منو
 کاربر Online
293 کاربر online
تاریخچه ی: ماهیت نور همدوس لیزر

V{maketoc}

! شرح عمل لیزری:‏

عمل لیزرها بستگی به ((گسیل القایی)) دارد. که به وسیله ((ضرایب انیشتین|ضریب انیشتین)) B21 مشخص می شود. ((میزر)) ‏به معنی تقویت ((کهموج)) به وسیله گسیل القایی تابش است و ((لیزر)) به همان معنی برای ((نور)) است. ‏((میزر))ها مدتی قبل از لیزرها به وجود آمدند. علت عمده این که ، ((اتلاف انرژی)) حاصل از فرآیند رقیب ((‏گسیل خود به خودی)) در طول موج های بلند خیلی کمتر است (A21.B21=V3).‏

مجموعه ای از اتم ها یا مولکول ها با ((تراز انرژی|ترازهای انرژی)) (1) و (2) را در نظر می گیریم که تحت ‏تابش نوری به فرکانس V12 قرار گرفته اند. هر اتم در حالت (1) دارای احتمال در واحد زمان B12P(V12) برای اضافه کردن یک ((فوتون)) و در نتیجه تضعیف نور است در حالی که هر اتم حالت ( 2) دارای ‏احتمال B12P(V12) برای اضافه کردن یک فوتون و در نتیجه ((تقویت نور)) است.‏

! مکانیزم ((همدوسی لیزر|تابش همدوس لیزری)):‏

سرشتی های تابش ((لیزر)) به طور کامل از این واقعیت ناشی می شود که تابش گسیل شده دقیقا دارای ‏همان فاز و جهت تابش القایی است. به عبارتی اگر تقویت بر تضعیف فزونی یابد اتم های بسیاری را ‏می توان وادار به تابش همدوس کرد. در حالت های عادی ، تعداد اتم ها در حالت (1) بیشتر از اتم ‏های حالت (2) اند. به طوری که در ((تعادل گرمایی)) ، جذب با ضرب e-hv/KT که ((گسیل القایی)) غالب می ‏آید. برای به دست آوردن تقویتی خالص باید تجمع به صورت N2 معکوس گردد.
TK/νh
این کار ، به هر میزانی ، در((نور مرئی|ناحیه مرئی)) ، به تنهایی کافی نیست. زیرا تعداد زیادی از اتم های ‏برانگیخته به طور خودبه خودی یعنی غیر همدوس فرو می افتند و از نقطه نظر تقویت همدوس تلف ‏می شوند. برای جبران کردن این اتلاف ، تقویت همدوس را ، با در برگرفتن تابش یک در ((حفره تشدید)) ‏کوک شده به فرکانس V12 ، می افزایند. در نواحی مرئی و فروسرخ یک چنین حفره ای زوج آینه ‏موازی با ضریب انعکاس بالا ، هر کدام واقع در یک انتهای ماده مورد ((تجمع معکوس)) حاصل می شود.‏

((امواج ساکن|امواج ایستاده)) حاصل از انعکاسات متعدد بین دو انتهای این حفره دامنه ای به مراتب بیشتر از امواج ‏متحرکی دارند که تنها عبور ساده ای از درون ماده را ارائه می کنند. از آنجایی که حفره برای نور ‏دقیقا عمود بر ((آینه لیزری|آینه)) تنظیم شده است. لذا باریکه فرودی از انتهای آینه ( یکی از آینه ها کمی قابلیت ‏عبور دارد) به شدت جهت دار است.

! ((عوامل اتلاف تابش لیزری)):‏

((پاشندگی مواد|پاشندگی)) را می توان تا حد ده سانتی متر در هر کیلومتر کوچک کرد. علاوه بر آن چون رفتار تابش ‏طوری است که گویی از یک نوسانگر غیر میرای تنها ، به جای تعداد زیادی نوسانگر نامربوط به هم ‏، منشا گرفته است. لذا ناشی از ((تعریض دوپلری|جابه جایی دوپلر)) یا فشار ، یا حتی ناشی از طول عمر طبیعی ، هیچ ‏پاشندگی فرکانسی به وجود نمی آید. بنابرین نوار ((طول موج)) می تواند فوق العاده باریک باشد و ‏محدودیت آن اساسا توسط پارازیت های گرمایی یا پایداری حفره تشدید معین می شود. ‏

برای یک ((لیزر گازی)) ν/ ν ∆ که معرف پاشندگی نوری لیزر می باشد، ممکن است از مرتبه 14-10 ‏باشد. که همان مرتبه افت و خیز گرمایی و مکانیکی آینه است. این را می توان با حد دوپلر عادی که ‏حدود 6-10 است، مقایسه کرد. این چگالش انرژی چه از نظر فضایی و چه طیفی علت اصلی شدت ‏زیاد میزرها و لیزرهاست.

