منو
 کاربر Online
894 کاربر online
تاریخچه ی: قصیده

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-16Lines: 1-52
-::~~red:ی ناتمام ات.~~:: +صیه نوعی از شعر است که دو مصراع بیت اول و مصراع های وم بقیه ی بیت های آن هم قافیه اند.
طول قصیده از 15 بیت تا 60 بیت می تواند باشد.
-قصیده ممولاً از حدد 15 بیت تا حدو پناه، شصت ی است. بیت اول آن مصرع و مصراع های مت چپ یک قافیه (و ردیف) دارند. بدین نحو:
الف--- ب
ب--- ج
ج--- الف
+قصیده ا ی تون ه شکل ی تصوی کرد:
-لحن و موضوع قصیده حماسی است در آن از مدح و مفاخره و هجو و ذم از این قبیل مسائل سخن می رود و مسائل دیگر از قبیل مسائل اخلاقی، ینی، وصف و غیره جنبه ثانوی دارد. هر چند شاعرانی چون ناصرخسرو به قصیده های مذهبی و فلسفی و منوچهری و خاقانی به وصف طبیعت و سنایی به عرفان و مسعود سعد به حسبیه معروفند اما مضمون اصلی قصیده مدح است چنان که در قصاید عنصری و انوری دیده می شود. +~~blue:......................اف///////// ...................... ب />...................... ب ////////// ...................... />...................... ج ////////// ...................... الف ~~
-قصیده قالب رایح و مسلط 1 dominant شعر فارسی از آغاز (اویل قرن چهارم تا پایان قرن ششم است و از این تاریخ به بعد غزل اندک اندک جای آن را می گیرد اما اوج قصیده رائی در قرون پنجم و ششم است. در قرن ششم بر اثر تحولات سیاسی و اجتماعی ک رخ می دهد (بر روی کار آمدن سلجوقیان) بازار مدح از رونق می افتد و تصوف رواج می یابد و مرکزیت از خراسان به عراق عجم منتقل می شود، ای وامل و وامل دیگر باعث می شوند که فق مشق قسمت اول قصیده (عز) به جا ماند و ممدوح قسم م قصیده از بین برو. هر چند از ای دوره به بعد هم قصید دیده می ود ام دیگر قالب رای و مسل یست و زل حتی ظیفه اصی صید ا که مدح باشد بر عهده می گید. سرانجام در قرن هفتم سعدی در طی قصیده یی مگ یده را رسماً اعلام می دارد و ساختمان سنتی آن در هم می شکند. +لحن و مووع قصیده ماسی است در آن از ((مدح )) و ((مفاخره )) و و و م و .... می د و مس دیر از بی مال الی و یی ص بیت در قصیده ه فرعی دارد.
-__قصیده، قابی حماسی__ +هر چند قصاید شاعرانی چون ((ناصرخسرو)) به مووعات مذهب و فلسفی و ((منوچهری)) و ((خاقای)) به وصف طبیعت و ((سنایی ))به عرفان و ((مسعود سعد)) به حسبیه معروفند اما مضمون اصلی قصیده مدح است و در قصاید ((عنصری )) و ((انوری )) نیز موضوع اصلی مدح کردن شاهان است.
{img src=img/daneshnameh_up/8/8e/ghaside00.JPG}

