منو
 کاربر Online
594 کاربر online
تاریخچه ی: لباسهای ضد شوک

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-77Lines: 1-57
-V{maketoc}
در بضی از مراکز استفاده از __لباسهای ضد شوک__ به دلیل مشکلای ک مکن ا ایجاد کنند تی نمی شود و مراکی که از ی لاا اسفاد می شود نی دتوراعم از رکی ه رک دیر مفاوت اس.
+

||لباسهای ضد شوک ، شکم و پاها را می‌پوشاند و به منور ایجاد فشار متقابل باد می‌شوند. از لباسهای ضد شوک برای درمان شوک حاد ناشی از کمبود حجم ، ((خونریزی داخلی|کنترل خونریزی)) ، ((آتل بندی)) و دیگر موارد استفاده می‌شود که بعضی از این موارد هنوز مورد بحث است.||
!انواع
لباسهای ضد شوک
*
__لباسهای بادی ضد شوک (PASG)__
*__ش
لواهای ظامی ضد شک (MAST) __
*__وس
ایل دی ایجاد کننده فار متب__ />!عملکرد لباسهای ضد شوک
پ
وشش ضد شوک کم شدن حجم خون و ((خونریزی داخلی)) ، مقابله می‌کن. این کار را از ری یجا شار سرتاسی در اطراف پاه ، ل و شکم انجام می‌دهد. این فشار ، خونریزی را در آن نواحی بدن که حت فشار لباس ضد شوک قرار گرته‌اند، قطع می‌کد. خنیزی از طری فشار مستقیمی که لاس ضد شوک بر رگ و یا گهای خنی وارد می‌کن، متوقف می‌شود. لباسهای ض شوک ، فشار خون را بالا می‌رد. فشار خون ممکن است از طریق مکانیسمهی زیر بالا رود:
-لباسهای ضد شوک کم و پاها ا می پون و ب منظور یاد ا تقابل اد می شوند.ا ین نو ار بای ایاد فا در مقاب منی است یود. مود لباسهای ضد شوک این ا ه ((ریان خون)) وارد می شود.
وایل مورد نیز بارند از: __(PAST) لبای ادی د شوک__، __(MAST) شورهای نی د شک __و __ویل بای ایاد کننده فشا متا__. />
از لباسهای ضد شوک بای درمان وک ا ناشی ز کمبو حج کنرل ((خونریزی)) ، ((آت بنی)) دیگر ورد اتفاده میو ک بی ین موارد هنو است.


!
کار
/>و ضد شوک با کم شدن ج ون و ونریزی خلی مقاله می کن. این ک را از طری ایجاد ار سرتاری در طرا پاه ((لن ))و شکم انا ی دهد. این شا ، خونیزی را در ن نواحی از دن که تحت فشار لباس ضدشوک قا فه ند ق می کنونریی از ی ((ار ستیم))ی که لبا د وک ر ((گ )) یا رگهای خونی ورد ی کند، مقف ی شد. لباسای وک شار خون ا بال ی بر. ر خن ممکن اس از طریق مکنیسم ای یر ا رو: />
* لب وک ون را از پاها به سم گردش خون مرکز می اند. ین اقدام، __انتال خودکار ن(Autotransfusion) __ ام اد .
*
کانیم م، افزایش مقامت یستم عوقی ن ت. یعنی، اس ضد ک ا ناض ری خونی می شود و در نیجه فشا خون با ی و.

اس
تفده ا لباس ضد شوک ب غیر از تاثیر بر فارخون، نف های دیگر نیزداد :

* می توان لباس را ریع بر تن موم کرد و هر وق که لازم د آن را د کرد.
* از
لباس ضد شوک می ود ه جای ت بادی را شکتگی ن و یا اا استفد کد.
*
ی تان از مو ((ادیولوی)) های لازم و ((نور قل)) گرفت و مانی ک لا د شوک باد ر ت دوم است یک ((ون ادراری)) بی لیه ((منه)) از ارار ب او ول کرد.
* دیل فایش م خون در ای ونی دست، بازکردن یک ری س ری ن در ضی موار بسیار سا ر است.

