منو
 صفحه های تصادفی
خزانه دار دانش الهی
پیوند کووالانسی
امام علی علیه السلام و نجات زنی از سنگسار
نبوت تبلیغی و تشریعی
حکم امام علی علیه السلام درباره نوزاد عجیب الخلقه
تند شدن‌ غیرطبیعی‌ ضربان‌ قلب‌
مدار رقص نور ساده
اوپال آتشی
مهاجرتهای آفریقاییان
شهریار بن شروین
 کاربر Online
307 کاربر online
Lines: 1-43Lines: 1-51
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/3/30/LAZERC1.JPG}
 +
 !نگاه کلی !نگاه کلی
-برای ساکنان مناطق بیابانی ((سراب «فیک»|سراب)) پدیده‌ای آشنا می‌باشد. این امر نتیجه تغییر ((ضریب شکست|ضریب شکست نور)) در هوای مجاور ((زمین)) بر اثر بازتابش ((انرژی نورانی|انرژی نورانی خورشید)) می‌باشد. این تغییرات گاهی فقط موجب اختلال در دید مناطق دور شده و گاهی آنقدر زیاد است که تصویر ((آسمان)) مقابل در روی زمین مشاهده می‌شود. در ((فیزیک)) پدیده سراب را ناشی از ((اثر نور  گرمایی)) می دانند که اساس ((طیف سنجی نور  گرمایی)) را تشکیل می‌دهد. اکنون امیدهای زیادی وجود دارد که از این پدیده بتوان در حد تشخیص یک ((اتم)) یا ((مولکول)) در نمونه‌های واقعی استفاده کرد. +برای ساکنان مناطق بیابانی ، سراب ، پدیده‌ای آشنا می‌باشد. این امر نتیجه تغییر ((ضریب شکست|ضریب شکست نور)) در هوای مجاور زمین بر اثر بازتابش انرژی نورانی خورشید می‌باشد. این تغییرات ، گاهی فقط موجب اختلال در دید مناطق دور شده ، گاهی آنقدر زیاد است که تصویر آسمان مقابل در روی زمین مشاهده می‌شود. در ((فیزیک)) ، پدیده سراب را ناشی از اثر نور  گرمایی میدانند که اساس __طیف سنجی نور  گرمایی__ را تشکیل می‌دهد. اکنون امیدهای زیادی وجود دارد که از این پدیده بتوان در حد تشخیص یک ((اتم)) یا ((مولکول)) در نمونه‌های واقعی استفاده کرد.
 !نقش لیزر در طیف سنجی نور  گرمایی !نقش لیزر در طیف سنجی نور  گرمایی
-در مورد از یک ((لیزر)) به عنوان منبع گرمایی استفاده می‌شود و از همین لیزر یا لیزری دیگر به عنوان پرتو دنبال کننده تغییرات ضریب شکست ، در اثر افزایش ((دما)) ، استفاده می‌نمایند. در محلول و جامداتی که ((جذب نور)) در آنان کم است می‌توان تغییرات ضریب شکست خود جسم را دنبال کرد. در ((مواد کدر)) یا موادی که ((نور)) را پراکنده می کنند، مانند پودرها می‌توان از تغییرات ضریب شکست محیط مجاور استفاده کرد. +از یک ((لیزر)) بهعنوان منبع گرمایی استفاده می‌شود و از همین لیزر یا لیزری دیگر بهعنوان پرتو دنبال کننده تغییرات ضریب شکست ، در اثر افزایش ((دما)) ، استفاده می‌نمایند. در محلول و جامداتی که جذب نور در آنان کم است، می‌توان تغییرات ضریب شکست خود جسم را دنبال کرد. در مواد کدر یا موادی که ((نور)) را پراکنده می کنند، مانند پودرها ، می‌توان از تغییرات ضریب شکست محیط مجاور استفاده کرد.
 !روشهای اندازه گیری تغییرات ضریب شکست !روشهای اندازه گیری تغییرات ضریب شکست
-*__عدسی گرمایی __

((
عدسی گرمایی)) اولین بار توسط ((گوردون)) و همکارانش در سال 1965 مشاهده شد. مقدار کمی از پرتو لیزر در عبور از ((بنزن)) جذب شده و دمای آن را بالا می‌برد. مقدار این دما در وسط ظرف بیشتر و در اطراف کمتر است. این ((گرما)) موجب ایجاد یک توزیع ضریب شکست در بنزن می‌شود، که مانند یک ((عدسی مقعر)) عمل می کند. واگرایی در ((نور همدوس لیزر|پرتوی لیزر)) را می‌توان به سهولت با اندازه گیری قطر لکه آن تعیین کرد.


