منو
 صفحه های تصادفی
انواع امور اجتماعی
شام «سوریه»
ولاء اثباتی خاص
حتمی بودن خروج سفیانی - به روایت امام صادق علیه السلام
خویشاوندی حقایق
خبر شهادت امام حسین علیه السلام به زنان خاندان
محبت مادر به حسنین
الکترولیز
گاموکارپیک
توبه
 کاربر Online
412 کاربر online
تاریخچه ی: ماه و ذرات بنیادی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-7Lines: 1-45
 !آزمایشگاه طبیعی !آزمایشگاه طبیعی
-ع کیهانی برای فیزیکدانانی که ساختمان ماده را مطالعه می‌نمایند، یک آزمایشگاه طبیعی استثنایی محسوب می‌شود. جریان تشعشع کیهانی که در جهان نفوذ می‌کند، ممکن است حاوی ذراتی با چنان انرژی باشد که حتی پر قدرتترین شتاب دهنده‌ها قادر به ایجاد آن نیستند. ولی این آزمایشگاه دارای دو نقیصه مهمی است. برای پیدا نمودن ذراتی که دارای ویژگیهای نادری می‌باشند، احتمالا باید دهها سال صبر کنیم. ما پیشاپیش نمی‌دانیم که چه موقع ذره مورد مطالعه دقیقا در همان نقطه‌ای از جهان که دستگاههای ثتب کنند. نصب شده‌اند آشکار می‌گردد. فیزیکدانان با جذب کردن این ذرات بوسیله صفحه‌هایی که با لایه ضخیمی از امولسیون هسته‌ای که در مناطق کوهستانی قرار داده می‌شوند، شرایط این برسی را مساعد می‌نمایند. پرتوهای کیهانی با گذشتن از این صفحات ، از خود اثری برجای می‌گذراند. هنوز نمی‌توان در این باره اظهار نظر قطعی کرد، زیرا این تجربه در دراز مدت انجام نشده و به علاوه حتی قله‌های مرتفع‌ترین کوهها ، فضای خارج محسوب نمی‌شوند. تمام ذرات نمی‌توانند از جو زمین عبور کنند. امروزه دانشمندان واقعا می‌توانند دستگاههای اندازهگیری خود ، یعنی هواپیماها ، بالنهای انا‌گیری و وسایل مختلف اکتشاف فضا ، را تا ارتفاعات زیادی بالا ببرند. ولی هواپیما و بالن فقط برای برسی کوتاه مدت قابل استفاده هستند و وسایل اکتشاف فضا نیز در همین اواخر مورد استفاده قرار گرفتند. این وسایل ممکن است در مطالعه پرتوهای کیهانی یک انقلاب واقعی را پدید آورند. آنها آزمایشگاهی را در اختیار پژوهشگران قرار داده‌اند که در آن ثبت پرتوهای کیهانی برای میلیونها سال ادامه یافت. این آزمایشگاه کره ماه است. +((پ کیهانی)) برای فیزیکدانانی که ((ساختمان ماده)) را مطالعه می‌نمایند، یک آزمایشگاه طبیعی استثنایی محسوب می‌شود. ((تابش کیهانی|جریان تشعشع کیهانی)) که در جهان نفوذ می‌کند، ممکن است حاوی ذراتی با چنان ((انرژی)) باشد که حتی پرقدرتترین ((شتاب دهنده ذرات بنیادی|شتاب دهنده‌ها)) قادر به ایجاد آن نیستند. ولی این آزمایشگاه دارای دو نقیصه مهمی است. برای پیدا نمودن ذراتی که دارای ویژگیهای نادری می‌باشند، احتمالا باید دهها سال صبر کنیم. ما پیشاپیش نمی‌دانیم که چه موقع ذره مورد مطالعه دقیقا در همان نقطه‌ای از جهان که دستگاههای ثبت کننده نصب شده‌اند، آشکار می‌گردد. فیزیکدانان با جذب کردن این ذرات بوسیله صفحه‌هایی که با لایه ضخیمی از ((امولسیون هسته‌ای)) که در مناطق کوهستانی قرار داده می‌شوند، شرایط این برسی را مساعد می‌نمایند. />
{picture=Moon_02.jpg}
پرتوهای کیهانی با گذشتن از این صفحات ، از خود اثری بر جای می‌گذراند. هنوز نمی‌توان در این باره اظهار نظر قطعی کرد، زیرا این تجربه در دراز مدت انجام نشده و به علاوه حتی قله‌های مرتفع‌ترین کوهها ، فضای خارج محسوب نمی‌شوند. تمام ذرات نمی‌توانند از ((جو زمین)) عبور کنند. امروزه ((دانشمندان)) واقعا می‌توانند دستگاههای اندازه گیری خود ، یعنی ((هواپیما|هواپیماها)) ، ((بالن|بالنها)) و ((وسایل اکشافت ضایی|وسایل مختلف اکتشاف فضا)) ، را تا ارتفاعات زیادی بالا ببرند. ولی هواپیما و ((بالن)) فقط برای برسی کوتاه مدت قابل استفاده هستند و وسایل اکتشاف فضا نیز در همین اواخر مورد استفاده قرار گرفتند. این وسایل ممکن است در مطالعه پرتوهای کیهانی یک انقلاب واقعی را پدید آورند. آنها آزمایشگاهی را در اختیار پژوهشگران قرار داده‌اند که در آن ثبت پرتوهای کیهانی برای میلیونها سال ادامه یافت. این آزمایشگاه ((کره ماه)) است.

