیتی که سران ترک در دربار داشتند، همراه با رقابتی ه میا پسران خلیه وجود داشت، سبب مرگ غم انگیز فرمانروایی شد که یکی از مستبدترین و در عین حال مقتدرترین شخصیت های سلسله عباسی بود.
متوکل در شوال 247 ق / دسامبر 861 م، به دست سران ترکی که به هوا خواهی یکی از پسران او که نزدیک بد از حق جاشیی محروم شد، برخاسته ود، به قتل رسید.
+ />!~~blue:همچنی ببینید:~~
*((کاخهای ج و شر ه)) />

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 03 شهریور 1385 [19:22 ]   28   آآوا رسا      جاری 
 چهارشنبه 25 مرداد 1385 [09:56 ]   27   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 مرداد 1385 [09:40 ]   26   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 مرداد 1385 [09:39 ]   25   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 مرداد 1385 [09:34 ]   24   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 مرداد 1385 [09:32 ]   23   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [16:07 ]   22   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [16:05 ]   21   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [13:54 ]   20   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [13:43 ]   19   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [13:40 ]   18   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [13:39 ]   17   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [13:20 ]   16   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [13:19 ]   15   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [13:10 ]   14   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [13:04 ]   13   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [12:48 ]   12   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [12:42 ]   11   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [12:25 ]   10   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [12:21 ]   9   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 مرداد 1384 [18:37 ]   8   امیرحسین محمدیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 مرداد 1384 [18:29 ]   7   امیرحسین محمدیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 مرداد 1384 [18:26 ]   6   امیرحسین محمدیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [06:32 ]   5   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [12:29 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 جمعه 20 آذر 1383 [18:09 ]   3   admin      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [10:20 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 شهریور 1383 [11:06 ]   1   شیدا سمیع      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..