منو
 صفحه های تصادفی
غاز
تعاریف شهودی دین
علم به زبانها و لغات
اپتیک
چگونه نیروهای شیعی مذهب صفویه بر مردم سنی مذهب پیروز شد؟
انفاق فاطمه علیهاسلام از زیورآلات
قانون 20/80 را در همه امور به کار بگبرید
برنامه ریزی زندگی سالم
انواع روغن طبیعی ویژه چرم سازی
س%u0643ته و راههاي مقابله با آن
 کاربر Online
672 کاربر online
Lines: 1-33Lines: 1-72
 +!تعادل و توازن
 کمال انسان در تعادل و توازن اوست ، یعنی انسان با داشتن این همه‏ استعدادهای گوناگون هر استعدادی که می‏خواهد باشد آن وقت انسان کامل است‏ که فقط به سوی یک استعداد گرایش پیدا نکند و استعدادهای دیگرش را مهمل‏ و معطل نگذارد و همه را در یک وضع متعادل و توازن ، همراه هم رشد دهد که علما می‏گویند اساسا حقیقت عدل به " توازن " و " هماهنگی " برمی‏گردد .  کمال انسان در تعادل و توازن اوست ، یعنی انسان با داشتن این همه‏ استعدادهای گوناگون هر استعدادی که می‏خواهد باشد آن وقت انسان کامل است‏ که فقط به سوی یک استعداد گرایش پیدا نکند و استعدادهای دیگرش را مهمل‏ و معطل نگذارد و همه را در یک وضع متعادل و توازن ، همراه هم رشد دهد که علما می‏گویند اساسا حقیقت عدل به " توازن " و " هماهنگی " برمی‏گردد .
-مقصود از هماهنگی در اینجا این است که در عین اینکه همه استعدادهای‏انسان رشد می‏کند ، رشدش رشد هماهنگ باشد . +
~~green:
مقصود از هماهنگی در اینجا این است که در عین اینکه همه استعدادهای‏انسان رشد می‏کند ، رشدش رشد هماهنگ باشد .~~ />
 مثال ساده‏ای برایتان عرض‏ می‏کنم : یک کودک که رشد می‏کند ، دست ، پا ، سر ، گوش ، بینی ، زبان ، دهان ، دندان ، احشاء و امعاء و سایر چیزها را داراست . مثال ساده‏ای برایتان عرض‏ می‏کنم : یک کودک که رشد می‏کند ، دست ، پا ، سر ، گوش ، بینی ، زبان ، دهان ، دندان ، احشاء و امعاء و سایر چیزها را داراست .
- کودک سالم‏ کودکی است که همه اعضایش به طور هماهنگ رشد می‏کنند . حال اگر فرض‏ کنیم که یک انسان فقط بینی‏اش رشد کند و سایر قسمتهای بدنش رشد نکند مثل کاریکاتورهایی که می‏کشند یا فقط چشمهایش رشد کنند ، یا فقط کله‏اش‏ رشد کند و تنش رشد نکند و برعکس ، و یا دستش رشد کند و پایش رشدنکند و یا پایش رشد کند و دستش رشد نکند ، چنین انسانی رشد کرده است ، ولی‏ رشد ناهماهنگ . انسان کامل آن انسانی است که همه ارزشهای انسانی در او رشد کنند و هیچکدام بی‏رشد نمانند وبه علاوه همه ، هماهنگ با یکدیگر رشد کنند و رشد هر کدام از این ارزشها به حد اعلی برسد ، آن وقت این‏ انسان می‏شود انسان کامل ، انسانی که قرآن از او تعبیر به امام می‏کند :
" و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما" .
ابراهیم بعد از آنکه از امتحانهای گوناگون و بزرگ الهی بیرون‏ آمد و همه را به انتها رسانید و در همه آن امتحانها نمره عالی و بیست‏ گرفت ، به مقام امام یعنی " انسان کامل " رسید .
یکی از امتحانهای‏ بزرگ ابراهیم ( ع ) آماده شدن او برای بریدن سر فرزند خودش با دست خود در راه خدا بود ، او تا این حد تسلیم بود که وقتی فهمید خداست که به او امر می‏کند ، بدون چون و چرا حاضر شد
فلما اسلما و تله للجبین ( سوره صافات،آیه 103 )
ابراهیم آماده کامل برای سر بریدن و اسماعیل هم آماده کامل برای‏ ذبح شدن بود
و نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا (سوره صافات آیات 104و105 )
+
کودک سالم‏ کودکی است که همه اعضایش به طور هماهنگ رشد می‏کنند . حال اگر فرض‏ کنیم که یک انسان فقط بینی‏اش رشد کند و سایر قسمتهای بدنش رشد نکند مثل کاریکاتورهایی که می‏کشند یا فقط چشمهایش رشد کنند ، یا فقط کله‏اش‏ رشد کند و تنش رشد نکند و برعکس ، و یا دستش رشد کند و پایش رشدنکند و یا پایش رشد کند و دستش رشد نکند ، چنین انسانی رشد کرده است ، ولی‏ رشد ناهماهنگ .

