منو
 صفحه های تصادفی
حمله‌ ایسکمیک‌ گذرا
مواد غذایی خاک
عدسی نازک
ابوالحسن علی بن بویه
مذهب در بینش ماکس پلانک
نوتروفیل
دانموریت
هوبنریت
رشته دانشگاهی مهندسی برق
آزمایش مواد غذایی لازم برای رویش دانه
 کاربر Online
1164 کاربر online
تاریخچه ی: لاگرانژ

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-12Lines: 1-16
 لاگرانژ لاگرانژ
 {picture=Lagrange.jpg} {picture=Lagrange.jpg}
 ژوزف لویی لاگرانژ در 25 ژانویه سال 1736 در تورینو ((ایتالیا)) متولد شد او که از بزرگترین ریاضی دانان تمام ادوار ((تاریخ)) می باشد هنگام تولد بیش از حد ضعیف و ناتوان بود و از 11 فرزند خانواده فقط او زنده مانده بود. زندگی لاگرانژ را می توان به سه دوره تقسیم کرد: نخستین دوره شامل سالهایی می شود که در موطنش تورینو سپری شد(1736 – 1766) دوره دوم دوره ای بود که وی بین سالهای 1766 و 1787 در فرهنگستان ((برلین)) کار می کرد دوره سوم از 1787 تا 1813 که عمر وی به پایان رسید در ((پاریس)) گذشت. دوره اول و دوم از نظر فعالیتهای علمی پر ثمرترین دوره ها بودند که با کشف ((حساب)) تغییرات در 1754 آغاز گردید و با کاربرد آن در ((مکانیک)) در 1756 ادامه یافت در این نخستین دوره وی در باره ((مکانیک)) آسمانی نیز کار کرد دوره اقامت در ((برلین)) هم از نظر ((مکانیک)) و هم از لحاظ ((حساب)) ((دیفرانسیل)) و((انتگرال)) سازنده بود با این حال در آن دوره لاگرانژ در درجه اول در زمینه حل ((عدد))ی و ((جبر))ی معادلات و حتی فراتر از آن در ((نظریه)) اعداد، چهره ای برجسته و ممتاز شده بود. سالهای اقامتش در ((پاریس)) را صرف نوشته های آموزشی و تهیه رساله های بزرگی نمود که استنباطهای ریاضی وی را خلاصه می کردند این رساله هادر هنگامی که عصر ((ریاضیات)) قرن 18 در شرف پایان بود مقدمات عصر ((ریاضیات)) قرن 19 را فراهم کردند و از برخی جهات آن دوره را گشودند. پدر لاگرانژ وی را نامزد آموختن حقوق نمود اما لاگرانژ به محض آنکه تحصیل ((فیزیک)) را زیر نظر بکاریا و تحصیل ((هندسه)) را زیر نظر فیلیپو آنتونیو رولی آغاز کرد به سرعت متوجه تواناییهای خود شد و بنابراین خویشتن را وقف علوم دقیق تر کرد.  ژوزف لویی لاگرانژ در 25 ژانویه سال 1736 در تورینو ((ایتالیا)) متولد شد او که از بزرگترین ریاضی دانان تمام ادوار ((تاریخ)) می باشد هنگام تولد بیش از حد ضعیف و ناتوان بود و از 11 فرزند خانواده فقط او زنده مانده بود. زندگی لاگرانژ را می توان به سه دوره تقسیم کرد: نخستین دوره شامل سالهایی می شود که در موطنش تورینو سپری شد(1736 – 1766) دوره دوم دوره ای بود که وی بین سالهای 1766 و 1787 در فرهنگستان ((برلین)) کار می کرد دوره سوم از 1787 تا 1813 که عمر وی به پایان رسید در ((پاریس)) گذشت. دوره اول و دوم از نظر فعالیتهای علمی پر ثمرترین دوره ها بودند که با کشف ((حساب)) تغییرات در 1754 آغاز گردید و با کاربرد آن در ((مکانیک)) در 1756 ادامه یافت در این نخستین دوره وی در باره ((مکانیک)) آسمانی نیز کار کرد دوره اقامت در ((برلین)) هم از نظر ((مکانیک)) و هم از لحاظ ((حساب)) ((دیفرانسیل)) و((انتگرال)) سازنده بود با این حال در آن دوره لاگرانژ در درجه اول در زمینه حل ((عدد))ی و ((جبر))ی معادلات و حتی فراتر از آن در ((نظریه)) اعداد، چهره ای برجسته و ممتاز شده بود. سالهای اقامتش در ((پاریس)) را صرف نوشته های آموزشی و تهیه رساله های بزرگی نمود که استنباطهای ریاضی وی را خلاصه می کردند این رساله هادر هنگامی که عصر ((ریاضیات)) قرن 18 در شرف پایان بود مقدمات عصر ((ریاضیات)) قرن 19 را فراهم کردند و از برخی جهات آن دوره را گشودند. پدر لاگرانژ وی را نامزد آموختن حقوق نمود اما لاگرانژ به محض آنکه تحصیل ((فیزیک)) را زیر نظر بکاریا و تحصیل ((هندسه)) را زیر نظر فیلیپو آنتونیو رولی آغاز کرد به سرعت متوجه تواناییهای خود شد و بنابراین خویشتن را وقف علوم دقیق تر کرد.
