منو
 کاربر Online
2133 کاربر online
Lines: 1-7Lines: 1-7
 {FANCYTABLE(border=0)}  {FANCYTABLE(border=0)}
 ~cbgc:#3399FF


~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF
 ~cbgc:#3399FF


~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF
-~w:50%


- محمدمیرزا در زمان ولیعهدی پدر خود عباس میرزا مأمور فتح هرات گردید و در حین محاصره هرات، به علت فوت پدرش عباس میرزا، هرات را رها کرد و با کامران میرزا حاکم هرات صلح کرده و قرار شد کامران میرزا هر ساله خراجی به دولت ایران بپردازد و خود را از دست نشاندة این دولت بکند.
2- در اوایل پادشاهی محمد شاه، کامران میرزا نقض عهد کرد و حتی به تعرض به خاک سیستان پرداخت.
3- در این زمان روسها به علت دست یافتن به خارا و فیوه و نزدیک شدن به حدود افغانستان پادشاه ایران را برای لشکرکشی به هرات تشویق می کردند.
4- مستشاران و مأمورین انگلیسی تلاش کردند که محمد شاه را از لشکرکشی به هرات بازدارند و چون شاه اعتنایی به خواهش آنان ننمود. افسران انگلیسی سپاه ایران را ترک کردند.
5- محمدشاه در 19 ربیع الثانی 1253 به قصد تسخیر هرات عازم شد.
6- دولت انگلیس که به موجب عهدنامة با ایران شرط کرده بود که در اختلاف بین ایران و افغانستان مداخله نماید چون مساعیش در منصرف کردن محمدشاه از لشکرکشی به هرات مفید نیفتاد به برانگیختن امرای افغان بر ضد ایران اقدام نمود.
7- دولت انگلیس نمایندة خود یعنی الکساندر برتر را پیش دولت محمدخان حاکم کابل فرستاد تا او را به یاری کامران میرزا دعوت نماید.
8- دوست محمد خان با پیشنهاد شرایطی حاضر شد که با کامران میرزا همدست گردد، اما چون دولت انگلیس زیربار قبول شرایط دوست محمدخان نرفت و روسها نیز سعی بسیار در جلب خاطر دوست محمدخان و برادرش امیر قندهار کهندل خان داشتند، عاقبت این دو برادر جانب پادشاه ایران را گرفتند و انگلیسیها از این اقدامات خود به نتیجه ای نرسیدند.
~|~


::منبع:CDایرانیا

مرحله اول (( ایل قاجار پیش از کسب قدرت | قاجاریه در تکاپوی قدرت ))
مرحله دوم : شکل گیری رسمی حکومت قاجاریه (( حکومت آقا محمد خان )) ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبیت و استواری حکومت قاجاریان (( سلطنت فتحعلی شاه )) ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : ((حکومت محمد شاه ))
مرحله پنجم : ((حکومت ناصر الدین شاه))
مرحله ششم : ((مظفر الدین شاه ))
مرحله هفتم : ((مشروطه و محمد علی شاه ))
مرحله هشتم : ((استقرار مشروطه و احمد شاه ))::
~|~ ~w:30%


9- کامران میرزا مردی بی کفایت بود، اما وزیر او یارمحمدخان، با جمع آوری سپاهی به تحکیم قلعة هرات پرداخت و پوتین جر مهندس توپچی انگلیسی نیز او را در این کار جداً یاری نمود.
10- محمدشاه و سپاهیانش محمد دو ماه پشت حصار هرات ماندند و به تسخیر آن قادر نشدند.
11- در حین محاصرة هرات سفیر انگلیس جان مک نیل به اردوی محمدشاه آمد و تقاضای صلح با کامران را پیشنهاد نمود.
12- در همین زمان سیمونیچ سفیر روس نزد محمد شاه رفت و او را به یاری افسران روسی آگاه نمود.

1. (( قائم مقام فراهانی |به قتل رساندن صدراعظم خود، میرزا ابوالقاسم فراهانی ))
2. (( حاج میرزا آقاسی ))
3. (( حکومت 90 روزه ظل السلطان ))
4. (( نتایج لشگر کشی محمدشاه به هرات |نتایج این لشگرکشی ))
5. (( اختلافات ایران و عثمانی در دوره محمد شاه ))
    o (( معاهده ارزنة الروم ))
6. ((ظهور فرقه های مذهبی)):
    o (( قیام آقاخان محلاتی ))
    o (( ظهور فرقه بابیه ))
    o (( مؤسس فرقه بابیه ))
7. (( قیام سالار در خراسان ))
8. (( اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران مقارن فوت محمد شاه ))
~|~ ~rs:2 ~cbgc:#FF33CC

::(( ایل قاجار پیش از کسب قدرت | قاجاریه در تکاپوی قدرت ))
(( حکومت آقا محمد خان ))
(( سلطنت فتحعلی شاه ))
((حکومت محمد شاه ))
((حکومت ناصر الدین شاه))
((مظفر الدین شاه ))
((مشروطه و محمد علی شاه ))
((استقرار مشروطه و احمد شاه ))
::~w:10%
+~w:50%


