منو
 صفحه های تصادفی
آنتیگوا و باربودا
ام سلمه
نشاسته
گریس
تسخیر جزایر قشم و هرمز
قوم چیمو
تجدید حیات فرهنگ هلنیستی
تیره سینوموریاسه
جهان در فراق مهدی علیه السلام
ابوالاسود دئلی
 کاربر Online
533 کاربر online
تاریخچه ی: لرزه نگار

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-29Lines: 1-44
-||بطور کلی ، لرزه نگار دستگاهی است که نوسانات زمینی ناشی از ورود ((موج زمین لرزه|امواج لرزه‌ای)) را (به صورت تابع پیوسته‌ای از زمان) ((مانیتور)) یا در یک شکل خاص ، همراه با علائم بسیار دقیق زمانی ثبت می‌کند. محصول ثبت حرکات زمین لرزه ، نگاشت نام دارد. نقش لرزه نگارها در ((زلزله شناسی|لرزه شناسی)) مشابه ((دستگاههای اشعه ایکس)) در پزشکی و ((انواع تلسکوپ|تلسکوپها)) در نجوم است. آنها اعماق غیرقابل دسترس زمینی را برای تجسسات دقیق « قابل دید» و قابل دسترسی می‌سازند.|| +||بطور کلی ، لرزه نگار دستگاهی است که نوسانات زمینی ناشی از ورود ((موج زمین لرزه|امواج لرزه‌ای)) را (به صورت تابع پیوسته‌ای از زمان) مانیتور یا در یک شکل خاص ، همراه با علائم بسیار دقیق زمانی ثبت می‌کند. محصول ثبت حرکات زمین لرزه ، نگاشت نام دارد. نقش لرزه نگارها در ((زلزله شناسی|لرزه شناسی)) مشابه دستگاههای اشعه ایکس در پزشکی و تلسکوپها در نجوم است. آنها اعماق غیرقابل دسترس زمینی را برای تجسسات دقیق « قابل دید» و قابل دسترسی می‌سازند.||
 !تاریخچه !تاریخچه
-علی رغم اینکه ((زلزله|زلزله‌ها)) از مدتها قبل به عنوان پدیده‌های طبیعی توسط فلاسفه یونان باستان ، نظیر ((ارسطو)) ( 384 تا 322 قبل از میلاد) شناخته شده بودند. لرزه شناسی تنها بعد از اختراع و گسترش اولین لرزه‌ نگارهای قابل اعتماد در اواخر قرن نوزدهم ، به عنوان شاخه‌ای از علوم طبیعی شکل گرفت. +علی رغم اینکه زلزله‌ها از مدتها قبل به عنوان پدیده‌های طبیعی توسط فلاسفه یونان باستان ، نظیر ارسطو ( 384 تا 322 قبل از میلاد) شناخته شده بودند. لرزه شناسی تنها بعد از اختراع و گسترش اولین لرزه‌ نگارهای قابل اعتماد در اواخر قرن نوزدهم ، به عنوان شاخه‌ای از علوم طبیعی شکل گرفت.

