منو
 کاربر Online
616 کاربر online
تاریخچه ی: قطبش بیضوی

!نگاه اجمالی
((میدان الکتریکی)) کمیتی برداری است ، بنابراین مجموع میدان‌های الکتریکی از ((جمع برداری|قواعد جمع برداری)) تبعیت می‌کند. بعنوان مثال اگر دو میدان الکتریکی در نظر بگیریم که در دو امتداد عمود بر هم ((ارتعاش امواج|ارتعاش)) می‌کنند. همچنین فرض می‌کنیم که این دو به طور همفاز ((نوسان)) کنند. ( در نوسان همفاز دو ((امواج|موج)) ، ((دامنه امواج|بیشنه دامنه)) برای هر دو موج در یک زمان اتفاق می‌افتد) این دو ارتعاش با هم ترکیب شده و امواج قطبیده خطی دیگری را تشکیل خواهند داد. اما اگر میدانهای اولیه دارای اختلاف فاز π/2 باشند، یعنی مقدار بیشینه دامنه یک میدان با مقدار صفر میدان موج دیگر همزمان باشد، میدان الکتریکی برآیند، در طی یک چرخه کامل به شکل ((بیضی)) خواهد بود و نتیجه ترکیب ، ((قطبش بیضوی|نور قطبیده بیضوی)) نامیده می‌شود. حال اگر دامنه میدانهای اولیه یکسان باشند، این بیضی به یک ((دایره)) تبدیل خواهد شد و نام قطبش دایروی به خود خواهد گرفت.
!تعریف قطبش دایروی
قطبش دایروی نوعی قطبش بیضیوار است که مولنه‌های ارتعاشی آن بر هم عمود بوده و دامنه ارتعاشات آنها با هم برابر باشند.
!مکانیزم قطبش دایروی
دو موج قطبیده خطی در نظر می‌گیریم که در یک جهت منتشر می‌شوند ولی راستای انتشار آنها بر یکدیگر عمود است.
::E1=xa1Cos(Kz-ωt)::
::E2=ya2Cos(Kz-ωt+θ)::
در رابطه فوق a1 ، a2 دامنه امواج ، x12 بردارهای یکانی واحد و θ ثابت فازی است.

*اگر ثابت فازی مضرب صحیحی از π باشد، برآیند دو موج، قطبش خطی خواهد داشت، که بردار الکتریکی آن در راستایی متفاوت با راستای میدان دو موج نوسان می‌کند.


*اگر ((ثابت فازی)) مضرب صحیحی از π نباشد، در حالت کلی بردار میدان الکتریکی در راستای خط راست نوسان نمی‌کند.


*اگر ثابت فازی مضرب فردی از π/2 بوده و دامنه‌های میدانهای اولیه یکسان باشد، در اینصورت هرگاه تغییرات زمانی بردار میدان برآیند را در نظر بگیریم، ملاحظه می‌کنیم که نوک بردار میدان الکتریکی بر ((دایره|محیط دایره‌ای)) به شعاع دامنه میدان اولیه می‌چرخد. ( چون معادله موج برایند نشان دهنده معادله دایره است) این موج برآیند یک موج قطبیده دایروی خواهد بود که می‌توان با چرخاندن انتهای یک ریسمان کشیده شده روی محیط یک دایره فرضی، آن را به طور عملی مشاهده کرد. در حالیکه در موج قطبیده بیضوی ، در هر نقطه خاص مقدار و جهت میدان الکتریکی تغییر می‌کند. در حالت خاص دو موج قطبیده دایرو‌ی ، مقدار بدون تغییر باقی می‌ماند ولی جهت میدان با ((فرکانس|فرکانس زاویه‌ای)) ω تغییر می‌کند. در مورد موج قطبیده خطی ، بر خلاف موج قطبیده دایرو‌ی ، راستای میدان تغییر نمی‌کند بلکه اندازه میدان با فرکانس زاویه‌ای موج حول مقدار صفر نوسان می‌کند.


!انواع قطبش دایروی
اگر اختلاف فاز بین مولفه‌های قطبش، در قطبش دایروی 3π/2 یا π/2 باشد. در این صورت دو نوع قطبش دایروی خواهیم داشت.
*__قطبش دایروی راستگرد :__
وقتی در جهت عکس انتشار موج به آن نگاه شود ( جهت انتشار عمود بر صفحه بطرف خارج باشد ) و جهت چرخش میدان الکتریکی در جهت حرکت ((ساعت|عقربه‌های ساعت)) دیده شود، قطبش را قطبش دایروی راستگرد می‌گویند. در این نوع قطبش اختلاف فاز برابر 3π/2 است.


*__قطبش رایروی چپگرد :__
اگر اختلاف فاز بین مولفه‌های قطبش ، برابر π/2 باشد، در اینصورت بردار میدان الکتریکی در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت خواهد چرخید. (باز راستای انتشار در جهت عمود بر صفحه و بطرف خارج است) بنابر قرار داد چنین قطبش دایروی چپگرد می‌گویند.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((امواج))
*((امواج الکترومغناطیسی))
*((قطبش))
*((قطبش بیضوی))
*((دامنه امواج))
*((ثابت فاز))
*((میدان الکتریکی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 09 اردیبهشت 1385 [16:36 ]   8   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [14:33 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [14:17 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [07:35 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [09:37 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [09:32 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [07:02 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [09:27 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..