منو
 کاربر Online
585 کاربر online
تاریخچه ی: لاک ناخن

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-66Lines: 1-53
-V{maketoc}

! نگاه اجمالی :‏

تهیه ((لاک)) ناخن مشکلات خاص خودش را دارد. خواص مطلوب برای یک محصول نهایی به ‏شرح زیر است:‏ />
+


{img src=img/daneshnameh_up/5/50/perfect_nail.jpg}
>>
!نگاه اجمالی
تهیه لاک ناخن ، مشکلات خاص خودش را دارد. خواص مطلوب برای یک محصول نهایی به ‏شرح زیر است:‏>>
 # سهولت استفاده # سهولت استفاده
 # زمان مناسب خشک شدن # زمان مناسب خشک شدن
 # جلوه لایه لاک # جلوه لایه لاک
-# پایداری و دوام +# پایداری و دوام


سهولت استفاده بسیار مهم است. اگر لاک خیلی رقیق باشد، به هنگام مالیدن روی ‏ناخن پخش خواهد شد و پوشش یکدستی را ایجاد نخواهد کرد و اگر خیلی غلیظ ‏باشد، لایه لخته‌لخته و برجسته ای تشکیل خواهد شد. به عبارت ساده‌تر ، گرانروی لاک ‏باید آن‌چنان باشد که به هنگام مالیدن روی ناخن ، رد و اثر خرچه برجا بماند.‏ زمان خشک شدن لاک باید آنچنان باشد که روی استعمال قبلی بتوان استفاده مجدد ‏انجام داد.

بدیهی است، این در لاک‌هایی مصداق پیدا می‌کند که نیازمند دو بار ‏استعمال متوالی هستند. لایه خشک باید جلوه ای صاف داشته باشد و عاری از هرگونه نقطه ، حباب ، خط ، اثر و ‏ناصافی باشد. نهایتا یک لاک خوب ناخن باید به مدت 5 الی 7 روز روی ناخن بماند، بی‏آنکه شفافیت و جلوه اصلی خود را از دست دهد و آثاری از ترک و پوسته پوسته شدن ‏نشان دهد.‏
!ساختار لاک ناخن
لاک ناخن در اصل نوعی لاک یا ورنی است ، لاک ناخن از نیترو سلولز ، یک پلاستی‌سایزر (ماده نرم کننده ((پلاستیک|پلاستیکها))) ، یک ((حلال)) و احتمالا نوعی رنگینه ساخته می‌شود. ‏به جای نیتروسلولز ، می‌توان مولکول ((دنیای پلیمر|پلیمر)) دیگری که خواص مشابه با نیتروسلولز ‏داشته باشد، بکار برد. ((تبخیر)) حلال ، قشر نازکی از نیترو سلولز ، پلاستی‌سایزر ، رزین و ‏رنگینه بجا می‌گذارد.

نیتروسلولز قشر نازک براقی ایجاد می‌کند و پلاستی‌سایزر از ‏شکنندگی این قشر نازک می‌کاهد و رزین ، سبب بهتر چسبیدن آن به ناخن می‌شود و از ‏پوسته‌پوسته شدن آن جلوگیری می‌کند. افزودن ((عطر)) به لاک ناخن ، بوی اجزای آن را ‏می‌پوشاند.‏
-سهول ااده سیر است. اگ لاک یلی ریق ا، نگ مالی ی ناخن پ خاه د وش یک ی ا ایاد ناهد کد. و اگر یلی یباشد لایه ((ت)) لخت و ره ای تشکیل اه د. به عبارت ساه ر ((رانی)) لاک بی آن ن باشد که به گام مالیدن ری نخن رد و ار خرچه برا بماند.من ک اک باید ننان ا ک روی استا قبلی بتون استاده مجدد اام د. +
{img src=img/daneshnameh_up/9/94/opi.jpg}