{picture=Moon_05.jpg} !مسیرهای طولانی ماه !مسیرهای طولانی ماه
-سطح کره ماه به واسطه نداشتن جو همراه بوسیله ذرات موجود در پرتو کیهانی بمباران می‌شود. صخره‌های ماه اثرات برخوردها را حفظ می‌نمایند. در حال حاضر مطالعه این اثرات ادامه دارد. گزارشهای اولیه درباره این مسئله ، بسیار جالب است. دانشمندان هندی دی و لال (D.LaD) وان. بهادری ( N.Bhaudri ) پس از آنکه اعمال خاصی را بر روی صخره‌های آورده شده از ماه انجام دادند، مسیرهای طولانی برخی از این ذرات را در بلورهای ماده ماه کشف نمودند. طول یکی از این مسیرها 18 میکرون است. در قیاس با این مورد ، طول ذراتی که در اثر شکافت هسته اورانیم حاصل می‌گردد. همچنین یک اختر شناس آمریکایی بنام بی ـ پرایس ( B.Price ) در ضمن مطالعه صخره‌های ماه مسیری را که 50 برابر طولانتر بود، کشف نمود. +سطح کره ماه بواسطه نداشتن جو ، همواره بوسیله ذرات موجود در پرتوهای کیهانی بمباران می‌شود، صخره‌های ماه اثرات برخوردها را حفظ می‌نمایند. در حال حاضر مطالعه این اثرات ادامه دارد. گزارشهای اولیه درباره این مسئله ، بسیار جالب است. دانشمندان هندی __دی و لال__ (__D. LaD__) __وان. بهادری__ (__N. Bhaudri__) پس از آنکه اعمال خاصی را بر روی صخره‌های آورده شده از ماه انجام دادند، مسیرهای طولانی برخی از این ذرات را در ((مواد بلورین ماه|بلورهای ماده ماه)) کشف نمودند، طول یکی از این مسیرها 18 میکرون است. در قیاس با این مورد ، طول ذراتی که در اثر ((شکافت هسته اورانیم)) حاصل می‌گردد. همچنین یک اختر شناس آمریکایی بنام __بی. پرایس__ (__B. Price__) در ضمن مطالعه صخره‌های ماه مسیری را که 50 برابر طولانیتر بود، کشف نمود.