در اکثر موارد انرژی به صورت تپه هایی به طول عمر چند میکرو ثانیه یا کمتر گسیل می شود. یعنی ‏چگالش نیز زود گذر است. قدرت قله ای تابش حاصل از یک ((لیزر یاقوت)) چند مگاواتی چیزی حدود 1012 مرتبه بیشتر از قدرت تابش خورشید در همان ((زاویه فضایی|زاویه باریک فضایی)) و نوار فرکانسی است. اما این ‏تپه فقط -710 ثانیه عمر دارد. از طرق مختلف دست یابی به ((تجمع معکوس)) در اینجا بحث نخواهد شد، ‏زیرا تعداد کتاب های قابل دسترس در این زمینه بسیار زیاد است. ‏

! ((پمپاژ لیزر)):‏

اصل عمومی ، عبارت از انتخاب یک تراز فرا پایدار (2) و تجمع آن از طریق فروافت از تراز بالاتر ‏‏(3) است که خود به وسیله ((جذب|جذب تابش)) به طول موج های کوتاه تر ، از حالت پایه به آن حالت رسیده ‏است، این فرآیند به ((پمپاژ نوری)) (1) موسوم است به طور مثال ، در لیزر یاقوت نور قرمز 6943 ‏آنگستروم از طریق فروافت اتم های ناخالص کرومیوم از یک تراز فرا پایدار (2) به حالت پایه (1) به ‏وجود می آید.

روش دیگر پمپاژ نوری به وسیله ((لیزر گازی هلیوم - نئون)) نشان داده شده است. از آنجایی که تمام ‏ترازها تیزند. لذا انرژی فقط می تواند در نوارهای بسیار باریک ((فرکانس)) جذب شود و برانگیزش ‏توسط درخشی از تابش پیوسته بسیار ناموثر خواهد بود. در عوض تراز (2) در ((نئون)) از طریق ‏برخورد با اتم های هلیوم فرا پایدار به همان انرژی ، حاصل از یک ((تخلیه الکتریکی)) مداوم تجمع می ‏یابد. گذار لیزری (1) <--- (2) به حالت پایه پایان نمی یابد. بنابرین تراز (1) تجمع نسبتا کوچکی دارد، ‏و عمل معکوس کردن تجمع می تواند بدون فرا پایدار شدن تراز (2) تحقق پذیرد. در واقع هر دو ‏تراز(1) و (2) به زیر ترازهای متعددی شکافته می شوند. در این فرآیند خطوط متعدد فروسرخ و لیزر با نور قرمز ایجاد می شود. ‏

! ((لیزر پالسی)):

برخلاف آنچه در حالت جامد انتظار می رود تراز (2) به جای نوار ، یک تراز تیز است زیرا تراز پر ‏3d یون کرومیوم توسط الکترونهای خارجی از تاثیر میدان های ((بلور)) محفوظ می ماند این تراز به ‏وسیله گدازهای غیر تابشی از ((نوار)) عریض (3)تجمع می یابد، در این حالت انرژی به ((شبکه بلوری|شبکه کریستالی)) ‏منتقل می شود. درخشی از تابش پیوسته برای برانگیختن اتم ها به تراز (3) به کار می رود. به علت ‏برانگیزش درخشی و نیاز به اتلاف انرژی شبکه ، این لیزر به صورت تپش کار می کند. بازتاب های ‏متعدد به صیقل کردن و ((نقره اندود)) کردن سطوح انتهایی خود ((یاقوت)) حاصل می شود. ‏

! ((طیف نمایی)) با لیزرها و میزرها:‏


*گونه های وسیعی از میزرها و لیزرهای گازی و جامد تا کنون ساخته و پرداخته شده اند که تمامی ‏ناحیه طیفی از ((کهموج)) تا فرابنفش نزدیک را ، هر چند عموما در فرکانس های ثابت معینی ، در بر می ‏گیرند.

