d>
{picture
=tr> />
    
 منو
 کاربر Online
430 کاربر online
تاریخچه ی: مایع درمانی در سوختگی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-80Lines: 1-107
-__اع درای__ یکی از ادات هم اوی برای دران موم ((سوختگی)) می باشد.برای مای درمای در سوختگیها از(( محلول)) ((ینر لکتات)) ر صوت موجو نبودن , از ((سرم فیزیولوژی)) ( ((مال لین)) یا ((سر نکی)) 9/0 د ) استده ی‌شد. برای ((تزریق)) مایعات ید از یک ((کاتتر)) دا ((ری))ی برگ ( ((ژیوکت)) 14تا16gaue) اتاه کر. کاتر داخل یی را ای یکی ا ((سیارگ)) ی ((انام فوقانی)) ستا) تجیا احیه اد سوتگی وصل کرد یرا در ثات کرد و چسندن کتر یک ل چار وختگی بامکل وه خواهیم ب. به ع استعداد بیتر فونی شد و فای طر مر نباید برای زریق میعات ز ((ندام تای)) تا رد.
نوه محابه ین مای مورد نیا به ت ستگی و وزن صدوم بستی اته و برای الین وطفال متوت است.
+{DYNAMICMENU()}
__اژهاه__ />*((ژا پوت مو))
__
اات مبط__ />*((آفتاب سوختگی)) />*((اقداما الیه در سوختگی)) />*((در وتی)) />*((عمل یی کنده سی)) />*((ای برداری پوست)) />*((مقالات ید پزشکی)) />__کتاای رب__ />*((کابای پوست و مو)) />__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=60|انن پزشکی]__
__س
ایهای مربط__ />*سایتهی داخلی />**[http://community.iransalamat.com/|یاه ام لا رسای شکی ایان سات]
**[http://81.28.44.13/newver/postvamoo.asp|
یایی و ] />**[http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA|پوت (ویک پیا)] />**[http://www.kafsa.com/farsi/health/index.asp|بهدات وس]
**[http://tandorosti.com/PaperDetail.aspx?id=52|پیک
ندتی] />*یتی اری />**[http://www.iranhealers.com/attlas/post.htm|الس کی مصر به د بیمریهی و]
**[http://www.aad.org/default.htm|س
ای امی درماولوژی امیکا] />**[http://www.nsc.gov.sg/cgi-bin/WB_GroupGen.pl?id=33|مکز ین المللی پوست]
**[http://matrix.ucdavis.edu/|م
لب پای‌ای الوی]
**[http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/skinconditions.html|یمایهای وستی سای مدلاین] />**[http://www.iranderma.com/|نکاتی راع به ت از وست]
__
گالی تصوی__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گ
الی لوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=37|
شکی و سلامت]
-ble align= left>
+body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 +!مقدمه
 +__مایع درمانی__ یکی از اقدامات مهم اولیه برای درمان ((سوختگی)) می‌باشد. مایع درمانی شدید میزان مرگ و میر بیماران را طی 48 ساعت اول بعد از سوختگی کاهش می‌دهد. 50% مرگهای ناشی از سوختگی در خلال 10 روز اول رخ می‌دهند که مایع درمانی ناکافی یکی از علل عمده آن محسوب می‌شود.
 +!سرمهای مورد نیاز در مایع درمانی
 +برای مایع درمانی در سوختگیها از ((محلول رینگر لاکتات)) و در صورت موجود نبودن ، از سرم فیزیولوژی (((نرمال سالین)) یا ((سرم نمکی)) 9/0 درصد) استفاده می‌شود. همچنین ((سالین هیپرتونیک)) در 8 ساعت اول بیشتر بکار می‌رود.
 +!نحوه تزریق مایعات
 +برای تزریق مایعات باید از یک کاتتر داخل وریدی بزرگ ( ((آنژیوکت)) 14تا16gaue) استفاده کرد. کاتتر تزریق مایع را در ناحیه‌ای از پوست که دچار سوختگی است قرار ندهید مگر اینکه یک ((سیاهرگ)) مناسب در منطقه‌ای دیگر پیدا نکرده باشید. همیشه ارجحیت دارد که به عوض سیاهرگهای اندام تحتانی (پاها) کاتتر تزریق مایع را درون سیاهرگهای اندام فوقانی (‌دستها) قرار دهید حتی اگر اندام فوقانی دچار سوختگی بوده و اندام تحتانی سالم باشند. این به دلیل التهاب تقریباً حتمی در سیاهرگهای اندام تحتانی بوده و با ((عفونت و عوامل آن|ایجاد عفونت)) خطر مرگ و میر را زیاد خواهد کرد.
-!نحوه محاسبه مایع مورد نیاز برای بالغین:
یکی از فرمول های معروف که در بیشتر مراکز سوختگی برای محاسبه مایع درمانی مصدوم به کار می‌رود فرمول پارکلند است که بر طبق آن باید 4 ((میلی لیتر)) محلول رینگر لاکتات به ازای هر ((کیلو گرم)) وزن بدن و هر یک درصد سوختگی (فقط ((درجه سوختگی|سوختگی درجه دو )) و درجه سه) در طول24 ساعت اول به بیمار داد. البته حداکثر وسعت سوختگی را 50% درنظر می‌گیرند. بنابراین فرمول به طریق زیر است:
+اگر زمان انتقال مصدوم تا مرکز درمانی کمتر از 60 دقیقه باشد ایجاد یک راه داخل وریدی و شروع مایع درمانی در صحنه حادثه برای یک مصدوم دچار سوختگی بندرت مورد دارد، اما اگر زمان انتقال بیش از این طول بکشد باید در مصدومی که وسعت سوختگی‌اش بیش از 15 الی 20 درصد است، تزریق مایعات را شروع کرد. اگر در یک مصدوم سوخته شواهدی از وجود شوک در 30 دقیقه اول پس از وقوع آسیب کشف شود باید سریعاً در جستجوی ((خونریزی داخلی|خونریزی مخفی)) برآیید، زیرا زمان لازم برای ایجاد ((انواع شوک|شوک کمبود حجم ناشی از خود سوختگی)) بیشتر از این مدت است.
!نحوه محاسبه مایع مورد نیاز برای بالغین
نحوه محاسبه میزان مایع مورد نیاز به وسعت سوختگی و وزن مصدوم بستگی داشته و برای بالغین و اطفال متفاوت است.