1- محمدمیرزا در زمان ولیعهدی پدر خود عباس میرزا مأمور فتح هرات گردید و در حین محاصره هرات، به علت فوت پدرش عباس میرزا، هرات را رها کرد و با کامران میرزا حاکم هرات صلح کرده و قرار شد کامران میرزا هر ساله خراجی به دولت ایران بپردازد و خود را از دست نشاندة این دولت بکند.
2- در اوایل پادشاهی محمد شاه، کامران میرزا نقض عهد کرد و حتی به تعرض به خاک سیستان پرداخت.
3- در این زمان روسها به علت دست یافتن به خارا و فیوه و نزدیک شدن به حدود افغانستان پادشاه ایران را برای لشکرکشی به هرات تشویق می کردند.
4- مستشاران و مأمورین انگلیسی تلاش کردند که محمد شاه را از لشکرکشی به هرات بازدارند و چون شاه اعتنایی به خواهش آنان ننمود. افسران انگلیسی سپاه ایران را ترک کردند.
5- محمدشاه در 19 ربیع الثانی 1253 به قصد تسخیر هرات عازم شد.
6- دولت انگلیس که به موجب عهدنامة با ایران شرط کرده بود که در اختلاف بین ایران و افغانستان مداخله نماید چون مساعیش در منصرف کردن محمدشاه از لشکرکشی به هرات مفید نیفتاد به برانگیختن امرای افغان بر ضد ایران اقدام نمود.
7- دولت انگلیس نمایندة خود یعنی الکساندر برتر را پیش دولت محمدخان حاکم کابل فرستاد تا او را به یاری کامران میرزا دعوت نماید.
8- دوست محمد خان با پیشنهاد شرایطی حاضر شد که با کامران میرزا همدست گردد، اما چون دولت انگلیس زیربار قبول شرایط دوست محمدخان نرفت و روسها نیز سعی بسیار در جلب خاطر دوست محمدخان و برادرش امیر قندهار کهندل خان داشتند، عاقبت این دو برادر جانب پادشاه ایران را گرفتند و انگلیسیها از این اقدامات خود به نتیجه ای نرسیدند.
~|~

/1/18/_ggttqq_N12KSHN1.JPG">
::منبع:CDایرانیا

مرحله اول (( ایل قاجار پیش از کسب قدرت | قاجاریه در تکاپوی قدرت ))
مرحله دوم : شکل گیری رسمی حکومت قاجاریه (( حکومت آقا محمد خان )) ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبیت و استواری حکومت قاجاریان (( سلطنت فتحعلی شاه )) ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : ((حکومت محمد شاه ))
مرحله پنجم : ((حکومت ناصر الدین شاه))
مرحله ششم : ((مظفر الدین شاه ))
مرحله هفتم : ((مشروطه و محمد علی شاه ))
مرحله هشتم : ((استقرار مشروطه و احمد شاه ))::
~|~ ~w:30%


9- کامران میرزا مردی بی کفایت بود، اما وزیر او یارمحمدخان، با جمع آوری سپاهی به تحکیم قلعة هرات پرداخت و پوتین جر مهندس توپچی انگلیسی نیز او را در این کار جداً یاری نمود.
10- محمدشاه و سپاهیانش محمد دو ماه پشت حصار هرات ماندند و به تسخیر آن قادر نشدند.
11- در حین محاصرة هرات سفیر انگلیس جان مک نیل به اردوی محمدشاه آمد و تقاضای صلح با کامران را پیشنهاد نمود.
12- در همین زمان سیمونیچ سفیر روس نزد محمد شاه رفت و او را به یاری افسران روسی آگاه نمود.

1. (( قائم مقام فراهانی |به قتل رساندن صدراعظم خود، میرزا ابوالقاسم فراهانی ))
2. (( حاج میرزا آقاسی ))
3. (( حکومت 90 روزه ظل السلطان ))
4. (( نتایج لشگر کشی محمدشاه به هرات |نتایج این لشگرکشی ))
5. (( اختلافات ایران و عثمانی در دوره محمد شاه ))
    o (( معاهده ارزنة الروم ))
6. ((ظهور فرقه های مذهبی)):
    o (( قیام آقاخان محلاتی ))
    o (( ظهور فرقه بابیه ))
    o (( مؤسس فرقه بابیه ))
7. (( قیام سالار در خراسان ))
8. (( اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران مقارن فوت محمد شاه ))
~|~ ~rs:2 ~cbgc:#FF33CC

::(( ایل قاجار پیش از کسب قدرت | قاجاریه در تکاپوی قدرت ))
(( حکومت آقا محمد خان ))
(( سلطنت فتحعلی شاه ))
((حکومت محمد شاه ))
((حکومت ناصر الدین شاه))
((مظفر الدین شاه ))
((مشروطه و محمد علی شاه ))
((استقرار مشروطه و احمد شاه ))
::~w:10%
  ~|~


1.((معماری درعهد قاجاریه|معماری))
2.((علوم درعهد قاجاریه|علوم))
3.((دین درعهد قاجاریه|دین))
4.((فنون درعهد قاجاریه|فنون))
5.((هنردرعهد قاجاریه|هنر))
6.((شهرسازی درعهد قاجاریه|شهرسازی))
7.((نژادها درعهد قاجاریه|نژادها))
8.((مهاجرت هادرعهد قاجاریه|مهاجرت ها)) ~|~ 1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
2.((فلسفه تاریخ ))
  ~|~


1.((معماری درعهد قاجاریه|معماری))
2.((علوم درعهد قاجاریه|علوم))
3.((دین درعهد قاجاریه|دین))
4.((فنون درعهد قاجاریه|فنون))
5.((هنردرعهد قاجاریه|هنر))
6.((شهرسازی درعهد قاجاریه|شهرسازی))
7.((نژادها درعهد قاجاریه|نژادها))
8.((مهاجرت هادرعهد قاجاریه|مهاجرت ها)) ~|~ 1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
2.((فلسفه تاریخ ))
  ~|~ ~|~   ~|~ ~|~
 {FANCYTABLE}  {FANCYTABLE}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 03 شهریور 1384 [08:41 ]   3   محمد رضا قدوسی      جاری 
 پنج شنبه 03 شهریور 1384 [08:39 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 شهریور 1384 [08:37 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..