منو
 کاربر Online
1355 کاربر online
تاریخچه ی: قصیده

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-48Lines: 1-52
 قصیده نوعی از شعر است که دو مصراع بیت اول و مصراع های دوم بقیه ی بیت های آن هم قافیه اند. قصیده نوعی از شعر است که دو مصراع بیت اول و مصراع های دوم بقیه ی بیت های آن هم قافیه اند.
-طول قصیده از 15 بیت تا 60 بیت می تواند باشد شکل تصویری چنین است: +طول قصیده از 15 بیت تا 60 بیت می تواند باشد.
-ف--- />ب--- />--- ف +قید ا می توان به کل یر صیر کرد:
-لحن و موضوع قصیده حماسی است و در آن از ((مدح )) و ((مفاخره )) و هجو و ذم و .... سخن می رود و مسائل دیگر از قبیل مسائل اخلاقی و دینی و وصف طبیعت که در قصیده جنبه فرعی دارد. هر چند شاعرانی چون ناصرخسرو به موضوعات مذهبی و فلسفی و منوچهری و خاقانی به وصف طبیعت و سنایی به عرفان و مسعود سعد به حسبیه معروفند اما مضمون اصلی قصیده مدح است چان که در قصاید عنصری و انوری دیه می ش. +~~blue:......................الف///////// ...................... ب
...................... ب ////////// ...................... ج
...................... ج ////////// ...................... الف ~~

لحن و موضوع قصیده حماسی است و در آن از ((مدح )) و ((مفاخره )) و هجو و ذم و .... سخن می رود و مسائل دیگر از قبیل مسائل اخلاقی و دینی و وصف طبیعت در قصیده جنبه فرعی دارد.

هر چند قصاید شاعرانی چون ((ناصرخسرو)) به موضوعات مذهبی و فلسفی و ((منوچهری)) و ((خاقانی)) به وصف طبیعت و ((سنایی ))به عرفان و ((مسعود سعد)) به حسبیه معروفند اما مضمون اصلی قصیده مدح است در قصاید ((عنصری )) و ((انوری )) نی موضوع اصلی مدح کردن شان است.
 

 

 
 
 
 
  
-{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=20214} +{img src=img/daneshnameh_up/8/8e/ghaside00.JPG}
  
 
 
 
 
