منو
 صفحه های تصادفی
اعجاز
نیروی بخار
ترشیری در ایران
قیام آن حضرت
اصل عدم قطعیت هایزنبرگ(المپیاد)
رابطه انسان و خدا در اسلام از نظرآزادی
آزمایش تیتر کردن اسید و باز
ایران باستان
آزمایش تعیین زاویه راس منشور
کار با رشته ها
 کاربر Online
441 کاربر online
Lines: 1-50Lines: 1-50
 V{maketoc} V{maketoc}
-!لشکرکشی اول تیمور به خراسان +__لشکرکشی اول تیمور به خراسان __
 «787- 782 ق/ 1385- 1380 م» «787- 782 ق/ 1385- 1380 م»
 با فتح (هرات))، دروازه ((استان خراسان|خراسان ))بر روی ((تیمور لنگ|تیمور)) گشوده شد. وی از آغاز فرمانروایی، الحاق آن سرزمین پهناور را به قلمرو خویش در ضروری می دید . هدف او این بود که تا تمامی قلمرو ((چنگیز)) را به دست آورد و این رویایی بود که هرگز او را رها نکرد.  با فتح (هرات))، دروازه ((استان خراسان|خراسان ))بر روی ((تیمور لنگ|تیمور)) گشوده شد. وی از آغاز فرمانروایی، الحاق آن سرزمین پهناور را به قلمرو خویش در ضروری می دید . هدف او این بود که تا تمامی قلمرو ((چنگیز)) را به دست آورد و این رویایی بود که هرگز او را رها نکرد.
 او چهل ساله بود که برای حمله به خاک خراسان از ((جیحون ))گذشت و بعد از آن بطور مکرر، در آن سرزمین به تاخت و تاز پرداخت. در واقع طی سه سال و نیم «از 782 تا 785 ق/ 1380 تا 1383 م» او چهار بار از (( سمرقند)) به خراسان لشکرکشی کرد .  او چهل ساله بود که برای حمله به خاک خراسان از ((جیحون ))گذشت و بعد از آن بطور مکرر، در آن سرزمین به تاخت و تاز پرداخت. در واقع طی سه سال و نیم «از 782 تا 785 ق/ 1380 تا 1383 م» او چهار بار از (( سمرقند)) به خراسان لشکرکشی کرد .
 __همراهی رهبر سربداران با تیمور __ __همراهی رهبر سربداران با تیمور __
 ، ((خواجه علی)) شویه، سرکرده سربداران ((سبزوار)) به تیمور پیوست و نسبت به وی اظهار طاعت و فرمانبرداری کرد. خواجه در رکاب ((تیمور)) با شور و هیجانی که ویژه سربداران بود، با او همراهی کرد . ، ((خواجه علی)) شویه، سرکرده سربداران ((سبزوار)) به تیمور پیوست و نسبت به وی اظهار طاعت و فرمانبرداری کرد. خواجه در رکاب ((تیمور)) با شور و هیجانی که ویژه سربداران بود، با او همراهی کرد .
 __تبعیت ملوک آل کرت با تیمور __ __تبعیت ملوک آل کرت با تیمور __
 از این رو ملک غیاث الدین ((آل کرت)) خواه ناخواه نسبت به او اظهار تبعیت نمود تا اینکه تیمور ((سرخس)) را تسخیر کرد . از این رو ملک غیاث الدین ((آل کرت)) خواه ناخواه نسبت به او اظهار تبعیت نمود تا اینکه تیمور ((سرخس)) را تسخیر کرد .
 در ((تایباد)) و ملاقات با ((شیخ زین الدین تایبادی)) از او همت و دعا خواست . در ((تایباد)) و ملاقات با ((شیخ زین الدین تایبادی)) از او همت و دعا خواست .
 __شورش هرات __ __شورش هرات __
 در این ایام، با آن که پسرش ((پسران تیمور |میرانشاه)) در رفع مدعیان سعی کوشش بسیار کرد، امّا شورش هرات همچنان حضور خود تیمور را می طلبید. از این رو، فتح نواحی دیگر را نیمه تمام گذاشت و بدآنجا شتافت.  در این ایام، با آن که پسرش ((پسران تیمور |میرانشاه)) در رفع مدعیان سعی کوشش بسیار کرد، امّا شورش هرات همچنان حضور خود تیمور را می طلبید. از این رو، فتح نواحی دیگر را نیمه تمام گذاشت و بدآنجا شتافت.
 __ادامه فتوحات تیمور __ __ادامه فتوحات تیمور __
 امیرگورکان طی لشکرکشی های بعدی، ((قندهار)) و ((بلخ)) را تصرف کرد. و ((اسفراین)) با خاک یکسان شد، بعلاوه ((سیستان)) نیز عرضه غارت قرارگرفت.  امیرگورکان طی لشکرکشی های بعدی، ((قندهار)) و ((بلخ)) را تصرف کرد. و ((اسفراین)) با خاک یکسان شد، بعلاوه ((سیستان)) نیز عرضه غارت قرارگرفت.
 تیمور در تمام این مدت، به هر دیاری که می رفت، به دنبال لشگر خود، جویی از خون جاری می ساخت. فاجعه ((مغولان)) و چنگیز تکرار می شد:  تیمور در تمام این مدت، به هر دیاری که می رفت، به دنبال لشگر خود، جویی از خون جاری می ساخت. فاجعه ((مغولان)) و چنگیز تکرار می شد:
 این بار، برخلاف عهد هجوم تاتار، فاتح ویرانگر و خونخوار دیگر یک کافر بت پرست نبود، بلکه فرمانروایی مسلمان بود که به ((صوفیه)) واهل زهد نیز علاقه نشان می داد.  این بار، برخلاف عهد هجوم تاتار، فاتح ویرانگر و خونخوار دیگر یک کافر بت پرست نبود، بلکه فرمانروایی مسلمان بود که به ((صوفیه)) واهل زهد نیز علاقه نشان می داد.
