منو
 کاربر Online
1066 کاربر online
تاریخچه ی: ماه «قمر زمین»

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-134Lines: 1-136
 !مقدمه !مقدمه
 ((کره ماه)) که تنها قمر طبیعی ((کره زمین|زمین)) است، که پوشیده از سنگ بوده و قطرش یک چهارم قطر زمین می‌باشد. ماه ، نوری از خود ندارد اما نور ((خورشید)) را منعکس کرده و قابل رویت می‌شود. کره ماه پوشیده از غبار بوده ، آب و حیات در آن یافت نمی‌شوند. بخاطر جاذبه بسیار ضعیفش نمی‌تواند ذرات گاز را نگه دارد و بنابراین فاقد جو است. در سطح ماه هزاران گودال ((شهاب سنگ|شهاب سنگی)) وجود دارند که ((آتشفشان|گدازه آتشفشانی)) در بعضی از این گودالهای بزرگ تراوش کرده و باعث تشکیل دریا (ماریا) در سطح ماه شده است. ((کره ماه)) که تنها قمر طبیعی ((کره زمین|زمین)) است، که پوشیده از سنگ بوده و قطرش یک چهارم قطر زمین می‌باشد. ماه ، نوری از خود ندارد اما نور ((خورشید)) را منعکس کرده و قابل رویت می‌شود. کره ماه پوشیده از غبار بوده ، آب و حیات در آن یافت نمی‌شوند. بخاطر جاذبه بسیار ضعیفش نمی‌تواند ذرات گاز را نگه دارد و بنابراین فاقد جو است. در سطح ماه هزاران گودال ((شهاب سنگ|شهاب سنگی)) وجود دارند که ((آتشفشان|گدازه آتشفشانی)) در بعضی از این گودالهای بزرگ تراوش کرده و باعث تشکیل دریا (ماریا) در سطح ماه شده است.
 

 

 
 
 
 
  
-||{picture file=img/daneshnameh_up/7/7c//Koreyemah.jpg}|| +{img src=img/daneshnameh_up//01/moon.gif}
  
 
 
 
 
 

 

 چنین به نظر می رسد که ماه پیش از تشکیل ، پوسته‌اش حالتی مذاب داشته است. سن قدیمیترین سنگی که از ماه به زمین آورده شده نشان می‌دهد که این پوسته حدود 4.48 میلیارد سال پیش تشکیل شده است. طی 500 میلیون سال بعد از تشکیل پوسته ، بمباران شدید شهاب سنگها باعث شکستگی ، تغییر شکل و ذوب مجدد پوسته شد. ضربات ناشی از دو شهاب سنگ عظیم اخیر باعث تشکیل دو حوزه (دریا) ~~green:__ارینتال__~~ و ~~green:__ایمبریوم__~~ شده اند. جو جاذبه سطحی ماه بقدری ضعیف است که نمی‌تواند مانع از فرار ذرات گاز به فضا شود. در نتیجه ، جرم کل جو کره ماه به اندازه جرم هوای درون یک استادیوم بسکتبال است. چنین به نظر می رسد که ماه پیش از تشکیل ، پوسته‌اش حالتی مذاب داشته است. سن قدیمیترین سنگی که از ماه به زمین آورده شده نشان می‌دهد که این پوسته حدود 4.48 میلیارد سال پیش تشکیل شده است. طی 500 میلیون سال بعد از تشکیل پوسته ، بمباران شدید شهاب سنگها باعث شکستگی ، تغییر شکل و ذوب مجدد پوسته شد. ضربات ناشی از دو شهاب سنگ عظیم اخیر باعث تشکیل دو حوزه (دریا) ~~green:__ارینتال__~~ و ~~green:__ایمبریوم__~~ شده اند. جو جاذبه سطحی ماه بقدری ضعیف است که نمی‌تواند مانع از فرار ذرات گاز به فضا شود. در نتیجه ، جرم کل جو کره ماه به اندازه جرم هوای درون یک استادیوم بسکتبال است.
 