!بعضی از ضررها
+* لباس ضد شوک ون ا از پاها ه سمت گ خو مرک ماند. ای قدام __اتقال ودکا ون (Autotransfusion) __ ن ار. />* مکانیم دوم، افای مقام ((یست ی دن)) ت. ینی لباس ضد شوک اعث انا گهی خونی میشود و ر نتیه فار ون بالا می‌. />!مای و ایب تد لباهای د شوک />!!اتا از لباس ضد شوک به یر ا ای ب ((رخون)) ، نع دیگری ی داد. />*مو لب را سریع ن مصدوم کرد و هر وق ک م ن را کرد.
*از س ضد شوک می‌شود ی ل ای رای شکگی گن و یا ها استفاه کرد. />*می‌وا ا مصدوم رایوژیهای ام و ((نور قل)) رف و زمنی که لباس ضد شوک اد ه ر تن مصدوم ت، یک ((وند ادرری)) برای لی ((ا)) ا در او و کرد. />* دی ازایش م ون ر رگای خونی ستها ، با کرد یک ر ری سم از طریق ن در بعضی مارد سیار سار ست.
!!بی رها />*مدومینی که من هتند، احتال دارد ج ایا در ششای افزایش یابد.
*
مکن ست بعی مومین وانند ای ن ن. />*خونریزی در نوحی ا ب ک ت فا لباس ضد شوک رار نگرفه‌اند، افایش مییاد.
گر ر نیه کم رای وود ات باشد، شت پیدا ی‌ند و احتا ((ف نیت)) یا یو دی احشاء از ریق راحت کمی اای می‌یبد. />* ت و استف در بی مومین افزای ی‌یاد.
*داهای فی ن دچار ماتی می‌وند.
*
دومینی که در ی ((قفسه یه)) مه یدند در مرگ و میران بسیار ا است.
   
-* مصومینی که من ستند، احتا دار ج مایع د ر((ش))هایان افزایش ید. />* ممک است ی ا دوی وانند به اتی تنس کند.
* وریی ر نو از بدن که ت فشار لا وک ار نرته د ای می ی.
* گر د ناحی کم جراحتی وجود داشته اشد، شدت یا می کد و امال ((فت)) یا بیون گی اش از ریق جراحت شکمی افای ی یابد.
* تهو و استا در بی ا مصدومین ای ی یبد.
* اندامای فی بد دار مشکلاتی می وند.
*
مصدویی که در احیه قفسه ین ده دیده ند رد م و میران بسیار باا ات.
+||__بعضی از متخصین عقیده دارند که ین باسها ، شرایط مصدوم را بدتر می‌کنند. دمات مانند جراحتای افذ در ینه وجد مایع روی ((قل)) (درون آبشامه قلب) و خونریزی داخلی گهای اصلی قفسه سینه ، در اثر استفاده از لباسهای ضد شوک پیچیه‌ر می‌شوند. ضمن مطالعه مارد زیر در مورد طرز استفاده ن وسیله اتلاف ری را که در مورد باسهای ضد شک ود دارد در نر بیرید. به ید داته باشید که تصمیم نایی در مورد استعمال این وسایل به عهده تیم خدمات پزشکی ارژانس می‌باشد.__||
!موارد ستعمال
اگر مصد
وی دارای رایط یر بو، از لباس ضد شوک تفاده کنید:
*
فشار خون سیستولیک کمر ا 80 میلیم یوه
*
ار خون سیستولی کمتر از100یلیمتر جیوه و ود ((ک|لام م شوک))
*ونریزی شدی از جراحت ی جراحتهای موجود در پا
*
شکستگی ر پاها
*
شکتی لگن و ی استخوان ران که اجاد شوک کرده است. باد کرد وسیله اعث می‌شود ک کستیهای لگن و انمهای تحتای ثاب شوند و ونیزی ا شکگیها موقف شود.
*
جراحت داخلی در شکم که سبب ((شوک)) شده است.
*در موارد
ی که مصدوم در نقاط مختلف دنش دارای رب دیدگی است این ضرب دیدگی متعدد باعث شوک شده باشد.
*زن ممی که اردار است و چار شوک شود. در این مورد فقط قسمت یین لبا ضد شوک که پاها را می‌پوشاند، ب شود. این اقام برای مصدومینی که خیلی چا هند نی تصیه مود.
!موارد عدم استعما
مو
اردی هت که استفده از لباس ضد شک در آ موارد ، مشکلاتی ایاد می‌کند وی جوگیری از شوک حاد مهمتر از شکلات احتمالی است که ین وشش یجاد خاهد کرد. به ن موارد، مور نسبی عدم استعمل پوشش ض شوک می‌گویند. تعداد موار عدم استعمال از این پوشش بستگی به نیاز کنترل شوک دارد. بعضی از ای موارد عباتند از:
-! اخا نظر مود لاهای د وک

