منو
 کاربر Online
991 کاربر online
تاریخچه ی: متوکل خلیفه عباسی

تفاوت با نگارش: 11

Lines: 1-49Lines: 1-52
 +V{maketoc}
 __''متوکل خلیفه عباسی «232 - 247 ق / 847 - 861 م»__'' __''متوکل خلیفه عباسی «232 - 247 ق / 847 - 861 م»__''
-دهمین نفر از خلفای عباسی (متوکل) پسر ((معتصم)) و. زندگی او آکنده از شرارت نفس و ظلم و ستم مخصوصاً به علویان و.
پیوسته زائران مشاهده مشرّفه را تحت فشار قرار می داد و فتح بن خاقان که وزیرش بود با او هم دستی می کرد. />در روایتی از ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امیر المومنین علیه السلام)) نقل شده است که فرمود:
~~green:دهمین نفر از خلفای عباسی کافرترین آنهاست. ~~
+دهمین نفر از خلفای عباسی (متوکل) پسر ((معتصم)) ت زندگی او آکنده از شرارت نفس و ظلم و ستم مخصوصاً به علویّین ت.
پیوسته زائران مشاهده مشرّفه را تحت فشار قرار می داد و فتح بن خاقان که وزیرش بود با او همدستی می کرد در روایتی از ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امیر المومنین علیه السلام)) نقل شده ست که حضرت فرموده است: __~~green:دهمین نفر از خلفای عباسی کافرترین آنهاست. ~~__
-متوکل در سال 236 دستور داد که :
''===
حرم مطهر و بارگاه ((لقب سیدالشهداء|حضرت سید الشهداء علیه السلام)) را با زمین هموار ساند و بی زراعت آب بر آن بست؛ ولی هر چه تلاش کردند آب به سمت روضه منوره جاری نشد و فقط اطراف قبر اّن حضرت میچرخید. این مسئله مایه حیرت مردم شده بود؛ بدین جهت به سرزمین مقدس ((کربلا)) و روضه منوره حائر میگویند. ===''
متوکل دشمنی سرسختانه‌ای با امیرالمؤمنین و اهل بیت و به طور کلی با شیعیان داشت؛ به گونه‌ای که سخت‌ترین روزگار شیعه، دوران خلافت متوکل بوده است.
+__متوکل در سال 236 دستور داد که حرم مطهر و بارگاه ((لقب سیدالشهداء|حضرت سید الشهداء علیه السلام)) را با زمین هموار ساتند و به منو زراعت آب بر آن بست ولی هر چه تلاش کردند آبها به سمت روضه منوره جاری نشد و فقط اطراف قبر اّن حضرت می چرخید و این مسئله مایه حیرت مردم شده بود بدین جهت به سرزمین مقدس ((کربلا)) و روضه منوره حائر می گویند. __
-((امام هادی )) علیه السلام به دستور متوکل از مدینه ه ((سامراء)) مرکز خلافت احضار و در اّن جا تحت محدودیت دید و اّزار فوان قرار گرفت و تا پایان عمر مجبور به اقامت در اّن شهر شد.
شوخ
ی هی خطرناک از برنامه های رایج دوران حکومت متوکل بود؛ همنند رها کردن ((شیر)) در مجلس، رها کردن مار در آستین افراد، شکستن ظرف پر از ((عقرب)) در مجلس و ...
مدت سلطنت متوکل ''چه
ارده سال و نه ماه و نه روز ''طول کشید تا این که جمعی از اتراک با همکاری پسرش ((منتصر)) به قصر متوکل حمله ور شدند و او را به هماه وزیرش ((فتح بن خاقان)) در شب چهارشنبه، سوم ((ماه شوال|شوال)) سال 247، کشتند.
با ج
لوس متوکل به جانشینی برادرش ((واثق)) ، خلافت به مرحله تازه‏ای سید که عموماً آن ا __مرحله انحطاط __شمرده‏اند. او از آغاز خلافت ود، از آزارها و شنجه‏هایی که برای آزمایش عقیه‏ در مورد مخلوق بودن قرآن به مردم می‏دادند، جلوگیری کرد و اجازه داد که جسد''=== ابن نصر خزاعی ===''به خاک سپرده شود.