{img src=img/daneshnameh_up/6/66/seismograph001.JPG height=230 width=260}

 !طرز کار لرزه‌ نگار !طرز کار لرزه‌ نگار
-بخش اصلی لرزه نگارهای امروزی لرزه سنج است که انرژی امواج ورودی را به ولتاژ الکتریکی تبدیل می‌کند. این دستگاه به صورت مبدل (((دستگاه گبرنده|گیرنده)) ، ((آشکارساز|آشکار کننده))) لرزه‌ای به الکتریکی عمل کرده و ((جابجایی)) ، ((سرعت)) و یا ((شتاب)) حرکت زمینی را ثبت می‌کند. هر لرزه‌ سنج معمولا در جهتی قرار داده می‌شود که یکی از مولفه‌های ( شرقی - غربی - شمالی - جنوبی یا عمودی) حرکت زمین را بسنجد. پس برای اینکه شکل واقعی و کامل جنبش زمین ثبت شود، بسیاری از پایگاهها از سه لرزه سنج که در سه جهت فوق قرار می‌گیرند، استفاده می‌کنند. +بخش اصلی لرزه نگارهای امروزی لرزه سنج است که انرژی امواج ورودی را به ولتاژ الکتریکی تبدیل می‌کند. این دستگاه به صورت مبدل (گیرنده ، آشکار کننده) لرزه‌ای به الکتریکی عمل کرده و جابجایی ، سرعت و یا شتاب حرکت زمینی را ثبت می‌کند. هر لرزه‌ سنج معمولا در جهتی قرار داده می‌شود که یکی از مولفه‌های ( شرقی - غربی - شمالی - جنوبی یا عمودی) حرکت زمین را بسنجد. پس برای اینکه شکل واقعی و کامل جنبش زمین ثبت شود، بسیاری از پایگاهها از سه ((لرزه سنج)) که در سه جهت فوق قرار می‌گیرند، استفاده می‌کنند.
 !اجزای لرزه نگار !اجزای لرزه نگار
 هر لرزه نگار معمولا از سه بخش تشکیل شده که در زیر به هر یک از آنها به اختصار می‌پردازیم: هر لرزه نگار معمولا از سه بخش تشکیل شده که در زیر به هر یک از آنها به اختصار می‌پردازیم:
 !!لرزه سنج !!لرزه سنج
-لرزه سنج‌ها قسمت اصلی یک لرزه نگار هستند که ((انرژی مکانیکی)) حاصل از امواج را به ((پالس الکتریکی|ولتاژ الکتریکی)) تبدیل می‌کنند و شامل انواع زیر می‌باشند.

+لرزه سنج‌ها قسمت اصلی یک لرزه نگار هستند که انرژی مکانیکی حاصل از امواج را به ولتاژ الکتریکی تبدیل می‌کنند و شامل انواع زیر می‌باشند.

 *__لرزه سنجهای آونگی :__ در این قبیل از لرزه سنجها ، از اصل آونگها استفاده شده است.

 *__لرزه سنجهای آونگی :__ در این قبیل از لرزه سنجها ، از اصل آونگها استفاده شده است.

-*__لرزه سنجهای غیرآونگی :__ اساس کار آنها آونگ نمی‌باشد مانند ((لرزه نگار واتنشی|لرزه سنجهای واتنشی)) و ((لرزه نگار پیزو الکتریک|لرزه سنجهای پیزو الکتریک)). +
{img src=img/daneshnameh_up/8/88/seismograph002.jpg height=220 width=260}


*__لرزه سنجهای غیرآونگی :__ اساس کار آنها آونگ نمی‌باشد مانند لرزه سنجهای واتنشی و لرزه سنجهای پیزو الکتریک.
 !!واحد ثبت !!واحد ثبت
 ثبت امواج لرزه‌ای به راههای مختلفی امکانپذیر است که در زیر به انواع آن اشاره می‌کنیم.

 ثبت امواج لرزه‌ای به راههای مختلفی امکانپذیر است که در زیر به انواع آن اشاره می‌کنیم.

 *__ثبت مکانیکی :__ لرزه نگارهای قدیمی ، نظیر وشیرت یا مینکا، از یک روش ثبت مستقیم کاملا مکانیکی استفاده می‌کنند که از آن یک اثر یا لرزه نگاشت از حرکت قلم جوهری روی کاغذ یا سوزن متصل به آونگ روی کاغذ دودی بوجود می‌آید.

 *__ثبت مکانیکی :__ لرزه نگارهای قدیمی ، نظیر وشیرت یا مینکا، از یک روش ثبت مستقیم کاملا مکانیکی استفاده می‌کنند که از آن یک اثر یا لرزه نگاشت از حرکت قلم جوهری روی کاغذ یا سوزن متصل به آونگ روی کاغذ دودی بوجود می‌آید.