قصیده قالب رایح شعر فارسی از اوایل قرن چهارم تا پایان قرن ششم است و از این تاریخ به بعد غزل اندک اندک جای آن را می گیرد اما اوج قصیده سرائی در قرون پنجم و ششم است.
-قیه قب ممین مسی ات و در ن قها کسی است که به سفرهای مخاره آمیز پای در می نهد و یک ه خیل عظیمی را تار و ما می کند. جنگ های و نبه ملی و مهی (وه) دارد و مخالفان او کفار و ملاحد هستند. کارهای محیرالقو می کند مثلا با سب ا دیای ژر عبر می کن. دردای تأیید شاعر او از جاوداان و بی مردا قلمدا می کند. بدین ترتیب غالب مختصات عمده حاسه در قصیده هست. ام رق حماس استی ا قیده در این است که در حماسه قهرمان ی اقعاً مووی زرگ بده است(حماسه تاریخی) و یا وجودی اطیری است که فق از خلال خود دبیات ماسه در ورد ا اطاعاتی ریم اما در صیده و قهرما را از اسناد تایخی می شناسیم و می دانیم که حائز هیچکدام از اوا شاعر نبوده . بدی ترتیب قصیده حماسه دروغین ست. قهرمان مً سلطان محمود است که ه هی وه جه ملی و مذهبی ندارد هیچگاه یک تنه به جنگ دشمن نرفته است ،بلکه سواران ی ار و مشتی از نیان بی دفاع را غارت کرده ان. جگ ا زوه نبوده است، بلکه ددی و غارت بوده ات و آن چه در شعر شاعر بنا به طرح های ماسی عبور ز دریایی ژرف خوانده شده در حیقت عبور از روخانه یی با هزاران تدبیر و تجهیز بوده است. + ق م ار ات سیای و تمای که می ه ( روی کار آمد ((سلویا))) باا مد از رق می تد و و را می یابد قصیده که ا م ن ستای مو ر ایا ر است ای خود ا ه یر اب ای ری می دد هر ند ا این دو به م قصیده دیه می اما ی لب رایج نیست و تی یفه ای یده که مد باد را نی بر هده ی یرد.
 +سرانجام در قرن هفتم ((سعدی )) در طی قصیده ای مرگ قصیده را رسماً اعلام می کند و ساختمان سنتی آن در هم می شکند.
 +بعضی قصیده را "حماسه دروغین" خوانده اند چرا که در ((ادبیات حماسی )) قهرمان اغلب یک موجود اساطیری است که کارهای عجیب و خارج از توان بشر معمولی انجام می دهد ولی در قصیده همه ی این صفات در مورد شخصی که کاملاً او ا می شناسیم و می دانیم هیچ یک از این کارها را نمی تواند بکند بکار می رود.
 +در قصیده هایی که در مدح سلطان محمد غزنوی سروده شده است به نمونه های خوبی از این اغراق ها بر می خوریم که حتی اندکی هم با واقعیت شخصیت او سازگار نبوده است.
 +__نمونه ای از قصیده__
 +قصیده "بهاریه" ((فرخی )) شامل صد و بیست و پنج بیت و در مدح سلطان محمود غزنوی است که برای نمونه ابیاتی از آن نقل می شود:
 +~~green:بهار تازه دمید، ای به روی رشک بهار
 +بیا و روز مرا خوش کن و نبید بیار
 +همی به روی تو ماند بهار دیبا روی
 +همی سلامت روی تو و بقای بهار
 +رخ تو باغ من است و تو باغبان منی
 +مده به هیچکس از باغ من، گلی، ز نهار!
 +به روز معرکه، بسیار دیده پشت ملوک
 +به وقت حمله، فراوان دریده صف سوار
 +همیشه عادت او بر کشیدن اسلام
 +همیشه همت او نیست کردن کفار
 +عطای تو به همه جایگه رسید و، رسد
 +بلند همت تو بر سپهر دایره وار
 +کجا تواند گفتن کس آنچه تو کردی
 +کجا رسد بر کردارهای تو گفتار؟
 +تو آن شهی که ترا هر کجا شوی، شب و روز
 +همی رود ظفر و فتح، بر یمین و یسار
 +خدایگان جهان باش، وز جهان برخور
 +به کام زی و جهان را به کام خویش گذار~~

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [13:13 ]   10   حمیده کاشیان      جاری 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [12:52 ]   9   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [12:27 ]   8   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [10:15 ]   7   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [09:57 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [09:54 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [12:28 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [12:26 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [13:01 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [07:27 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..