سپس اع
تقاد داشتن به مخلوق بودن قرآن و بحث در اصول سنتی دین را ممنوع ساخت و بدین ترتیب، اصول کلامی معتزلی را محوم کر.
برای آن که مب
ارزه ا خطاها را مؤثرتر سازد، از گروهی خطیبان و عم دینی دعوت کر که بر منبرها ه رد اصول عقاید عتزلیان یا طرفداران مذهب اختیار و تفویض بپردازند.
__وا
کنش مخالف نسبت ب متزلیان: __
''===آرام
اه حضرت سید الشهدا «ع» در کربلا ویران و با خاک یکسن شد «236 ق / 851 م»
امام دهم، حضرت هادی «ع» را از دینه به سارا آوردند. امام ناگزیر تا آخر عمر در این شهر زندگی کرد. ===''
سرانجام خلیفه فرمان داد که هر کس به یکی از اصحاب پیامبر «ص» اسائه ادب کند، به مازات مر ا تازیانه محکوم شود.
__ف
رمان هایی که متوکل صار کرد :__
مسی===حیان و یهودیان ناگزیر شدند نشانه‏هایی را که پیشتر برای باز شناخته شدن آنان از مسلمانان وضع شده بود و غالباً از مرات آن‌ها خوددار می‏کردند، کملاً رعایت کنند؛ به‌خصوص از این که در دستگاه‌های اداری شاغل باشند یا فرزندان خود را به آموزشگاه‌هایی بفرستند که زبان بی فرا گیرند، منع شدند و مقصود ز ای همه سختگیری آن بود که جهودان و تایان کاملً از مسلمانان جدا شوند؛ ولی ر ین حال آزادی‌هیی ک از صدر اسام از آن‌ها برخردار بوند به حال خود باقی مان.=== />با وجو ین باید گفت که فمان متوکل در حق تمامی سیحیان یکسان جرا نمی‏شد؛ زیرا هنگامی که قطیانی در مصر مسئول اندازه‌گیری‌های بالا و پایین رفتن سطح آب رود نیل بودند، از کار برکنار کردند و حفر ترعه‏ای در عراق را به میحیان سپردند و همچنین ریاست خادان لیفه در کاخش به عهد شخصی مسیحی بود.
+~~green:متوکل دمنی رتانه ای ا امیرالممنین و اهلبیت و بور کلی با شییان اشت ه گونه ای که سخت ترین روزگار یع، دورن لات متوکل بده اس.~~
__امام هادی عیه اسلام به دتور متوکل ا مدینه به ((سامرا))، مرک خلافت اار، و د انجا ت مدودی دی ازار راون قا فته و تا ایان مر مبور به اقام در ان هر شدد.__
- ن که متوکل سیاست دیی خالف با پیشینیان خود را اختیار کرده ود، اا از پیروی ذق و سلیقه آا برای ساخت بناهای ا شکوه ست رنداشت.
در ((سامراء))، مت
وکل پس از ساختن کخی در کنار قصر سابق خلیه و یک سجد بسیار بزرگ که مناره آن به نام ''«مَلویّه»'' با پله‏هی مارپیچ گرداگرد آن، شهرت داشت هنوز باقی است با این وجود در پیان سلطنت خود مجموعه ساتمان های معتصمی را ترک گف و شهر تازی در شمل امرا با کرد و ن به نم خود جعفریه ناید. />در این هر کاخ تازه خلافت، مجد جامع، خانه‏ها و سرباز خانه‏هایی اخته شد. مچنین ای پران خود کاخ ای مجللی بنا کرد که عضی آ ها در جنوب مجموعه قدیمی جای داشتند.
بدین ترتیب شه تازه‏ا به طول حدود سی کیلومتر از عالیت های اختای و فرام م ک ه گفته وقاع ناران، بعدها وسعت بیشتری یدا کرد.
+م لطنت متوکل ار ده ا و ه ا نه و ول کید تا ای ک با همکاری پرش ((نتر)) ا جمعی ا اتراک ه ر موکل مه و ن و ا را ه هماه وزیش (( ن خاان)) د هارشنبه، سوم ((اه ا|وا)) 247، شتد.
