منو
 صفحه های تصادفی
امام رضا علیه السلام و منع از اسراف
نهضت حقوق مدنی سیاهان آمریکا
احتجاج امیرالمؤمنین با منافقین در باب آیه ولایت
مصالحه شاه عباس بزرگ با دولت عثمانی
صلیب جنوبی «صورت فلکی»
تیره میوپوراسه
و.....دیگران
پرستاری پیامبر از امام علی علیه السلام
سفر معاویه به مدینه و حمایت از یزید
اپسونیت
 کاربر Online
490 کاربر online
تاریخچه ی: ماده در کیهان

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-28Lines: 1-32
 !دید کلی !دید کلی
-*آیا ((مهتاب)) را در شب دیده‌اید؟ +*آیا مهتاب را در شب دیده‌اید؟
 *آیا ستاره‌ها قابل شمارش هستند؟ *آیا ستاره‌ها قابل شمارش هستند؟
-*آیا می‌دانید ((عمر ستارگان|عمر ستاره‌ها)) چقدر است؟
*کهکشانها چگونه بوجود آمده‌اند؟
+*آیا می‌دانید عمر ستاره‌ها چقدر است؟
*((کهکشانهکشانها)) چگونه بوجود آمده‌اند؟
 !کهکشانها !کهکشانها
-در شبهای بدون مهتاب منظره واضحی از نوار ابری شکل ((کهکشان راه شیری|راه شیری)) را مشاهده می‌نمائیم. این کهکشان ماست و حاوی نه تنها خوشه دماغی از شهابی بلکه تعداد بی‌شماری ((ستاره)) است که به صورت برآوردهای اخیر تعداد ستارگان 200 میلیون است. پرتوی نور با سرعت 300.000 کیلومتر در ثانیه ، طول کهکشان را در مدت 100.000 سال می‌پیماید. کهکشان ما با اندازه شگفت انگیزش ، تنها یکی از ((جزایر ستاره‌ای)) بی شمار را در جهان تشکیل می‌دهد. این کهکشان دارای همراهانی است که بزرگترین آنها ((ابرهای ماژلان|ابرهای ماژلانی بزرگ و کوچک)) می‌باشند. که به همراه کهکشان به هر یک مرکز ثقل مشترک می‌چرخند مجموعه کهکشان ، ابرهای ماژلانی و همچنین چند ((خوشه ستاره‌ای|منظومه ستاره‌ای)) که شامل ((سحابی زن به زنجیر بسته)) نیز می‌گردد. گروه محلی کهکشانها نامیده می‌شوند.
!((ابرکهکشان))
((دوربین نجومی پیشرفته|دوربینهای نجومی پیشرفته)) و ((دوری نمی ادیویی|دوربینهای نجومی رادیویی)) و سایر وسایل مطالعات نجومی می‌توانند منطقه عظیمی را مورد برسی قرار دهند که شعاع آن بین 10 تا 12 ((سال نوری)) است. چنین وسعتی بیلیونها کهکشان را بوجود آورده‌اند ابرکهکشان (فراکهکشان) می‌باشد در بر می‌گیرد.
!قیاس ((جهان نجومی)) با جهان مادی
علم در ضمن مطالعه دنیای مادی فوق العاده متنوع به تشخیص اجسام پدیده‌ها ، ارتباطات و برهمکنشها می‌پردازد و همچنین در یک مقیاس وسیعتر مفاهیم دنیای نجومی را از تمام مفاهیم دنیای مادی جدا می‌سازد. ((آگادیسین پیوتر فدرسیف)) (Pyoter Fedoseyev) فیلسوف پیشگام تئوری سابق می‌نویسد: «از دیدگاه اصول تکاملی دلایل زیادی برای قبول این مطلب وجود دارد جهانی که به وسیله ((علوم طبیعی)) جدید مورد مطالعه قرار می‌گیرد. موجودیتی است که از نظر زمانی در حال توسعه می‌باشد موجودیتی که از حالتها و اشکال قبلی ماده پدید آمده و به وسیله حالتها و اشکال بعدی جایگزین می‌گردد.»
!((فلسفه ماده گرایی))
فلسفه ماده گرایی چنین تصوری را که ((جهان مادی)) به نحوی آگاهانه به وسیله مثال آفریده نمی‌پذیرد. اگر قبول کنیم که جهانی که امروزه به مطالعه آن می‌پرداخته‌ایم در بیست بیلیون سال پیش بوجود آمده آنگاه این موضوع از نقطه نظ فلسفی اهمیت پیدا می‌کند. تا ماهیت عینی این فرآیند را به عنوان مرحله‌ای از ((سیر تکاملی جهان|تکامل خود به خود ماده در جهان)) ، مورد تیید قرار دهیم. /> />بنابراین وظیفه علم واقعی و مستحکم این است که به وسیله روابط فیزیکی به بررسی و توضیح چنین فرآیندی اقدام نماید. می‌توان وجود جهانهای متعدد را به وسیله قیاس پیچیده‌ای درک نمود. بنابراین مقولانه است که بین ناسیم جهان از نظر ((دانشنمدان)) علوم طبیعی (که نشانگر اندوخته دانش کنونی است) با ((فلسفه علم|مفاهیم فلسفی دنیای مادی)) (که تمام موفقیتهای تی علوم طبیعی را در مطالعه جهان ، در نهفته دارد) تمایز قائل شویم.
+در شبهای بدون مهتاب منظره واضحی از نوار ابری شکل ((کهکشان راه شیری|راه شیری)) را مشاهده می‌نمائیم. این کهکشان ماست و حاوی نه تنها خوشه دماغی از شهابی بلکه تعداد بی‌شماری ((ستاره)) است که بصورت برآوردهای اخیر تعداد ستارگان 200 میلیون است. پرتوی نور با سرعت 300.000 کیلومتر در ثانیه ، طول کهکشان را در مدت 100.000 سال می‌پیماید. کهکشان ما با اندازه شگفت انگیزش ، تنها یکی از جزایر ستاره‌ای بی شمار را در جهان تشکیل می‌دهد.