یکی از فرمولهای معروف که در بیشتر مراکز سوختگی برای محاسبه مایع درمانی مصدوم به کار می‌رود فرمول پارکلند است که بر طبق آن باید 4 میلی لیتر محلول رینگر لاکتات به ازای هر کیلو گرم وزن بدن و هر یک درصد سوختگی (فقط سوختگی درجه دو و درجه سه) در طول 24 ساعت اول به بیمار داد. البته حداکثر وسعت سوختگی را 50% در نظر می‌گیرند. بنابراین فرمول به طریق زیر است:
-::||__کل مایع مورد نیاز در 24 ساعت اول(میلی لیتر) = در صد سوختگی x وزن بدن مصدوم به کیلوگرم 4x__||:: +::||__کل مایع مورد نیاز در 24 ساعت اول (میلی لیتر) = در صد سوختگی x وزن بدن مصدوم به کیلوگرم 4x__||::
 نصف این مقدار مایع را در 8 ساعت اول و بقیه را در طی 16 ساعت بعد تزریق می‌کنند. نصف این مقدار مایع را در 8 ساعت اول و بقیه را در طی 16 ساعت بعد تزریق می‌کنند.
-__توجه کنید:__ منظور از 8 ساعت اول, 8 ساعت اول پس از وقوع آسیب است , نه از موقعی که مصدوم پیدا می‌شود یا درمان آغاز می‌گردد.