*__انحراف نور _ گرمایی عرضی __

((اثر نور
_ گرمایی|انحراف نور _ گرمایی عرضی)) اولین بار بوسیله __بوکارا__ و همکارانش در 1980 مشاهده شد. پرتو گرم کننده ((لیزر پالسی)) یا مدوله شده می‌باشد، که تقریبا عمود بر سطح تابانده می‌شود. البته این پرتو می‌تواند لیزر نباشد. انرژی جذب شده از این پرتو به ((سیال)) مجاور داده می‌شود. گرمای انتقال یافته ، گردایان ضریب شکست پالسی یا تنظیم شده ایجاد می‌کند. این تغییرات را می‌توان با پرتوی دیگری که از نزدیکی سطح نمونه و به موازات آن تابیده می‌شود، دنبال کرد. از اولین استفاده‌های شیمیایی این روش ، گرفتن طیف ((تبدیل فوریه)) فرو سرخ از اجسام جامد می‌باشد.


*__روش عدسی گرمایی با پرتوهای متقاطع :__ در این حالت عدسی گرمایی تولید شده بوسیله یک پرتو لیزر را با لیزر متقاطع دیگری دنبال می کنیم.


*__((توری پراش)) نور _ گرمایی :__ در این روش اثر ((پراش نور _ گرمایی)) را می‌توان بوسیله دو ((لیزر دمشی)) ایجاد و با پرتوی لیزر دیگری تعقیب کرد.
+!!عدسی گرمایی />__عدسی گرمایی__ ، اولین بار توسط "__گوردون__" و همکارانش در سال 1965 مشاهده شد. مقدار کمی از پرتو لیزر در عبور از ((بنزن)) ، جذب شده ، دمای آن را بالا می‌برد. مقدار این دما در وسط ظرف ، بیشتر و در اطراف کمتر است. این ((گرما)) موجب ایجاد یک توزیع ضریب شکست در بنزن می‌شود که مانند یک عدسی مقعر عمل می کند. واگرایی در پرتوی لیزر را می‌توان بهسهولت با اندازه گیری قطر لکه آن تعیین کرد.
!!انحراف نور _ گرمایی عرضی />__انحراف نور _ گرمایی عرضی__ ، اولین بار بوسیله "__بوکارا__" و همکارانش در 1980 مشاهده شد. پرتو گرم کننده ((لیزر پالسی)) یا مدوله شده می‌باشد که تقریبا عمود بر سطح ، تابانده می‌شود. البته این پرتو می‌تواند لیزر نباشد. انرژی جذب شده از این پرتو به سیال مجاور داده می‌شود. گرمای انتقال یافته ، گرادیان ضریب شکست پالسی یا تنظیم شده ایجاد می‌کند. این تغییرات را می‌توان با پرتوی دیگری که از نزدیکی سطح نمونه و به موازات آن تابیده می‌شود، دنبال کرد. از اولین استفاده‌های شیمیایی این روش ، گرفتن طیف تبدیل فوریه فرو سرخ از اجسام جامد می‌باشد.
!!روش عدسی گرمایی با پرتوهای متقاطع
در این حالت ، عدسی گرمایی تولید شده بوسیله یک پرتو لیزر را با لیزر متقاطع دیگری دنبال میکنیم.
!!توری پراش نور _ گرمایی />در این روش ، اثر پراش نور _ گرمایی را می‌توان بوسیله دو ((لیزر دمشی)) ایجاد و با پرتوی لیزر دیگری تعقیب کرد.
 !موارد استفاده تجزیه شیمیایی !موارد استفاده تجزیه شیمیایی
-*__بررسی مواد __