 در 1757 چند ((دانشمند)) جوان تورینویی که لاگرانژ وکنت سالوتسو و جووانی چنییای ((فیزیک))دان در میان آنها بودند انجمنی علمی بنیاد نهادند که منشاء ((فرهنگ))ستان سلطنتی علوم تورینو گردید یکی از اهداف اصلی آن انجمن انتشار جنگ بود به ((زبان)) فرانسوی و لاتینی به نام (جنگ تورینو) که لاگرانژ خدمتی بنیادی به آن کرد سه جلد اول آن تقریباٌ‌ حاوی تمامی آثاری بود که وی هنگام اقامت در تورینو به ((چاپ)) رسانده بود. فعالیت لاگرانژ در ((مکانیک)) آسمانی غالباٌ بر محور مسابقه هایی دور می زند که از طرف انجمنهای مختلف علمی پیشنهاد شده بودند اما به این گونه مسابقه ها منحصر نبود. در تورینو غالباٌ‌ کارش جهت گیری مستقل داشت و در 1782 به ((دالامبر)) و ((لاپلاس)) نوشت که در باره تغییرات قرنی نقطه های نهایی اوج و خروج از مرکز تمام سیارات کار می کند. این پژوهش لاگرانژ به اتنشار کتاب انجامید با عنوان ((نظریه)) تغییرات قرنی عناصر سیارات و مقاله ای با عنوان در باره تغییرات قرنی حرکات متوسط سیارات که در سال 1785 منتشر شد. لاگرانژ در ((برلین)) و در سال 1768 مقاله حل مسئله ای از ((حساب)) را برای جنگ تورینو فرستاد تا در جلد چهارم درج شود در آن نوشته لاگرانژ به نوشته قبلی خود اشاره داشت و از طریق کاربرد ظریف و استادانه الگوریتم ((کسر))های پیوسته ثابت کرد که ((معادله)) فرما (ریاضی دان معروف) را در صورتی می توان در تمام حالات حل کرد که اعداد درست مثبت باشند، این است نخستین راه حل شناخته شده این مسئله مشهور. آخرین بخش این نوشته در مقاله ای با عنوان روش جدید برای حل مسائل نامحدود دراعداد درست بسط یافت که در نشریه یاداشتهای ((برلین)) برای سال 1768 عرضه شد ولی تا فوریه آن سال کامل نگردید و در سال 1770 منتشر شد. در 1757 چند ((دانشمند)) جوان تورینویی که لاگرانژ وکنت سالوتسو و جووانی چنییای ((فیزیک))دان در میان آنها بودند انجمنی علمی بنیاد نهادند که منشاء ((فرهنگ))ستان سلطنتی علوم تورینو گردید یکی از اهداف اصلی آن انجمن انتشار جنگ بود به ((زبان)) فرانسوی و لاتینی به نام (جنگ تورینو) که لاگرانژ خدمتی بنیادی به آن کرد سه جلد اول آن تقریباٌ‌ حاوی تمامی آثاری بود که وی هنگام اقامت در تورینو به ((چاپ)) رسانده بود. فعالیت لاگرانژ در ((مکانیک)) آسمانی غالباٌ بر محور مسابقه هایی دور می زند که از طرف انجمنهای مختلف علمی پیشنهاد شده بودند اما به این گونه مسابقه ها منحصر نبود. در تورینو غالباٌ‌ کارش جهت گیری مستقل داشت و در 1782 به ((دالامبر)) و ((لاپلاس)) نوشت که در باره تغییرات قرنی نقطه های نهایی اوج و خروج از مرکز تمام سیارات کار می کند. این پژوهش لاگرانژ به اتنشار کتاب انجامید با عنوان ((نظریه)) تغییرات قرنی عناصر سیارات و مقاله ای با عنوان در باره تغییرات قرنی حرکات متوسط سیارات که در سال 1785 منتشر شد. لاگرانژ در ((برلین)) و در سال 1768 مقاله حل مسئله ای از ((حساب)) را برای جنگ تورینو فرستاد تا در جلد چهارم درج شود در آن نوشته لاگرانژ به نوشته قبلی خود اشاره داشت و از طریق کاربرد ظریف و استادانه الگوریتم ((کسر))های پیوسته ثابت کرد که ((معادله)) فرما (ریاضی دان معروف) را در صورتی می توان در تمام حالات حل کرد که اعداد درست مثبت باشند، این است نخستین راه حل شناخته شده این مسئله مشهور. آخرین بخش این نوشته در مقاله ای با عنوان روش جدید برای حل مسائل نامحدود دراعداد درست بسط یافت که در نشریه یاداشتهای ((برلین)) برای سال 1768 عرضه شد ولی تا فوریه آن سال کامل نگردید و در سال 1770 منتشر شد.
 از بزرگترین شاهکارههای علمی لاگرانژ رساله ((مکانیک)) تحلیلی را می توان نام برد که در سال 1788 انتشار یافت او در آن اثر پیشنهاد کرد که بهتر است ((نظریه)) ((مکانیک)) و فنون حل کردن مسائل آن رشته به فرمولهایی کلی تحویل شوند، فرمولهایی که هر گاه پیدا شوند همه ((معادله)) های لازم برای حل هر مسئله را بوجود خواهند آورد. باری، لاگرانژ تصمیم گرفت که ((چاپ)) دومی از آن اثر منتشر کند که حاوی برخی پیشرفتها باشد او قبلاٌ در یادداشتهای انستیتو چند مقاله منتشر کرده بود که آخرین و درخشانترین خدمت وی را در راه پیشبرد ((مکانیک)) آسمانی نشان می دادند او قسمتی از آن ((نظریه)) را در جلد اول رساله تجدید نظر شده گنجانید. لاگرانژ مردی محجوب ومتواضع بود او بسیار ساده و راحت هنگامی که از یک مطلب علمی اطلاع نداشت می‌گفت نمی دانم. از بزرگترین شاهکارههای علمی لاگرانژ رساله ((مکانیک)) تحلیلی را می توان نام برد که در سال 1788 انتشار یافت او در آن اثر پیشنهاد کرد که بهتر است ((نظریه)) ((مکانیک)) و فنون حل کردن مسائل آن رشته به فرمولهایی کلی تحویل شوند، فرمولهایی که هر گاه پیدا شوند همه ((معادله)) های لازم برای حل هر مسئله را بوجود خواهند آورد. باری، لاگرانژ تصمیم گرفت که ((چاپ)) دومی از آن اثر منتشر کند که حاوی برخی پیشرفتها باشد او قبلاٌ در یادداشتهای انستیتو چند مقاله منتشر کرده بود که آخرین و درخشانترین خدمت وی را در راه پیشبرد ((مکانیک)) آسمانی نشان می دادند او قسمتی از آن ((نظریه)) را در جلد اول رساله تجدید نظر شده گنجانید. لاگرانژ مردی محجوب ومتواضع بود او بسیار ساده و راحت هنگامی که از یک مطلب علمی اطلاع نداشت می‌گفت نمی دانم.
 لاگرانژ در سال 1813 در ((پاریس)) درگذشت او در زمان مرگش 77 سال داشت. لاگرانژ در سال 1813 در ((پاریس)) درگذشت او در زمان مرگش 77 سال داشت.
 +---
 +!همچنین ببینید
 +((دیوفانتوس))
 +((ون))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 26 بهمن 1385 [12:36 ]   3   مرادی فر      جاری 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [08:07 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 شهریور 1383 [05:30 ]   1   بابك خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..