-قصیده قالب رایح و شعر فارسی از اوایل قرن چهارم تا پایان قرن ششم است و از این تاریخ به بعد غزل اندک اندک جای آن را می گیرد اما اوج قصیده سرائی در قرون پنجم و ششم است. +قصیده قالب رایح شعر فارسی از اوایل قرن چهارم تا پایان قرن ششم است و از این تاریخ به بعد غزل اندک اندک جای آن را می گیرد اما اوج قصیده سرائی در قرون پنجم و ششم است.
-در قرن ششم بر اثر تحولات سیاسی و اجتماعی که رخ می دهد (بر روی کار آمدن سلجوقیان) بازار مدح از رونق می افتد و تصوف رواج می یابد و قصیده که اصل موضوع آن ستایش ممدوح در پایان شعر است جای خود را به دیگر قالب های شعری می دهد هر چند از این دوره به بعد هم قصیده دیده می شود اما دیگر قالب رایج نیست و غزل حتی وظیفه اصلی قصیده را که مدح باشد بر هده ی گید. رانجام در قرن هفتم سعدی در طی قصیده یی مرگ قصیده را رسماً اعلام می ن و ساختمان سنتی آن در هم می شکند. +در قرن ششم بر اثر تحولات سیاسی و اجتماعی که رخ می دهد (بر روی کار آمدن ((سلجوقیان))) بازار مدح از رونق می افتد و تصوف رواج می یابد و قصیده که اصل موضوع آن ستایش ممدوح در پایان شعر است جای خود را به دیگر قالب های شعری می دهد هر چند از این دوره به بعد هم قصیده دیده می شود اما دیگر قالب رایج نیست و غزل حتی وظیفه اصلی قصیده که مدح باشد ر ی ر عهده می گیرد.
-ی یده راماسه درین" خا ند چرا که در ماسه قهم اغلب یک موجود ساطیی است که کارهای عجیب و خار از تا شر معمولی انجام می دد ولی در حماسه همه ی این فات در مورد شخصی که کالاً می ناسیم و می دنیم هیچ یک از ای کارها را نمی واند بکند بکار می رود. +ام در ن ((عدی )) در ی قی ای م قیه را را علام می کد و ساتما ی ن د ه می کند.
- قصیده ایی که در د لان محم نی روده ه است به نمونه های وی از این ر ا می وری که حتی اندکی هم با واعیت شیت او ازار نود ا. +ضی قصیده را "حاسه دروغین" خوانده اند چرا ک د ((بیات حمسی )) قهمن اغب یک موود اطیری است که کارهای یب و خارج از توان ر ملی انم می هد ولی در قصید همه ی این صفات در مورد شخصی که کاملاً او ا ی شنیم و می انیم هیچ یک از این ارها را نمی واند بکد بکا می ود.
-حتی اندکی هم با واقعیت شخصیت او سازگار نبوده است. +در قصیده هایی که در مدح سلطان محمد غزنوی سروده شده است به نمونه های خوبی از این اغراق ها بر می خوریم که حتی اندکی هم با واقعیت شخصیت او سازگار نبوده است.
 __نمونه ای از قصیده__ __نمونه ای از قصیده__
-قصیده ((ملک الشعرای بهار)) به ((فرخی )) شامل صد و بیست و پنج بیت و در مدح سلطان محمود غزنوی است که برای نمونه ابیاتی از آن نقل می شود: +قصیده "بهاریه" ((فرخی )) شامل صد و بیست و پنج بیت و در مدح سلطان محمود غزنوی است که برای نمونه ابیاتی از آن نقل می شود:
 ~~green:بهار تازه دمید، ای به روی رشک بهار ~~green:بهار تازه دمید، ای به روی رشک بهار
 بیا و روز مرا خوش کن و نبید بیار بیا و روز مرا خوش کن و نبید بیار
 همی به روی تو ماند بهار دیبا روی همی به روی تو ماند بهار دیبا روی
 همی سلامت روی تو و بقای بهار همی سلامت روی تو و بقای بهار
 رخ تو باغ من است و تو باغبان منی رخ تو باغ من است و تو باغبان منی
 مده به هیچکس از باغ من، گلی، ز نهار! مده به هیچکس از باغ من، گلی، ز نهار!
 به روز معرکه، بسیار دیده پشت ملوک به روز معرکه، بسیار دیده پشت ملوک
 به وقت حمله، فراوان دریده صف سوار به وقت حمله، فراوان دریده صف سوار
 همیشه عادت او بر کشیدن اسلام همیشه عادت او بر کشیدن اسلام
 همیشه همت او نیست کردن کفار همیشه همت او نیست کردن کفار
 عطای تو به همه جایگه رسید و، رسد عطای تو به همه جایگه رسید و، رسد
 بلند همت تو بر سپهر دایره وار بلند همت تو بر سپهر دایره وار
 کجا تواند گفتن کس آنچه تو کردی کجا تواند گفتن کس آنچه تو کردی
 کجا رسد بر کردارهای تو گفتار؟ کجا رسد بر کردارهای تو گفتار؟
 تو آن شهی که ترا هر کجا شوی، شب و روز تو آن شهی که ترا هر کجا شوی، شب و روز
 همی رود ظفر و فتح، بر یمین و یسار همی رود ظفر و فتح، بر یمین و یسار
-خدایگان جهان با، وز جهان برخور +خدایگان جهان باش، وز جهان برخور
 به کام زی و جهان را به کام خویش گذار~~ به کام زی و جهان را به کام خویش گذار~~

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [13:13 ]   10   حمیده کاشیان      جاری 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [12:52 ]   9   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [12:27 ]   8   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [10:15 ]   7   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [09:57 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [09:54 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [12:28 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [12:26 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [13:01 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [07:27 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..