__لو__ و همکارانش در سال 1984 از روش نور گرمایی به عنوان جایگزینی برای روش
نور _صوتی جهت گرفتن ((موج فرو سرخ|طیف فرو سرخ)) جامدات استفاده نمود (گرفتن طیف فرو سرخ آرواره و دندان ((فیل فروهیپوس)) ، یک جانور ما قبل تاریخ). از روش نور _ گرمایی می‌توان جهت دنبال کردن ((رسوب الکترو شیمیایی)) بر سطح الکترود ، یا بررسی ((خوردگی نوری نیم رسانا)) استفاده کرد. روش نور _ گرمایی می‌تواند خواص گرمایی اجسام را نیز تعیین کند.


*__((کروماتوگرافی)) __

کاربرد روش نور _ گرمایی در ((کروماتوگرافی مایع)) به قطر کوچک و ((کروماتوگرافی گازی با ستون مویین)) بیش از همه مورد توجه است. مزیت استفاده از این روش امکان کاربرد آشکارساز‌های بسیار کوچک است در حجمهای بسیار کوچک حتی نانو لیتر و پیکو لیتر می‌توان عدسیهای گرمایی قوی ایجاد کرد. همچنین از ((آشکارساز نور _ گرمایی|آشکارسازهای نور _ گرمایی)) می‌توان در ((کروماتوگرافی فوق بحرانی)) که در آن ((دی اکسید کربن|دی اکسید کربن فوق بحرانی)) به عنوان فاز متحرک استفاده می‌شود، بکار برد. از انحراف نور _ گرمایی عرضی با یک ((لیزر پیوسته کار)) برای تعیین مواد روی یک صفحه سیلیسی ((کروماتوگرافی با لایه نازک)) استفاده شده است.


*__کاربردهای دیگر عدسی گرمایی__

جهت تعیین مقادیر بسیار کم ((فسفات)) در آب ، اندازه گیری ((پروتئین)) در ((الکتروفورزژل)) از اندازه گیری‌های مربوط به ((عدسی گرمایی)) استفاده کرده اند. که این روشها صدها بار حساستر از روشهای معمولی است.
+!!بررسی مواد />"__لو__" و همکارانش در سال 1984، از روش __نور گرمایی__ بهعنوان جایگزینی برای روش __نور _صوتی__ جهت گرفتن __طیف فرو سرخ__ ((حالات ماده|جامدات)) استفاده نمود (گرفتن طیف فرو سرخ آرواره و دندان فیل فروهیپوس ، یک جانور ما قبل تاریخ). از روش __نور _ گرمایی__ می‌توان جهت دنبال کردن رسوب الکترو شیمیایی بر سطح الکترود ، یا بررسی خوردگی نوری نیم رسانا استفاده کرد. روش نور _ گرمایی می‌تواند خواص گرمایی اجسام را نیز تعیین کند.
!!کروماتوگرافی />کاربرد روش نور _ گرمایی در ((کروماتوگرافی مایع)) به قطر کوچک و ((کروماتوگرافی گازی با ستون مویین)) بیش از همه مورد توجه است. مزیت استفاده از این روش امکان کاربرد آشکارساز‌های بسیار کوچک در حجمهای بسیار کوچک حتی نانو لیتر و پیکو لیتر است و می‌توان عدسیهای گرمایی قوی ایجاد کرد. همچنین از آشکارسازهای نور _ گرمایی می‌توان در کروماتوگرافی فوق بحرانی که در آن ((دیاکسید کربن|دی اکسید کربن فوق بحرانی)) بهعنوان فاز متحرک استفاده می‌شود، بکار برد. از انحراف نور _ گرمایی عرضی با یک لیزر پیوسته کار برای تعیین مواد روی یک صفحه سیلیسی ((کروماتوگرافی لایه نازک)) استفاده شده است. /> />>
{img src=img/daneshnameh_up/f/ff/LAZER.JPG}

