منو
 صفحه های تصادفی
گلدکوئست
دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت
غول سرد
آگاهی امام هادی علیه السلام از سؤال ذهنی اصحاب
تیره جعفری
دانشکده علوم زمین شهید بهشتی
میدان مغناطیسی بار متحرک
شاره
چغندر «داروئی»
آلو
 کاربر Online
452 کاربر online
Lines: 1-10Lines: 1-50
 V{maketoc} V{maketoc}
-!لشکرکشی اول تیمور به خراسان +__لشکرکشی اول تیمور به خراسان __
 «787- 782 ق/ 1385- 1380 م» «787- 782 ق/ 1385- 1380 م»
-با فتح هرات، دروازه ((خراسان ))بر روی تیمور گشوده شد. وی از آغاز فرمانروایی، الحاق آن سرزمین پهناور را به قلمرو خویش در حکم ضرورت می دید ا ب این تیب با ماده قلمرو ((چنگیز)) را به دست آورد و این رویایی بود که هرگز او را رها نکرد. او چهل ساله بود که برای حمله به خاک خراسان از ((جیحون ))گذشت و بعد از آن بطور مکرر، در آن سرزمین به تاخت و تاز پرداخت. در واقع طی سه سال و نیم «از 782 تا 785 ق/ 1380 تا 1383 م» او چهار بار از(( سمرقند)) به خراسان لشکرکشی، خواجه علی شویه، سرکرده سربداران سبز وار به تیمور پیوست و نسبت به وی اظهار طاعت و فرمانبرداری کرد. خواجه در رکاب ((تیمور)) با شور و هیجانی که ویژه سربداران بود، انباای کرد! از این رو ملک غیاث الدین ((آل کرت)) خواه ناخواه نسبت به او اظهار تبعیت نمود تا اینکه تیمور سرخس را تسخیر کرد و در تایباد و ملاقات با شیخ زین الدین تایبادی از او همت و دعا خواست در این ایام، با آن که پسرش میرانشاه در رفع مدعیان سعی کوشش بسیار کرد، امّا شورش هرات همچنان حضور خود تیمور را می طلبید. از این رو، فتح دیگر نواحی را نیمه تمام گذاشت و بدآنجا شتافت. ((امیرگورکان)) طی لشکرکشی های بعدی، ((قندهار)) و ((بلخ)) را تصرف کرد. بعد از آن پوشنگ به دست او تا اینکه تیمور سرخس را تسخیر کرد و در تایباد ضمن ملاقات با شیخ زین الدین تایبادی از او همت و افتاد و اسفراین با خاک یکسان شد، بعلاوه سیستان نیز عرضه غارت قرارگرفت. تیمور در تمام این مدت، به هر دیاری که می رفت، به دنبال و خود، جوی از خون جاری می ساخت. می پرداخت، فاجعه بلیة ((مغولان)) و چنگیز تکرار می شد: ولی این بار، برخلاف عهد هجوم تاتار، فاتح ویرانگر و خونخوار دیگر یک کافر بت پرست نبود، بلکه فرمانروایی مسلمان بود که به ((صوفیه)) واهل زهد نیز علاقه نشان می داد. در جریان این لشکرکشیها، ((نیشابور)) و ترشیز را متصرف شد. سپس از آنجا به دفع امیرولی- فرمانروای ((ترکمان جرجان))- شتافت که او را نیز به اظهار طاعت واداشت. از طرفی بار دیگر که لشکر به خراسان لشکر کشید، اهل هرات را هم که بر سپاهش شوریده بودند، سخت تنبیه کرد «785ق/ 1383 م» و در آنجا بود که طرح اختراع کله منارها از خاطرش گذشت: بطوریکه تیمور از سرهای یاغیان، مناره های بلند ساخت، بناهایی مخوف که در ساختمان آنها، چنانکه کلاویخو سفیر اسپانیا در دربار او وصف می کند: یک ردیف جمجمه انسانی در بین دو ردیف گل و خاک واقع می شد. ((میر ن)) چندی بعد در ((مازندران))، استقلال محلی خاندان ساات مرعشی را از میان برداشت. بعلاوه ((سید کمال الدین مرعشی))، وارث و جانشین میر قوام الدین را که در آن نواحی داعیه استقلال داشت، وادار به اظهار طاعت کرد. سلطانیه را نیز از دست اولاد سلطان احمد جلایر بیرون آورد «786 ق/ 1384 م» از آن گشته با تاخت و تاش در ((آمل)) ((قلمو مری ))ها را تحت رمان خد درآورد. در فاصله این یورش چهارساله که طی آن بطور دایم بین خراسان و ماوراءالنهر در حرکت بود، در نواحی کاشغر و دشت قبچاق هم تاخت و تازهایی کرد که هدف ن و هرگونه تهدید احتمالی از قلمرو ن در ماوراءالنهر بود. او امیرقمرالدین دغلات، ((فرمانروای کاشغر))، را از آنجا به دشت قبچاق به عقب راند، (سپس، سرزمینهایی را که بین دریای خوارزم «آرال» و خزر واقع بود به دست فردی به نام توقتمش، که خان زاده ای مغول از خاندان باتو بود را در آنجا به امارت نشاند و خود به ماوراءالنهر بازگشت.)
سپس توقتمش را که خان زاده ایی مغول از ((خاندان باتو)) بود به امارت سرزمینهایی که بین دریای خوارزم «آرال» و بحر خزر واقع بود گماشت
و خود به ماوراءالنهر بازگشت.
+با فتح (هرات))، دروازه ((استان خراسان|خراسان ))بر روی ((تیمور لنگ|تیمور)) گشوده شد. وی از آغاز فرمانروایی، الحاق آن سرزمین پهناور را به قلمرو خویش در ضروری می دید . هف ا این و که تا مای قلمرو ((چنگیز)) را به دست آورد و این رویایی بود که هرگز او را رها نکرد.
او چهل ساله بود که برای حمله به خاک خراسان از ((جیحون ))گذشت و بعد از آن بطور مکرر، در آن سرزمین به تاخت و تاز پرداخت. در واقع طی سه سال و نیم «از 782 تا 785 ق/ 1380 تا 1383 م» او چهار بار از (( سمرقند)) به خراسان لشکرکشی کد .

