منو
 صفحه های تصادفی
وسعت ولایت امام
مدت امامت امام سجاد علیه السلام
حجیت ظواهر قرآن
اسپانیا
صریح و بی‌آلایش بودن با دیگران
آزمایش تشدید
نقشه برداری از اعماق اقیانوسها
اساس دین
زاهر بن عمرو و شهادت در کربلا
پل مارنان
 کاربر Online
350 کاربر online
Lines: 1-33Lines: 1-51
-*((لیزر و پدیدۀ نور گرمایی در تجزیه شیمیایی)) +
/> dir align=left> />{img src=img/daneshnameh_up/3/30/LAZERC1.JPG} />
 !نگاه کلی !نگاه کلی
-برای ساکنان مناطق بیابانی پدیده ای آشنا می باشد. این امر نتیجه تغییر ضریب شکست نور در هوای مجاور زمین بر اثر باز تابش انرژی نورانی خورشید می باشد. این تغییرات گاهی فقط موجب اختلال در دید مناطق دور شده و گاهی آنقدر زیاد است که تصویر آسمان مقابل در روی زمین مشاهده می شود. در فیزیک پدیده سراب را ناشی از اثر نور  گرمایی می دانند که اساس طیف سنجی نور  گرمایی را تشکیل می دهد. />اکنون امیدهای زیادی وجود دارد که از این پدیده بتوان در حد تشخیص یک اتم یا مولکول در نمونه های واقعی استفاده کرد. +برای ساکنان مناطق بیابان ، سراب پدیدهای آشنا میباشد. این امر نتیجه تغییر ((ضریب شکست|ضریب شکست نور)) در هوای مجاور زمین بر اثر بازتابش انرژی نورانی خورشید میباشد. این تغییرات ، گاهی فقط موجب اختلال در دید مناطق دور شده ، گاهی آنقدر زیاد است که تصویر آسمان مقابل در روی زمین مشاهده میشود. در ((فیزیک)) ، پدیده سراب را ناشی از اثر نور  گرمایی میدانند که اساس __طیف سنجی نور  گرمایی__ را تشکیل میدهد. اکنون امیدهای زیادی وجود دارد که از این پدیده بتوان در حد تشخیص یک ((اتم)) یا ((مولکول)) در نمونههای واقعی استفاده کرد.
 !نقش لیزر در طیف سنجی نور  گرمایی !نقش لیزر در طیف سنجی نور  گرمایی
-در این روش از یک لیزر به عنوان منبع گرمایی استفاده می شود و از همین لیزر یا لیزری دیگر به عنوان پرتو دنبال کننده تغییرات ضریب شکست ، در اثر افزایش دما ، استفاده می نمایند. در محلول و جامداتی که جذب نور در آنان کم است می توان تغییرات ضریب شکست خود جسم را دنبال کرد. در مواد کدر یا موادی که نور را پراکنده می کنند، مانند پودرها می توان از تغییرات ضریب شکست محیط مجاور استفاده کرد. +از یک ((لیزر)) بهعنوان منبع گرمایی استفاده میشود و از همین لیزر یا لیزری دیگر بهعنوان پرتو دنبال کننده تغییرات ضریب شکست ، در اثر افزایش ((دما)) ، استفاده مینمایند. در محلول و جامداتی که جذب نور در آنان کم است، میتوان تغییرات ضریب شکست خود جسم را دنبال کرد. در مواد کدر یا موادی که ((نور)) را پراکنده می کنند، مانند پودرها ، میتوان از تغییرات ضریب شکست محیط مجاور استفاده کرد.
 !روشهای اندازه گیری تغییرات ضریب شکست !روشهای اندازه گیری تغییرات ضریب شکست
-چهر روش برای اندزه گیری تغییرات ضریب شست وجو دارد که دو روش از آنها مرسومتر است و در تجزیه مورد استفاده قرار می گیرد.
#_عدسی گرمایی: اولین بار توسط گوردون و همکارانش در سال 1965 مشاهده شد. مقدار کمی از پرتو لیزر در عبور از بنزن جذب شده و دمای آن را بالا می برد. مقدار این دما در وسط ظرف بیشتر و در اطراف کمتر است. این گرما موجب ایجاد یک توزیع ریب شکست در بنزن می شود که مانند یک عدسی گرا عمل می کند. واگرایی در پرتو لیزر را می توان به سهولت با اندازه گیری قطر لکه آن تعیین کرد.
#_انحراف نور _ گرمایی عرضی: اولین بار به وسیله بوکارا و همکارانش در 1980 مشاهده شد. پرتو گرم کننده لیزری ضربای یا مدوله شده می باشد که تقریبا عمود بر سطح تابانده می شود. البته این پرتو می تواند لیزر نباشد. انرژی جذب شده از این پرتو به سیال مجاور داده می شود. گرمای انتقال یافته ، گردایان ضریب شکست ضربای یا تنظیم شده ایجاد می کند. این تغییرات را می توان با پرتو دیگری که از نزدیکی سطح نمونه و به موازات آن تابیده می شود دنبال کرد. />از اولین استفاده های شیمیایی این روش گرفتن طیف تبدیرفوریه فرد سرخ از اجسام جامد می باشد.