 

 
 
 
 
 __فاصله متوسط از زمین__ __فاصله متوسط از زمین__
 384500 کیلومتر 384500 کیلومتر
 
 
 
 
 __قطر استوا__ __قطر استوا__
 3476 کیلومتر 3476 کیلومتر
 
 
 
 
 __مدت حرکت وضعی__ __مدت حرکت وضعی__
 27.32 روز زمینی 27.32 روز زمینی
 
 
 
 
 __مدت حرکت انتقالی__ __مدت حرکت انتقالی__
 27.32 روز زمینی 27.32 روز زمینی
 
 
 
 
 __سرعت مداری__ __سرعت مداری__
 1.02 کیلومتر در ثانیه 1.02 کیلومتر در ثانیه
 
 
 
 
 __دمای سطحی__ __دمای سطحی__
 155- تا 105 درجه سانتیگراد  155- تا 105 درجه سانتیگراد
 
 
 
 
 __جرم (زمین = 1)__ __جرم (زمین = 1)__
 0.01 0.01
 
 
 
 
 __چگالی متوسط (آب = 1)__ __چگالی متوسط (آب = 1)__
 3.34 3.34
 
 
 
 
 __جاذبه (زمین = 1)__ __جاذبه (زمین = 1)__
 0.16  0.16
 
 
 
 
 __تعداد قمر__ __تعداد قمر__
 0 0
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 اندازه کره ماه در مقایسه با سایر ((اقمار منظومه شمسی)) متوسط است. بزرگترین قمر ، متعلق به ((سیاره مشتری|مشتری)) است که ~~green:__گانیمید__~~ نام داشته و قطرش 5262 کیلومتر است ، در حالیکه قطر ماه 3476 کیلومتر می‌باشد. از اقمار متعدد کوچکتر ، می‌توان از ~~green:__کردلیا__~~ ، ((اقمار اورانوس|قمر اورانوس)) ، نام برد که فقط 30 کیلومتر قطر دارد. اندازه کره ماه در مقایسه با سایر ((اقمار منظومه شمسی)) متوسط است. بزرگترین قمر ، متعلق به ((سیاره مشتری|مشتری)) است که ~~green:__گانیمید__~~ نام داشته و قطرش 5262 کیلومتر است ، در حالیکه قطر ماه 3476 کیلومتر می‌باشد. از اقمار متعدد کوچکتر ، می‌توان از ~~green:__کردلیا__~~ ، ((اقمار اورانوس|قمر اورانوس)) ، نام برد که فقط 30 کیلومتر قطر دارد.
 

 

 
 
 
 
  
-||{picture file=img/daneshnameh_up/a/a6//Sakhtaremah.jpg}|| +||{picture=Sakhtaremah.jpg}||
  
 
 
 
 
-

 
 

 

 !شکل گیری ماه !شکل گیری ماه
-ماه و زمین بطور همزمان و حدود 4.5 میلیارد سال پیش شکل گرفتند. اینکه ماه دقیقا چگونه بوجود آمده هنوز معلوم نشده است. ممکن است همراه با زمین در اوایل شکل گیری ((منظومه شمسی)) شکل گرفته باشد، یا اینکه بعدها جذب میدان جاذبه شده و در مدار قرار گرفته است. نظریه‌ای که بیش از سایر نظریه‌ها پذیرفته شده این است که ماه از برخورد یک ((سیارک)) به اندازه ((مریخ)) به زمین بوجود آمده است. +ماه و زمین بطور همزمان و حدود 4.5 میلیارد سال پیش شکل گرفتند. اینکه ماه دقیقا چگونه بوجود آمده هنوز معلوم نشده است. ممکن است همراه با زمین در اوایل شکل گیری ((منظومه شمسی)) شکل گرفته باشد، یا اینکه بعدها جذب میدان جاذبه شده و در مدار قرار گرفته است. نظریه‌ای که بیش از سایر نظریه‌ها پذیرفته شده این است که ماه از برخورد یک ((سیارک)) به اندازه ((مریخ)) به زمین بوجود آمده است.