*ایجاد لیزرها برای ((امواج فرابنفش|ناحیه فرابنفش)) دور موضوع به مراتب مشکل تری است. زیرا در فرکانس های بالا ‏گسیل خود به خودی و اتلاف از طریق بازتاب به ((سرعت)) افزایش می یابند.

*تا این اواخر استفاده از لیزرها در طیف نمایی به علت عدم قابلیت کوک آنها به ((فرکانس)) های دلخواه ‏، محدود بود و معمولا به طور تصادفی می شد از یک منبع با فرکانس ثابت برای تجربه معین استفاده ‏کرد. ‏

*((طیف نمایی رامان)) یک استثنا در این مورد است: طول موج تابش فرودی می تواند کاملا دلخواه ‏انتخاب شود، و شدت زیاد لیزر به طور قابل توجهی مشکلات ناشی از ضعیف بودن خطوط رامان را ‏کاهش می دهد. ‏

! کاربردهای ((همدوسی لیزر|نور همدوس لیزر)):‏

*برای سایر شاخه های طیف نمایی توسعه لیزرهای رنگین دورنمای هیجان انگیزی را عرضه می ‏دارد. لیزرهای رنگین در گستره وسیعی از طول موج ها نور تابند، و تقویت در هر طول موج دلخواه ‏از ((نور مرئی)) تا ((اشعه مادون قرمز|فروسرخ)) را می توان با انتخاب یک ((رنگ)) مناسب و جدا کردن نوار موجی مورد نیازاز ‏طریق ((توری پراش)) تا ((تداخل سنج)) ، به دست آورد.

*از طریق روش دو برابر کردن ((فرکانس)) می توان گشتره ((طول موج)) را به ناحیه فرابنفش گسترش داد. ‏با به کار بردن یک لیزر رنگین کوک پذیر به عنوان منبع پایه برای ((طیف نمایی جذبی)) می توان از یک ((طیف سنج|‏طیف نگار)) متعارف صرف نظر کرد.

*شدت یک ((لیزر)) رنگین را می توان به آسانی تا حدی بزرگ کرد که بتواند تجمع هر حالت ‏برانگیخته شده مناسبی را ، که از طریق یک گذار تابشی از حالت اساسی به دست می آید، اشباع ‏کند. این بدان معنی است که می توان تجمع حالت پایه و حالت برانگیخته شده را واقعا با همدیگر ‏برابر کرد. در این صورت می توان اثرهای گوناگونی را در حالت برانگیخته نظیر جذب به حالتی ‏باز هم بالا تر ، فرآیندهای فرو پاشی برخوردی و تابشی و انتقال انرژی برانگیختگی به حالت ‏های مجاور را مورد بررسی قرار داد.

*باید اضافه کرد که لیزرها وسیله ای فوق العاده مفید در یک آزمایشگاه طیف نمایی برای کارهای ‏ساده ولی اساسی نظیر تنظیم طیف نگارها ، میزان کردن ((تداخل سنج)) ها و به دست آوردن شکل ‏های خطی ، دستگاه های مفیدی هستند.

*از لیزرها به طور وسیعی در ((طیف سنج پلاسما)) به عنوان وسایل تشخیص برای اندازه گیری ‏مستقیم ((دما)) و ((چگالی الکترونی)) استفاده می شود.‏

! مباحث مرتبط با عنوان:

*((آینه لیزری))
*((تجمع معکوس))
*((تخلیه الکتریکی))
*((تقویت نور))
*((پمپاژ لیزر))
*((پمپاژ نوری))
*((حفره تشدید))
*((عوامل اتلاف تابش لیزری))
*((کهموج))
*((گسیل القایی))
*((‏گسیل خود به خودی))
*((لیزر))
*((لیزر گازی))
*((لیزر گازی هلیوم - نئون))
*((لیزر پالسی))
*((میزر))
*((نور همدوس))
*((همدوسی لیزر))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 17 تیر 1385 [08:21 ]   6   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 09 بهمن 1384 [07:29 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 09 بهمن 1384 [07:27 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 09 بهمن 1384 [07:24 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [11:49 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 آبان 1383 [15:56 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..