منو
 کاربر Online
630 کاربر online
تاریخچه ی: لیست مقالات گروه ریاضی

تفاوت با نگارش: 12

Lines: 1-156Lines: 1-179
 
 
 
 
  
 
 
 __~~DARKgreen:@#15:هندسه#@~~__ __~~DARKgreen:@#15:هندسه#@~~__
 
 
 
 
  
  
 
 
 __~~darkgreen:@#15:جبر#@ ~~__ __~~darkgreen:@#15:جبر#@ ~~__
 
 
  
  
  
 
 
 __~~darkgreen:@#15:تئوری اعداد#@ ~~__ __~~darkgreen:@#15:تئوری اعداد#@ ~~__
  
 
 
  
  
 
 
 __~~darkgreen:@#15:ریاضیات گسسته#@~~ __ __~~darkgreen:@#15:ریاضیات گسسته#@~~ __
 
 
  
  
 
 
 __~~darkgreen:@#15:آنالیز عددی#@~~ __ __~~darkgreen:@#15:آنالیز عددی#@~~ __
 
 
  
  
 
 
 ____~~darkgreen:@#15:متفرقه#@ ~~____ ____~~darkgreen:@#15:متفرقه#@ ~~____
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 ~~green:__سطح آسان__~~ ~~green:__سطح آسان__~~
 --- ---
- +*((تقارن))
*((دوران))
 *((استوانه))  *((استوانه))
 *((هرم))  *((هرم))
 *((مخروط))  *((مخروط))
 *((کره))  *((کره))
 *((رویه))  *((رویه))
 *((خم))  *((خم))
 *((نگاشت))  *((نگاشت))
 *((دستگاههای مختصات))  *((دستگاههای مختصات))
 *((تبدیلات مختصات))  *((تبدیلات مختصات))
 *((مقاطع مخروطی)) *((مقاطع مخروطی))
 *((بیضی)) *((بیضی))
 +*((معادله خط و صفحه))
 *((وضعیت خط و صفحه نسبت به هم)) *((وضعیت خط و صفحه نسبت به هم))
 ~~green:__ سطح سخت__~~ ~~green:__ سطح سخت__~~
 --- ---
 +*((هذلولی))
 *((نظریه خم))  *((نظریه خم))
 *((نظریه رویه))  *((نظریه رویه))
 *((هندسه ریمانی))  *((هندسه ریمانی))
 *((جسم محدب))  *((جسم محدب))
 *((هندسه انتگرال)) *((هندسه انتگرال))
 
 
  
  
 +~~green:__سطح آسان__~~
 +---
 *((عدد حقیقی)) *((عدد حقیقی))
 *((عدد گویا)) *((عدد گویا))
 *((عدد گنگ)) *((عدد گنگ))
 *((عدد مرکب)) *((عدد مرکب))
-*((عدد کاردینالی)) 
-*((عدد مختلط)) 
 *((نامعادله))  *((نامعادله))
 *((معادله خطی))  *((معادله خطی))
 *((معادله درجه دوم))  *((معادله درجه دوم))
-*((ماله رجه سم)) +*((ا مایی))
 *((پیوستگی))  *((پیوستگی))
 *((کاربرد مشتق))  *((کاربرد مشتق))
-*((مشتق جزئی))  
-*((انتگرال معین))  
-*((انتگرال نامعین))  
 *((اتحاد))  *((اتحاد))
 *((تجزیه))  *((تجزیه))
 *((تصاعد))  *((تصاعد))
 *((دستگاه معادلات خطی))  *((دستگاه معادلات خطی))
 *((ماتریس))  *((ماتریس))
 *((فضای برداری))  *((فضای برداری))
 *((نگاشت خطی))  *((نگاشت خطی))
 *((دترمینان ماتریس))  *((دترمینان ماتریس))
 +~~green:__سطح سخت__~~
 +---
 +*((عدد کاردینالی))
 +*((عدد مختلط))
 +*((مشتق جزئی))
 +*((معادله درجه سوم))
 +*((انتگرال معین))
 +*((انتگرال نامعین))
 +
  
  
 +~~green:__سطح آسان__~~
 +---
 +*((کسر ده دهی))
 *((معادلات همنهشتی))  *((معادلات همنهشتی))
-*((ما یله))
*((ن))
*((ی کچک رما))
+*((ایخچ د حی))
*((تن و یشه))
*((ثلث یا-اسکال)) />*((گاریتم))
 
 
 
 
  
  
 +~~green:__سطح آسان__~~
 +---
 *((آنالیز ترکیبی))  *((آنالیز ترکیبی))
 *((منطق ریاضی)) *((منطق ریاضی))
 *((گراف همبند)) *((گراف همبند))
 *((گراف اویلری))  *((گراف اویلری))
 *((گراف همیلتونی))  *((گراف همیلتونی))
 *((گراف درختی))  *((گراف درختی))
 *((گراف مسطح)) *((گراف مسطح))
-*((الگوریتم kruskal )) 
-*((الگوریتم prim))  
-*((الگوریتم کوتاهترین مسیر))  
-*((درخت مولد گراف))  
 *((احتمال شرطی))  *((احتمال شرطی))
 *((اصل موضوعی احتمال))  *((اصل موضوعی احتمال))
 *((متغیر تصادفی)) *((متغیر تصادفی))
-*((تابع احتمال))
*((توزیع برنولی))
*((توزیع پواسون))
*((توزیع دوجمله‌ای))
+*((تابع احتمال))
 *((فرایند تصادفی))  *((فرایند تصادفی))
-*((فرایند مارکوف))  
 +~~green:__سطح سخت__~~
 +---
 +*((توزیع برنولی))
 +*((توزیع دوجمله‌ای))
   
  
  
 +~~green:__سطح آسان__~~
 +---
 *((Maple))  *((Maple))
 *((Mathematica)) *((Mathematica))
-*((اب خطا)) +*((قیب و خطا))
*((روش کمترین مربعات))
 *((حل عددی معادله))  *((حل عددی معادله))
 *((درون یابی خطی))  *((درون یابی خطی))
-*(( محاسبه تقریبی انتگرال))
*((حل عددی معادله دیفرانسیل))
+
  
  
-*((یه pick)) +~~green:__سطح آسان__~~
---
*((غیاث این جمشید کاشانی))
*((برن
هاد ریمان))
*((هنری پوانکاره
))
 *((قضیه مورلی))  *((قضیه مورلی))
 *((قضیه سوا))  *((قضیه سوا))
 *((آخرین قضیه فرما)) *((آخرین قضیه فرما))
 *((حدس ریمان)) *((حدس ریمان))
 *((قضیه اعداد بزرگ)) *((قضیه اعداد بزرگ))
 *((قضیه حد مرکزی)) *((قضیه حد مرکزی))
 *((قضیه اساسی جبر)) *((قضیه اساسی جبر))
  
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 01 اسفند 1384 [07:01 ]   14   علی هادی      جاری 
 دوشنبه 01 اسفند 1384 [06:02 ]   13   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 اسفند 1384 [05:54 ]   12   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 29 بهمن 1384 [10:15 ]   11   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 29 بهمن 1384 [10:14 ]   10   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 29 بهمن 1384 [10:10 ]   9   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 29 بهمن 1384 [09:56 ]   8   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 29 بهمن 1384 [09:08 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 29 بهمن 1384 [07:53 ]   6   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 29 بهمن 1384 [07:50 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 29 بهمن 1384 [07:19 ]   4   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 بهمن 1384 [06:15 ]   3   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [10:35 ]   2   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [10:19 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..