!!کاربردهای دیگر عدسی گرمایی />جهت تعیین مقادیر بسیار کم فسفات در آب ، اندازه گیری ((پروتئین)) در الکتروفورزژل از اندازه گیری‌های مربوط به عدسی گرمایی استفاده کردهاند که این روشها صدها بار حساستر از روشهای معمولی است.
 !محدودیت استفاده از روش نور _ گرمایی  !محدودیت استفاده از روش نور _ گرمایی
-افزایش ((نوفه)) با افزایش ((توان لیزر)) همچنین جریانهای پراکنده هوا یا تکان خوردن نمونه موجب از بین رفتن عدسی گرمایی می‌شود. از بین رفتن نمونه جامد در اثر تابش لیزر و ((ایزومر نوری|ایزومری شدن نوری)) نمونه ، از جمله محدودیت‌های استفاده از این روش می‌باشند. +افزایش نوفه با افزایش توان لیزر ، همچنین جریانهای پراکنده هوا یا تکان خوردن نمونه موجب از بین رفتن عدسی گرمایی می‌شود. از بین رفتن نمونه جامد در اثر تابش لیزر و ((ایزومر نوری|ایزومری شدن نوری)) نمونه ، از جمله محدودیت‌های استفاده از این روش می‌باشند.
 !چشم انداز !چشم انداز
-روش ((طیف سنجی نور _ گرمایی)) با شیوه تک مدی و چند مدی پارامتر‌های اپتیکی ، به صورت تئوری و عملی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. محققان چنین روشی را برای ((آشکارساز کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا)) مفید می‌دانند. سیستم پیشنهادی این محققان بسیار ساده است. ((لیزر گازی آرگون)) ، ((الیاف نوری)) ، ((آشکارساز فوتودیود)) و دستگاه نمایشگر به اضافه چند ((آینه)) ، کل این سیستم را تشکیل می‌دهند. محققان در حال تحقیق برای گسترش این روش در رشته ((شیمی تجزیه)) هستند. و به نظر می‌رسد، کاربرد این روشها در آینده سریعا گسترش یابد. +روش طیف سنجی نور _ گرمایی با شیوه تک مدی و چند مدی پارامتر‌های اپتیکی ، به صورت تئوری و عملی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. محققان ، چنین روشی را برای آشکارساز کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا مفید می‌دانند. سیستم پیشنهادی این محققان بسیار ساده است. لیزر گازی آرگون ، الیاف نوری ، آشکارساز فوتودیود و دستگاه نمایشگر به اضافه چند آینه ، کل این سیستم را تشکیل می‌دهند. محققان در حال تحقیق برای گسترش این روش در رشته ((شیمی تجزیه)) هستند و به نظر می‌رسد، کاربرد این روشها در آینده سریعا گسترش یابد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آشکارساز فوتودیودی)) *((آشکارساز فوتودیودی))
 *((آشکارساز کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا)) *((آشکارساز کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا))
 *((اثر نور _ گرمایی)) *((اثر نور _ گرمایی))
 *((الیاف نوری)) *((الیاف نوری))
 *((پراش نور _ گرمایی)) *((پراش نور _ گرمایی))
 *((توری پراش)) *((توری پراش))
 *((جذب نور)) *((جذب نور))
 *((خوردگی نوری نیم رسانا)) *((خوردگی نوری نیم رسانا))
 +*((شیمی و لیزر))
 *((ضریب شکست)) *((ضریب شکست))
 *((طیف سنجی نور  گرمایی)) *((طیف سنجی نور  گرمایی))
 *((عدسی گرمایی)) *((عدسی گرمایی))
 *((کروماتوگرافی)) *((کروماتوگرافی))
-*((کروماتوگرافی با لایه نازک))
*((کروماتوگرافی وق برانی))
+*((کروماتوگرافی لایه نازک))
*((کروماتوگرافی ایع ب کارایی بالا))
 *((لیزر)) *((لیزر))
 *((لیزر پالسی)) *((لیزر پالسی))
 *((لیزر دمشی)) *((لیزر دمشی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 11 خرداد 1385 [18:35 ]   5   فیروزه نجفی      جاری 
 پنج شنبه 11 خرداد 1385 [18:33 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [12:45 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 دی 1383 [06:52 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 دی 1383 [12:50 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..