#_روش عدسیهای گرمایی با پرتوهای متقاطع: در این حالت عدسی گرمایی تولید شده به وسیله یک پرتو لیزر را با لیزر متقاطع دیگری دنبال می کنیم.
#_توری پراش نور _گرمایی: در این روش اثر پراش نور _گرمایی را می توان به وسیله دو لیزر دمش ایجاد و با پرتو لیزر دیگری تعقیب کرد.
+!!دی گرمایی
__عدسی گرمایی__ ، اولین بار توسط "__گوردون__" و همکارانش در سال 1965 مشاهده شد. مقدار کمی از پرتو لیزر در عبور از ((بنزن)) ، جذب شده ، دمای آن را بالا میبرد. مقدار این دما در وسط ظرف ، بیشتر و در اطراف کمتر است. این ((گرما)) موجب ایجاد یک توزیع ریب شکست در بنزن میشود که مانند یک عدسی قر عمل می کند. واگرایی در پرتوی لیزر را میتوان بهسهولت با اندازه گیری قطر لکه آن تعیین کرد.
!!انحراف نور _ گرمایی عرضی
_
_انحراف نور _ گرمایی عرضی__ ، اولین بار بوسیله "__بوکارا__" و همکارانش در 1980 مشاهده شد. پرتو گرم کننده ((لیزر پاسی)) یا مدوله شده میباشد که تقریبا عمود بر سطح ، تابانده میشود. البته این پرتو میتواند لیزر نباشد. انرژی جذب شده از این پرتو به سیال مجاور داده میشود. گرمای انتقال یافته ، گرادیان ضریب شکست پاسی یا تنظیم شده ایجاد میکند. این تغییرات را میتوان با پرتوی دیگری که از نزدیکی سطح نمونه و به موازات آن تابیده میشود، دنبال کرد. از اولین استفادههای شیمیایی این روش ، گرفتن طیف تبدیل فوریه فرو سرخ از اجسام جامد میباشد.
!!روش عدسی گرمایی با پرتوهای متقاطع
در این حالت ، عدسی گرمایی تولید شده بوسیله یک پرتو لیزر را با لیزر متقاطع دیگری دنبال میکنیم.
!!توری پراش نور _ گرمایی />در این روش ، اثر پراش نور _ گرمایی را میتوان بوسیله دو ((لیزر دمشی)) ایجاد و با پرتوی لیزر دیگری تعقیب کرد.
 !موارد استفاده تجزیه شیمیایی !موارد استفاده تجزیه شیمیایی
-بررسی مواد: لو و همکارانش در سال 1984از روش نور گرمایی به عنوان جایگزینی برای روش نور تیره صوتی جهت گرفتن طیف فرد سرخ جامدات استفاده نمود. (گرفتن طیف فرد سرخ آرواره و دندان فیل فروهیپوس ، «یک جانور ماقبل تاریخ» ). />از روش نور گرمایی می توان جهت دنبال کردن رسوب الکترو شیمیایی بر سطح الکترود ، یا بررسی خوردگی نوری یک و نیم رسانا استفاده کرد. />روش نور _ گرمایی می توان خواص گرمایی اجسام را نیز تعیین کند. اکثر اندازه گیریهای عدسی گرمایی را در تعیین زمینه به کار برده اند.
کروماتوگرافی: کاربرد روش نور گرمایی در کروماتوگرافی مایع به قطر کوچک و کروماتوگرافی گازی با ستون موئین بیش از همه مورد توجه است. ری استفاده از این روش امکان کاربرد آشکارساز های بسیار کوچک است در حجمهای بسیار کوچک حتی نانولیتر و پیکولیتر می توان عدسیهای گرمایی قوی ایجاد کرد. />همچنین از آشکارسازهای نور _ گرمایی در کروماتوگرافی فوق بحرانی که در آن کربن دی اکسید فوق بحرانی بعنوان فاز متحرک استفاده می شود ستفاه کرد. />از انحراف نور _ گرمایی عرضی با یک لیزر موج پیوسته برای تعیین مواد روی یک صفحه سیلیسی کروماتوگرافی لایه نازک استفاده شده است.
!کاربردهای دیگر
جهت تعیین مقادیر بسیار کم فسفات در آب ، اندازه گیری پروتئین در الکتروفورز ژل از اندازه گیری های مربوط به عدسی گرمایی استفاده کرده اند. که این روشها صدها بار حساستر از روشهای معمولی است.
محدودیت های استفاده از روش نور _ گرمایی:
افزایش نوفه با افزایش توان لیزر همچنین جریانهای پراکنده هوا یا تکان خوردن نمونه موجب از بین رفتن عدسی گرمایی می شود. از بین رفتن نمونه جامد در اثر تابش لیزر و ایزرمری شدن نوری نمونه ، از جمله محدودیت های استفاده از این روش می باشد.