عی ا مین قیده دند که این لباسها رای م را بر میکند. دای ند راهای ن ر سینه، وود ایع ر وی ((قل)) ( ن ((آبشامه )) ) و یی دخی رهای صل ف ینه، ر اثر استده از لاای د شوک یی می وند.
من له مور یر در مورد رز ستد ز این وسیله خت نی را که مور سهای ک جود دارد نر گیرید. به ید داته اشد ک تمی نهیی در مور مال ین وای به عهه ی دما پشکی اوژاس یباشد.
+*__خی اد ریه:__ وو میع در شها رگهای ونی یه‌ها و کیه‌هی هوایی می زیدی در خود م می‌کنند که این حالت بسیا طرناک است. خی ری __~~green:کسیژ رسانی به یه‌ه~~__ را کاهش می‌دد. ش دان ب قف سینه یمار با ((گوی پشکی)) به این مو پی می‌رید. خس‌خس سینه و داای یر بیی ا هنگام ر هوا یات موجود ر درخت ایهای ، ا هنده ریه است. (الا شان میهد که تکسیهای رژانس لب نمیوانند صدای ن رت شخیص دهند. اگر در مورد یز ی مدم ک دارید ول م نید راهنمیهای مرک کی بال کید.) یاهرهای گردن مومی ک در یز ریه ده ات، توم می‌شن. در صور ی یز ی ، به هیچ وه ز ا د شوک اتفاد کنید.
-! موارد استعمال

اگر مصدومی دارای شرایط زیر بود، و از لباس ضد شوک استفاده کنید:
* فشار خون سیستولیک کمتر از 80 میلی متر جیوه
* فشار خون سیستولیک کمتر از100میلی متر جیوه و وجود علائم مشخص شوک
* خونریزی شدید از جراحت و یا جراحتهای موجود در پا
* شکستگی در پاها
* شکستگی لگن و یا استخوان ران که ایجاد شوک کرده است
* جراحت داخلی در شکم که سبب شوک شده است
* در مواردی که مصدوم در نقاط مختلف بدنش دارای ضرب دیدگی است و این ضرب دیدگی متعدد باعث شوک شده باشد.
* زن مصدومی که باردار است و دچار شوک شود . در این مورد فقط قسمت پایین لباس ضد شوک که پاها را می پوشاند، باد شود. این اقدام برای مصدومینی که خیلی چاق هستند نیز توصیه می شود.

! موارد عدم استعمال

در این موارد باید طبق دستورالعمل مرکز پزشکی محل خود اقدام کنید. اولین موردی که نباید از لباس ضد شوک استفاده کرد، عبات است از:

*__خیز و عدم ریه:__ وجود مایع در ششها. رگهای خونی ((ریه)) ها و کیسه های هوایی، مایعات زیادی در خود جمع می کنند که این حالت بسیار خطرناک است.خیز ریه ، اکسیژن رسانی به ریه ها را کاهش می دهد. با گوش دادن به قفسه سینه بیمار با ((گوشی پزشکی)) به این موضوع پی می برید. خس خس سینه و صداهای غیر طبیعی ششها هنگام ورود هوا به مایعات موجود در درخت ((نایژه)) ای ، نشان دهنده خیز ریه است. ( مطالعات نشان می دهد که تکنسین های اورژانس اغلب نمی توانند صدای تنفس را درست تشخیص دهند. اگر در مورد خیز ریه مصدوم شک دارید ولی مطمئن نیستید، راهنمائی های مرکز پزشکی را دنبال کنید ) ((سیاهرگ))های(( گردن)) مصدومی که دچار خیز ریه شده است ، متورم می شوند. در صورت تشخیص خیز ریه ، به هیچ وجه از لباس ضد شوک استفاده نکنید.

موارد دیگری نیز هست که استفاده از لباس ضد شوک در آن موارد ، مشکلاتی ایجاد می کند ولی جلوگیری از شوک حاد مهمتر از مشکلات احتمالی است که این پوشش ایجاد خواهد کرد.به ان موارد، موارد نسبی عدم استعمال پوشش ضد شوک می گویند. تعداد موارد عدم استعمال از این پوشش بستگی به نیاز کنترل شوک دارد. بعضی از این موارد نسبی عبارتند از :