!نحوه محاسبه مایع مورد نیاز برای اطفال:
نشان داده شده است که فرمول پارکلند برای تعیین مایع مورد نیاز در شیرخواران و اطفال کوچک (با وزنی کمتر از 30کیلوگرم) مناسب نیست و میزان را کمتر از حد واقعی تخمین می‌زند. />
قابل قبول ترین فرمول برای تعیین مایع مورد نیاز در 24 ساعت اول در شیرخواران و اطفال کوچک با وزنی کمتر از 30 کیلوگرم که دچار سوختگی شده‌اند به قرار زیر است:
+__توجه کنید:__ منظور از 8 ساعت اول ، 8 ساعت اول پس از وقوع آسیب است، نه از موقعی که مصدوم پیدا می‌شود یا درمان آغاز می‌گردد.
!نحوه محاسبه مایع مورد نیاز برای اطفال
نشان داده شده است که فرمول پارکلند برای تعیین مایع مورد نیاز در شیرخواران و اطفال کوچک (با وزنی کمتر از 30کیلوگرم) مناسب نیست و میزان را کمتر از حد واقعی تخمین می‌زند. قابل قبولترین فرمول برای تعیین مایع مورد نیاز در 24 ساعت اول در شیرخواران و اطفال کوچک با وزنی کمتر از 30 کیلوگرم که دچار سوختگی شده‌اند به قرار زیر است:
 ::||__مایع نگهدارنده + محلول لینگر لاکتات__||:: ::||__مایع نگهدارنده + محلول لینگر لاکتات__||::
 ::||__محلول لینگر لاکتات (میلی لیتر) = در صد سوختگی x وزن بدن مصدوم به کیلوگرم 4x__||:: ::||__محلول لینگر لاکتات (میلی لیتر) = در صد سوختگی x وزن بدن مصدوم به کیلوگرم 4x__||::
 __مایع نگهدارنده__ مقدار مایعی است که برای بر قراری تعادل ((مایع)) در بدن یک فرد مورد نیاز است ( در صورتی که از دست رفتن غیر طبیعی مایعات وجود نداشته باشد) و میزان آن را به طریق زیر محاسبه می‌کنند: __مایع نگهدارنده__ مقدار مایعی است که برای بر قراری تعادل ((مایع)) در بدن یک فرد مورد نیاز است ( در صورتی که از دست رفتن غیر طبیعی مایعات وجود نداشته باشد) و میزان آن را به طریق زیر محاسبه می‌کنند:
 ||ده کیلوگرم اول | به ازای هر کیلوگرم 100 میلی لیتر ||ده کیلوگرم اول | به ازای هر کیلوگرم 100 میلی لیتر
 ده کیلوگرم دوم | به ازای هر کیلوگرم 50 میلی لیتر ده کیلوگرم دوم | به ازای هر کیلوگرم 50 میلی لیتر
 ده کیلوگرم سوم به بعد | به ازای هر کیلوگرم 20میلی لیتر|| ده کیلوگرم سوم به بعد | به ازای هر کیلوگرم 20میلی لیتر||
 مثلا برای یک کودک با وزن 25 کیلوگرم میزان مایع نگهدارنده در 24 ساعت برابر است با :  مثلا برای یک کودک با وزن 25 کیلوگرم میزان مایع نگهدارنده در 24 ساعت برابر است با :
 ::||میلی لیتر 1600 + (20x5) + (50x10) + (100x10)||:: ::||میلی لیتر 1600 + (20x5) + (50x10) + (100x10)||::
 برای اطفال با وزنی بیش از 30 کیلوگرم می‌توان از همان فرمول پارکلند با دقت نسبی استفاده کرد. برای اطفال با وزنی بیش از 30 کیلوگرم می‌توان از همان فرمول پارکلند با دقت نسبی استفاده کرد.
-فرمولهای فوق تنها راهنمای اولیه برای تخمین مقدار مایع مورد نیاز است؛ بعضی از مصدومین به دو یا حتی سه برابر مقدار محاسبه شده نیاز دارند. بیمارانی که معمولاً به مقادیر بیشتری مایع برای احیاء احتیاج دارند, عبارتند از :

#آسیب دیدگان از ولتاژهای بالای جریان الکتریسته,
#کسانی که آسیب تنفسی پیدا کرده‌اند
#افرادی که در مایع آنان تاخیر شده است

بر عکس افرادیکه در مایع درمانی آنان باید با احتیاط اقدام به دادن مایعات کرد عبارتند از :

#افراد بالای پنجاه سال وزیر 2 سال,
#کسانی که ناراحتی قلبی- ریوی دارند.
{picture=tr>


بنابراین برای ارزیابی وضعیت ((گردش خون)) مصدوم باید به طور مرتب ((علایم حیاتی)) ( ((فشار خون)), ((نبض)) و پر شدن مجدد ((مویرگ))ی با فشار بر بستر ناخن) را در وی اندازه‌گیری کرد. با این وجود این علایم به خصوص فشار خون به طور کامل قابل اعتماد نبوده و می‌توانند علیرغم وجود ((شوک)) در حد طبیعی باشند و بعداً پس از ایجاد نارسایی گردش خون سریعاً افت کنند. دقیق‌ترین نشانه تعادل مایعات مصدوم میزان ((برون ده ادرار)) وی است؛ به عبارت دیگر مقدار ((ادرار))ی که او در هر ساعت دفع می‌کند. با قرار دادن یک ((کاتتر)) (سوند) در داخل ((مثانه)) و اتصال آن به یک ((کیسه ادراری)) می‌توان این مقدار را با بهترین دقت اندازه‌گیری کرد.
برون ده طبیعی ادرار در یک فرد بالغ 30 تا 50 میلی لیتر ادرار در ساعت است . روش دقیقتر محاسبه حداقل برون ده طبیعی ادرار بر اساس وزن بدن است:

__در بالغین:__ 5/0 میلی لیتر ادرار به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در ساعت.
__در اطفال:__ 1 میلی لیتر ادرار به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در ساعت.