اثرات متقابل جاذبه‌های زمین و ماه بر همدیگر باعث افزایش مدت ((حرکت وضعی زمین|حرکت وضعی)) هر دو جسم شده است. بعنوان مثال ، زمانی مدت حرکت وضعی زمین (طول شبانه روز) فقط 10 ساعت بود، اما این زمان به 24 ساعت کنونی افزایش یافته است. اگر این روند همچنان ادامه پیدا کند، طول ماهها به 47 روز خواهد رسید. اما مقیاس زمانی این روند بسیار طولانیتر از طول عمر خورشید بوده ، بنابر این منظومه شمسی عمر کافی برای رسیدن به آن زمان را نخواهد داشت. قطر خورشید 400 برابر قطر ماه و فاصله آن از زمین نیز 400 برابر فاصله ماه از زمین است. این اتفاق تصادفی باعث می‌شود تا هم ماه و هم خورشید به یک اندازه به نظر رسیده و در هنگام ((کسوف)) تمام سطح خورشید گرفته شود
.
 

 

 
 
 
 
  
-||{picture file=img/daneshnameh_up/f/f2//Sheklgirimah.jpg}|| +||{picture=Sheklgirimah.jpg}||
  
 
 
 
 
 

 

-اثرات ماب ی زمین و ماه بر هدی باث اایش مت ((کت ی ی|حرکت وعی)) ه دو جسم ده ا. بنون مال ، زمای مدت حرکت وی مین (ول انه و) فقط 10 سعت بود ا این ان به 24 ساعت کونی ازایش یافت است. اگر ین روند همنن امه پیدا کند، ل مهه ب 47 و خاهد ید. اما قیاس زمانی این ود بسیار طوانیتر ا مر رشید بوده نار این منومه می مر کای برای رسی به مان ر نخواه دات. />ر خود 400 ربر طر ما و فاله ا زمین یز 400 باب فاله مه ا من است. این ت صادف با می‌شود ا م ما و هم خشید ب یک اندزه به نر رسیده ر هنگام ((کسو)) مم خوید گرت د. +را م ب وی مین قو میک؟ />زمین با نیروی گرانش ماه را به سی خود مد. اگ اان مه ک یت ی وقفه ه دور سیاره ما می‌چخد، ا گدش ب می‌اشت، ما فقط برای مدت کوهی ابت مییاد، آنگاه سعت این به سمت زین شتافت در نهایت با ن برخورد می‌د. اله این ل می ی. اه هما زمانهای ویه با سرعتی برابر 3659 کیلوتر در سات در مین در ا گردش بوده ست. ر ار این رکت گشی یک یروی گری از رکز به ت ار ایا ی‌و، که رت ب اداه نیی گران زمین ک به م دال کش داد، است. این نیی مالف ا یکدیگر ا بطر متقاب خی کنند به نوی که ه همورا م خو اقی ی‌د.
 !گودالها و دریاها  !گودالها و دریاها
 بیش از 3.5 میلیارد سال پیش ، سطح ماه به شدت توسط شهاب سنگها بمباران شد و گودالهای زیادی در سطح آن بوجود آمدند. وسعت بعضی از این گودالها به 300 کیلومتر (185 مایل) می‌رسد که توسط دیواره‌هایی از کوههای سنگی که بر اثر برخورد شهاب سنگها بوجود آمده اند، محصور شده اند. بعضی از گودالها ، دیوارهای تراس دار یا حلقه‌های کوهستانی هم مرکز داشته و در اکثر آنها قله‌هایی نیز وجود دارند. گودالهایی که رگه‌های بزرگ و درخشان ~~green:__توف__~~ نام دارند، بسیار تماشایی هستند. تعدادی از گودالهای بزرگتر از گذاره آتشفشانی پر شده و درباهایی در سطح ماه بوجود آورده‌اند. بیش از 3.5 میلیارد سال پیش ، سطح ماه به شدت توسط شهاب سنگها بمباران شد و گودالهای زیادی در سطح آن بوجود آمدند. وسعت بعضی از این گودالها به 300 کیلومتر (185 مایل) می‌رسد که توسط دیواره‌هایی از کوههای سنگی که بر اثر برخورد شهاب سنگها بوجود آمده اند، محصور شده اند. بعضی از گودالها ، دیوارهای تراس دار یا حلقه‌های کوهستانی هم مرکز داشته و در اکثر آنها قله‌هایی نیز وجود دارند. گودالهایی که رگه‌های بزرگ و درخشان ~~green:__توف__~~ نام دارند، بسیار تماشایی هستند. تعدادی از گودالهای بزرگتر از گذاره آتشفشانی پر شده و درباهایی در سطح ماه بوجود آورده‌اند.
 