-ر ای کاخ ها مهمانیهایی گزار ی‏د که یا آنها به نوان نمایشگاه هایی ز تجملات بی نیر در خاطر‏ها ای مند. مرو ری ین جشن ها مراسی ک در ختنه سورن ((مز|مُعْتَزّ))، پر لیفه رگزار شد.
حت
بارعام ها، که بنا بر نت قدیمی ه صورت منظم دده می‏، با تشریات پییده روز افزون همراه بود ا هر چه بشتر عظمت و شکوه فمنروا ر عرض مشاهه همگن واقع شود.
د
ر همین وره بود که مراعات مقرات خاص برای حضور در برابر خلیفه مرسوم شد، که یکی از آنها پوشیدن نیم تنه کوتاه سیاه بود.
+خی های رک ا بنامه های ای دورا کم موک هماد رها کرن ((ی)) ر مل، رها کرن مر د تین افراد، شکن رف ر ا ((قر)) در ملس. . . />
-متوکل سخت متوجه شکوه و جلال بود و در حکومت نیز، جنبه کاملاً استبدادی داشت. 
-:: ^او از جمله معدود خلفای عباسی است که مدت چند سال از این که وزیری به خدمت برگزیند، خودداری کرد و شخصاً به کارهای کشور می‏پرداخت. ^::با وجود این در کاخش در کنار سران ترکی که منصب حاجبی داشتند، ترکان به عنوان ندیم و دبیر مورد مهر قرار می گرفتند،  
-از جمله ''===فتح بن خاقان ===''معروف، و نیز مدیر و مدبری همچون ''===عبیدالله بن یحیی بن خاقان ===''که سبب شد بار دیگر سنت وزارت تجدید شود. 
-موقیی که ان ک دربار اشت، هما با رابتی که مین پسران لیه وو دشت،'' ===سبب رگ فرمانایی شد که یک از ستبدتری در عین حال مقتدرترین یت های لسله عباسی بود. ===''
متو
ک ر شوا 247 ق / دسابر 861 م ب دست سرا ترکی که هوا خواهی یکی از پسران و که ندیک بود ا جانشینی محروم شود، برخاسته ودند، به قتل رسید.
+! ان />با و مک که انی ادش ((ا)) شد خلات ب رحله ی های سید ک موا را ره انا شمردهند.
 +!!برخورد با معتزلیان
 +او از آغاز خلافت خود از آزارها و شکنجه‏هایی که به مردم برای آزمایش عقیده‏شان در مورد مخلوق بودن قرآن می‏دادند، جلوگیری کرد و اجازه داد که جسد ابن نصر خزاعی به خاک سپرده شود.
 +سپس اعتقاد داشتن به مخلوق بودن قرآن و بحث در اصول سنتی دین را ممنوع ساخت، و بدین ترتیب اصول کلامی معتزلی را محکوم کرد.
 +او برای آن که مبارزه با خطاها را مؤثرتر سازد، از گروهی خطیبان و علمای دینی دعوت کرد که در منبرها به رد کردن اصول عقاید معتزلیان یا طرفداران مذهب اختیار و تفویض بپردازند.
-((ملب متب با وضوع :)) +!!بر خورد با شیعیان
واکنش
مالف نسبت به متزلیان، ب تدبیرهایی ک بر ضد شیعیان اتخاذ شده بود، همراه شد. آرامگاه حضرت سید الشهدا «ع» در کربلا ویران و با خاک یکسان شد «236 ق / 851 م»، امام دهم، حضرت علی هادی «ع» را از مدینه به سامرا آوردند که این امام ناگزیر تا زمان شهادتش در این شهر زندگی کرد؛ سرانجام خلیفه فرمان داد که هر کس به یکی از اصحاب پیامبر «ص» اسائه ادب کند، به مجازات مرگ با تازیانه محکوم شود.