*
__خونریزی در محفظه سینه :__ بعضی از پزشکان اعتقاد دارند، در این مورد به هیچ وجه نباید از پوشش ضد شوک استفاده کرد.
+*__خونریزی در محفظه سینه:__ بعضی از پزشکان اعتقاد دارند، در این مورد به هیچ وجه نباید از پوشش ضد شوک استفاده کرد.
 *خونریزی شدیدی که با استفاده از فشار مستقیم و پانسمان فشاری مهار نشود.در این مورد نیز بعضی از پزشکان معتقدند که به هیچ وجه نباید از این وسیله استفاده کرد. *خونریزی شدیدی که با استفاده از فشار مستقیم و پانسمان فشاری مهار نشود.در این مورد نیز بعضی از پزشکان معتقدند که به هیچ وجه نباید از این وسیله استفاده کرد.
 *__بارداری:__ اگر مصدومی که باردار است ، دارای علائم شوک است، قسمت پایین پوشش ضدشوک (پاها) را باد کنید ولی پوشش شکم را نباید پاک کرد. ممکن است با اجازه پزشک ، پوشش شکم را نیز بتوان باد کرد. *__بارداری:__ اگر مصدومی که باردار است ، دارای علائم شوک است، قسمت پایین پوشش ضدشوک (پاها) را باد کنید ولی پوشش شکم را نباید پاک کرد. ممکن است با اجازه پزشک ، پوشش شکم را نیز بتوان باد کرد.
-* جراحت در ناحیه شکم و پارگی ((روده ))و یا جراحت نافذ (زخم باز) در شکم. بیشتر سیستم ها توصیه می کنندکه در صورت وجود جراحت باز در شکم، فقط قسمت پایین پوشش باد شود. 
-* درد در قفسه سینه ، ((حمله قلبی)) و ((مغز))ی. از پوشش ضد شوک در اینگونه موارد بستگی به فشار خون، وجود خیز ریه و عوامل دیگر دارد. 
-__توجه:__ 
-بعضی از سیستم های خدمات پزشکی اورژانس استفاده از پوشش شوک را در مواردی که مصدوم در ناحیه سر صدمه دیده است، منع می کنند تا از افزایش فشار داخل ((جمجمه)) جلوگیری شود، با این حال بعضی از مراکز استفاده از این پوشش را در مواردی که سر مصدوم صدمه دیده است و علائم و نشانه های شوک نیز وجود دارد، جایز می دانند. اغلب، در صورت وجود جراحت در سر و فشار خون پایین ، کاهش فشار خون به دلیل خونریزی داخلی قفسه سینه و شکم است. یعنی ضربه سر به تنهایی و بدون همراهی با ضربه ((نخاع)) یا شکم و قفسه سینه سبب کاهش فشار خون و شوک و کمبود حجم نمی شود.  
-در این شرایط ، از این پوشش برای درمان ((شوک ناشی از کمبود حجم خون)) استفاده می شود،و احتمال افزایش داخل جمجمه بسیار کم خواهد بود. به یاد داشته باشید که طبق دستورالعمل مرکز اورژانس عمل کنید. 
-! در آوردن پوشش ضد شوک  
-پزشک اجازه می دهد که پوشش را از مصدوم جدا کنیددر صورتی که: 
-*کاهش حجم خون داخل سیاهرگها جبران شود. 
-*علائم حیاتی در مصدوم دیده و یادداشت شود و مصدوم وضعش پایدار باشد. 
-*اتاق عمل آماده و در دسترس باشد. 
 +*جراحت در ناحیه شکم و پارگی روده و یا جراحت نافذ (زخم باز) در شکم. بیشتر سیستمها توصیه می‌کنند که در صورت وجود جراحت باز در شکم ، فقط قسمت پایین پوشش باد شود.
 +*درد در قفسه سینه ، حمله قلبی و مغزی. از پوشش ضد شوک در اینگونه موارد بستگی به ((فشار خون)) ، وجود ((ادم ریه|خیز ریه)) و عوامل دیگر دارد.
 +*بعضی از سیستمهای خدمات پزشکی اورژانس استفاده از پوشش شوک را در مواردی که مصدوم در ناحیه سر صدمه دیده است، منع می‌کنند تا از افزایش فشار داخل ((جمجمه)) جلوگیری شود، با این حال بعضی از مراکز استفاده از این پوشش را در مواردی که سر مصدوم صدمه دیده است و علائم و نشانه‌های شوک نیز وجود دارد، جایز می‌دانند. اغلب ، در صورت وجود جراحت در سر و ((فشار خون پایین)) ، کاهش فشار خون به دلیل خونریزی داخلی قفسه سینه و شکم است. یعنی ضربه سر به تنهایی و بدون همراهی با ((آسیبهای نخاعی|ضربه نخاع)) یا شکم و قفسه سینه سبب کاهش فشار خون و شوک و کمبود حجم نمی‌شود. در این شرایط ، از این پوشش برای درمان ((شوک|شوک ناشی از کمبود حجم خون)) استفاده می‌شود، و احتمال افزایش داخل جمجمه بسیار کم خواهد بود.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((اندازه گیری فشار خون))
 +*((انواع شوک))
 +*((ایست قلبی و تنفسی))
 +*((شوک))
 +*((شوک حساسیتی))
 +*((فشار خون بالا))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 14 فروردین 1385 [13:03 ]   5   سبحانی      جاری 
 دوشنبه 14 فروردین 1385 [13:01 ]   4   سبحانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 اسفند 1383 [02:23 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 اسفند 1383 [02:21 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [12:18 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..