مثلاً یک فرد بالغ با وزن 80 کیلو گرم باید حداقل هر ساعت 40 میلی لیتر ادرار کند. مقادیر کمتر از این نشاندهنده کمبود مایع است, و باید مقدار تزریق مایع را افزایش داد. شایع ترین نتیجه تزریق کم یا تاخیری مایعات، آسیب شدید ((کلیه)) ( ((نارسایی کلیه)) ) است.
+__فرمولهای فوق تنها راهنمای اولیه برای تخمین مقدار مایع مورد نیاز است؛ __
-__وه کنید:__ اگ مصدوم درار قرم نگ د میکد, وراً ریق مایع را افای دد. +*ضی ا مصدومین ه دو یا حتی سه برابر مقدار ماسبه ده نیاز دار. بیمارانی ک عمولاً ه مقی یتری مایع برای ایاء احتیج دارد عبارتند از :
- align= left>
/>{picture=tr> />
+#آسیب دیدگان از ((خطرات برق گرفتگی|ولتاژهای بالای جریان الکتریسته))
#کسانی که آسیب تنفسی پیدا کرده‌اند.
#افرادی که در مایع آنان تاخیر شده است. -کاتتر ری مایع را ر ناحیای ز پو که دچا سوختگی ات قرار دهی , مگر ینکه یک یاه مناسب در منطقه‌ای یگ پیا نکرده باید. +*برعکس افری ک در مایع درمانی نا بای اتیا ادم ه ادن مای کرد عباتند از : -یه اجحی اکه به عوض سیاهرگهای ((ندام حتی)) ا) کاتتر تزیق مای را رون یاهگی ((ند وان)) (د ) ر ید حتی اگر نا فوقنی د وتگی بوه , انم تانی ام اد. این لی ((لتها)) تقریبا ی ر یرهای انا تانی بوده، و ا ید ((فونت)) طر م و می ا یاد خوا ک. />اگ من انقال مدو ا مرک رای کر از 60 دقیقه شد ایجاد یک اه ال یی وع مای ران در ن حاه بری ی مصدم دچار وخی به درت ورد اد اما اگر مان نتقال بیش ا ین و بکشد باید د ممی که وعت تی ا یش 15 الی 20 در س، ری یعا را ر کرد.
گ یک مو وخته شواهدی ا وجد شک 30 قیقه اول پ ا وقو آسیب کشف ود بای ریعاً در جستجی ((خنریزی)) خفی ریی, یرا من لام بری ید ((شوک کمبد ح)) اشی خود وتگی یر ا این م است. +راد باای پناه سال و ی 2 ال
نی که ((بیماریهای قلی-ریوی|نااحتی قلی- ریی)) دار. />!ارزیبی بیما سوخته
ب
رای ریای عیت ((گد خن)) صدو باید ر ایم حیاتی ( ((فشار ون)) ((ضربا قل|نبض)) و پر شد م مویگی ب شا ر تر ناخن) ا در ی ندا‌گیری کرد. با این ود ی لام ب ص فار ون طر امل قا تماد نبوده و می‌وانند لیم وجود ((وک)) ر طبیی اند و بعدا پ ای ناسایی گدش خو ری ات کن. دقیقین نانه عال یات وم میان رنده ادر ی ا؛ به عبار دیر مدار دراری که ا در ر ات دف می‌کند. با قرار ان یک کار (ود) در دخل ((مه)) و تصال ه ی ((کیسه ااری)) می‌ون این مقدار هری د انا‌گیی کرد.
!!ویت یعی وه ادرا />برود یی ارا ر یک فد بال 30 ا 50 یی یتر در ر سا ات. رو قیق محاسب حا ون‌ده یی را بر اساس وزن ن است:  +#__در بالغین:__ 5/0 میلی لیتر ادرار به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در ساعت.  +#__در اطفال:__ 1 میلی لیتر ادرار به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در ساعت.  +مثلاً یک فرد بالغ با وزن 80 کیلو گرم باید حداقل هر ساعت 40 میلی لیتر ادرار کند. مقادیر کمتر از این نشان دهنده کمبود مایع است و باید مقدار تزریق مایع را افزایش داد. شایعترین نتیجه تزریق کم یا تاخیری مایعات ، آسیب شدید کلیه (((نارسایی کلیه))) است.  +__توجه کنید:__ ~~red:اگر مصدوم ادرار قرمز رنگ دفع می‌کند، فوراً سرعت تزریق مایع را افزایش دهید.~~  +!مباحث مرتبط با عنوان  +*((آتش سوزی))  +*((آفتاب سوختگی))  +*((اقدامات اولیه در سوختگی))  +*((برق گرفتگی))  +*((بیماریهای تشعشعی))  +*((درجه سوختگی))  +*((ساختمان پوست))  +*((سوختگی))  +*((سوختگی تشعشعی))  +*((سوختگی شیمیایی))  +*((شدت سوختگی))  +*((عوارض سوختگی))  +*((عوامل سوختگی))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 11 مرداد 1385 [15:23 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 یکشنبه 20 فروردین 1385 [09:30 ]   4   سبحانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 فروردین 1385 [09:25 ]   3   سبحانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 دی 1383 [03:22 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 دی 1383 [03:19 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..