-*__ثبت مکانیکی - نوری :__ بعضی از دستگاههای قدیمی دیگر ، نظیر میلند - شاو یا وود - آندرسون از روشهای مکانیکی - نوری استفاده می‌کند، بدین ترتیب که ((آینه)) نصب شده روی آونگ یا هر قسمت متحرک دیگر باریکه نوری را روی ((کاغذ عکاسی)) منعکس می‌نماید.


*__ثبت الکترومگنتیک :__ دستگاههای جدیدتر از روشهای ثبت الکترومگنتیک یا به مقدار کمتر ، الکترواستاتیک سود می‌برند. در روش الکترومگنتیک ، یا در اثر جابجایی سیم پیچ در ((میدان مغناطیسی|میدان مغناطیسی ثابت)) ، ((جریان الکتریکی)) تولید می‌شود یا در اثر تغییرات میدان مغناطیسی احاطه شده توسط یک سیم پییچ. در هر دو حالت ((نیروی محرکه القایی|نیروی الکترومگنتیک)) القا شده با مشتق زمانی جابجایی زمینی متناسب است.
+*__ثبت مکانیکی - نوری :__ بعضی از دستگاههای قدیمی دیگر ، نظیر میلند - شاو یا وود - آندرسون از روشهای مکانیکی - نوری استفاده می‌کند، بدین ترتیب که آینه نصب شده روی آونگ یا هر قسمت متحرک دیگر باریکه نوری را روی کاغذ عکاسی منعکس می‌نماید.


*__ثبت الکترومگنتیک :__ دستگاههای جدیدتر از روشهای ثبت الکترومگنتیک یا به مقدار کمتر ، الکترواستاتیک سود می‌برند. در روش الکترومگنتیک ، یا در اثر جابجایی سیم پیچ در میدان مغناطیسی ثابت ، ((جریان الکتریکی)) تولید می‌شود یا در اثر تغییرات میدان مغناطیسی احاطه شده توسط یک سیم پییچ. در هر دو حالت ((نیروی محرکه القایی|نیروی الکترومگنتیک)) القا شده با مشتق زمانی جابجایی زمینی متناسب است.
 !!ساعت دقیق !!ساعت دقیق
-جهت تعیین زمان ورود فازهای ثبت شده مختلف ، وجود نشانه زمانی دقیق روی لرزه نگاشت ضروری است. بسیاری از ((ایستگاه لرزه نگاری|پایگاههای لرزه نگاری)) مدرن ساعت خود را با تنظیم روزانه با ((موج رادیویی|علائم زمانی رادیویی)) که توسط سرویسهای استاندارد جهانی اعلام زمان پخش می‌شود در حد 1 تا 10 هزارم ثانیه حفظ می‌کنند. +جهت تعیین زمان ورود فازهای ثبت شده مختلف ، وجود نشانه زمانی دقیق روی لرزه نگاشت ضروری است. بسیاری ازپایگاههای لرزه نگاری مدرن ساعت خود را با تنظیم روزانه با علائم زمانی رادیویی که توسط سرویسهای استاندارد جهانی اعلام زمان پخش می‌شود در حد 1 تا 10 هزارم ثانیه حفظ می‌کنند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((ایستگاه لرزه نگاری)) *((ایستگاه لرزه نگاری))
-*((ایمنی در برابر زلزله)) 
-*((دستگاه گبرنده)) 
 *((لرزه نگار پیزو الکتریک)) *((لرزه نگار پیزو الکتریک))
 *((لرزه نگار واتنشی)) *((لرزه نگار واتنشی))
-*((زلزله)) 
 *((زلزله شناسی)) *((زلزله شناسی))
-*((موج رادیویی)) 
 *((موج زمین لرزه)) *((موج زمین لرزه))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 19 اردیبهشت 1385 [13:51 ]   2   اسماعیل حامدی      جاری 
 چهارشنبه 10 فروردین 1384 [16:42 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..