!چشم انداز آینده
روش طیف سنجی دسی گرمایی با شیوه تک مدی و چند مدی پارامتر های اپتیکی ، به صورت تئوری و عملی مورد بررسی قرار گرفته اند محققان چنین روشی را برای آشکارساز کروماتوگرافی مایع با کاریی بالا مفید می دانند. سیستم پیشنهادی این محققان بسیار ساده است. لیزر آرگون ، الیاف نوری آشکارساز فوتودیود و دستگاه نمایشگر به اضافه چند آینه ، کل این سیستم را تشکیل می دهند. />محققان در حال تحقیق برای گسترش این روش در رشته شیمی تجزیه هستند. و به نظر می رسد کاربرد این روشها در آینده سریعا گسترش یابد.
+!!بررسی مواد />"__لو__" و همکارانش در سال 1984، از روش __نور گرمایی__ بهعنوان جایگزینی برای روش __نور _صوتی__ جهت گرفتن __طیف فرو سرخ__ ((حالات ماده|جامدات)) استفاده نمود (گرفتن طیف فرو سرخ آرواره و دندان فیل فروهیپوس ، یک جانور ما قبل تاریخ). از روش __نور _ گرمایی__ میتوان جهت دنبال کردن رسوب الکترو شیمیایی بر سطح الکترود ، یا بررسی خوردگی نوری نیم رسانا استفاده کرد. روش نور _ گرمایی میتواند خواص گرمایی اجسام را نیز تعیین کند.
!!کروماتوگرافی />کاربرد روش نور _ گرمایی در ((کروماتوگرافی مایع)) به قطر کوچک و ((کروماتوگرافی گازی با ستون مویین)) بیش از همه مورد توجه است. می استفاده از این روش امکان کاربرد آشکارسازهای بسیار کوچک در حجمهای بسیار کوچک حتی نانو لیتر و پیکو لیتر است و میتوان عدسیهای گرمایی قوی ایجاد کرد. همچنین از آشکارسازهای نور _ گرمایی می‌توان در کروماتوگرافی فوق بحرانی که در آن ((دی‌اکسید کربن|دی اکسید کربن فوق بحرانی)) به‌عنوان فاز متحرک استفاده میشود، کا برد. از انحراف نور _ گرمایی عرضی با یک لیزر پیوسته کار برای تعیین مواد روی یک صفحه سیلیسی ((کروماتوگرافی لایه نازک)) استفاده شده است.


{img src=img/daneshnameh_up/f/ff/LAZER.JPG}

!
!کاربردهای دیگر عدسی گرمایی
جهت تعیین مقادیر بسیار کم فسفات در آب ، اندازه گیری ((پروتئین)) در الکتروفورزژل از اندازه گیریهای مربوط به عدسی گرمایی استفاده کردهاند که این روشها صدها بار حساستر از روشهای معمولی است.
!محدودیت استفاده از روش نور _ گرمایی
افزایش نوفه با افزایش توان لیزر ، همچنین جریانهای پراکنده هوا یا تکان خوردن نمونه موجب از بین رفتن عدسی گرمایی میشود. از بین رفتن نمونه جامد در اثر تابش لیزر و ((ایزومر نوری|ایزومری شدن نوری)) نمونه ، از جمله محدودیتهای استفاده از این روش میباشند.
!چشم انداز
روش طیف سنجی نو _ گرمایی با شیوه تک مدی و چند مدی پارامترهای اپتیکی ، به صورت تئوری و عملی مورد بررسی قرار گرفتهاند. محققان ، چنین روشی را برای آشکارساز کروماتوگرافی مایع با کاریی بالا مفید میدانند. سیستم پیشنهادی این محققان بسیار ساده است. لیزر گازی آرگون ، الیاف نور آشکارساز فوتودیود و دستگاه نمایشگر به اضافه چند آینه ، کل این سیستم را تشکیل میدهند. محققان در حال تحقیق برای گسترش این روش در رشته ((شیمی تجزیه)) هستند و به نظر میرسد، کاربرد این روشها در آینده سریعا گسترش یابد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-یزر
ریب شکست
کروماتوگرافی
کروماتوگرافی رای />کارساای ید
+*((آشکارساز فودیودی))
*((آشکارسا
ز کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا))
*((اثر نور _ گرمایی))
*((الیاف نوری))
*((پراش نور _ گرمایی))
*((
وی پراش))
*((جذب نور))
*((خوردگی نوری نیم رسانا))
*((شیمی و لیزر))
*((ض
ریب شکست))
*((طیف سنجی نور  گرمایی))
*((عدسی گرمایی))
*((
کروماتوگرافی))
*((کروماتوگرافی ای ازک)) />*((کومتوگرای مایع کارایی اا))
*((ل
یزر)) />*((یزر ی))
*((
یزر دمشی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 11 خرداد 1385 [18:35 ]   5   فیروزه نجفی      جاری 
 پنج شنبه 11 خرداد 1385 [18:33 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [12:45 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 دی 1383 [06:52 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 دی 1383 [12:50 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..