منو
 کاربر Online
485 کاربر online
تاریخچه ی: قطبش بیضوی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-26Lines: 1-64
-!ن اال />((میان الریکی)) کی بای ت ، ای ممو یدان‌هی لکریکی از ((جم بداری|ود مع رداری)) تی می‌کن. بان ا اگ د میان اکتیکی نظر بگیریم که د اماد مو ب هم ((ارت اموا|ارا)) می‌کنند. مچی فر می‌کنیم که ی و به و هما ((وا)) کن. ( در نان هاز دو ((موا|وج)) ، ((دامنه امواج|ینه دامه)) برای د مو یک زمان اا مافتد) این و ارتعاش ا هم کیب ه موا بید ی دیگری را تکیل وهند . م ر میدانهای اویه داری تا ز π/2 ان یی مر یشینه دامنه یک میدا ا قدار ر میدان موج یگر همان با میدان الکتریکی برآیند در طی یک چرخه کامل کل ((یی)) واه و و تیجه ترکی ، ((قطبش بیضوی|نور قطبید بیی)) نمیده می‌د. ا اگ امنه میدانهای یه یکان بان ای بیضی ب یک ((دایه)) تبدی خواهد د و نام بش دایروی به ود خواهد رت. />!ری یوی
بش دایوی وی قطبش ییوا ات که مولنههای اتای بر هم مو بوده و دامنه ارتعاات آها ا م برا ن. />!مکانیز قطبش دایروی
دو موج
قطبیده ی نر می‌گیری که ر یک ت مر می‌و لی راای انتا ا ب یکیگر مود ات. />::E1=xa1Cos(Kz-ωt):: />::E2=ya2Cos(Kz-ωt+θ):: />ر راطه و a1 ، a2 دامنه اما ، x1 ، x2 بردرهای یکانی واد و θ ب فی ات.
+!ی کی />حالای مختلف ((قطبش)) مشخصه هر ((امواج عرضی|مو عرضی)) است. به عنوان مثال ا ریسمان کشیده شدی را به لا و پیین کت هم یک ((وا قید طی|مو طبیده طی)) ولی مکنیم که جبایی آ روی فه قئم ور می‌یرد. به همین تی می‌توان مو قطبی خطی ایجاد کرد ک جابجایی آن بر صه اقی واق باشد. مچنین موان اتهی ریمن را روی محیط یک دی یا یی چرخاند ا مو قطبیه بیضیوار بدست ی. ر مورد چنین موجی ذرات ریسمان واقا روی می یک دایه یا بیضی حرکت می‌کند. با اتشار دو مج قطبید خطی در یسمان هم می‌‌توان موج قطبیده یضی ولید کرد.
{picture=p3.gif}

!
برهمنهی و مو قطبیده خطی
دو ((ا
ما اکترومناطیسی|وج الکترمغنطیسی)) را در نظر ی‌گییم که ((میدان الکتریکی)) وابسته ب آها با روابط زیر نشان داده می‌شود:

/>::~~green:__(E1 = xa1 Cos(kz - ωt + θ1__~~::
::~~green:__(E2 = xa2 Cos(kz - ωt + θ2__~~::
ر رواط وق __a1__ و __a2__ ((دامنه موج|منه مجها)) ، __x__ بردار یکانی حد در جت محو __X__ و __θ1__ و __θ2__ ((ف حرکت|ثابتهای فاز)) به شمار می‌روند. ا آجا ک دو میدان فوق در راستای مور __X__ ارتعاش می‌کنن، لذا موهی قطبیده ی هستند ک ر جهت محور __z__ انشار ی‌یبند. چون میدا لکریکی ((کمیت برداری|میتی براری)) است، بنابراین میدان الکتیکی آیند وت م راری دو میدان الکتریکی فوق خواهد بود. یدان الکتریکی مو برآیند ورت زیر خاد ب:

/>::~~green:__(E = E1 + E2 = xa Cos(Kz - ωt + θ__~~::
اطه فوق نن مد که م ریند هم یک موج قطبید طی است ک در هم ((انتشار موج|راستای انتشار)) دو موج ولیه اشار می‌یابد. همچنین ااش ((میدان الکتریکی)) موج برآیند نی در هم تای ((رتعا موج)) اویه است.
{picture=p3v.gif}

رای جاد قطبش بیضوی
حال ما
نند مورد قبلی د موج قطبی خطی در نر می‌گیریم که هر دو در یک جهت انتشار میبد. ما جت ااش میدانهای ا بر هم مود است. با ین ف شرایط طبش بیضوی بدن موج برآیند عبارتست از:


*تر
کیب این دو موج که دارای امنه نامساوی هستند یک موج قطبیده بیضی خواهد ود.

/>*اگر دامنه امواج الیه رابر باشد، در این صورت موج برآیند یک موج قطبیده یضوی خواهد بو به شرط ایکه ثابت ف موج برآید یی از __π__ و یا __π/2__ نباشد.


*اگر __ثابت ز موج__ برآیند مضرب صحیحی از __π__ باشد، در اینورت و برآیند قطبش ی خواه دات که معادل ک خط راست ات.


*
گر ثات فز وج برایند مضرب یحی از __π/2__ بوده و دامنه اموا الیه یکا با، ینورت موج براید ((قطبش دایروی|قطبیده یروی)) وهد بود.