 

 
 
 
 
  
-||{picture file=img/daneshnameh_up/e/ef//Godalkoohestan.jpg}|| +||{picture=Godalkoohestan.jpg}||
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 گودال کوهستان
 گودال کوهستان
 این گودال رگه دار که 84 کیلومتر (52 مایل)
 این گودال رگه دار که 84 کیلومتر (52 مایل)
 قطر داشته و در جنوب غربی نیمه نزدیک ماه
 قطر داشته و در جنوب غربی نیمه نزدیک ماه
 قرار دارد ، "~~green:تیکو~~" نامیده می شود . تیکو دارای
 قرار دارد ، "~~green:تیکو~~" نامیده می شود . تیکو دارای
 دیوارهای بلند تراس دار و قله‌های مرکزی است. دیوارهای بلند تراس دار و قله‌های مرکزی است.
  
  
  
 
 
 
 
 

 

-

+هلال و بدر چگونه تشلیل می‌شود؟ />خورشید خود می درخشد، ماه را از این رو می‌بینیم که خورشید به آن می‌تابد. اگر آن روی ماه که به سوی ماست، بطور کامل مورد تابش خورشید قرار گیرد، ما ماه را بصورت قرص کامل و به عبارت دیگر در حالت بدر مشاهده می‌کنیم. اگر نور خورشید فقط قسمتی از آن روی ماه را که بسوی ماست در بر گیرد، ما ماه را بر حسب میزان تابش نور بصورت هلال باریک نوری ، نیم قرص و یا به صورت یک گلوله تقریبا گرد نورانی می‌بینیم. این پدیده‌های نوری را فازها یا صورتهای مختلف ماه می‌نامند.

هنگامی که ماه در جهت تابش خورشید قرار گیرد، دیده نمی‌شود، زیرا در تابش شدید خورشید محو می‌گردد و علاوه بر این ، آن روی ماه که بسوی ماست مورد تابش واقع نمی‌گردد. این وضعیت را ~~green:__ماه نو__~~ می‌نامیم. اکنون ماه بر روی مدار خود به حرکت ادامه می‌دهد و پس از چند روز به طور محسوسی در سمت چپ و یا در شرق خورشید واقع می‌شود. در این وضعیت قسمت کوچکی از نیمه رو به زمین ماه ، تحت تابش نور خورشید قرار می‌گیرد. در این دوران ماه را در اوایل شب بصورت داس باریکی که البته روز به روز بر قطر هلال آن افزوده می‌شود، مشاهده می‌کنیم، زیرا در این وضع ماه بعد از خورشید غروب می‌کند.

تقریبا یک هفته پس از ماه نو ، از دید ناظر زمینی ، ماه دقیقا از پهلو مورد تابش نور خورشید واقع می‌شود. در این حالت انسان نیمی از ماه را تاریک و نیم دیگر را روشن می‌یابد؛ این وضعیت ~~green:__نیم ماه افزاینده__~~ یا ~~green:__ربع اول__~~ نامیده می‌شود. دوباره یک هفته بعد ، ماه از دید این ناظر ، دقیقا در مقابل خورشید قرار می‌گیرد. در این حالت ماه به صورت قرص کامل نورانی می‌شود ، که به آن ~~green:__بدر__~~ (یا در اصطلاح عامیانه __ماه شب چهاردهم__) می‌گویند.