__همراه
رهبر سربداران با تیمور __
، ((
خواجه علی)) شویه، سرکرده سربداران ((سبزوار)) به تیمور پیوست و نسبت به وی اظهار طاعت و فرمانبرداری کرد. خواجه در رکاب ((تیمور)) با شور و هیجانی که ویژه سربداران بود، ا او هماهی کرد .

__تبعیت ملوک آل کرت با تیمور __
از این رو ملک غیاث الدین ((آل کرت)) خواه ناخواه نسبت به او اظهار تبعیت نمود تا اینکه تیمور ((سرخس)) را تسخیر کرد . />در ((تایباد)) و ملاقات با ((شیخ زین الدین تایبادی)) از او همت و دعا خواست .

__شورش هرات __
در این ایام، با آن که پسرش ((پسران تیمور |میرانشاه)) در رفع مدعیان سعی کوشش بسیار کرد، امّا شورش هرات همچنان حضور خود تیمور را می طلبید. از این رو، فتح نواحی دیگر را نیمه تمام گذاشت و بدآنجا شتافت.

__ادامه فتوحات تیمور __
امیرگورکان طی لشکرکشی های بعدی، ((قندهار)) و ((بلخ)) را تصرف کرد. و ((اسفراین)) با خاک یکسان شد، بعلاوه ((سیستان)) نیز عرضه غارت قرارگرفت.
تیمور در تمام این مدت، به هر دیاری که می رفت، به دنبال ش خود، جویی از خون جاری می ساخت. فاجعه ((مغولان)) و چنگیز تکرار می شد: />این بار، برخلاف عهد هجوم تاتار، فاتح ویرانگر و خونخوار دیگر یک کافر بت پرست نبود، بلکه فرمانروایی مسلمان بود که به ((صوفیه)) واهل زهد نیز علاقه نشان می داد.
در جریان این لشکرکشیها، ((نیشابور)) و ((ترشیز ))را متصرف شد. سپس از آنجا به دفع امیرولی- فرمانروای ترکمان ((جرجان))- شتافت که او را نیز به اظهار طاعت واداشت.

__حمله مجدد تیمور به خراسان
از طرفی بار دیگر که لشکر به خراسان لشکر کشید، اهل هرات را هم که بر سپاهش شوریده بودند، سخت تنبیه کرد «785ق/ 1383 م» و در آنجا بود که طرح اختراع کله منارها از خاطرش گذشت .

__کله منارها !__
بطوریکه تیمور از سرهای یاغیان، مناره های بلند ساخت، بناهایی مخوف که در ساختمان آنها، چنانکه ((کلاویخو)) سفیر(( اسپانیا)) در دربار او وصف می کند: یک ردیف جمجمه انسانی در بین دو ردیف گل و خاک واقع می شد.

__
مله تیمور ب مازنان __
چندی بعد در ((مازندران))، استقلال محلی خاندان ((ساات مرعشی)) را از میان برداشت. بعلاوه ((سید کمال الدین مرعشی))، وارث و جانشین میر قوام الدین را که در آن نواحی داعیه استقلال داشت، وادار به اظهار طاعت کرد.

__حمله به نواحی زنجان __
سلطانیه را نیز از دست اولاد ((سلطان احمد جلایر)) بیرون آورد «786 ق/ 1384 م» . />
__
مله به نوا مور انر__ />در فاصله این یورش چهارساله که طی آن بطور دایم بین خراسان و ماوراءالنهر در حرکت بود، در نواحی ((کاشغر)) و ((دشت قبچاق)) هم تاخت و تازهایی کرد . />هدف ین تاخت و زها ، برطرف کردن هرگونه تهدید احتمالی از قلمرو در ((ماوراءالنهر)) بود. او امیرقمرالدین دغلات، فرمانروای کاشغر ، را از آنجا به دشت قبچاق به عقب راند .
سپس، سرزمینهایی را که بین دریای خوارزم یا همان ((دریاچه آرال))و ((یی خزر)) واقع بود به دست فردی به نام توقتمش، که خان زاده ای مغول از خاندان باتو بود را در آنجا به امارت نشاند و خود به ماوراءالنهر بازگشت.
   
 +! موضوعات مرتبط با این بحث
 +*__((تیمور لنگ |تیمور))__
 +*__((جانشینان تیمور))__
 +*__((شاهرخ تیمورى ))__
 +*__((تیموریان ))__
 +*__((پسران تیمور))__
 +*__((نوادگان تیمور))__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [14:12 ]   5   محمد رضا قدوسی      جاری 
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [14:08 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [14:03 ]   3   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [13:56 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 اردیبهشت 1384 [08:18 ]   1   نغمه آذربویه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..