 در جریان این لشکرکشیها، ((نیشابور)) و ((ترشیز ))را متصرف شد. سپس از آنجا به دفع امیرولی- فرمانروای ترکمان ((جرجان))- شتافت که او را نیز به اظهار طاعت واداشت.  در جریان این لشکرکشیها، ((نیشابور)) و ((ترشیز ))را متصرف شد. سپس از آنجا به دفع امیرولی- فرمانروای ترکمان ((جرجان))- شتافت که او را نیز به اظهار طاعت واداشت.
 __حمله مجدد تیمور به خراسان  __حمله مجدد تیمور به خراسان
 از طرفی بار دیگر که لشکر به خراسان لشکر کشید، اهل هرات را هم که بر سپاهش شوریده بودند، سخت تنبیه کرد «785ق/ 1383 م» و در آنجا بود که طرح اختراع کله منارها از خاطرش گذشت . از طرفی بار دیگر که لشکر به خراسان لشکر کشید، اهل هرات را هم که بر سپاهش شوریده بودند، سخت تنبیه کرد «785ق/ 1383 م» و در آنجا بود که طرح اختراع کله منارها از خاطرش گذشت .
 __کله منارها !__ __کله منارها !__
 بطوریکه تیمور از سرهای یاغیان، مناره های بلند ساخت، بناهایی مخوف که در ساختمان آنها، چنانکه ((کلاویخو)) سفیر(( اسپانیا)) در دربار او وصف می کند: یک ردیف جمجمه انسانی در بین دو ردیف گل و خاک واقع می شد.  بطوریکه تیمور از سرهای یاغیان، مناره های بلند ساخت، بناهایی مخوف که در ساختمان آنها، چنانکه ((کلاویخو)) سفیر(( اسپانیا)) در دربار او وصف می کند: یک ردیف جمجمه انسانی در بین دو ردیف گل و خاک واقع می شد.
 __حمله تیمور به مازندران __ __حمله تیمور به مازندران __
 چندی بعد در ((مازندران))، استقلال محلی خاندان ((سادات مرعشی)) را از میان برداشت. بعلاوه ((سید کمال الدین مرعشی))، وارث و جانشین میر قوام الدین را که در آن نواحی داعیه استقلال داشت، وادار به اظهار طاعت کرد.  چندی بعد در ((مازندران))، استقلال محلی خاندان ((سادات مرعشی)) را از میان برداشت. بعلاوه ((سید کمال الدین مرعشی))، وارث و جانشین میر قوام الدین را که در آن نواحی داعیه استقلال داشت، وادار به اظهار طاعت کرد.
 __حمله به نواحی زنجان __ __حمله به نواحی زنجان __
 سلطانیه را نیز از دست اولاد ((سلطان احمد جلایر)) بیرون آورد «786 ق/ 1384 م» .  سلطانیه را نیز از دست اولاد ((سلطان احمد جلایر)) بیرون آورد «786 ق/ 1384 م» .
 __حمله به نواحی ماوراء النهر__ __حمله به نواحی ماوراء النهر__
 در فاصله این یورش چهارساله که طی آن بطور دایم بین خراسان و ماوراءالنهر در حرکت بود، در نواحی ((کاشغر)) و ((دشت قبچاق)) هم تاخت و تازهایی کرد . در فاصله این یورش چهارساله که طی آن بطور دایم بین خراسان و ماوراءالنهر در حرکت بود، در نواحی ((کاشغر)) و ((دشت قبچاق)) هم تاخت و تازهایی کرد .
 هدف این تاخت و تازها ، برطرف کردن هرگونه تهدید احتمالی از قلمرو خود در ((ماوراءالنهر)) بود. او امیرقمرالدین دغلات، فرمانروای کاشغر ، را از آنجا به دشت قبچاق به عقب راند .  هدف این تاخت و تازها ، برطرف کردن هرگونه تهدید احتمالی از قلمرو خود در ((ماوراءالنهر)) بود. او امیرقمرالدین دغلات، فرمانروای کاشغر ، را از آنجا به دشت قبچاق به عقب راند .
 سپس، سرزمینهایی را که بین دریای خوارزم یا همان ((دریاچه آرال))و ((دریای خزر)) واقع بود به دست فردی به نام توقتمش، که خان زاده ای مغول از خاندان باتو بود را در آنجا به امارت نشاند و خود به ماوراءالنهر بازگشت. سپس، سرزمینهایی را که بین دریای خوارزم یا همان ((دریاچه آرال))و ((دریای خزر)) واقع بود به دست فردی به نام توقتمش، که خان زاده ای مغول از خاندان باتو بود را در آنجا به امارت نشاند و خود به ماوراءالنهر بازگشت.
   
 ! موضوعات مرتبط با این بحث  ! موضوعات مرتبط با این بحث
-*__((تیمور))__ +*__((تیمور لنگ |تیمور))__
 *__((جانشینان تیمور))__ *__((جانشینان تیمور))__
-*__((شاهرخ تیموری))__ +*__((شاهرخ تیمورى ))__
 *__((تیموریان ))__ *__((تیموریان ))__
 *__((پسران تیمور))__ *__((پسران تیمور))__
 *__((نوادگان تیمور))__ *__((نوادگان تیمور))__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [14:12 ]   5   محمد رضا قدوسی      جاری 
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [14:08 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [14:03 ]   3   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [13:56 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 اردیبهشت 1384 [08:18 ]   1   نغمه آذربویه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..