!مواد
سازنده لاک ناخن
فرم
ول نوی لاک ن معمولی در زیر نشان داده ده است:


||
ن
یرو سز | ‏15%‏
((
استون)) (حلال)‏ | ‏45%‏
میل استات (حلال)‏ | ‏30%‏ />وتیل استیارات (لاستی‌سایزر)‏ | ‏5%‏
مغ ا (ری) | ‏5%‏
((عطر))
((رنگ)) | مقدار لز />||
ک کنده لاک ناخن
پک کننه لاک ناخ ، حلالهیی هتند ک ش نازک منده از لاک نخن را حل می‌کنند. این الها بطور عمده مرکند. از ((استون)) یا تیل استات یا هد که به آنها مقادی ‏اندکی بوتیل استیارت ی‌اتین گلیکل و مونو میل اتر فوه شده است تا اثر خشک ‏کنندگی حل را کاه هد. هم لاک نان و هم پک نن‌های لاک ناخن بیر آتشیرن باید مراقبتهای لازم به ع آید تا هرگز این مواد در مجاور شعله باز ی سیار روشن ‏مصر نوند.‏ />!نرم کننده های پوست اراف ناخنها
ن
رم نده بشره ی روپوست ، بطور عمده عاملهای مرطوب کننده و مواد قلیایی هستند که برای نم کدن پو را اخنها بکار مروند. نابرای پوست اطراف ناخنها ا می‌‏ون به شک مطلوب در آورد. استفد از واد قلیایی برای نرم کردن و متوم کردن ((پروتئین)) ، ‏بخوبی شناخته شده است.‏
!
اده نرم کننده روپوست
||
((سو
د و پتاس|یروکسید پتاسیم)) | %3
((
لیین|لیسرول)) | %12
((آب)) | %85 />||
-بدیهی است این در لاک هایی مصداق پیدا می کند که نیازمند دوبار ‏استعمال متوالی هستند. لایه خشک باید جلوه ای صاف داشته باشد و عاری از هرگونه نقطه ، ((حباب)) ، ((خط)) ، اثر و ‏نا((صافی)) باشد. نهایتا یک لاک خوب ناخن باید به مدت 5 الی 7 روز روی ناخن بماند بی ‏آنکه ((شفافیت)) و جلوه اصلی خود را از دست دهد و آثاری از ترک و پوسته پوسته شدن ‏نشان دهد.‏
/>
! ساختار لاک ناخن :‏ r />
/>لاک ناخن در اصل نوعی لاک یا ورنی است ، لاک ناخن از ((نیترو سلولز)) ، یک پلاستی ‏سایزر (ماده نرم کننده ((پلاستیک|پلاستیکها))) ، یک ((حلال)) و احتمالا نوعی رنگینه ساخته می شود. ‏به جای نیترو سلولز می توان مولکول ((پلیمر)) دیگری که خواص مشابه با نیتروسلولز ‏داشته باشد بکار برد.
/>
/>((تبخیر)) حلال قشر نازکی از نیترو سلولز ، پلاستی سایزر ، زرین و ‏رنگینه به جا می گذارد. نیترو سلولز قشر نازک براقی ایجاد می کند و پلاستی سایزر از ‏شکنندگی این قشر نازک می‌کاهد و زرین سبب بهتر چسبیدن آن به ناخن می شود و از ‏پوسته پوسته شدن آن جلوگیری می کند. افزودن ((عطر)) به لاک ناخن بوی اجزای آن را ‏می پوشاند.‏
<br />! مواد سازنده لاک ناخن :‏ <br />
فرمول نوعی لا ناخن معمولی در زیر نشان داه شده است : ‏

یترو سلولز ‏15%‏
*((استون)) (حلال)‏ ‏45%‏
*((آمیل استات)) (حلال)‏ ‏30%‏
*((بوتیل استیارات)) (پلاستی ـ سایزر)‏ ‏5%‏
*((صمغ استری)) (زرین) ‏ ‏5%‏
*((عطر)) و رنگ به مقدار لازم

! ((پ
اک کننده)) لاک ناخن :

پاک کننده لاک ناخن حلالهایی هستند که قش
ر ناز بجا مانه از لاک ناخن را حل می ‏کنند. این حلالها بطور عمده مرکبند. از ((استن)) یا ((اتیل استات)) یا هردو، که به آنها مقادیر ‏اندکی ((بوتیل استیارت)) و ((دی اتیلن گلیکول)) ((مونو متیل اتر)) افزوده شده است تا اثر ((نم گیر|خشک ‏کنندگی)) حلال را کاهش دهد. هم لاک ناخن و هم پاک کننده‌های لاک ناخن بسیار و ‏باید مراقبتهای لازم به عمل آید تا هرگز این مواد در مجاو شعله باز یا سیگار روشن ‏مصرف نشوند.‏