!امام نمونه انسان هماهنگ

انسان کامل آن انسانی است که همه ارزشهای انسانی در او رشد کنند و هیچکدام بی‏رشد نمانند وبه علاوه همه ، هماهنگ با یکدیگر رشد کنند و رشد هر کدام از این ارزشها به حد اعلی برسد ، آن وقت این‏ انسان می‏شود انسان کامل .

انسانی که قرآن از او تعبیر به امام می‏کند :

__~~green:
" و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما" .~~__

ابراهیم بعد از آنکه از امتحانهای گوناگون و بزرگ الهی بیرون‏ آمد و همه را به انتها رسانید و در همه آن امتحانها نمره عالی و بیست‏ گرفت ، به مقام(( امام ))یعنی " انسان کامل " رسید .

یکی از امتحانهای‏ بزرگ ابراهیم ( ع ) آماده شدن او برای بریدن سر فرزند خودش با دست خود در راه خدا بود ، او تا این حد تسلیم بود که وقتی فهمید خداست که به او امر می‏کند ، بدون چون و چرا حاضر شد

__~~green:
فلما اسلما و تله للجبین ~~__ ( سوره صافات،آیه 103 )

ابراهیم آماده کامل برای سر بریدن و اسماعیل هم آماده کامل برای‏ ذبح شدن بود

__~~green:
و نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا~~__ (سوره صافات آیات 104و105 )
 آنچه ما می‏خواستیم تا همینجا بود ، ما واقعا از تو نمی‏خواستیم سر فرزندت‏ را ببری ، می‏خواستیم ببینیم که مقام تسلیم تو در مقابل امر ما و رضای ما تا چه حد ظهور و بروز می‏کند .  آنچه ما می‏خواستیم تا همینجا بود ، ما واقعا از تو نمی‏خواستیم سر فرزندت‏ را ببری ، می‏خواستیم ببینیم که مقام تسلیم تو در مقابل امر ما و رضای ما تا چه حد ظهور و بروز می‏کند .
 بعد از آنکه ابراهیم از عهده همه امتحانها از به آتش افتادن تا فرزند را به قربانگاه بردن برمی‏آید و به تنهایی با یک قوم و یک ملت مبارزه‏ می‏کند ، آنگاه به اوخطاب می‏شود: بعد از آنکه ابراهیم از عهده همه امتحانها از به آتش افتادن تا فرزند را به قربانگاه بردن برمی‏آید و به تنهایی با یک قوم و یک ملت مبارزه‏ می‏کند ، آنگاه به اوخطاب می‏شود:
- انی جاعلک للناس اماما
تو اکنون به حدی رسیده‏ای که می‏توانی الگو باشی ، امام و پیشوا باشی ، مدل‏ دیگران باشی و به تعبیر دیگر ، تو انسان کاملی ، انسانهای دیگر برای کامل‏ شدن باید خود را با تو تطبیق دهند .
علی ( ع ) انسان کامل است ، برای اینکه " همه ارزشهای انسانی " ، " در حد اعلی " و به طور " هماهنگ " در او رشد کرده است ، یعنی هر سه‏ شرط را داراست .
+
~~green:
انی جاعلک للناس اماما~~

تو اکنون به حدی رسیده‏ای که می‏توانی الگو باشی ، امام و پیشوا باشی ، مدل‏ دیگران باشی و به تعبیر دیگر ، تو انسان کاملی ، انسانهای دیگر برای کامل‏ شدن باید خود را با تو تطبیق دهند .