 +!!برخورد با مسیحیان و یهودیان
 +افزون بر این، متوکل در بین سال های 235 - 239 ق / 850 - 853 م، فرمان هایی صادر کرد که بنابر آن فرامین، مسیحیان و یهودیان ناگزیر شدند که نشانه‏هایی را که پیشتر برای باز شناخته شدن آنان از مسلمانان وضع شده بود و غالباً از مراعات آن ها خودداری می‏کردند، کاملاً مراعات کنند.
 +به خصوص این که در دستگاه اداری وظیفه‏ای بر عهده داشته باشند، یا فرزندان خود را به آموزشگاه هایی بفرستند که زبان عربی فرا گیرند، منع شدند و مقصود از این همه سختگیری آن بود که جهودان و ترسایان کاملاً از مسلمانان جدا باشند، ولی در عین حال آزادی هایی که از صدر اسلام از آن ها برخوردار بودند به حال خود باقی بماند.
 +!!!یک استثناء
 +با وجود این باید گفت که فرمان متوکل در حق تمامی مسیحیان یکسان اجرا نمی‏شده است، زیرا هنگامی که قبطیانی در مصر مسئوول اندازه گیری های بالا و پایین رفتن سطح آب رود نیل بودند، از کار برکنار کردند و حفر ترعه‏ای در عراق را به مسیحیان سپردند و همچنین ریاست خادمان خلیفه در کاخش به عهده شخصی مسیحی بود.
 +با آن که متوکل سیاست دینی مخالف با پیشینیان خود را اختیار کرده بود، اما از پیروی ذوق و سلیقه آنان برای ساختن بناهای با شکوه دست برنداشت.
 +!!سران ترک دردربار متوکل
 +متوکل سخت متوجه شکوه و جلال بود و در حکومت نیز، جنبه کاملاً استبدادی داشت. او از جمله معدود خلفای عباسی است که مدت چند سال از این که وزیری به خدمت برگزیند، خودداری کرد و شخصاً به کارهای کشور می‏پرداخت.
 +با وجود این در کاخش در کنار سران ترکی که منصب حاجبی داشتند، ترکان به عنوان ندیم و دبیر مورد مهر قرار می گرفتند، از جمله فتح بن خاقان معروف، و نیز مدیر و مدبری همچون عبیدالله بن یحیی بن خاقان که سبب شد بار دیگر سنت وزارت تجدید شود.
 +موقعیتی که سران ترک در دربار داشتند، همراه با رقابتی که میان پسران خلیفه وجود داشت، سبب مرگ فرمانروایی شد که یکی از مستبدترین و در عین حال مقتدرترین شخصیت های سلسله عباسی بود.
 +متوکل در شوال 247 ق / دسامبر 861 م، به دست سران ترکی که به هوا خواهی یکی از پسران او که نزدیک بود از جانشینی محروم شود، برخاسته بودند، به قتل رسید.
 منابع:  منابع:
 مروج الذهب مسعودی، ج 4، ص 3. مروج الذهب مسعودی، ج 4، ص 3.
 +!~~blue:همچنین ببینید:~~
 +*((کاخهای مجلل و شهر جعفریه))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 03 شهریور 1385 [19:22 ]   28   آآوا رسا      جاری 
 چهارشنبه 25 مرداد 1385 [09:56 ]   27   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 مرداد 1385 [09:40 ]   26   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 مرداد 1385 [09:39 ]   25   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 مرداد 1385 [09:34 ]   24   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 مرداد 1385 [09:32 ]   23   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [16:07 ]   22   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [16:05 ]   21   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [13:54 ]   20   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [13:43 ]   19   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [13:40 ]   18   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [13:39 ]   17   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [13:20 ]   16   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [13:19 ]   15   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [13:10 ]   14   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [13:04 ]   13   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [12:48 ]   12   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [12:42 ]   11   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [12:25 ]   10   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [12:21 ]   9   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 مرداد 1384 [18:37 ]   8   امیرحسین محمدیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 مرداد 1384 [18:29 ]   7   امیرحسین محمدیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 مرداد 1384 [18:26 ]   6   امیرحسین محمدیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [06:32 ]   5   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [12:29 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 جمعه 20 آذر 1383 [18:09 ]   3   admin      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [10:20 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 شهریور 1383 [11:06 ]   1   شیدا سمیع      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..