! نرم کننده های پوست اطراف ناخنها :‏

نرم کننده بشره یا روپوست بطور عمده عام
لهای مرطوب کننده و مود قلیایی هتند که ‏برای نرم کردن پوست اطراف ناخنها بکار می روند. بنابراین پوست اطراف ناخنها را می ‏توان به شکل مطلوب در آورد استفاده از ((مود قلیایی)) برای نرم کردن و متورم کردن ((پروتیین)) ‏به خوبی شناخته شده است.‏

! یک ماده نرم کننده رو پوست شام
ل است از:‏

*((هیدر
وکسید پتاسیم)) ‏(3%)‏
*((گلیسر
ول)) ‏(12%)‏
*((آب)) ‏(85%)‏

! ر
نگهای لاک:‏

رنگهای استفاده شده ممکن است در داخل لاک حل شود یا ((
سوسپانسیون)) باشد. برای ‏حصول جلای شفاف پایدار ، رنگهای محلول در ((الکل)) استفاده می شود مانند ((کارموسین)) ، ‏نارنجی روغنی و ... .

روش خوب برای تهیه محلولهای غلیظ از رنگهای گوناگون این است که در داخل جلاهای ‏مناسب تهیه گردد. چون ((درجه انحلال پذیری)) متغیر است. ارزش آن را دارد که بدانیم چه ‏حلالی برای هر رنگ بهترین نوع است. اگر تهیه محلولهای غلیظ امکان پذیر باشد ساده ‏ترین راه این است که پایه بی رنگی همراه با آن محلول رنگی غلیظ که مقدار اندکی از آن ‏شدت رنگ مناسب ایجاد می کند، تهیه شود.‏ />
رنگهای قرمز بخاطر نامحلول بودنشان می توانند مستقیما به پایه بی رنگ افزوده شوند. ‏تقریبا 3% رنگ کافی است ولی باید خرد و الک شده باشد و با کمی از پایه بی رنگ ‏مخلوط شود و بقیه پایه بی رنگ به تدریج اضافه گردد.‏

! مباحث مرتبط با عنوان:

*((استون))
*((اتیل استات
))
+<table dir align=left>
{img src=img/daneshnameh_up/c/c0/981300.jpg}
table>
!رنگهای لاک
رنگهای استاده شده ممکن است در دال لاک ل ود یا ((ملول سوسپانسیون|سوسپانسیون)) باشد. برای ‏حصول جلای شفاف پایدار ، رنگهای محلول در ((الکل)) استفاده میشود، مانند کارموسین ، ‏نارنجی روغنی و ... . روش خوب برای تهیه محلولهای غلیظ از رنگهای گوناگون این است که در داخل جلاهای ‏مناسب تهیه گردد. چون ((قابلیت انحلال مواد|درجه انحلال پذیری)) متغیر است، ارزش آن را دارد که بدانیم چه ‏حلالی برای هر رنگ بهترین نوع است.

اگر تهیه محلولهای غلیظ امکان پذیر باشد، ساده ‏ترین راه این است که پایه بیرنگی همراه با آن محلول رنگی غلیظ که مقدار اندکی از آن ‏شدت رنگ مناسب ایجاد میکند، تهیه شود.‏ رنگهای قرمز بخاطر نامحلول بودنشان میتوانند مستقیما به پایه بیرنگ افزوده شوند. ‏تقریبا 3% رنگ کافی است، ولی باید خرد و الکشده باشد و با کمی از پایه بیرنگ ‏مخلوط شود و بقیه پایه بیرنگ بتدریج اضافه گردد.‏
!مباحث مرتبط با عنوان
*((استون))
 *((الکل)) *((الکل))
-*((لی)) +*((اکل صتی))
 *((حلال)) *((حلال))
-*((درج احل پذیری))
*((سوسپانسیون))
+*((دیای لیم))
*((شی
ی پلیمر))
*((محلول سوسپانسیون))
 *((عطر))  *((عطر))
 *((لاک)) *((لاک))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [15:56 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [15:53 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [08:11 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [10:10 ]   1   10.1.1.9      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..