((
علی)) ( ع ) انسان کامل است ، برای اینکه " همه ارزشهای انسانی " ، " در حد اعلی " و به طور " هماهنگ " در او رشد کرده است ، یعنی هر سه‏ شرط را داراست .
 مسئله هماهنگی را باید یک مقدار توضیح دهم .  مسئله هماهنگی را باید یک مقدار توضیح دهم .
 جزر و مد دریا را دیده‏اید و یا حداقل شنیده اید . دریا دائما در حال جزر و مد است ، گاهی ازاین طرف و گاهی از آن طرف کشیده می‏شود و دائما خروشان است . جزر و مد دریا را دیده‏اید و یا حداقل شنیده اید . دریا دائما در حال جزر و مد است ، گاهی ازاین طرف و گاهی از آن طرف کشیده می‏شود و دائما خروشان است .
- روح انسان‏ و به تبع آن ، جامعه انسانی ، این حالت جزر و مدی را که در دریا هست‏ داراست . روح انسان دائما در حال جزر و مد است ، از این طرف و آن طرف‏ کشیده می‏شود . جامعه‏ها نیز گاهی به این طرف و آن طرف کشیده می‏شوند. +
روح انسان‏ و به تبع آن ، جامعه انسانی ، این حالت جزر و مدی را که در دریا هست‏ داراست . روح انسان دائما در حال جزر و مد است ، از این طرف و آن طرف‏ کشیده می‏شود . جامعه‏ها نیز گاهی به این طرف و آن طرف کشیده می‏شوند.
 البته منشأ کشیده شدن جامعه‏ها ممکن است افراد یا جریانهای دیگری باشد ولی این قضیه هست .  البته منشأ کشیده شدن جامعه‏ها ممکن است افراد یا جریانهای دیگری باشد ولی این قضیه هست .
 حتی ارزشهای انسانی انسان هم همینطور است یعنی شما افرادی را می‏بینید که واقعا گرایششان گرایش انسانی است ، اما گاهی در جهت یک‏ گرایش از گرایشهای انسانی ، " مد " پیدا می‏کنند و کشیده می‏شوند ، به‏ طوری که همه ارزشهای دیگر فراموش می‏شود .  حتی ارزشهای انسانی انسان هم همینطور است یعنی شما افرادی را می‏بینید که واقعا گرایششان گرایش انسانی است ، اما گاهی در جهت یک‏ گرایش از گرایشهای انسانی ، " مد " پیدا می‏کنند و کشیده می‏شوند ، به‏ طوری که همه ارزشهای دیگر فراموش می‏شود .
 اینها مثل همان آدمی می‏شوند که‏ فقط گوش یا بینی یا دستش رشد کرده است .  اینها مثل همان آدمی می‏شوند که‏ فقط گوش یا بینی یا دستش رشد کرده است .
-این یک نکته‏ای است که غالبا جامعه‏ها از راه گرایش صد درصد به باطل ، به گمراهی کشیده نمی‏شوند ، بلکه از افراط در یک حق به‏فساد کشیده می‏شوند .
بسیاری از انسانها نیز از این راه به فساد کشیده‏ می‏شوند .
+
یک نکته
^
__~~orange:
‏ غالبا جامعه‏ها از راه گرایش صد درصد به باطل ، به گمراهی کشیده نمی‏شوند ، بلکه از افراط در یک حق به‏فساد کشیده می‏شوند .~~__
^
بسیاری از انسانها نیز از این راه به فساد کشیده‏ می‏شوند .
 نمونه‏هایی از افراط در رشد یک ارزش خاص  نمونه‏هایی از افراط در رشد یک ارزش خاص
-. 1 ((افراط در عبادت)) +
^
. 1 ((افراط در عبادت))
 2. ((افراط در خدمت به خلق)) 2. ((افراط در خدمت به خلق))
 3. ((افراط در آزادی)) 3. ((افراط در آزادی))
-4.((افراط در عشق)) +
4.((افراط در عشق))^

 منبع :انسان کامل  منبع :انسان کامل
 شهید مطهری شهید مطهری
  صفحه 41-44  صفحه 41-44

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [08:44 ]   2   یاسر ناظم نیا      جاری 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [02:52 ]   1   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..