از این حالت به بعد از قطر قسمت نورانی ماه کاسته می‌شود. تقریبا هفت روز پس از __بدر__ ، دوباره ~~green:__نیم ماه دوم__~~ یا ~~green:__ربع آّخر__~~ حادث می‌شود. ماه در این حالت از دید ناظر زمینی اکنون در سمت راست یا در غرب خورشید قرار دارد و به عبارت دیگر قبل از طلوع خورشید در آسمان صبحگاهی پدیدار می‌شود، تا بالاخره دوباره به وضعیت ماه نو می‌رسد.
 !اهله ماه !اهله ماه
-همیشه 50 درصد سطح ماه در معرض نور خورشید قرار دارد. میزان ناحیه روشن ماه ، به موقعیت ماه نسبت به زمین و خورشید بستگی دارد. اندازه ناحیه قابل رویت ، از کاملا تاریک تا ماه کامل متغیر است. این دوره کامل هشت مرحله دارد که ((اهله ماه)) نامیده می‌شوند. چرخه اهله ماه ، هر 29.53 روز کامل می‌شود .
!خسوف و کسوف
+همیشه 50 درصد سطح ماه در معرض نور خورشید قرار دارد. میزان ناحیه روشن ماه ، به موقعیت ماه نسبت به زمین و خورشید بستگی دارد. اندازه ناحیه قابل رویت ، از کاملا تاریک تا ماه کامل متغیر است. این دوره کامل هشت مرحله دارد که ((اهله ماه)) نامیده می‌شوند. چرخه اهله ماه ، هر 29.53 روز کامل می‌شود.
 

 

 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/7/76//Kosoof.jpg} +||{picture=Kosoof.jpg}||
  
 
 
 
 
 +

 +!خسوف و کسوف
 گرفتگی زمانی رخ می‌دهد که یک جرم آسمانی بطور موقت در مسیر نور یک ((اجرام آسمانی|جرم آسمانی)) دیگر قرار گیرد. در طول سال ، 2 یا 3 ((خسوف)) (ماه گرفتگی) رخ می‌دهند، آن هم وقتی که زمین بین ماه کامل و خورشید قرار گرفته و بر سطح ماه سایه افکند. یک یا دو ((کسوف)) (خورشید گرفتگی) نیز در طول سال رخ می‌دهند. کسوف بر اثر قرار گرفتن ماه بین زمین و خورشید به زمین بوجود می‌آید. هنگام کسوف ، حدود 161 کیلومتر (100 مایل) از زمین در تاریکی قرار می‌گیرد. نقش سایه خورشید گرفتگی فقط زمانی قابل رویت است که سایه ماه روی مکانی که بیننده در آن قرار دارد بیفتد. ماه گرفتگی در هر قسمتی از زمین که روبروی ماه قرار گرفته باشد قابل رویت است. گرفتگی زمانی رخ می‌دهد که یک جرم آسمانی بطور موقت در مسیر نور یک ((اجرام آسمانی|جرم آسمانی)) دیگر قرار گیرد. در طول سال ، 2 یا 3 ((خسوف)) (ماه گرفتگی) رخ می‌دهند، آن هم وقتی که زمین بین ماه کامل و خورشید قرار گرفته و بر سطح ماه سایه افکند. یک یا دو ((کسوف)) (خورشید گرفتگی) نیز در طول سال رخ می‌دهند. کسوف بر اثر قرار گرفتن ماه بین زمین و خورشید به زمین بوجود می‌آید. هنگام کسوف ، حدود 161 کیلومتر (100 مایل) از زمین در تاریکی قرار می‌گیرد. نقش سایه خورشید گرفتگی فقط زمانی قابل رویت است که سایه ماه روی مکانی که بیننده در آن قرار دارد بیفتد. ماه گرفتگی در هر قسمتی از زمین که روبروی ماه قرار گرفته باشد قابل رویت است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اجرام آسمانی)) *((اجرام آسمانی))
 *((اقمار منظومه شمسی)) *((اقمار منظومه شمسی))
 *((اهله ماه)) *((اهله ماه))
 *((خسوف)) *((خسوف))
 *((حرکت وضعی زمین)) *((حرکت وضعی زمین))
 *((حرکت وضعی ماه)) *((حرکت وضعی ماه))
 *((ستاره)) *((ستاره))
 *((سیاره)) *((سیاره))
 *((شهاب سنگ)) *((شهاب سنگ))
 *((کره زمین)) *((کره زمین))
 *((کره ماه)) *((کره ماه))
 *((کسوف)) *((کسوف))
 *((منظومه شمسی)) *((منظومه شمسی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [15:56 ]   6   مجید آقاپور      جاری 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [16:35 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [16:49 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [16:44 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [11:24 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [10:29 ]   1   مهدی سالم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..