ب
نبراین می‌توان گت که رکیب ارتعاش خطی عم ر هم وی ک اختلاف فازی بین آنها برقرا اشد، یک ارتا یضی خاهد بو. ینی برآیند و موج در هر لحظه یک اتعاش خطی با دامنه معین است که ین ((ارتعا خطی)) یک چرخه کال پیرامو بیضی ا ط خواهد کرد. با اینکه دامه در هر لحظه ثات ست ول ن مقدار ثابت ضمن چرخش تغییر می‌کند. ر صورتی که فاز حرکت تغییر نکند، حرکت پیرامون بیضی ، به همان صورت تکرا می‌شود. />! روش ولی قطب ییوا :
-*گ ثات فازی ضرب یی ز π باشد برآیند دو مو، قطب خی خواهد دات، که رار اکتریکی در ستایی مت ب را میدان دو موج نوسان می‌کند.


*اگر
((اب فزی)) مضرب صحیی ا π باشد، د الت کلی ردار میان اکریکی در راستای خط راست وسا میکد.

/>*ر ب زی مضرب فردی از π/2 بود و امنه‌های میاهای یه ین باشد، در اینصو هرگاه تغییرا مانی ردار میان بید را یریم ماه می‌نی ک نوک بدار یدان اکتریکی بر ((دایه|محیط دایر‌ای)) ه ع دامنه میان ولیه می‌چرد. ( چون معادله موج راند نان دهنده له یره است) این موج برآیند یک مو قطبیده یروی واهد بود ک میون با چد انهای یک یان کشید شد روی میط یک دایر فضی آ ا ب طور عملی مشاهده کرد. د ایکه در موج قبیه بیوی ر هر قطه اص مقدار و هت میدان لکتریکی تغییر می‌کند. در حات اص دو و قطبیده یرو‌ی قدار ون یی بای می‌م ولی ت میدا با ((فرکاس|کا اوی‌ای)) ω غییر میکند. در مورد موج قطبیده خطی بر لف و قطبیده دایرو‌ی ، راتای ین غییر نمی‌کن بلکه اناه میدان ا رکان اویه‌ای موج حل مقدار صفر وسان می‌کند.

/>!وع قطبش دایروی />اگر ات فا ین مولفه‌های قطب ر قب دایری /2 یا π/2 باشد. در این صوت دو نوع قطبش ایوی خواهیم داشت.
*__قطبش ایوی راستگرد :__
وقتی در جهت عکس انتشار موج ه آن نه شود ( جهت انتشار عمود بر صفحه بطرف خارج باشد ) و جهت چرخش میدان الکتریکی در جهت حرکت ((ساعت|عقربه‌های ساعت)) دد و قطبش را قطبش دایوی راستگرد می‌گویند. در این نوع قطبش اختلاف فاز برابر 3π/2 است.


*__قطبش ایوی چپگرد :__
اگر ختلا ی مولفههای قطش ربر π/2 باشد، در یصورت برر میدان الکتریکی در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت واهد چخد. (از راستای انتشار در جهت عمود بر صفحه و بطرف خارج است) بنابر قرار داد چنین قطبش ایروی چپگرد می‌گویند.
+*__ اتفاده از تیغ ربع مو :__ ین یه ک بلور دو کت ب ضخمت ویژه ات که ر ورطر موی با، نور خروجی ((قب یضوی|بییوا)) خاهد دت . یه چنا رش یافته است ک موفه ای ک در وو به ل هم فاز بودد، ا ((سرعت)) های مفات از ی ند و در ویتی ا ن ارج می وند که نسب هم الاف 90درجه ی ربع مج دان .

همنی ((طب دایری|نر قطبیه دایری)) رعو ا ((یغه رع موج)) ، ه (( ی نور|نو قطبیده ی)) بد ی می و .

*__
با اد ا ی نی و :__ ای ی ا رار د دو یه رب مو کنر ه د ت می ید. در ای مود و قطبیده ی حت ر ویه ن ب م نور ملف عا وی می کند که طی بور بو با ((اتلاف )) 180ره از آن اج می ن. ((یغه نیم موج)) منین ((قطبش دایروی)) را ا دست چ را و بک ب ی می کند.
/>

/> /> /> />

{picture=polarization.gif} />

!
انوع قطبش یوی
!!قطبش یوی راستگرد /
>ر جهت انتشار موج د جهت عمود بر صفحه و بطرف خارج باشد و جهت چرخش میدان الکتریکی در جهت عقربه‌های ساعت باشد در ای و قطبش را بیوی راستگرد می‌گویند.
!!قطبش یوی چپگرد /
>اگر هت اتشار و ر ت عمود بر صفحه و به طف ر باشد و ت چر میدان الکتریکی در خلاف عقربه‌های ساعت اشد، د این صورت قطبش ا چپگرد می‌گویند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((امواج))
*((امو الکتروماطیی))
+*((ارتعاش امواج))
*((ارتعاش مین الکتریکی))
*((انتشار م
وج))
*((پلاری
مری))
*((
ولاروید))
*((کاربردهای ق
طبش))
*((کم
ی برداری))
*((فاز حرکت
))
 *((قطبش)) *((قطبش))
-*((قطبش بیی))
*((دامن و))
*((اب فا))
+*((موج قطبی خطی))
*((نر قبید ی))
*((قب دایوی))
 *((میدان الکتریکی)) *((میدان الکتریکی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 09 اردیبهشت 1385 [16:36 ]   8   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [14:33 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [14:17 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [07:35 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [09:37 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [09:32 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [07:02 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [09:27 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..