این کهکشان دارای همراهانی است که بزرگترین آنها ((ابرهای ماژلان|ابرهای ماژلانی بزرگ و کوچک)) می‌باشند. که به همراه کهکشان به هر یک مرکز ثقل مشترک می‌چرخند مجموعه کهکشان ، ابرهای ماژلانی و همچنین چند ((خوشه ستاره‌ای|منظومه ستاره‌ای)) که شامل ((سحابی زن به زنجیر بسته)) نیز می‌گردد. گروه محلی کهکشانها نامیده می‌شوند.
{picture=PH_M_D_K_01.jpg}

!ابرکهکشان
((دوربین نجومی|دوربینهای نجومی پیشرفته)) و ((ردی کوپ|دوربینهای نجومی رادیویی)) و سایر وسایل مطالعات نجومی می‌توانند منطقه عظیمی را مورد برسی قرار دهند که شعاع آن بین 10 تا 12 ((سال نوری)) است. چنین وسعتی بیلیونها کهکشان را بوجود آورده‌اند ابرکهکشان (فراکهکشان) می‌باشد در بر می‌گیرد.
!قیاس جهان نجومی با جهان مادی
علم در ضمن مطالعه دنیای مادی فوق العاده متنوع به تشخیص اجسام پدیده‌ها ، ارتباطات و برهمکنشها می‌پردازد و همچنین در یک مقیاس وسیعتر مفاهیم دنیای نجومی را از تمام مفاهیم دنیای مادی جدا می‌سازد. آگادیسین پیوتر فدرسیف (Pyoter Fedoseyev) فیلسوف پیشگام تئوری سابق می‌نویسد: «از دیدگاه اصول تکاملی دلایل زیادی برای قبول این مطلب وجود دارد، جهانی که بوسیله علوم طبیعی جدید مورد مطالعه قرار می‌گیرد. موجودیتی است که از نظر زمانی در حال توسعه می‌باشد موجودیتی که از حالتها و اشکال قبلی ماده پدید آمده و بوسیله حالتها و اشکال بعدی جایگزین می‌گردد.»
!فلسفه ماده گرایی
فلسفه ماده گرایی چنین تصوری را که جهان مادی به نحوی آگاهانه بوسیله مثال آفریده نمی‌پذیرد. اگر قبول کنیم که جهانی که امروزه به مطالعه آن می‌پرداخته‌ایم در بیست بیلیون سال پیش بوجود آمده ، آنگاه این موضوع از نقطه نظر فلسفی اهمیت پیدا می‌کند، تا ماهیت عینی این فرآیند را به عنوان مرحله‌ای از ((سیر تکاملی جهان|تکامل خود به خود ماده در جهان)) ، مورد تیید قرار دهیم.

بنابراین وظیفه علم واقعی و مستحکم این است که بوسیله روابط فیزیکی به بررسی و توضیح چنین فرآیندی اقدام نماید. می‌توان وجود جهانهای متعدد را بوسیله قیاس پیچیده‌ای درک نمود. بنابراین عاقلانه است که بین تاسیر جهان از نظر دانشنمدان علوم طبیعی (که نشانگر اندوخته دانش کنونی است) با مفاهیم فلسفی دنیای مادی (که تمام موفقیتهای تی علوم طبیعی را در مطالعه جهان ، در نهفته دارد) تمایز قائل شویم.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((ابر کهکشان)) *((ابر کهکشان))
 *((ابرهای ماژلان)) *((ابرهای ماژلان))
 *((جزایر ستاره‌ای)) *((جزایر ستاره‌ای))
-*((جهان نجومی)) 
 *((خوشه ستاره‌ای)) *((خوشه ستاره‌ای))
-*((دوربین نجومی پیشرفته)) 
 *((سیر تکاملی جهان)) *((سیر تکاملی جهان))
 *((کیهان شناسی)) *((کیهان شناسی))
 *((کهکشان)) *((کهکشان))
 *((کهکشان راه شیری)) *((کهکشان راه شیری))
-*((مهتاب)) +*((نجوم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 27 اسفند 1384 [08:49 ]   6   مجید آقاپور      جاری 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [09:50 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 آذر 1383 [12:16 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [06:25 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [09:43 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [09:43 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..