{picture=Moon_06.jpg} !تک قطبی اسرار آمیز دیراک !تک قطبی اسرار آمیز دیراک
-بارهای الکتریکی مثبت و منفی می‌توانند مستقل از یکدیگر وجود داشته باشند. در طبیعت الکترون ، پوزیترون ، پروتون و ضد پروتون وجود دارد. در عین حال ، بارهای مغناطیسی ، یعنی قطبهای شمال و جنوب ، بستگی جدایی ناپذیری با یکدیگر دارند و بشر هنوز نتوانسته است که تک قطب و با ضد تک قطب را ایجاد کند و یا وجود آنها را تجربه نماید. طبق محاسبات دیراک ، بار مغناطیسی تک قطب 70 برابر قوتر از بار الکتریکی الکترون است. مفهوم این مطلب آن است که تک قطب می‌تواند حتی در میدان مغناطیسی بسیار ضعیف انرژی عظیمی کسب کند. بنابراین با به دست آوردن تک قطبی و به کمک وسیله‌ای تقریبا ابتدایی می‌توانیم شتاب دهنده‌های بسیار پرقدرتی ایجاد کنیم. به علاوه اگر اثبات وجود تک قطبی امکان‌پذیر باشد، حل مسائل بسیاری در فرضیه منشا پرتوهای کیهانی و به ویژه تویع انرژهای عظیم برخی از ذرات کیهانی میسر می‌گردد. دیراک همچنین پیش‌بینی نمود که تک قطب‌ها باید دارای جرم قابل توجهی باشند و بر همکنش آنها با یکدیگر چند هزار برابر شدیدتر از بارهای الکتریکی بنیادی است. بنابراین به دست آوردن تک قطب و ضد تک قطب بسیار دشوار‌تر از ایجاد یک ذره بنیادی است، ولی از سوی دیگر احتمال نابودی هر دو آنها بسیار کم است. با توجه به این واقعیت ، تک قطبها می‌توانند لایه‌های توپخانه‌ای اتم باشند که برای بمباران ذرات بنیادی مختلف به کار می‌روند. این لایه‌ها می‌توانند برای آنکه انرژی عظیمی به دست آورند و برای آنکه بیشتر مورد استفاده قرار گیرند، شتاب داده شوند. این تفکرات برای بسیاری از فیزیکدانانی که در پی یافتن تک قطبی هستند، مجذوب کننده است، ولی هنوز پیشرفتی در این زمینه نشده است. +((بار الکتریکی|بارهای الکتریکی)) مثبت و منفی می‌توانند مستقل از یکدیگر وجود داشته باشند. در طبیعت ((الکترون)) ، ((پوزیترون)) ، ((پروتون)) و ضد پروتون وجود دارد. در عین حال ، ((بار مغناطیسی|بارهای مغناطیسی)) ، یعنی ((خواص مغناطیسی زمین|قطبهای شمال و جنوب)) ، بستگی جدایی ناپذیری با یکدیگر دارند و بشر هنوز نتوانسته است که ((تک قطبی مغناطیسی|تک قطب)) و با ضد تک قطب را ایجاد کند و یا وجود آنها را تجربه نماید. طبق محاسبات ((دیراک)) ، بار مغناطیسی تک قطب 70 برابر قویتر از ((بار الکتریکی|بار الکتریکی الکترون)) است.

مفهوم این مطلب آن است که تک قطب می‌تواند حتی در ((میدان مغناطیسی)) بسیار ضعیف انرژی عظیمی کسب کند. بنابراین با بدست آوردن تک قطبی و به کمک وسیله‌ای تقریبا ابتدایی می‌توانیم ((شتاب دهنده‌ پیشرفته|شتاب دهنده‌های بسیار پرقدرتی)) ایجاد کنیم. به علاوه اگر اثبات وجود تک قطبی امکان‌پذیر باشد، حل مسائل بسیاری در ((منشا پرتو کیهانی|فرضیه منشا پرتوهای کیهانی)) و بویژه تویع انرژیهای عظیم برخی از ((ذرات کیهانی)) میسر می‌گردد. دیراک همچنین پیش‌بینی نمود که ((تک قطبی مغناطیسی|تک قطب‌ها)) باید دارای جرم قابل توجهی باشند و برهمکنش آنها با یکدیگر چند هزار برابر شدیدتر از ((بار الکتریکی بنیادی|بارهای الکتریکی بنیادی)) است.

بنابراین بدست آوردن تک قطب و ضد تک قطب بسیار دشوار‌تر از ایجاد یک ((ذرات بنیادی|ذره بنیادی)) است، ولی از سوی دیگر احتمال نابودی هر دو آنها بسیار کم است. با توجه به این واقعیت ، تک قطبیها می‌توانند لایه‌های توپخانه‌ای اتم باشند که برای ((بمباران ذرات بنیادی)) مختلف بکار می‌روند. این لایه‌ها می‌توانند برای آنکه انرژی عظیمی بدست آورند و برای آنکه بیشتر مورد استفاده قرار گیرند، ((شتاب)) داده شوند. این تفکرات برای بسیاری از فیزیکدانانی که در پی یافتن تک قطبی هستند، مجذوب کننده است، ولی هنوز پیشرفتی در این زمینه نشده است.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((آزمایشگاه کره ماه))
*((بار الکتریکی بنیادی))
*((بمباران ذرات بنیادی))
*((تابش کیهانی))
*((تک قطبی مغناطیسی))
*((ذرات بنیادی))
*((ذرات کیهانی))
*((سطح کره ماه))
*((ماه))
*((منشا پرتوی کیهانی))
*((مواد بلورین ماه))
*((وسایل اکتشافات فضایی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [12:58 ]   4   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [06:29 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 آذر 1383 [13:17 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [08:32 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..